Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/05/2024

Ai đã mở chiếc hộp Pandora trong Đảng ?

Đặng Đình Mạnh

Pandora là tên gi chiếc hp bí n theo truyn thuyết Hy Lp, mà khi m ra, thì tai ương s đến.

pandora0

Đảng cộng sản Vit Nam cũng có mt chiếc hp Pandora mà khi m ra tai ương đ p xung không cưỡng được.

Đảng cộng sản Vit Nam, đng đang chiếm gi quyn cai tr quc gia này, cũng có mt chiếc hp Pandora mà khi m ra, tai ương cũng đ p xung Đng theo cách không cưỡng được.

Ngm xem, chiếc hp Pandora ca Đng, nhng tháng ngày va qua, ai đã m ? và m như thế nào ?

Chiến dch đt lò

Năm 2017, ông Nguyn Phú Trng bt đu nói đến khái nim t lò" đ ám ch v cuc chiến chng tham ô, tham nhũng mà ông đang phát đng. Khi y, ông nhm đến mc tiêu cng c Đng, vì l, tham ô, tham nhũng là nhng ti danh chc v, mà không ai khác, ch có đng viên mi là nhng người có chc v.

Thế nhưng, kết qu cuc chiến đt lò cho thy : Trong chưa đy 6 năm mà Đảng cộng sản phi t chc thay đi nguyên th quc gia đến 7 ln, chưa k đến ln thay đi Ch tch Quc hi va xy ra vào ngay nhng ngày đng k nim ngày chiến thng 30 tháng Tư ca h. Không ch thế, hàng lot b trưởng, th trưởng, bí thư, ch tch đu tnh, tướng, tá quân đi, công an... đu là nhng đng viên cao cp l mt ti phm. S đng viên cp thp hơn vi phm pháp lut nhiu vô k. S liu chính thc ca Đảng cộng sản vào năm 2022 cho thy con s không th khng khiếp hơn : Đến gn 17 vn đng viên b x lý vi phm.

Rõ ràng, dù không mong mun, nhưng vic ông Nguyn Phú Trng phát đng cuc chiến đt lò không khác gì vic m chiếc hp Pandora. Chúng đã làm phơi bày trn vn bn cht ca không ít đng viên, rng h lúc nào cũng ch tìm cơ hi tham ô chiếm đot tài sn ca công, tham nhũng trn lt tài sn ca người dân, đến mc đ, công chúng không th thy Đng y còn có giá tr gì đ mà cn cng c.

Vi phm Điu l đng

Điu l Đảng cộng sản có hiu lc đi vi đng viên không khác gì hiến pháp có hiu lc đi vi công dân trong quc gia. Điu l đng không ch gm nhng quy đnh nêu v tôn ch, mc đích, nguyên tc t chc, hot đng cho đng viên mà còn mang tính cách cưỡng hành.

Mt trong nhng nguyên tc ca điu l là s hn chế chuyên quyn ca vai trò tng bí thư, người đng đu có quyn sinh sát đi vi đng. Tht vy, nhng đng viên tin nhim trong Đng đã đt ra s hn chế nhim k đi vi chc v tng bí thư, là không quá hai nhim k (điu 17 Điu l Đng).

Tuy vy, sau khi kết thúc nhim k th 2 ca mình, ông Nguyn Phú Trng li ra ng c tiếp nhim k th 3, phá v nguyên tc hn chế nhim k. Ông Trng đt ra ngoi l "Trường hp đc bit" đ tiếp tc gi chc v tng bí thư nhim k th 3.

Bng vic vi phm "Hiến Pháp Đng", ông Nguyn Phú Trng đã m chiếc hp Pandora trong Đng v s xem thường điu l đng. K t đó, bên cnh mt lot các khng hong chính tr mang tính truyn thng, nn tng chưa th gii quyết, như : Khng hong v ý thc h, khng hong v tính chính danh ca chế đ, khng hong v nhân s lãnh đo, khng hong v s bt lc qun lý nn kinh tế, khng hong v lòng tin ca công chúng... thì ông Nguyn Phú Trng đã làm phát sinh thêm s khng khong chính tr mi. Ln này là tính chính danh và hp pháp đi vi quyn lc ca chính ông, khi s tn phong chc v tng bí thư nhim k 3 không đến t bn điu l mà các đng viên trong đng đang tôn trng, mà li đến t s vi phm điu l.

Điu này gây nên hu qu nghiêm trng v s khng hong điu l Đảng cộng sản đi vi các đng viên cao cp đy tham vng trước cơ hi thay đi nhân s cho mt nhim k mi sp din ra. Noi gương ông Nguyn Phú Trng, các ng viên chc v tng bí thư không ngi yên, đim nhiêm ch đi mt s phân công, sp xếp nhân s theo điu l đng na, mà h đã sm ra tay trit h các đi th tim tàng bng mi th đon trước k đi hi.

Công an tr thành kiêu binh

Cũng như thế, ông Nguyn Phú Trng đã ch trương gi truyn thng giao quyn lc hu như vô gii hn cho lc lượng công an vi mc tiêu làm "lá chn" bo v s đc tài chính tr cho Đảng cộng sản.

Đ kìm chế quyn lc ca lc lượng công an, ông Nguyn Phú Trng gi thêm chc v Thường trc Đng y Trung ương ca B Công an. Thế nhưng, s kìm chế y đã tr nên mong manh đến mc vô hiu khi ông y lâm vào tình trng bt lc v th cht như báo chí đã và đang loan tin.

Theo đó, lc lượng công an đã tr thành kiêu binh ca chế đ. Mt mt gia tăng đàn áp nhân dân, dp tt mi tiếng nói đi lp, phn kháng, phn bin mt khác, nhân danh an ninh quc gia, h t tung, t tác (Ph nhn các quyn t do, dân ch t hiến pháp ; Đi h chiếu, căn cước nhiu ln gây lãng phí tài nguyên ; Đt ra các rào cn kìm hãm s phát trin kinh tế), chiếm các v trí quyn lc trong chính quyn, chiếm đot trái phép nhiu ngun tài nguyên ca quc gia cũng như ca doanh nghip, ca nhân dân.

Thc tế, nhng tác đng đy tính c quyết và mnh m gn đây ca lc lượng công an, khi h ra tay h b hàng lot lãnh đo cp cao nht, như Nguyn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Hu, Võ Đc Đam, Phm Bình Minh cho thy, lúc này, chính lc lượng công an mi gi vai trò cai tr. H không ch cai tr đt nước, mà còn cai tr c chế đ. Đảng cộng sản, Tng bí thư hoc B chính tr ch đang là con tin ca lc lượng công an mà thôi, h không còn quyn lc như danh xưng na.

Vài phân tích trên cho thy người m chiếc hp Pandora ca đng không ai khác là ông Nguyn Phú Trng. Tht bi hài khi ông y li là người đng đu đng và có v là người cộng sản trung kiên duy nht còn li. Nhưng phá tan nát Đảng cộng sản, không ai có công hơn ông y, k c cái gi là "thế lc thù đch" mà ông y xem như k thù.

Đặng Đình Mạnh

Nguồn : VOA, 07/05/2024

Tác gi Đng Đình Mnh là mt lut sư nhân quyn đến t Vit Nam. Trong 10 năm qua, ông tham gia bào cha trong hơn 80 phiên tòa chính tr. Nhiu người trong s thân ch ca ông là nhng tù nhân chính tr hoc nhng v án ni tiếng như nhà báo Phm Chí Dũng, Phm Th Đoan Trang, Trương Duy Nht, Hunh Thc Vy, ba m con bà Cn Th Thêu, Trnh Bá Tư, Trnh Bá Phương, V án Đng Tâm, Vườn Rau Lc Hưng, Thin Am Bên B Vũ Tr...

Năm 2021 ông b B Công an ban hành quyết đnh cm xut cnh. Tháng 02/2023, ông b B Công an yêu cu Cơ quan An ninh Điu tra tiến hành điu tra đi vi ông.

Tháng 06/2023, ông được chính quyn Hoa K cho phép nhp cnh đ t nn chính tr ti M.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đặng Đình Mạnh
Read 497 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)