Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/02/2024

Nguyễn Phú Trọng và sự nguy hiểm của trường phái ‘Đức Trị’

Lê Quốc Quân

Cn phi xác quyết rng loài người đã bước qua thi k Đc tr vi s sp đ ca chế đ phong kiến. Vic nó đang loay hoay quay tr nhng nước như Trung Quc và Vit Nam th hin mt s bế tc chiến lược gia Ch nghĩa Cng sn và nn kinh tế th trường.

ductri1

Ging như Tp Cn Bình Trung Quc, ông Nguyn Phú Trng Vit Nam có th s dng chiến dch t lò" như mt phn quan trng đ đm bo tính chính danh và duy trì quyn lc trong h thng qun tr ca mình, s kéo dài mãi mãi.

Nguyn Phú Trng là người th 3 trong lch s tng kiêm nhim 2 chc v quan trng nht là Tng bí thư và Ch tch nước, ch sau H Chí Minh và Trường Chinh.

Mc dù ln tui và sc kho suy sp, ông vn là nhân vtquyn lc nht Vit Nam, đng trên c Điu 17 Điu l đng khi cm quyn 3 nhim k liên tiếp và trên c Điu 86 - Hiến pháp khi thay mt c ch tch nước tiếp tng thng Hoa k.

Là tng bí thư ca Đng, ông còn gi hàng lot chc v quan trng nht ca chế đ như : Ch tch Quân u trung ương, U viên thường v B Công an, Trưởng ban Phòng chng tham nhũng. Ông còn là Trưởng tiu banVăn kin đi hi đ xây dng đường li lãnh đo, kiêm luôn c Trưởng tiu ban nhân s Đi hi ln th 14 ca Ban chp hành Trung ương Đảng cộng sản.

Dưới thi ca ông, hàng lot văn bn ca đng "có lp lang" được ban hành. Ông cng c b máy ca đng t Trung ương đến đa phương, đc bit thành lp 63 Ban phòng chng tham nhũng 63 tnh thành, lũng đon và làm thay hu hết công tác ca tt c các quan tư pháp đa phương.

Hình nh ca ông Trng gi nh v nhng ông vua trong chế đ phong kiến đang theo chế đ Đc Tr đ điu hành quc gia. Vy đc tr là gì ?

Chế đ đc tr đang quay li ?

Đc tr là mt hc thuyết chính tr ch trương iu hành chính s bng đo đc" xut hin t thi Tây Chu và được Khng T đúc kết và nâng lên thành hc thuyết. Ông gom góp kiến thc đi xưa, biên tp và xây dng mt h thng quan nim v đo đc chính tr trong đó ch trương vic tr quc căn bn phi da vào nhân đc ca người cm quyn mà không cn phi dùng đến pháp lut.

Nho giáo nói chung, Khng t nói riêng, b nhiu người trong quá kh cũng như hin ti phê phán. Trong cun trong cunT Quc Ăn năn, k sư Nguyn Gia King đã tung nhng "cú tát" hc thut ny đom đóm vào hc thuyết Nho giáo nói chung và v S nghip và nhân cách ca Khng Khâu nói riêng, tht đáng đ người Vit chúng ta tìm đc.

Cùng vi s tan rã ca chế đ phong kiến và s tiến b xã hi, Nho giáo đã dn dn được xếp vào mt góc trong bo tàng lch s v các hc thuyết qun tr nhà nước. Trào lưu Khai sáng và văn minh nhân loi trong my trăm năm qua đã nhn chìm dn tư tưởng Đc tr trong vic qun tr quc gia.

Thế nhưng hình như phương thc qun tr này đang quay tr li vi mt v "vua già" hơn 80 tui, lòng đau đáu vi s tn vong ca vương triu, mà c th là đng ca mình. Ông đã b "ng đc" v tư tưởng cng sn và bây gi đang loay hoay tìm con đường chnh đn nhân cách ca các đng viên trong mt nn kinh tế th trường đy thế tc.

May thay, ging như Tp Cn Bình đi vi xã hi Trung Quc, ông Nguyn Phú Trng đã gp được"Vn Thế Sư Biu - Thy ca muôn đi" ca mình là Khng T. Ông tóm được chiếc phao này nm bàng bc đâu đó trong tim thc ca Nhân dân, n giu dưới hàng ngàn năm phong kiến Vit Nam và bt đu tin tưởng vào nó. Đu tiên là đt lò và sau đó là nói v nhân nghĩa đ xây dng tính chính danh.

Người ta bt đu s dng các văn bn ni b ca ca Đng cng sn như Quy đnh S 41/QĐ-TW và Quy đnh s 08/QĐ/TW ngày 25/10/2018 v đo đc và trách nhim nêu gương, trước khi nói đến câu chuyn pháp lut, pháp lý hay tòa án.

Chế đ Pháp tr ra đi ?

Ngay t khi còn là sinh viên hc lut, các trường phái tr quc đã được bàn tho nhiu, trong đó chúng tôi đu được các giáo viên hướng đến s Thượng-Tôn-Pháp-Lut (Rule of Law) mà hc thuyết caHàn Phi là ch đo.

Trong đó Hàn Phi T đã tp hp Pháp, Thut, Thế ca Thương ưởng, Thn Đáo và Thân Bt Hi, ch trương dùng pháp lut đ cai tr xã hi và tr quc an dân. Ông coi pháp lut là công c hu hiu đ đem li công bng, n đnh và thnh vượng ca mt quc gia. Ông minh đnh rõ "Pháp lut không phân bit sang hèn" (pháp bt a quý) hay "hình pht không kiêng dè bc đi thn, tưởng thưởng không b sót k tht phu" (hình quá bt t đi thn, thưởng thin bt di t phu).

Các Nhà Nho luôn mun thn thánh hóa các bc lãnh đo nhưng Hàn Phi đã tước b ý nghĩa thn thánh ca h đi và coi vua cũng ch là mt người bình thường như nhng người khác. Ông nêu rõ "pháp lut đúng đn, bày ra hình pht nghiêm khc đ cha cái lon ca dân chúng, khiến cho k mnh không ln át người yếu, k đông không xúc phm s ít, người già c được tho lòng, người tr và cô đc được trưởng thành. Biên gii không b xâm ln, vua và tôi thân yêu nhau, Cha con gi gìn cho nhau"(*).

Tiếc thay, trong nhng năm gn đây ông Nguyn Phú Trng quan tâm hơn đến vic trách nhim chính tr và nghĩa v nêu gương ch không phi là hành vi vi phm. Ăn năn, nước mt và hoàn tin là công thc ph biến đ được án nh ca các quan tham. Trong v án Chuyến bay gii cu, tòa thm chí còn dng xét x đ thu thêm tin trước khi ra phán quyết.

Ông còn dùng 4 ch Nhân (nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình) đ nói v chiến dch đt lò và phòng chng tham nhũng mà quên mt mt ch nhân quan trng là nhân phm (dignity). Đó là phm giá bình đng ca mt con người được Thượng đế trao tng bt k sang hèn.

Pháp quyn nghĩa là mi công dân đu phi tuân theo pháp lut dù người đó là ai, tng thng hay dân thường, ch tch quân u Trung ương hay mt người lính, mt người dân nghèo đã chết tc tưởi vì Covid và Kit test dm, hay b cáo đang đng trước vành móng nga. V nhân phm thì h ngang nhau và không th tước b ; v quyn lc là do pháp lut trao ban qua cơ chế lp pháp.

Chng tham nhũng là trò tiêu khin mi

Chng tham nhũng là mt cuc săn lùng không bao gi kết thúc. Ging như Tp Cn Bình Trung Quc, ông Nguyn Phú Trng Vit Nam có th s dng chiến dch t lò" như mt phn quan trng đ đm bo tính chính danh và duy trì quyn lc trong h thng qun tr ca mình, s kéo dài mãi mãi.

Chng tham nhũng chính là trò tiêu khin mi mà đng bt đu dành cho dân chúng đ cùng to cm hng vui vy. Nó to nên công vic ca Đng và đm bo s xúc đng chân thành va phi ca nhân dân, nó có th tr thành mt phn tt yếu vi liu lượng ngày càng càng cao thì đ ép phê càng ln.

Trước đây chúng ta tng thy rt nhiu khu hiu "Sng và Làm vic theo Hiến pháp và Pháp lut". Đây chính là cách đ cao s thượng tôn pháp lut, biu hin rt rõ trường phái pháp tr nhưng gi đây thì ch còn"trách nhiêm chính tr" và nghĩa v nêu gương.

Lò chng tham nhũng tr thành mt người bn đng hành chung thu cùng trường phái Đc tr và s tr li ca Nho giáo. Nó được s dng đ loi b bt k ai đi chch khi qu đo đo đc ca mình, dù thuc bên t hay bên hu, trên hay dưới mà đôi khi không vì mt mc đích chính đáng nào c.

Cn phi xác quyết rng loài người đã bước qua thi k Đc tr vi s sp đ ca chế đ phong kiến. Vic nó đang loay hoay quay tr nhng nước như Trung Quc và Vit Nam th hin mt s bế tc chiến lược gia Ch nghĩa Cng sn và nn kinh tế th trường.

Nó đang làm phai nht Nhà nước pháp quyn và nhng giá tr như nhân phm, t do và dân ch. Điu này là vô cùng nguy him cho tương lai Vit Nam. Tôi s rng ông Trng s mãi không tìm được người kế v và "Sau ông là hng thủy".

Lê Quốc Quân

Nguồn : VOA, 17/02/2024

(*) Hàn Phi T, trang 130, Phan Ngc dch, Nhà xuất bản Văn Hc, Hà Ni, 2001)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Quốc Quân
Read 351 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)