Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/09/2023

Trung Quốc ráo riết ‘săn’ cựu chiến binh

Trân Văn

Mt đi tá không quân tng là phi công điu khin F-16 k hi 2019 ông nhn được email mi sang Nam Phi làm vic, loi vic dành riêng cho các phi công dày dn kinh nghim.

trungquoc1

Không phi t nhiên mà các viên chc cao cp ca B Quc phòng M xác đnh Trung Quc là "mi đe da ln dn". Hình minh ha.

Trung Quc đang m rng hot đng tìm kiếm tuyn dng cu chiến binh ca nhiu quc gia đ khai thác s hiu biết, k năng ca các cu chiến binh này nhm đi phó vi quân đi mà các cu chiến binh tng phc v.

***

Chính ph Úc va đ trình Quc hi Úc mt d lut, theo đó, cu chiến binh phi xin phép khi mun làm vic hoc tham gia hun luyn cho ngoi quc, nếu không xin phép, cu chiến binh có th b pht đến 20 năm tù.

AP cho biết, ông Richard Marles B trưởng Quc phòng Úc - gii thích : Úc cn mt đo lut cng rn như thế vì theo AUKUS (hip ước h tr quc phòng gia ba bên là Úc, Anh và M) thì Anh, M s giúp Úc thành lp mt hm đi có ít nht tám tàu ngm vn hành bng năng lượng nguyên t và Úc nên chng t n lc nâng cao các tiêu chun bo mt đ bo v công ngh và các thông tin nhy cm, h tr vic chuyn giao công ngh trong AUKUS.

Đây không phi là ln đu tiên Marles t ra bn tâm v vic cu chiến binh Úc b ngoi quc khai thác. Năm ngoái, Marles tng ra lnh cho B Quc phòng Úc tiến hành xem xét tt c các khía cnh liên quan đến tin Trung Quc đang tuyn m các cu chiến binh Úc làm hun luyn viên. Năm ngoái, Úc đã bt gi Dan Duggan người va là cu phi công ca Thy quân lc chiến M, va là công dân Úc sau khi Duggan b cáo buc đã đào to bt hp pháp phi công cho Trung Quc(1).

Chuyn Trung Quc gia tăng săn tìm, tuyn dng cu chiến binh ca nhiu quc gia đã tr thành mt trong nhng vn đ khiến phương Tây bn tâm và s lo ngi v tình trng này càng ngày càng cao.

***

Cui tun trước Washington Post gii thiu mt tài liu ni b ca Không quân M, trong đó, Đi tướng Charles Q. Brown Jr. Tham mưu trưởng Không quân và gn đây được Tng thng M đ c làm Ch tch Hi đng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa K - cnh báo, Trung Quc đang s dng nhiu công ty khác nhau đ tuyn dng nhng cu chiến binh được M và NATO đào to nhm dùng nhng người này dy cho Trung Quc các k năng và chiến thut quân s tiên tiến.

Tướng Brown khuyến cáo : Khi chp nhn làm vic dưới danh nghĩa "hun luyn viên", tham gia quy trình hun luyn do các công ty ngoi quc t chc, nhng cu chiến binh làm vic cho các công ty có quan h vi Trung Quc đang làm xói mòn an ninh quc gia, gây nguy him cho s an toàn ca c đng đi ln đt nước chúng ta. Tướng Brown kêu gi các cu chiến binh đng xao lãng trách nhim bo v "thông tin quc phòng" k c khi đã ri khi quân đi.

Washington Post đã hi thăm nhưng nhng viên chc hu trách ca quân đi M t chi xác đnh Trung Quc đã âm thm tuyn dng bao nhiêu quân nhân và cu chiến binh M. Nhng viên chc này ch xác nhn, loi hot đng đó đang gia tăng mt cách đáng ngi.

V phía Trung Quc, Liu Pengyu - Phát ngôn viên ca Đi s quán Trung Quc ti M - không ph nhn cnh báo ca tướng Brown mà ch thay mt chính ph Trung Quc kêu gi M "tôn trng các hot đng kinh doanh bình thường do các công ty có liên quan thc hin, không khái quát và lm dng các khái nim v an ninh quc gia, bôi nh các công ty này". Ông ta còn lưu ý là các cáo buc đó s nh hưởng đến "s hp tác bình thường" và "không có li cho s phát trin lành mnh" ca quan h song phương.

Washington Post trích dn ý kiến ca mt Đc v (Special Agent) đang làm vic cho Cc Điu tra ca Không quân M (Air Force Office of Special Investigations AF OSI), cho biết thêm : Nhng n lc ca quân đi Trung Quc nhm khai thác cu chiến binh M bao gm c vic qung bá cơ hi v vic làm ti các s kin có liên quan đến hot đng trong lĩnh vc công nghip quc phòng. Trung Quc không ch nhm vào các phi công M mà còn săn tìm các cu chiến binh tng làm vic trong nhiu lĩnh vc khác như bo trì, s dng các thiết b chuyên dng đ bo đm, bo v an ninh phi hành đi vi c phi công ln các phương tin bay quân s.

Theo Đc v yêu cu n danh thì đ ngh v cơ hi làm tư vn, h tr đào to thường phát xut t nhng công ty tư nhân được chính ph Trung Quc hu thun và có hp đng vi chính ph Trung Quc. Nhiu cu chiến binh tin rng đó là nhng đ ngh hp pháp, vô hi và hp dn. Đc v này xem đó là s "qu quyt" và cũng vì vy, nhiu viên chc hu trách đang đ ngh các quân nhân, các cu chiến binh báo cáo xem h có được tuyn dng đ hun luyn quân đi ngoi quc hay không.

Đó cũng là lý do mà mi đây, Dân biu Michael Gallagher Ch tch y ban Đc trách v Trung Quc ca H vin M, đng thi cũng là cu chiến binh Thy quân lc chiến M - cho rng : Quc hi và B Quc phòng cn hp tác đ giúp quân nhân và cu chiến binh ca chúng ta hiu rng h là mc tiêu ca các hot đng gián đip, h có th b lm dng. Cn bo đm rng h không b khai thác, không góp phn to điu kin cho s hy dit chính h.

Không phi t nhiên mà các viên chc cao cp ca B Quc phòng M xác đnh Trung Quc là "mi đe da ln dn". Trong s hàng chc công ty b đưa vào "s bìa đen" hi tháng sáu va qua vì có quan h cht ch vi chính quyn Trung Quc có mt s công ty chuyên đào to, hun luyn bay như Frontier Services Group - doanh nghip do Erik Prince, cu giám đc ca Blackwater Worldwide thành lp và Hc vin Thc hành bay ca Nam Phi. Nhng doanh nghip này b giám sát cht ch sau khi có báo cáo rng h đã thuê phi công quân s phương Tây đ hun luyn phi công Trung Quc. Tuy Frontier Services ph nhn đã s dng nhân viên quân s M đ đào to phi công Trung Quc nhưng công ty này li im lng không tr li các câu hi ca báo gii v vic h có thuê các cu chiến binh làm vic đó hay không. Hc vin Thc hành bay ca Nam Phi thì bày t s "tht vng" v quyết đnh ca B Thương mi Hoa K bi "các công ty ln ca M cũng đào to phi công Trung Quc".

Mt đi tá không quân tng là phi công điu khin F-16 k hi 2019 ông nhn được email mi sang Nam Phi làm vic, loi vic dành riêng cho các phi công dày dn kinh nghim. Ông không nhn li nhưng không phi vì nghi ng. Năm 2021, ông được mi ln th hai, li mi dành cho các phi công có sáu năm điu khin trc thăng hoc phn lc cơ và có kinh nghim làm vic vi nhng hc viên không tho tiếng Anh... V đi tá ch ng ra khi AF OSI phát cnh báo v vic Trung Quc đang săn cu chiến binh (2).

Patrick Cronin, người ph trách b phn an ninh Châu Á - Thái Bình Dương ca Vin Hudson Washington D.C, gi n lc săn cu chiến binh là mt phn ca sáng kiến ln hơn do ông Tp Cn Bình vch ra, nhm nâng cao v thế ca Trung Quc. Cronin nhn đnh : Chiêu m, khai thác, tìm hiu cách quân đi ca chúng ta vn hành thông qua nhng cá nhân thiết yếu và công ngh thiết yếu ca chúng ta là mt phn quan trng đi vi mc tiêu chiến lược ca ông ta.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 15/09/2023

Chú thích

(1) https://apnews.com/article/australia-foreign-miltary-training-secrets-aukus-e1ba547d6bfd210c5a39f3a763e062c6

(2) https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/09/08/china-military-exploit-us-troops-veterans/

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 407 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)