Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/05/2023

Điện - minh họa cho ‘sáng suốt và tài tình’

Trân Văn

Theo gii thích ca EVN, tp đoàn này thua l nghiêm trng và liên tc phi đ ngh hoc ch đng tăng giá bán đin trong phm vi được phép t quyết đnh là vì giá các loi nguyên liu (than, du) đ sn xut đin tăng.

dien2

Ông Nguyn Thin Nhân va đ ngh chuyn 130.000 t mà năm ngoái các đi biu quc hi đã nht trí s đu tư cho các d án phúc li công công nhưng chưa dùng đến cho Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) vì EVN đang l nng.

Ông Nguyn Thin Nhân người đang đi din dân chúng Thành phố Hồ Chí Minh ti Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam va đ ngh chuyn 130.000 t mà năm ngoái các Đi biu quc hi đã nht trí s đu tư cho các d án phúc li công công nhưng chưa dùng đến cho Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) vì EVN đang l nng(1).

EVN nói riêng và thc trng lĩnh vc đin năng ti Vit Nam nói chung chính là mt trong nhng minh ha sng đng cho nhn thc, năng lc qun tr điu hành kinh tế - xã hi ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam dưới s lãnh đo luôn được ca ngi là "sáng sut và tài tình" ca Đảng cộng sản Việt Nam...

***

Đ xây dng "nn kinh tế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa", chính quyn Vit Nam thành lp mt s tp đoàn, tng công ty nhà nước và dn gn như toàn b ni lc quc gia vào nhng tp đoàn, tng công ty, công ty này. Cho dù nhn được đ th ưu đãi t vn đến chính sách nhưng các tp đoàn, tng công ty, công ty nhà nước liên tc thua l trm trng đến mc chính quyn Vit Nam chu không xiết, phi "gii tư" (c phn hóa) phn ln tp đoàn, tng công ty, công ty nhà nước.

Sau giai đon thành lp, c gng duy trì các "tr" l ra phi "đ" cho "nn kinh tế theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa" vng vàng đ phát trin nhưng ch rt "phá gia chi t" là giai đon "gii tư" to điu kin cho nhiu cá nhân biến công sn (tài sn ca các doanh nghip nhà nước) thành tài sn riêng, nhng tp đoàn, tng công ty, công ty nhà nước chưa được "gii tư" hoàn toàn thì tiếp tc va phá, va lũng đon chính sách trong lĩnh vc mà các tp đoàn, tng công ty, công ty này được hưởng đc quyn và EVN nm trong nhóm này.

Cung cách qun tr, điu hành quc gia dưới s lãnh đo "sáng sut và tài tình" ca Đảng cộng sản Việt Nam đã giúp EVN biến đin năng nói riêng và năng lượng quc gia nói chung tr thành mt th "con tin". Thnh thong EVN li báo l, da s thiếu đin nên sp hoc s phi ct đin luân phiên gây căng thng cho nhiu gii (đu tư ngoi quc, doanh nghip, tiêu dùng) Hu qu ca kiu hù da này tai hi ti mc hi cui 2018, Th tướng Vit Nam khi đó phi da li :Anh nào nói ct đin, tôi cách chc anh đó (2) !

Đáng ngc nhiên là chưa rõ vô tình hay c ý, nhng cá nhân "sáng sut và tài tình" đã cũng như đang lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam li chp nhn chuyn này, thành ra ngay sau khi loan báo đt mc lãi "k lc" (khong 14.700 t) vào năm 2021, EVN bt đu báo l và mc đ thua l cũng là "k lc" (3). T năm 2022, EVN liên tc phá "k lc" thua l. Thay mt EVN, ông Nguyn Thin Nhân mi "cnh báo", EVN đã l khong 100.000 t (tương đương 50% vn điu l), trong đó có 19.000 t đến hn nhưng không tr được !

Bi EVN "thua l" trm trng nên chính quyn Vit Nam lng thinh đ EVN tăng giá bán đin thêm mt ln na hi đu tháng này, bt k hu qu ca vic tăng giá đin đi vi kinh tế - xã hi trong bi cnh ngt nghèo như hin nay(4) nhưng điu đó vn chưa phi là nghiêm trng nht. Trong vài tun gn đây, EVN công b hàng lot thông tin cho thy, an ninh năng lượng Vit Nam đang ngưỡng nguy him.

Bên cnh báo "l", EVN liên tc loan báo "thiếu đin" và đ chng minh là thiếu thit, EVN đã tiến hành ct đin luân phiên nhiu nơi, song song vi vic đ ngh Tp đoàn Than – Khoáng sn Vit Nam (TKV) cho thanh toán tr tin mua than, cho vay than đ sn xut đin(5). EVN cũng đã đ ngh Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) ưu tiên cung cp khí đt cho sn xut đin, thm chí dng hot đng ca hai nhà máy đm (Cà Mau và Phú M) nhường ngun khí đt này cho sn xut đin(6).

***

Theo gii thích ca EVN, tp đoàn này thua l nghiêm trng và liên tc phi đ ngh hoc ch đng tăng giá bán đin trong phm vi được phép t quyết đnh là vì giá các loi nguyên liu (than, du) đ sn xut đin tăng. Còn thiếu đin là vì thiếu ht nguyên liu sn xut đin (lưu lượng nước ca thy đin gim so vi mc trung bình, vic nhp cng than gp khó khăn, tr lượng ca các m khí đt đã bt đu gim), kế hoch mua thêm đin t Trung Quc và Lào không suôn s như d tính ban đu(7).

Có mt đim đáng chú ý là c các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam ln EVN cùng l đi nguyên nhân chính dn ti thc trng mà EVN mô t là t đâu. Nơi nào đ ngh cho phép phát trin thy đin và các nhà máy đt than phát đin tràn lan ? Nơi nào phê duyt nhng đ ngh này bt chp nhng khuyến cáo ca các chuyên gia, t chc trong và ngoài Vit Nam v nhng tác hi nghiêm trng cho môi trường, dân sinh và an ninh năng lượng quc gia ?

Gi, thay vì đim mt, ch tên nhng t chc như Đảng cộng sản Việt Nam, nhng cơ quan hu trách như Quc hi Vit Nam, chính ph Vit Nam, truy cu trách nhim ca nhng cá nhân đ ra, biu quyết, phê duyt ng h Quy hoch Đin VII giai đon t 2011 đến 2020 và Điu chnh Quy hoch đinVII(8) thì nhng thành viên là rường ct ca Đảng cộng sản Việt Nam mun ngt thêm 130.000 t đng vn dĩ phi dùng cho nhng d án phúc li công cng đ trao cho EVN. Người Vit có cn s "sáng sut và tài tình" như thế không ?

Khó mà k hết nhng gì EVN nói riêng và chính quyn Vit Nam nói chung đã bin bch v nhng bt cp, bt toàn trong lĩnh vc năng lượng ti Vit Nam.

Nếu chu khó tìm kiếm nhng thông tin liên quan đến lĩnh vc năng lượng ti Vit Nam nói chung và đin năng nói riêng t s có cm giác ging như lc vào mê hn trn và rt khó có th tìm câu tr li cho thc mc vì sao lĩnh vc này li có nhng mâu thun k l đến mc như vy.

Trong vài thp niên gn đây, c EVN ln chính ph Vit Nam cùng thi nhau bày t s trăn tr v vn phát trin ngun đin và lưới đin, đng thi liên tc cnh báo v nguy cơ thiếu đin đe da an ninh năng lượng quc gia(9). Đáng lưu ý là s trăn tr và nhng cnh báo này li nm chm ch bên cnh chuyn Vit Nam đã có thêm rt nhiu nhà máy phát đin t vic khai thác ánh sáng mt tri, gió (được gi chung là năng lượng tái to hay đin xanh, hoc đin sch khác vi đin bn khai thác nguyên liu hóa thch đ phát đin theo "Quy hoch đin VII"). Tính đến hết năm ngoái, đin sch chiếm 26,4% tng công sut đin Vit Nam. Nếu tính riêng ngun đin t mt tri và gió thì t l này là 12,8%. Do li thế v đc đim đa lý, trin vng phát trin đin sch ti Vit Nam rt ln, gii đu tư (bao gm c doanh nghip tư nhân và doanh nghip ngoi quc) đã nhanh chóng rót tin vào các d án năng lượng tái to. Tng vn đu tư vào nhng d án này được ước đoán đã lên đến hàng t M kim.

Thế thì ti sao đến gi vn thiếu vn và thiếu đin ? Các chuyên gia và báo gii Vit Nam cùng gi đó là nghch lý. Dù đã được nhn din t cách nay năm, by năm(10) nhưng nghch lý này vn mang dáng v "muôn năm" như "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh". Các d án đin sch hết b ht hi vì "gây áp lc cho h thng truyn ti, có th đe da s n đnh ca h thng đin" (11) li b "bóp mũi" vì nhng quy đnh liên quan đến giá mua đin đang có ít nht 34 d án đin sch tr giá 85.000 t đng "đp chiếu" vì ch trương v giá mua đin(12). C đt chuyn EVN thua l trm trng vì phi mua than vi giá cao, "sáng kiến" trao 130.000 t l ra phi dùng đ đu tư vào các d án mang tính phúc li cho EVN đ tp đoàn này "ct l" bên cnh các d án đin sch ngc ngoi bi s khng chế giá mua đin, ri đt thc trng thiếu đin phi vay than, đ ngh các nhà máy đm ngưng hot đng đ nhường khí đt như đã đ cp bên cnh các d án đin sch p chiếu" thì t nhiên s thy nên dành gì cho "sáng sut và tài tình" !

Tun trước, báo chí Vit Nam cho biết, chính quyn tnh Lâm Đng đã "yêu cu x lý chuynnhngdoanh nghip đang hot đng trong Khu Công nghip (KCN) Lc Sơn cho bên th bathuê mái đ lp đt các tm pin biến quang năng (ánh sáng mt tri) thành đin năng khi chưa được cp giy phép" (13). Đ "gi nghiêm phép nước", Ban Qun lý các KCN tnh Lâm Đng d tính s buc tháo d toàn b các tm pin (tng din tích hàng chc ngàn mét vuông, tr giá hàng ngàn t). Tun này, báo chí Vit Nam k thêm, sau khi "phát giác" Tp đoàn Trung Nam "vn hành hai nhà máy thy đin đã by năm mà chưa có văn bnchp thun kết qu nghim thu công trình", S Công Thương Lâm Đng thnh th "không áp dng bin pháp khc phc hu qu(ngoài pht tin còn buckhc phc hu qu bngcách buc np li s li nhun bt hp pháp t hot đng phát đin đ sungcông)" nhưng UBND tnh Lâm Đng mi bác đ ngh này(14). So c hai s kin xy ra cùng mt nơi thì rõ ràng "nghiêm minh" ch là tương đi.

***

Khó mà k hết nhng gì EVN nói riêng và chính quyn Vit Nam nói chung đã bin bch v nhng bt cp, bt toàn trong lĩnh vc năng lượng ti Vit Nam. Thay vì phân tích, xin nhc li mt câu chuyn đã tng k cách nay vài tháng : Ti mt hi ngh khn cp v kinh tế và dân sinh được t chc hi gia tháng 2 năm nay, Tng thng Nam Hàn đã yêu cu ít nht là đến gia năm, các cơ quan hu trách ca chính ph phi gi nguyên, không đ nhng loi phí do chính ph kim soát (đường b, đường st, vin thông) gia tăng(15).

Ging như nhiu quc gia khác, c chính ph ln dân chúng Nam Hàn cũng loay hoay đi phó vi lm phát. Hi đu năm nay, giá đin ti Nam Hàn đã tăng thêm 9,5% (tăng thêm khong 0,01 M kim/mi kWh) so vi năm ngoái. Vi giá đin mi, người ta ước đoán, mt gia đình bn người s phi tr thêm khong 3,2 M kim cho vic dùng đin. L ra giá ga cũng phi tăng nhưng chính ph Nam Hàn quyết đnh bù l đ km giá ga cho ti sang năm vì lo ngi nhng thành phn yếu thế trong xã hi không kham ni gánh nng khi c giá đin ln giá ga (loi năng lượng không th thiếu trong mùa Đông vì ai cũng cn sưởi m) cùng tăng. Đ lm phát không to thêm quá nhiu khó khăn cho nhng thành phn yếu thế, song song vi vic cho phép tăng giá đin, chính ph Nam Hàn loan báo s nâng mc tr cp chi phí v năng lượng cho nhng thành phn yếu thế lên 54 M kim (t 100 M kim thành 154 M kim) và tùy gia cnh mà nâng mc gim tin ga thêm 5 M kim đến 10 M kim/tháng.

Bi giá đin tăng s nh hưởng đến sn xut, tác đng bt li đến kinh tế, dân sinh, chính ph Nam Hàn cam kết cho các doanh nghip vay vn đ ci thin hiu sut s dng năng lượng. Nhng đi doanh nghip có mc tiêu th năng lượng ln s được h tr thay thế thiết b có hiu sut tiết kim năng lượng cao đ cùng chính ph thc hin mt d án có quy mô quc gia v tiết kim năng lượng(16). Trong hi ngh khn cp va k, ông Yoon Suk-yeol – Tng thng Nam Hàn tiếp tc lp li yêu cu mà ông đã tng đ cp nhiu ln : Phi gim ti đa gánh nng giá c cho dân chúng. Phi km gi phí trong nhng lĩnh vc thiết yếu như giao thông, vin thông, là đ n đnh dân sinh. Ông Yoon kêu gi doanh gii cùng tham gia vi chính ph trong vic n đnh giá c, san s gánh nng ca dân chúng Có th vì không "sáng sut, tài tình" nên ging như nhiu quc gia khác, h thng chính tr, h thng công quyn Nam Hàn không bin minh mà chuyên chú vào vic tìm gii pháp bi không tìm ra gii phái hu hiu thì s b dân chúng gii tán.

dien00

Trong vài thp niên gn đây, c EVN ln chính ph Vit Nam cùng thi nhau bày t s trăn tr v vn phát trin ngun đin và lưới đin, đng thi liên tc cnh báo v nguy cơ thiếu đin đe da an ninh năng lượng quc gia.

Khó mà k hết nhng gì EVN nói riêng và chính quyn Vit Nam nói chung đã bin bch v nhng bt cp, bt toàn trong lĩnh vc năng lượng ti Vit Nam.

Nếu chu khó tìm kiếm nhng thông tin liên quan đến lĩnh vc năng lượng ti Vit Nam nói chung và đin năng nói riêng t s có cm giác ging như lc vào mê hn trn và rt khó có th tìm câu tr li cho thc mc vì sao lĩnh vc này li có nhng mâu thun k l đến mc như vy.

Trong vài thp niên gn đây, c EVN ln chính ph Vit Nam cùng thi nhau bày t s trăn tr v vn phát trin ngun đin và lưới đin, đng thi liên tc cnh báo v nguy cơ thiếu đin đe da an ninh năng lượng quc gia(17). Đáng lưu ý là s trăn tr và nhng cnh báo này li nm chm ch bên cnh chuyn Vit Nam đã có thêm rt nhiu nhà máy phát đin t vic khai thác ánh sáng mt tri, gió (được gi chung là năng lượng tái to hay đin xanh, hoc đin sch khác vi đin bn khai thác nguyên liu hóa thch đ phát đin theo "Quy hoch đin VII"). Tính đến hết năm ngoái, đin sch chiếm 26,4% tng công sut đin Vit Nam. Nếu tính riêng ngun đin t mt tri và gió thì t l này là 12,8%. Do li thế v đc đim đa lý, trin vng phát trin đin sch ti Vit Nam rt ln, gii đu tư (bao gm c doanh nghip tư nhân và doanh nghip ngoi quc) đã nhanh chóng rót tin vào các d á n năng lượng tái to. Tng vn đu tư vào nhng d án này được ước đoán đã lên đến hàng t M kim.

Thế thì ti sao đến gi vn thiếu vn và thiếu đin ? Các chuyên gia và báo gii Vit Nam cùng gi đó là nghch lý. Dù đã được nhn din t cách nay năm, by năm(18) nhưng nghch lý này vn mang dáng v "muôn năm" như "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh". Các d án đin sch hết b ht hi vì "gây áp lc cho h thng truyn ti, có th đe da s n đnh ca h thng đin" (19) li b "bóp mũi" vì nhng quy đnh liên quan đến giá mua đin đang có ít nht 34 d án đin sch tr giá 85.000 t đng "đp chiếu" vì ch trương v giá mua đin(20). C đt chuyn EVN thua l trm trng vì phi mua than vi giá cao, "sáng kiến" trao 130.000 t l ra phi dùng đ đu tư vào các d án mang tính phúc li cho EVN đ tp đoàn này "ct l" bên cnh các d án đin sch ngc ngoi bi s khng chế giá mua đin, ri đt thc trng thiếu đin phi vay than, đ ngh các nhà máy đm ngưng hot đng đ nhường khí đt như đã đ cp bên cnh các d án đin sch p chiếu" thì t nhiên s thy nên dành gì cho "sáng sut và tài tình"!

Tun trước, báo chí Vit Nam cho biết, chính quyn tnh Lâm Đng đã "yêu cu x lý chuynnhngdoanh nghip đang hot đng trong Khu công nghip Lc Sơn cho bên th bathuê mái đ lp đt các tm pin biến quang năng (ánh sáng mt tri) thành đin năng khi chưa được cp giy phép" (21). Đ "gi nghiêm phép nước", Ban Qun lý các khu công nghiệp tnh Lâm Đng d tính s buc tháo d toàn b các tm pin (tng din tích hàng chc ngàn mét vuông, tr giá hàng ngàn t). Tun này, báo chí Vit Nam k thêm, sau khi "phát giác" Tp đoàn Trung Nam "vn hành hai nhà máy thy đin đã by năm mà chưa có văn bnchp thun kết qu nghim thu công trình", S Công thương Lâm Đng thnh th "không áp dng bin pháp khc phc hu qu(ngoài pht tin còn buckhc phc hu qu bngcách buc np li s li nhun bt hp pháp t hot đng phát đin đ sungcông)" nhưng UBND tnh Lâm Đng mi bác đ ngh này(22). So c hai s kin xy ra cùng mt nơi thì rõ ràng "nghiêm minh" ch là tương đi.

***

Khó mà k hết nhng gì EVN nói riêng và chính quyn Vit Nam nói chung đã bin bch v nhng bt cp, bt toàn trong lĩnh vc năng lượng ti Vit Nam. Thay vì phân tích, xin nhc li mt câu chuyn đã tng k cách nay vài tháng : Ti mt hi ngh khn cp v kinh tế và dân sinh được t chc hi gia tháng 2 năm nay, Tng thng Nam Hàn đã yêu cu ít nht là đến gia năm, các cơ quan hu trách ca chính ph phi gi nguyên, không đ nhng loi phí do chính ph kim soát (đường b, đường st, vin thông) gia tăng(23).

Ging như nhiu quc gia khác, c chính ph ln dân chúng Nam Hàn cũng loay hoay đi phó vi lm phát. Hi đu năm nay, giá đin ti Nam Hàn đã tăng thêm 9,5% (tăng thêm khong 0,01 M kim/mi kWh) so vi năm ngoái. Vi giá đin mi, người ta ước đoán, mt gia đình bn người s phi tr thêm khong 3,2 M kim cho vic dùng đin. L ra giá ga cũng phi tăng nhưng chính ph Nam Hàn quyết đnh bù l đ km giá ga cho ti sang năm vì lo ngi nhng thành phn yếu thế trong xã hi không kham ni gánh nng khi c giá đin ln giá ga (loi năng lượng không th thiếu trong mùa Đông vì ai cũng cn sưởi m) cùng tăng. Đ lm phát không to thêm quá nhiu khó khăn cho nhng thành phn yếu thế, song song vi vic cho phép tăng giá đin, chính ph Nam Hàn loan báo s nâng mc tr cp chi phí v năng lượng cho nhng thành phn yếu thế lên 54 M kim (t 100 M kim thành 154 M kim) và tùy gia cnh mà nâng mc gim tin ga thêm 5 M kim đến 10 M kim/tháng.

Bi giá đin tăng s nh hưởng đến sn xut, tác đng bt li đến kinh tế, dân sinh, chính ph Nam Hàn cam kết cho các doanh nghip vay vn đ ci thin hiu sut s dng năng lượng. Nhng đi doanh nghip có mc tiêu th năng lượng ln s được h tr thay thế thiết b có hiu sut tiết kim năng lượng cao đ cùng chính ph thc hin mt d án có quy mô quc gia v tiết kim năng lượng(24). Trong hi ngh khn cp va k, ông Yoon Suk-yeol Tng thng Nam Hàn tiếp tc lp li yêu cu mà ông đã tng đ cp nhiu ln: Phi gim ti đa gánh nng giá c cho dân chúng. Phi km gi phí trong nhng lĩnh vc thiết yếu như giao thông, vin thông, là đ n đnh dân sinh. Ông Yoon kêu gi doanh gii cùng tham gia vi chính ph trong vic n đnh giá c, san s gánh nng ca dân chúng Có th vì không "sáng sut, tài tình" nên ging như nhiu quc gia khác, h thng chính tr, h thng công quyn Nam Hàn không bin minh mà chuyên chú vào vic tìm gii phá p bi không tìm ra gii phái hu hiu thì s b dân chúng gii tán.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 26/05/2023

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/de-xuat-nha-nuoc-chi-130000-ti-dong-de-evn-cat-lo-185230523214135141.htm

(2) https://vnexpress.net/thu-tuong-anh-nao-cat-dien-cach-chuc-anh-do-3869864.html

(3) https://markettimes.vn/tai-sao-evn-vua-lai-ky-luc-nam-2021-xong-lai-lo-ky-luc-chi-trong-nua-dau-2022-4380.html

(4) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chi-tiet-so-tien-nguoi-dan-phai-tra-sau-khi-gia-dien-tang/3/119230505094712249.htm

(5) https://tuoitre.vn/evn-xin-gian-no-tien-mua-than-de-duy-tri-san-xuat-dien-20230517062404128.htm

(6) https://plo.vn/neu-ngung-nha-may-dam-de-san-xuat-dien-luong-phan-bon-co-dam-bao-post734334.html

(7) https://tuoitre.vn/mien-bac-co-the-thieu/4/900-mw-dien-evn-phai-tinh-viec-giam-phu-tai-20230505114319207.htm

(8) https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/quy-hoach-dien-vii-nhiet-dien-than-giu-vai-tro-quan-trong2.html

(9) https://nhandan.vn/lo-thieu-dien-de-phuc-hoi-kinh-te-post694825.html

(10) https://vietnamnet.vn/nghich-ly-thieu-dien-lai-lo-qua-tai-vi-du-thua-dien-mat-troi/571221.html

(11) https://laodong.vn/kinh-doanh/phat-trien-bung-no-dien-gio-dien-mat-troi-gay-qua-tai-luoi-dien-1063500.ldo

(12) https://vneconomy.vn/bao-dong-cang-thang-tai-chinh-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao.htm

(13) https://plo.vn/yeu-cau-xu-ly-viec-lam-dien-mat-troi-trai-phep-trong-khu-cong-nghiep-o-lam-dong-post733842.html

(14) https://tienphong.vn/xu-phat-cty-van-hanh/2/nha-may-thuy-dien-chui-post1536434.tpo

(15) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57682

(16) https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57138

(17) https://nhandan.vn/lo-thieu-dien-de-phuc-hoi-kinh-te-post694825.html

(18) https://vietnamnet.vn/nghich-ly-thieu-dien-lai-lo-qua-tai-vi-du-thua-dien-mat-troi-571221.html

(19) https://laodong.vn/kinh-doanh/phat-trien-bung-no-dien-gio-dien-mat-troi-gay-qua-tai-luoi-dien-1063500.ldo

(20) https://vneconomy.vn/bao-dong-cang-thang-tai-chinh-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao.htm

(21) https://plo.vn/yeu-cau-xu-ly-viec-lam-dien-mat-troi-trai-phep-trong-khu-cong-nghiep-o-lam-dong-post733842.html

(22) https://tienphong.vn/xu-phat-cty-van-hanh-2-nha-may-thuy-dien-chui-post1536434.tpo

(23) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57682

(24) https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57138

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 259 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)