Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/08/2023

Thế lực nào thai nghén và cho ra đời hết 'giải cứu', tới 'Việt Á' ?

Trân Văn

Chuyn cn bàn bây gi là trách nhim ca nhng cá nhân, t chc đã tham gia "tung hô" các ch trương, bin pháp vn là nguyên nhân chính dn ti thm nn và to ra các i án".

theluc1

Ngay khi còn đi dch Covid-19, nhiu người Vit Nam ch trích vic xét nghim tràn lan và thường xuyên (nh tư liu, Đng Tháp, 8/8/2020).

Nếu đem các tình tiết trong Kết lun điu tra v v án "Vit Á" đi chiếu vi tuyên b, ch đo ca nhiu viên chc hu trách, đc bit là đi chiếu vi ni dung các bài viết bênh vc ch trương, hot đng phòng chng Covid-19 ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam cách nay vài năm, hn s thy có rt nhiu cá nhân, t chc đã phm ti "li dng các quyn t do, dân chxâm phm li ích ca Nhà nước, quyn, li ích hp pháp ca t chc, cá nhân" (Điu 331) hay phm ti "tuyên truyn chng nhà nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam" (Điu 117) song không nhng không b truy cu trách nhim hình s mà còn được ghi công.

***

Tháng 6/2022, Tòa án Hà Ni đưa bà An Th Mai Trâm (62 tui) và ông Nguyn Trng Bng (51 tui) ra xét x sơ thm vì b cáo buc đã phm vào Điu 331. Theo cáo trng thì hi tháng 9/2021, bà Trâm và ông Bng đã vn đng dân chúng chng vic xét nghim Covid-19 đi trà và chng vic phân loi cách ly tp trung nhng người b lây nhim Covid-19. Hành vi ca bà Trâm và ông Bng b cho là "xuyên tc, tuyên truyn sai lch đường li, ch trương ca Nhà nước v công tác phòng, chng dch Covid-19" nên b truy cu trách nhim hình s theo Khon 2, Điu 331 vi tình tiết tăng nng "gây nh hưởng xu đến an ninh, trt t an toàn xã hi".

Sau phiên x sơ thm, bà Trâm b pht 43 tháng tù, ông Bng b pht 36 tháng tù (1). Bi h thng truyn thông chính thc ca Vit Nam không tường thut thêm nên không rõ bà Trâm và ông Bng có kháng cáo hay không, hình pht mà tòa cp sơ thm đã tuyên có được ci sa hay vn thế, s phn ca h ra sao ? Nếu h không kháng cáo hay đã kháng cáo mà tòa cp phúc thm quyết đnh "y án sơ thm" như vn thường làm như thế đi vi thường dân thì vào lúc này, c hai vn đang thi hành án trong tri giam nào đó như nhiu người khác ! Trong và sau đi dch Covid-19, có l phi ti vài chc người b pht tù như bà Trâm, ông Bng vì kháng c vic xét nghim Covid-19 đi trà (2).

***

Kết lun điu tra v v án "Vit Á" cho thy, nếu không có nhng ch trương như "đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng", không đc thúc "mi cơ quan, đơn v đa phương phi là mt pháo đài, mi người dân phi là mt chiến sĩ" (3) và h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương đng khăng khăng áp đt phi "xét nghim thn tc" ri "thn tc hơn na" (4) thì không bao gi "Vit Á" có kh năng tr thành "đi án" như đã biết.

Đến gi, không có bt k viên chc hu trách nào thay mt h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam xin li, nhn trách nhim vì đã đ ra nhng ch trương, đt đnh nhng bin pháp như va đ cp và vì vy đã làm vài chc ngàn người Vit ung mng, ni lc kinh tế - xã hi suy kit, đng thi còn tr giúp tham quan, ô li kiếm chác mà "gii cu" hay "Vit Á" ch là vài trong vô s ví d. Nếu các viên chc hu trách biết lng nghe các chuyên gia, biết tôn trng ý kiến dân chúng, hu qu ca đi dch Covid-19 ti Vit Nam không trm trng đến như vy song đây là chuyn đ bàn vào lúc khác.

Chuyn cn bàn bây gi là trách nhim ca nhng cá nhân, t chc đã tham gia "tung hô" các ch trương, bin pháp vn là nguyên nhân chính dn ti thm nn và to ra các "đi án". Bên cnh nhng phân tích, góp ý cho ch trương, bin pháp phòng chng Covid-19 ti Vit Nam, đc bit là nhng ch trương, bin pháp cc đoan, phn khoa hc, phi nhân trong sut đt dch th tư (bùng phát hi h tun tháng 4/2021 và kéo dài cho đến cui năm 2021) là s hn hc ca nhiu cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam. Chng hn t Công an nhân dân gi nhng phân tích, góp ý cho ch trương, bin pháp phòng – chng Covid-19 là "lun điu xo trá" (5).

Thông tn xã Vit Nam thì lên án nhng đ ngh như không nên xt thuc sát trùng tràn lan, không nên cưỡng bc xét nghim, không nên t chc m các tri tp trung cách ly nhng người nghi ng b nhim Covid-19, không nên cô lp các khu dân cư là "tn cùng ca s thâm đc" (6). Tp chí Cng sn xếp các phân tích, góp ý là "tung tin gi mo, xuyên tc tình hình, mưu toan gieo rc tâm lý hoài nghi, gây bt n an ninh, trt t, an toàn xã hi, cn phi vch trn bn cht nhng âm mưu, th đon ca các thế lc thù đch" (7). Các Giáo sư, Tiến sĩ làm vic trong nhng Hc vin Chính tri liên tc khng đnh Vit Nam là "đim sáng", là "quc gia duy nht có th biến nguy thành cơ" (8).

Thm chí, có cơ quan truyn thông như t Quân đi nhân dân xem "phn bin là phn bi" (9). mc gii thiu bài tham d cuc thi "Bo v nn tng tư tưởng ca Đng trong tình hình mi" hi h tun tháng 9/2021, sau khi lên án vic "li dng dch bnh cho mưu đ chính tr", t Quân đội nhân dân khng đnh "thn tc xét nghim trên din rng" là sáng sut vì "mt đng phòng dch hiu qu thì không mt hàng triu đng chng dch, chưa k đến sc khe, tính mng và nhiu mt mát khác". Đng thi đ đoán "các thế lc thù đch chc chn s tiếp tc có nhng âm mưu, th đon mi, s tiếp tc đăng đàn xuyên tc, kích đng nhm to ra s hoang mang trong xã hi".

Thế lc nào thai nghén và cho ra đi hết "gii cu", ti "Vit Á" ? So "thế lc" đã đưa ra nhng phân tích v sai lm t ch trương đến bin pháp phòng chng Covid-19 ti Vit Nam kèm theo các góp ý nhm hn chế thit hi nhân mng, tài sn và thế lc to ra mt h thng cùng nhau khai thác ti đa thm nn đ làm giàu trên tính mng ca đng loi, sc khe ca đng bào thì cn cnh giác vi thế lc nào hơn ? Thế lc nào nhiu m mưu, th đon mi" hơn, tàn nhn hơn ? Cui cùng, nếu tin rng không th tha nhng cá nhân đã góp phn to ra hết "gii cu", ti "Vit Á" thì ti sao li b qua cho nhng k đã tng tán tng, tiếp sc cho k gian tác oai, tác quái ? Nhng cá nhân, t chc đ cao vic chng "vaccine phòng nga virustin gi - 5K" (không tin, không bm like, không c xúy bình lun, không kích đng, không chia s thông tin sai lch) cho công chúng đ giành gi đc quyn "tuyên truyn", đc quyn "li dng các quyn t do, dân chxâm phm li íchca x s này, dân tc này đ "vinh thân, phì gia" ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/08/2023

Chú thích

(1) https://www.vietnamplus.vn/phat-tu-2-doi-tuong-xuyen-tac-cong-tac-phong-chong-dich-covid19/799293.vnp

(2) https://vietnamnet.vn/qua-trinh-chong-doi-cach-ly-tap-trung-cua-f1-o-nghe-an-dan-toi-viec-bi-khoi-to-770322.html

(3) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-Covid19/442573.vgp

(4) https://tuoitre.vn/23-tinh-thanh-duoc-yeu-cau-than-toc-xet-nghiem-hon-nua-20210908180443045.htm

(5) https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/luan-dieu-xao-tra-pha-hoai-cuoc-chien-chong-dich-o-tp-ho-chi-minh-i625693/

(6) https://www.vietnamplus.vn/xuyen-tac-hoat-dong-chong-dich-covid19-tan-cung-cua-su-tham-doc/738561.vnp

(7) https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/vach-tran-nhung-thu-doan-xuyen-tac-sai-su-that-ve-cong-cuoc-phong-chong-dai-dich-covid-19-cua-viet-nam

(8) http://hvctcand.edu.vn/video/khong-the-xuyen-tac-no-luc-phong-chong-dich-covid-19-o-viet-nam-165

(9) https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/khong-loi-dung-dich-benh-de-thuc-hien-muu-do-chinh-tri-672359

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 155 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)