Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

05/06/2023

Việt Nam nhiều tướng để... làm gì ?

Trân Văn

Quc phòng an ninh làm sao có th vng mnh khi s tướng ca "lc lượng vũ trang nhân dân" b x lý k lut dưới đ mi hình thc k c b pht tù tăng không ngng.

tuong1

Cu Th trưởng Quc phòng Vit Nam và cựu Đô đốc Hải quân Nguyn Văn Hiến đã b khi t vì vi phm trong qun lý và s dng đt quc phòng. (DVIDS)

Đ ngh ca chính ph - sa lut, cho phép lc lượng công an có thêm sáu viên tướng, nâng tng s tướng công an t 199 lên 205 theo quy đnh ca... B Chính tr và nếu B Công an thành lp thêm các Cc mi thì mi Cc mi s có thêm mt viên tướng đm nhn vai trò Cc trưởng đang khuy đng dư lun.

Tuy nhiên chuyn chưa ngng đó, theo các đi biu Quc hi thì B Công an và B Quc phòng đã tho lun và... đng thun, năm nay sa Lut Công an nhân dân đ lc lượng này có thêm mt m tướng và sang năm (2024), các h thng s sa Lut Sĩ quan quân đi nhân dân đ quân đi cũng... nâng s lượng tướng lên cao hơn na(1).

Không nhng tán thành, nhiu đi biu quc hi còn tiến xa hơn sau khi nghe chính ph đ ngh trao cp bc thượng tướng cho cá nhân nào đó ca lc lượng vũ trang được bit phái sang Quc hi làm Ch nhim y ban Quc phòng và an ninh, h đ ngh phong hàm... đi tướng cho Phó Ch tch Quc hi đc trách quc phòng và an ninh(2).

Đến gi, "lực lượng vũ trang nhân dân" Vit Nam đã có 451 viên tướng (332 ca quân đi, 119 ca công an), con s này s không dng đó sau khi Lut Công an nhân dân được sa xong trong năm nay và Lut Sĩ quan quân đi nhân dân được sa trong năm ti. Nhiu tướng như thế thì quc phòng an ninh có vng mnh hơn hay không ?

***

Quc phòng an ninh làm sao có th vng mnh khi s tướng ca "lực lượng vũ trang nhân dân" b x lý k lut dưới đ mi hình thc k c b pht tù tăng không ngng. Hi trung tun tháng này, y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam loan báo va có thêm hai viên thiếu tướng ca "lực lượng vũ trang nhân dân" đã v hưu b khi t nhưng không nêu tên(3).

Có mt đim đáng lưu ý, cho dù lý do x lý k lut hay truy cu trách nhim hình s khác nhau nhưng bn cht sai phm ca các viên tướng đã b x lý đu là tham nhũng. Tr B trưởng Quc phòng và B trưởng Công an chưa b x lý k lut du ít nht cũng phi chu trách nhim liên đi, t cp Th trưởng tr xung đu có tướng tham nhũng.

B Quc phòng có Đô đc Nguyn Văn Hiến (b tước b chc v Th trưởng, b pht 3 năm 6 tháng tù vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" và hình pht như phi bi dù đã duyt bán mười khu đt quc phòng gây thit hi khong 1.500 t, chuyn hóa hàng ngàn mét vuông công th Thành phố Hồ Chí Minh làm tài sn riêng). B Công an có Thiếu tướng Hoàng Ngc Nht (b cách chc Th trưởng, giáng cp t thiếu tướng xung đi tá vì phóng thích ông trùm Năm Cam trước thi hn), Thượng tướng Trn Vit Tân (b tước b chc v Th trưởng, b giáng cp t thượng tướng xung trung tướng, b pht ba năm tù vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" - trao cho Vũ "Nhômtm áo "doanh nghip bình phong trong hot đng tình báo" đ mua công th, công th vi giá r, khiến công qu thit hi hàng trăm t), Trung tướng Bùi Văn Thành (b cách chc Th trưởng, b giáng cp t trung tướng xung đi tá, b pht hai năm tù vì "thi ếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" khi phê duyt bán công th, công th dùng vào mc đích an ninh, tn tình h tr Vũ "Nhôm" tác yêu tác quái trong mt thi gian dài, gây thit hi hàng trăm t).

Nếu chng tham nhũng tht s "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k người đó là ai", có l s tướng b x lý k lut đã đt mc ba con s t lâu (ti sao viên tướng nào ca lực lượng vũ trang nhân dân cũng giàu có, sinh hat ca cá nhân và gia đình vượt xa mc thu nhp chính thc). Ch lit kê nhng viên tướng "lực lượng vũ trang nhân dân" đã b x lý vì tham nhũng hoc dính líu đến tham nhũng cũng đ mt mi :Phó Đô đc Nguyn Văn Tình (Chính ủy Quân chng Hi quân),Chun Đô đc Lê Văn Đo (Phó Tư lnh Quân chng Hi quân),Thượng tướng Phương Minh Hòa (Tư lnh Quân chng Phòng không - Không quân),Trung tướng Nguyn Văn Thanh (Chính y Quân chng Phòng không - Không quân), Trung tướngNguyn Hoàng Thy(Tư lnh Quân khu 9),Thiếu tướng Phan Tn Tài(Phó Tư lnh Quân khu 7),Thiếu tướng Đng Ngc Nghĩa (cu Ch huy trưởng B Ch huy Quân s tnh Tha Thiên Huế). Đáng lưu ý là t lâu, tham nhũng trong hàng ngũ "tướng lãnhca "lực lượng vũ trang nhân dân" không còn là tham nhũng riêng l theo kiu "ăn mnh". Nếu không cùng nhau bán mình khi có cá nhân nào đó như Út "Trc", V ũ "Nhôm"... vung tin ra mua thì đi ngũ này bt tay vi nhau đ cùng tham nhũng.

Nếu "nghiêm minh" vi lực lượng vũ trang nhân dân không phi trò h thì sau khi ông Phan Văn Vĩnh (Trung tướng, Tng cc trưởng Cnh sát) và ông Nguyn Thanh Hóa (Thiếu tướng, Cc trưởng Cnh sát Chng ti phm công ngh cao) lãnh án tù vì "to điu kin" cho CNC t chc đánh bc trn toàn quc, các viên tướng khác ca B Công an s không thn nhiên duy trì vic "bo tr" Vũ "Nhôm" ri cũng cùng nhau vào tù (ngoài hai viên Th trưởng như đã nêu còn có ông Phan Hu Tun, Trung tướng, Tng cc phó Tình báo). Tương t là B Quc phòng, sau khi ba viên tướng Hc vin Quân Y (Trung tướng Đ Quyết, Trung tướng Nguyn Viết Lượng, Thiếu tướng Hoàng Văn Lượng)b x lý vì "bo tr" cho Công ty Vit Á "đu tư, sn xut, kinh doanh" b xét nghim Covid-19, chín viên tướng khác trong B Tư lnh Cnh sát bin (Trung tướng Nguyn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đng, Thiếu tướng Doãn Bo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phm Kim Hu, Thiếu tướng Trn Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hng Nghip, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh,Thiếu tướng Lê Văn Minh) vn thn nhiên sp đt đ chia nhau 50 t.

***

Nhiu tướng đ làm gì khi thc tế cho thy điu đó ch khiến s ti phm mang hàm tướng càng ngày càng đông, đ thêm nhiu cá nhân vênh váo vì "thân là tướng" và n lc gian tham hơn trước vì không gian tham thì ung phí và đ lp k lc v s tướng phi x lý ? Nhiu tướng không ch khiến gánh phi cung phng càng lúc càng nng.

Nhiu tướng đ làm gì khi bt k thc trng quc phòng an ninh thế nào, thc lc ra sao vn ch khăng khăng vin dn "anh em tâm tư" đ làm mình, làm my, đòi thêm đ loi quyn li.

tuong1

Hai tướng công an Bùi Văn Thành (trái) và Trn Vit Tân (phi) đi mt vi hình thc k lut ca Đng Cng sn.

Nếu chu khó tìm kiếm, đi chiếu thông tin t s thy, trong vài thp niên gn đây, hot đng quc phòng và an ninh ti Vit Nam ch xoay quanh vài... vn đ chính : Làm lut sa lut đ ci thin phúc li cho quân đi, công an, đc bit là gii lãnh đo hai lc lượng này và nhũng nhiu, còn hiu qu thì càng ngày càng ti t.

Thay vì truy cu trách nhim ca B trưởng Công an nói riêng và lc lượng này nói chung khi an ninh trt t càng lúc càng hn lon, gây ra đ th tác hi đi vi kinh tế, dân sinh, chính ph li nht trí vi đ ngh ca chính lc lượng này : Gia tăng s lượng tướng(4) ! Tương t, thay vì bác b đ ngh y, Quc hi không nhng nht trí mà còn mun trao cp bc đi tướng cho Phó Ch nhim đc trách quc phòng và an ninh ca Quc hi(5).

Nhiu tướng đ làm gì khi rt nhiu t nn như t nn "bo kê máy gt" vn thế, vn tiếp tc kéo dài đến mc không th lý gii được ti sao công an li kém ci đến mc đ t nn này kéo dài sut t năm 2016(6) đến nay(7)  khp mi nơi ? Nhiu tướng đ làm gì khi có nôi, có lúc, dân chúng phi t gii quyết t nn "bo kê máy gt" bng bo lc(8).

Tuy nhiên đó chưa phi là điu đáng ngi nht. Trong bi cnh như đã biết, tư duy và năng lc quc phòng vn liên quan mt thiết đến ch quyn quc gia và vn mnh dân tc mi là chuyn phi bàn và cn buc h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam phi gii quyết.

***

Thnh thong, h thng tuyên truyn ti Vit Nam hăm h gii thiu vi công chúng thông tin, hình nh v các cuc "din tp phòng th" t cp xã tr lên. Đem thông tin, hình nh t nhng cuc "din tp phòng th" này so vi cách nay năm thp niên, có th thy c tư duy ln năng lc quc phòng ca Vit Nam không có gì thay đi.

Chng hn cuc "din tp phòng th" Hi Dương hi tháng 8 năm ngoái do B Ch huy Quân s tnh t chc "đ làm cơ s cho B Tư lnh Quân khu 3 ch đo điu chnh, b sung kế hoch phương án tác chiến, bo đm cho hun luyn sn sàng chiến đu và thc hin có hiu qu nhim v phát trin kinh tế xã hi, gn vi tăng cường tim lc quc phòng, an ninh, xây dng khu vc phòng th trên đa bàn quân khu ngày càng vng chc".

C như tuyên truyn thì cuc din tp nhm nâng cao năng lc "ch huy cơ quan mt bên hai cp trên bn đ và ngoài thc đa giúp đánh giá đúng năng lc, trình đ, kh năng tham mưu ca đi ngũ cán b ch huy các cp đng thi nâng cao trình đ chuyên môn nghip v, k năng x trí tình hung trong thc hin nhim v cho các đi tượng(9).

Trong video clip dài 3 phút 17 giây được đưa lên kênh Quc phòng Vit Nam trên YouTube người xem hết nghe "nh phát huy sc mnh tng hp nên phn thc binh được t chc cht ch, đúng nguyên tc chiến thut, sát thc tin chiến đu, trong khu vc phòng thti nghe mt viên thiếu tá tên là Nguyn Trung Hiếu Chính tr viên Tiu đoàn 3, Trung đoàn 125 B Ch huy Quân s tnh Hi Dương khoe đã "T chc hun luyn b sung các ni dung t công tác giáo dc chính tr, công tác bo v chính tr ni b - phòng gian gi bí mt, ri đi ngũ chiến thut, k thut t tng người đến tiu đoàn đ làm cơ s cho phn thc binh".Đng thi nhn mnh "đ din tp, b đi phi hp luyn dài ngày trong điu kin thi tiết mưa nng tht thường, huy đng lc lượng d b ti thương bng xe đp, tiếp vn bng xe th" (10).

Tuy ch b ra 3 phút 17 giây đ xem video clip được đt tên là "Súng máy phòng không 12,7mm, đi liên và trung liên đng lot khai ha cháy tri tiêu dit mc tiêu" nhưng chc chn s có rt nhiu người "ăn không ngon, ng không yên" trong mt thi gian dài c v ch quyn quc gia, vn mnh dân tc ln s phn ca anh em, con cháu mình.

Cuc "din tp phòng th" được t chc Hi Dương sau khi xung đt gia Nga Ukraine đã bùng phát khong sáu tháng. C nhân loi, trong đó có người Vit đã tn mt chng kiến và có cơ hi nhn ra, nếu không tn dng các tiến b khoa hc k thut, không gia tăng tc đ ng dng thành tu khoa hc k thut c trong trang b cho cá nhân quân nhân ln phương tin quân sư thì khi xy ra xung đt, giá phi tr s va là tn tht nhân mng phi tính mc hàng trăm ngàn, va là s thm bi v mi mt.

Làm giàn tre, đt lên trên đó mt trc thăng dường như bng ván ép ri đt vài khu 12,7 mm, đi liên, trung liên "đng lot khai ha" và tuyên b như viên đi tá Ch huy trưởng B Ch huy Quân s tnh Hi Dương "đã có được nhiu bài hc kinh nghim trong t chc, chun b cho din tp, rèn luyn cho người ch huy, cơ quan, cán b, chiến sĩ có được nhng kiến thc, nhng k năng trong công tác ch huy sát gn thc tin chiến đu" không ch là khoác lác mà còn tàn bo đi vi sinh mng binh sĩ thuc quyn và đng bào.

Vit Nam vn cn thêm tướng đ son duyt huênh hoang hơn v nhng "kch bn din tp" nhiu cp, k c "din tp khn nguy, cp quc gia" hi cui năm ngoái Đk Lk(11) theo kiu ngô nghê, ng ngn như vy ? Nhiu tướng như vy không ch đang mà s còn hy dit sinh mng hàng triu lính ln dân nếu xy ra xung đt !

thp niên th ba ca thế k 21 "đch" nào "đ b đường không" theo "kch bn" như Hi Dương hay tn công phi trường Buôn Ma Thut theo "kch bn" như Đk Lk ? Người Vit vn cn thêm tướng đ luôn luôn nht trí vi h thng chính tr, h thng công quyn trong c nhng chuyn như nâng đnh mc chi tiêu cho công xa t 1,1 t thành 1,6 t(12) trong khi "tiếp vn" và "ti thương" chiến trường thì vn dùng xe đp, xe th như Chính tr viên Tiu đoàn 3, Trung đoàn 125 Bộ Chỉ huy Quân sự tnh Hi Dương khoe ? thp niên th ba ca thế k 21 "đch" nào s ch nhng người lính Vit Nam va bn, va loay hoay sa đi liên bi khu 12.7 mm liên tc b kt đn, ri vì thiếu đ th t p tai chng tiếng n đến găng tay tránh b phng khi nòng súng quá nóng nên c nhóm năm, by người ai cũng ngi bn dù ch là bn cho xong(13).

Nhiu tướng đ làm gì khi bt k thc trng quc phòng an ninh thế nào, thc lc ra sao vn ch khăng khăng vin dn "anh em tâm tư" đ làm mình, làm my, đòi thêm đ loi quyn li, hết bán xi khu đt quc phòng này ti bán xi công th, công th dành cho mc đích an ninh khác, các viên tướng chuyn sang bt tay nhau đ chia chác c khon tin dành cho bo dưỡng các phương tin phc v mc tiêu tun tra, bo v ch quyn ca x s trên bin như đã xy ra B Tư lnh Cnh sát bin(14). Người Vit có cn nhng viên tướng nh th tht "tn trung" vi đng mà có quyn, có cơ hi phá rung mi th t bên trong như vy hay không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 05/06/2023

Chú thích

(1) https://vtc.vn/dbqh-de-xuat-quy-dinh-tong-so-si-quan-cap-tuong-cong-an-ar785699.html

(2) https://vietnamnet.vn/de-nghi-pho-chu-tich-quoc-hoi-phu-trach-quoc-phong-an-ninh-mang-ham-dai-tuong-2147803.html

(3) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ky-luat-3-chu-tich-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-2-si-quan-cap-tuong-khoi-to-mot-loat-can-bo-toa-an-kiem-sat-thanh-tra-11923051016164347.htm

(4) https://vtc.vn/dbqh-de-xuat-quy-dinh-tong-so-si-quan-cap-tuong-cong-an-ar785699.html

(5) https://vietnamnet.vn/de-nghi-pho-chu-tich-quoc-hoi-phu-trach-quoc-phong-an-ninh-mang-ham-dai-tuong-2147803.html

(6) https://laodong.vn/phong-su/gian-nan-cuoc-chien-chong-bao-ke-may-gat-lua-525857.ldo

(7) https://baonghean.vn/nghe-an-tang-cuong-quan-ly-han-che-nan-bao-ke-may-gat-post269870.html

(8) https://nld.com.vn/thoi-su/con-do-vac-dao-kiem-di-bao-ke-may-gap-lua-bi-danh-nhu-tu-20180529095105161.htm

(9) https://quansu.haiduong.gov.vn/ViewDetail/k7qd_xaSr3E@/b>-chqs-tnh-hoàn-thành-din-tp-ch-huy-cơ-quan-1-bên-2-cp-năm-2022.html

(10) https://www.youtube.com/watch?v=X1fXh5MPPv8&ab_channel=SabànQuâns

(11) https://www.baogiaothong.vn/dien-tap-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-ngan-bao-loan-tai-san-bay-d573935.html

(12) https://tuoitre.vn/de-xuat-nang-muc-gia-mua-o-to-cong-mot-so-chuc-danh-len-1-6-ti-dong-xe-20220916183838375.htm

(13) https://www.facebook.com/100006800625871/videos/2631841397052522/

(14) https://thanhnien.vn/cat-toan-bo-kinh-phi-bao-duong-khi-tai-de-tham-o-cho-du-50-ti-dong-185230530115638359.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 1350 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)