Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/05/2023

‘Đặc thù’ và ‘đột phá’, vừa bi, vừa hài !

Trân Văn

Mt quc gia mà t h thng chính tr đến h thng công quyn va đt by, dng hàng rào đ to ra vô s "khó khăn, vướng mc" ri cũng chính các h thng đó va thúc gic thành viên trong các h thng "dám nghĩ, dám làm, dám chu trách nhim", thm chí...

dacthu1

Mt billboard ngoi thành thành ph H Chí Minh chào mng 90 năm ngày thành lp Đng cộng sản Vit Nam. Hình minh ha.

Chính ph Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam va gi Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam d tho ngh quyết liên quan ti "thí đim mt s cơ chế đc thù phát trin Thành phố Hồ Chí Minhvi "27 đim" được gi là "mi, đt phá" (1).

Trong ba thp niên va qua, hai cm t "đc thù" và "đt phá" xut hin thường xuyên không ch trên môi ming nhiu viên chc hu trách mà còn liên tc được lp đi, lp li nhiu ngh quyết và đ loi văn bn. Nếu ch tính riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì "đc thù" và "đt phá" đã được ngt ra, gn vào nhu cu n đnh và phát trin ca đô th ln nht Vit Nam này ít nht cũng hàng chc năm. Cn lưu ý, hi 2017, Quc hi Vit Nam tng ban hành ngh quyết dành riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh cơ chế "đc thù" đ "đt phá" nhưng sau sáu năm, gi li sp phi "nht trí thông qua" mt ngh quyết na ! Ging như nhiu lĩnh vc, nhiu nơi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, trước nay, nhng "đc thù" và "đt phá" ch mang li kết qu duy nht là càng ngày càng nát !

***

Theo mt s cơ quan truyn thông ti Vit Nam thì ngh quyết mà các đi biu quc hi khóa 14 (2016 2021) thông qua hi 2017 nhm to cơ chế "đc thù", giúp Thành phố Hồ Chí Minh "đt phá" không đi đến đâu vì "vướng mc" đ th.

Chc chn ln này, K hp th 5, các đi biu quc hi khóa 15 (2021 2026) s biu quyết đ ban hành mt ngh quyết khác nhưng liu "27 đim mi",được khng đnh là đt phá" có khiến tình hình kh quan hơn không ?

Dường như là không ! Hi thượng tun tháng trước (4/2023), khi tham d cuc hp v tình hình kinh tế - xã hi quý 1 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh t chc, ông Nguyn Văn Nên Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nhn đnh :Nếu mi quý là mt trn đu thì Thành phố Hồ Chí Minh đã thua đm trn đu. Dù đã d đoán s đi din vi nhiu khó khăn, thách thc nhưng không th ng kết qu (tc đ tăng tng sn phm GRDP trong quý 1 năm nay ca Thành phố Hồ Chí Minh ch đt 0,7%) li tt xung sâu như vy (2) !

Đến trung tun tháng trước, ông Phm Minh Chính - Th tướng Vit Nam dn mt phái đoàn vào làm vic vi chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh "nhm tháo g khó khăn, vướng mc trong phát trin kinh tế - xã hi ca Thành phố Hồ Chí Minh".

Tuy "Thành phố Hồ Chí Minh là đu tàu ca kinh tế trên các lĩnh vc, có nh hưởng, tác đng ln đến toàn quc. Nếu đa phương phát trin tt thì c nước nhn được tác đng lan ta, nếu khó khăn, c nước cũng b nh hưởng khó khăn" (3) nhưng c như nhng tuyên b, nhn đnh ca các viên chc hu trách t trung ương đến đa phương thì khó khăn ch yếu khiến kinh tế - xã hi Thành phố Hồ Chí Minh không nhng không th phát trin mà còn ln bi là vì "vướng mc", mà "vướng mc" li do chính các cá nhân và h thng to ra k c khi ai cũng biết "môi h, răng lnh" (Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mc đ đóng góp xp x 30% ngân sách quc gia) !

Cách nay khong na tháng, mt s người s dng mng xã hi chuyn cho nhau bn tóm tt phát biu ca hai nhân vt có liên quan đến tình hình kinh tế - xã hi Thành phố Hồ Chí Minh ri đt chúng cnh nhau đ đc gi t so sánh(4).

C hai phát biu đu là phát biu chính thc, trong đó, ông Nguyn Chí Dũng B trưởng Kế hoch Đu tư (Kế hoạch và đầu tư), nhn đnh thế này khi gii trình vi y ban Thường v ca Quc hi Vit Nam :Riêng năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh hi B Kế hoạch và đầu tư 584 văn bn, B phi tr li 604 văn bnnhưng các vn đ đó không quan trng, điu quan trng là các ni dung hi đu thuc thm quyn ca thành ph. Đó mi là điu quan trng, cho thy hin tượng né tránh, đùn đy, đá bóng lên trên ri li ngi ch(5)...

Ít ngày sau, Ch tch Thành phố Hồ Chí Minh, đáp tr thế này :Th nht, có nhng vn đ thc tin ca thành ph phát sinh mà quy đnh pháp lut chưa có nên phi hi. Th hai, có nhng nhóm vn đ đã có quy đnh nhưng lut này khác, lut kia khác cn phi hi. Th ba, đã có quy đnh ri nhưng cách hiu khác nhau nên phi hi.Th tư, có nhng vn đ rõ ri nhưng do nghiên cu chưa chc ăn nên hi, nếu quy nhóm này s không dám làm là trúng nhưng các nhóm còn li phi hi. Trong hơn 600 văn bn tr li đó, có rt nhiu ni dung tr li không rõ, căn c vào tr li cũng không biết làmsao(6).

***

Mt quc gia mà t h thng chính tr đến h thng công quyn va đt by, dng hàng rào đ to ra vô s "khó khăn, vướng mc" ri cũng chính các h thng đó va thúc gic thành viên trong các h thng "dám nghĩ, dám làm, dám chu trách nhim", thm chí còn toan ban hành văn bn lp quy đ khen thưởng, đng viên các cá nhân đp lên, vượt qua ch trương, chính sách, quy đnh pháp lut(7), ngoài ch đo "vướng mc ti đâu, tháo g ti đó", lãnh đo các h thng không thy, không nghĩ, không th làm gì khác hơn thì làm sao gi được s n đnh đ phát trin ? Ch vi h thng chính tr, h thng công quyn như vy mi có "đc thù", mi có "đt phá", mi có "t hào" vì to ra cơ chế "đc thù". C "đt phá" như thế bao nhiêu ln na thì.. tan tành ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 29/05/2023

Chú thích

(1) https://vnexpress.net/chinh-phu-trinh-quoc-hoi-27-co-che-dac-thu-dot-pha-cho-tp-hcm-4609750.html

(2) https://tuoitre.vn/bi-thu-nguyen-van-nen-can-noi-thang-noi-that-nguyen-nhan-tang-truong-quy/1/thap-20230401093457311.htm

(3) https://vietnamnet.vn/thu-tuong-tp-hcm-gap-kho-khan-ca-nuoc-cung-bi-anh-huong-2133149.html

(4) https://www.facebook.com/vietstudies.net/posts/pfbid0EvKqdd7pMdNsjztVfvP7TKubBgrb41nvEhUSLuq2gD2zCKszHtuuCJarNQEtwBN3l

(5) https://tienphong.vn/bo-truong-ke-hoach-va-dau-tu-phan-anh-gui-nhieu-van-ban-hoi-chu-tich-tphcm-noi-gi-post1533394.tpo

(6) https://tuoitre.vn/tp-hcm-goi-van-ban-hoi-nhieu-bo-nganh-tra-loi-khong-ro-khong-biet-sao-ma-lam-20230511121530152.htm

(7) https://laodong.vn/thoi-su/trinh-tham-dinh-du-thao-nghi-dinh-ve-bao-ve-can-bo-dam-nghi-dam-lam-1184755.ldo

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 415 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)