Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/09/2023

Khi một Tổng bí thư tiếp một Tổng thống

Lê Quốc Quân

Nhưng chúng ta biết chc chn rng ông Trng đang tr nên quan trng hơn gia bi cnh mà c Hoa K và Trung Quc đu mun giành nh hưởng ca mình ti Châu Á nói chung, vi Vit Nam nói riêng.

tbttt0

Có l Hoa K thc dng hơn và đ hướng ti mt quan h "thc cht" hơn, cho nên hai bên sn sàng b qua lên nhng giao thc ngoi giao thông thường.

Tng thng 80 tui ca Hoa K s có chuyến thăm chính thc Vit Nam vào ngày 10/9 theo li mi ca tng bí thư Nguyn Phú Trng, mà nếu tính theo tui ta, cũng va tròn tám chc. Hai "bô lão" gp nhau là đ "làm sâu sc hơn na quan h Vit Nam-Hoa K trên tt c các lĩnh vc (1).

Chuyến đi ca Tng thng Joe Biden được bàn tán khá nhiu vì mi quan h đc bit gia Vit Nam vi Hoa K trong sut chiu dài lch s. Nó khác vi nhng ln đi thăm ca các tng thng M trước đây là ch thc hin chuyến đi Vit Nam khi đã sp hết nhim k và mang tính nghi thc. Ln này hai "nguyên th" gp nhau đ cho ra nhng quyết đnh chiến lược dài hơi cho 2 nước, đt nn tng cho mt s hp tác vô cùng quan trng gia 2 quc gia trong tương lai.

Nghi l đi ngoi : Ai đón và có bn đi bác không ?

Điu 86 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ :"Ch tch nước là người đng đu Nhà nước, thay mt nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam v đi ni và đi ngoi". Thế mà Tng bí thư ca mt đng đã thay mt c nhà nước mi Tng thng Hoa K đến thăm Vit Nam và chc rng ông Trng cũng là người ch trì l đón.

Điu 4 Hiến pháp quy đnh ng cng sn lãnh đo" nhưng không có mt câu t nào nói v vai trò ca ông Tng bí thư. Khon 3, Điu 4 Hiến pháp còn ghi rõ :"Các t chc ca đng và đng viên Đng cng sn Vit Nam hot đng trong khuôn kh Hiến pháp và Pháp lut".Vy vic mi và đón thăm đã là mt s "l" thu hút s chú ý rt ln ca nhân dân.

Các báo Vit Nam đã rt tế nh khi đ cp đến vn đ này. T Tui Tr git tít là "chưa tng có tin l" (2) và viết :"Ông Joe Biden không phi là tng thng M đu tiên thăm Vit Nam, nhưng là tng thng M đu tiên ti thăm chính thc theo li mi ca Tng bí thư Đng cng sn Vit Nam. Ch riêng điu đó đã nói lên s đc bit ca chuyến thăm này".

Khon 6, Điu 3, Ngh đnh s 18/2022/NĐ-CP v nghi l đi ngoi quy đnh :"Thăm cp nhà nước là chuyến thăm được áp dng mc đ nghi l nhà nước cao nht dành cho Nguyên th quc gia nước khách đng thi là Người đng đu đng cm quyn là khách mi ca Tng bí thư ban chp hành trung ương Đảng cộng sản và Ch tch nước ; Nguyên th quc gia nước khách là khách mi ca Ch tch nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam".

Bi vy, nếu như ông Biden ch đi d vi tư cách là người ca đng Dân chủ đang cm quyn, thì ông Nguyn Phú Trng có quyn mi và tiếp đón vi tư cách gia đng vi đng. Còn nếu ông Biden đến vi tư cách là Nguyên th quc gia nước M thì theo quy đnh phi là khách mi ca Ch tch nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông s được coi là Quc khách và Ch tch nước Võ Văn Thưởng s ch trì nghi l đón tiếp.

Theo Ngh đnh 18/2022/NĐ-CP (3) thì Nghi thc đón phi gm "Ch tch nước và Phu nhân (hoc Phu quân) đón nguyên th quc gia nước khách và Phu nhân (hoc Phu quân) ti nơi đ xe ca Nguyên th quc gia nước khách. Khi duyt đi danh d thì Ch tch nước được mi đến v trí hàng đu, bn 21 lot đi bc khi c Quc thiu hai nước theo nguyên tc có đi có li hoc theo đ án được duyt".

Chính tr thc dng không cnnghi thc

Trong quá kh, chưa có mt đoàn lãnh đo cao cp nào ca Vit Nam được tiếp đón theo nghi thc quc khách ti Hoa K, cho nên nếu theo nguyên tc có đi có li thì s không có bn 21 phát đi bác đ chào đón ông Biden. Vit Nam và Trung Quc thì đã áp dng nguyên tc có đi có li này. Tp Cn Bình đã được đón chào bng 21 phát đi bác vào năm 2017 (4) và Nguyn Phú Trng khi đi thăm Trung Quc vào tháng 10 năm 2022 cũng đã tng được Trung Quc tiếp đón tương t.

Có l Hoa K thc dng hơn và đ hướng ti mt quan h "thc cht" hơn, cho nên hai bên sn sàng b qua lên nhng giao thc ngoi giao thông thường. Vic bn đi bác hay không dường như cũng không quan trng vi Tng thng Hoa K bi vì mc tiêu ca ông là "có" Vit Nam nm trong chiến lược ln hơn ca Hoa K trong thế cnh tranh vi Trung Quc.

Vn đ quan trng là khi tng thng Hoa K chp nhn mt chuyến đi và ông Trng ch trì l đón, c 2 cùng bước lên bc danh d thì phi hiu rng Hoa K đã chính thc công nhn tính chính danh ca Đng cng sn Vit Nam. Hoa K đã nhiu ln khng đnh"tôn trng th chế chính tr ca Vit Nam" nhưng nếu được đón như là mt quc khách, đây có l là ln đu tiên mt tng thng đng cnh mt đng trưởng vi tư cách là "Nguyên th quc gia" trên bc danh d, gia tiếng đi bác và quân nhc c Quc thiu.

Nếu có, thì đó là lúc ông Trng tt đnh vinh quang, và cũng là lúc toàn dân b đng lt trn nhng nghi thc mà thc cht cũng đã được đng âu yếm mc vào bng "Hiến pháp và Pháp lut".

Ông Tng thng và ôngTng bí thư

Tng thng là mt nhà hot đng chính tr lão luyn vi hơn 50 năm kinh nghim. Ông được bu làm thượng Ngh sĩ khi va tròn 30 tui và là thành viên lâu năm ca U ban đi ngoi Thượng Vin Hoa K. Ông cũng đã làm phó tng thng sut 8 năm dưới thi Obama.

Đi vi Vit Nam, ông Joe Biden biết rõ ai là người có quyn lc ; và ông s làm bt c điu gì có li cho Hoa K. Vào năm 2015 ông cũng đã tng m tic chiêu đãi trng th Tng bí thư Nguyn Phú Trng và đc Kiu. Có l"tri còn đ có hôm nay" nên 2 v lãnh đo cũng quyết tâm đ đt du n vào lch s bng cách nâng cp quan h sau khi đã cùng nhau nâng li trong ba tic 8 năm trước. Tng thng Joe Biden hiu rõ tình hình chính tr ca Vit Nam và sn sàng b qua mi nghi thc đ hoàn tt nhng bước chiến lược ca Hoa K.

Còn ông Trng, t mt biên tp viên ca Tp chí Cộng sản, đã tr thành nhân vt trung tâm trong mi quan h ln, đc bit là gia M và Trung Quc.

Chúng ta s không th biết được ông Trng đã nghe gì và nói gì trong chuyến thăm ca Lưu Kiến Siêu (5) vào 2 ngày trước đây, cũng như s không th biết được ai s sang Bc Kinh sau chuyến đi ca Joe Biden.

Nhưng chúng ta biết chc chn rng ông Trng đang tr nên quan trng hơn gia bi cnh mà c Hoa K và Trung Quc đu mun giành nh hưởng ca mình ti Châu Á nói chung, vi Vit Nam nói riêng. H đu nhìn thy ông Trng là nhân vt quyn lc nht, có kh năng ra quyết đnh nht.

Di sn ln cn nim tin chính tr ln

Chuyến đi ca Tng thng Biden ln này thc s mang li nhiu li ích cho Vit Nam nhưng cũng to ra nhng thách thc ln, đc bit khi lch s lên tiếng buc phi la chn gia Hoa K và Trung Quc, nht là khi ni "can qua". Đó là lúc có th xy ra mt s biến cho quc gia.

Còn bây gi, dù là Đng trưởng hay Quc khách, dù b ngoài nói vi nhau điu gì, thì cũng không quan trng, min là được bên nhau và ngm hiu ý nhau, mi là điu quan trng nht. Cá nhân tôi cho rng nhng tiến b trong sut thi gian qua là rt quý giá, đã đt nn tng tt đp cho chuyến đi lch s hôm nay.

Vic ký kết thành i tác chiến lược toàn din", nếu có, s đ li mt di sn thc s có ý nghĩa cho tương lai Vit Nam nếu như nhng người kế nhim ca 2 v hôm nay tiếp tc xây dng được lòng tin chiến lược. Lòng tin đó phi th hin bng các cam kết c th và thc cht trong tương lai, dù có phi tri qua nhng sóng gió hoc s "chia r" t bt c lc lượng nào trên thế gii.

Như vy, chúng ta s có mt Vit Nam mà thế h hôm nay chp nhn được và con cháu mai sau có th t hào.

Lê Quốc Quân

Nguồn : VOA, 09/09/2023

Tham khảo

(1) https://baochinhphu.vn/tong-thong-hoa-ky-joe-biden-sap-tham-viet-nam-102230829121139996.htm

(2) https://tuoitre.vn/tong-thong-my-joe-biden-den-viet-nam-chuyen-tham-chua-co-tien-le-20230831075622361.htm

(3) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-18-2022-ND-CP-nghi-le-doi-ngoai-503809.aspx

(4) https://thanhnien.vn/ban-21-phat-dai-bac-don-tong-bi-thu-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-185710145.htm

(5) https://www.voatiengviet.com/a/tong-bi-thu-viet-nam-tiep-quan-chuc-dang-trung-quoc-truoc-chuyen-tham-cua-tong-thong-biden/7255006.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Quốc Quân
Read 419 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)