Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/11/2022

Giảm mức thải CO2, tăng cam kết và thích ngược chiều

Trân Văn

Bi giá phi tr cho vic t do thi CO2 càng ngày càng đt, gim thi CO2 đ km gi nhit đ toàn cu, qua đó gim thiu thit hi nhân mng và tài sn do thi tiết cc đoan khiến thiên tai khc lit hơn đã tr thành n lc chung ca nhân loi.

co21

Nhng nhà hot đng môi trường ti Vit Nam đi mt nguy him ngày càng cao đi vi xách nhiu ca chính quyn. Hình minh ha.

Chuyn Vit Nam bt chp các cam kết vi cng đng quc tế vào năm ngoái ti Hi ngh Thượng đnh v khí hu toàn cu (COP) th 26 (gim mc thi CO2 đ đến 2050 đt mc "phát thi ròng bng 0" - nghĩa là gim thi CO2 đến mc ti đa và trng rng, ng dng công ngh thu hi carbon, đ cân bng vi lượng CO2 đã thi ra môi trường) [1], vn tiếp tc thúc đy các kế hoch s dng than đ phát đin cho đến 2030 cũng như thu hp kích thước ca các kế hoch phát trin năng lượng tái to, có th khiến cng đng quc tế chưng hng, tht vng tràn tr(2) nhưng không như thế (vi phm cam kết, hành x ging như sm dây đ t trói,...) thì li không phi là Vit Nam !

***

Bi giá phi tr cho vic t do thi CO2 càng ngày càng đt, gim thi CO2 đ km gi nhit đ toàn cu, qua đó gim thiu thit hi nhân mng và tài sn do thi tiết cc đoan khiến thiên tai khc lit hơn đã tr thành n lc chung ca nhân loi. Tuy nhiên giá phi tr cho vic áp dng các bin pháp gim thi CO2 không r chút nào nên không phi quc gia nào cũng mun thc thi. Song, nếu không tiến hành đng b, n lc gim thi CO2 s không đt mc tiêu mong mun (gi đ nhit đ toàn cu ch tăng thêm 1,5 đ C vào cui thế k này). Đó là lý do thông qua các COP, cng đng quc tế va thuyết phc các quc gia thi nhiu CO2, va h tr và áp đt mt s chế tài nhm thúc ép gim thi.

Chng hn tháng 7 năm ngoái, Liên hip Châu Âu (EU) khu vc đi đu trong cuc vn đng gim thi CO2 thông qua "Fit for 55 package" (gói chính sách đ đến2030 đt được mctiêu là gim ti thiu ‘55% lượng CO2gâyra hiu ng nhà kính so vi năm 1990) [3]. Theo đó, EU s áp "Carbon Border Tax" (thuế carbon) lên hàng hóa ca nhng quc gia có mc thi CO2 cao hơn mc thi CO2 ca các quc gia thành viên EU nhm bo đm s công bng trong cnh tranh gia hàng hóa ca nhng quc gia n lc thc thi vic gim thi CO2 (phi chi nhiu hơn, giá thành cao hơn) vi nhng quc gia l đi, không áp dng các bin pháp gim thi CO2 (chi phí thp hơn, giá thành r hơn).

Khi EU - mt trong nhng th trường quan trng nht đi vi nhiu quc gia trên thế gii dùng thuế carbon như hàng rào thương mi thì dù mun bo v môi trường hay không nhiu chính ph vn buc phi tính đến chuyn gim thi CO2 đ sn xut trong nước không đình đn, t l tht nghip không tăng, duy trì được ngun thu t xut cng Du không nm trong nhóm dn đu v phát thi CO2 nhưng Nam Hàn đã th tính toán tác đng ca thuế carbon nếu không n lc điu chnh mc đ thi CO2 ca các ngành công nghip Nam Hàn (thép, nhôm, đin, xi măng, phân hóa hc,...). Vin Chính sách kinh tế đi ngoi Nam Hàn (KIIEP) ước đoán, nếu EU áp mc thuế 30 euro/tn CO2 thì cs1c doanh nghip Nam Hàn phi tr thêm khon tin tương đương 1 t M kim/năm.

Mun thoát thuế carbon khi xut cng hàng hóa sang EU vào năm 2026, các doanh nghip Nam Hàn phi ci tiến công ngh đ gim thi CO2, chuyn sang s dng các dng năng lượng mi như đin gió, năng lượng hydro, năng lượng mt tri, Cho dù chuyn đi phương thc cung cp năng lượng trong vòng năm năm là hết sc khó khăn nhưng Nam Hàn không th quay lưng li vi nhng th trường như EU nên năm ngoái, Nam Hàn ban hành "Lut căn bn v trung hòa carbon và tăng trưởng xanh nhm đi phó vi biến đi khí hu". Nam Hàn hi vng vic chính ph trc tiếp thúc đy chuyn đi phương thc cung cp năng lượng, xây dng các cơ s năng lượng tái to, s giúp doanh nghip Nam Hàn có th thuyết phc EU ni tay khi thuế carbon đến hn phi thu(4).

***

Nam Hàn ch là mt trong s nhng ví d minh ha cho xu th gim thi carbon dioxide, tuân th lut chơi chung v môi trường và qua đó có th thy mc đ ng ngáo ca h thng công quyn Vit Nam. Theo tường thut ca Reuters (VOA đã chuyn ng - có th dùng link phn chú thích đ tham kho) thì hi trung tun tháng này, chính quyn Vit Nam đã làm nhng quc gia mun tài tr cho Vit Nam chuyn đi các ngun năng lượng ô nhim thành năng lượng sch "choáng váng" khi quyết đnh s tiếp tc phát trin các ngun đin dùng than cho đến 2030 đ "bo đm an ninh năng lượng quc gia" và gii hu trách b bôi rng "năng lượng mt tri, năng lượng gió phát trin quá nhanh Vit Namnên đã gây ra nhiu vn đ do lưới đin ca VitNam còn hn chế".

Da trên các ngun tin trong lĩnh vc ngoi giao và công nghip, Reusters cho biết :Mt lot đ nghlà nhng khon vay tr giá hàng t M kim ca nhóm G7 đ h tr chuyn đi năng lượng đã không thuyết phc được nhngngười đi din chính quyn Vit Namtham gia đàm phán - nhng người mun có thêm tài tr và được kim soát nhiu hơn cách thc gii ngân vn Trung tun tháng 7 va qua, ti cuc hp ln th ba ca "Ban Ch đo Quc gia trin khai thc hin cam kết ca Vit Nam ti COP26", ông Phm Minh Chính nhn mnh :Đt mc "phát thi ròng bng 0" vào năm 2050 là mc tiêu phát trin tt yếu ca thế gii. Đây là yêu cu mi v thương mi, đu tư toàn cu. Sau cam kết mnh m vi cng đng quc tế Vit, Nam đã khn trương c th hóa, bt tay thc hin ngay nhng cam kết ca mình...

Gi, c như tường thut ca Reuters thì thiên hnghi ngiv vic có th đt được tha thun nào đó v gim thi CO2 vi Vit Nam nếu đàm phán không "hp dn đáng k" vì nhng bt đng niti trong phát trin ngun đin. Vướng mc trong vic thc hin tiến trình gim thi CO2 ti Vit Nam dường như không nm nhn thc mà ch thun túy là "xung đt li ích". Trong chuyn gim thi CO2, gia li ích ca quc gia, dân tc và li ích ca các băng nhóm thì loi li ích nào ln hơn ? Có th duy trì được "v thế" quc gia khi sau cam kết luôn là "làm mình, làm my" theo kiu "em ch" ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 29/11/2022

Chú thích

(1) https://moit.gov.vn/bao-ve-moi-truong/no-luc-thuc-hien-cac-cam-ket-cua-viet-nam-tai-hoi-nghi-cop26.html

(2) https://www.voatiengviet.com/a/6846978.html

(3) https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

(4) http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=business&id=&board_seq=407008

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 71 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)