Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/05/2024

Tự tu hành ở Việt Nam không phải dễ

Trân Văn, Viết từ Sài Gòn, VOA

Khi mun tu phi được công nhn

Trân Văn, VOA, 17/05/2024

Dư lun va dy lên thành bão sau khi Hi đng Tr s ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam gi Thông báo cho Ban Tr s Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tnh, thành ph v "người được mng xã hi gi là sư Thích Minh Tu không phi là tu sĩ Pht giáo".

tuhanh1

Sư Minh Tu khng đnh mình không phi nhà sư và lý do ông đi b t Nam ra Bc ch là đ rèn luyn sc khe ch không phi tu tp.

Thông báo va k nhn mnh "người đàn ông mang hình dáng nhà sư b hành dc tuyến đường t Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược li" đang "gây ra nhiu dư lun trái chiu làm nh hưởng đến Giáo hi Pht giáo Vit Nam". Hội đồng Trị sự ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết "đã xác minh" và "khng đnh người đàn ông này không phi là tu sĩ Pht giáo, không tu tp và không là nhân s ca bt c ngôi chùa, cơ s t vin nào ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam. Điu này cũng đã được chính người đàn ông này khng đnh trong các clips trên mng xã hi". Theo Hội đồng Trị sự ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì "người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 ti huyn K Anh, tnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Tú sinh sng ti huyn Eakar tnh Đk Lk. Ông Lê Anh Tú sau khi t b công vic đo đc đa chính ti tnh Phú Yên đã thc hin mt vài ln b hành t Khánh Hòa ra các tnh phía Bc và ngược li. Tuy nhiên ln này mt s người dùng mng xã hi đã s dng hình nh đi b ca ông Lê Anh Tú to s hiếu k, thu hút nhiu người dân đi theo, to nên hiu ng câu views và có nhiu bình lun xuyên tc đi sng tu hành ca tăng ni, Pht t Giáo hi Pht giáo Vit Nam". Hội đồng Trị sự ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam đ ngh Ban Tr s Giáo hội Phật giáo Việt Nam c ác tnh, thành ph thông báo đ không gây ng nhn ông Tú là "nhà sư".

Đáng lưu ý là Hội đồng Trị sự ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam đ ngh Ban Tr s Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tnh, thành ph "liên h vi chính quyn đa phương có bin pháp ngăn chn hành vi s dng mng xã hi to làn sóng dư lun xúc phm Giáo hi Pht giáo Vit Nam" [1].

***

Trên thc tế, người đàn ông tên là Lê Anh Tú được nhiu triu người Vit c trong ln ngoài Vit Nam ngưỡng m, tán thán vi tên "sư Thích Minh Tu", không phi nguyên nhân dn ti thc trng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho là "dư lun xúc phm". "Dư lun xúc phm" đã dy lên t lâu sau khi nhiu tăng, ni ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam va phô bày s xa hoa, va đc thúc Pht t dâng sao gii hn, cúng dường, chuyn khon, thm chí hiến kế cho nhau đ tăng ngun thu.

Không ch Pht t mà công chúng nói chung chú ý đến "sư Thích Minh Tu" bi s khiêm cung, con đường tu tp mà ông chn cho thy ngh lc phi thường, n lc buông b tt c đ đt đo.

Có không ít người chng hn như Thái Đc Phương đã so sánh cách thc tu trì ca "sư Thích Minh Tu" vi thc tế tu tp, thuyết pháp ca nhiu tăng ni trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính s so sánh này khiến Hội đồng Trị sự ca Giáo hội Phật giáo Việt Nam cm thy đó là "dư lun xúc phm".

Theo Thái Đc Phương thì "ông Minh Tu" có "by cái sai". Chng hn ông ch "kht thc" ch không chu nhn "cúng dường", đc bit là t chi nhn tin. Ông chn li tu tp "khoe hình nh" đu trn, chân đt ngoài đường trong khi nhiu v tăng ni tiếng Vit Nam thường khiêm tn "n mình" trong Mercedes, Audi... Đã vy ông còn "phân bit" trong vic nhn đ cúng, khác vi nhng v tăng ni tiếng nhn hết, không cha th gì. Chưa hết ông làm "tn phước" vì khiến người ta cãi nhau v pháp tu ca ông, do vy mi có v tăng qu ông, ông b trách vì không biết tu theo "ming đi", sa mình cho khp vi cái tham sân - si ca thiên h đ vut ve Pht t khiến Pht t hăm h cúng tài vt. Thái Đc Phương nói thêm, "ông Minh Tu" còn sai ch ch tu cho mình, "xưng con vi tt c mi người, không chunhn là sư hay là thy ca ai, khôngchu hong dương đo pháp". Cui cùng ông "ép xác", sai vi "con đường trung đo ca Pht" bi theo cách hiu ca s đông, trung đo là tương đi, chng hn đi vi nhng người thu nhp bèo bt như Thái Đc Phương, "đi xe máy là trung đo, còn đi vi nhng sư thy vang danh thiên h có hàng trăm t trong tài khon ngân hàng thì đi Mercedes hay Audi l à trung đo".

Tuy nhiên Thái Đc Phương tha nhn :Hình nh ca ông MinhTu đã truyn chotôi rt nhiu cm hng khi thc hành tâm nhn trong công vic. Mt người "tp hc" theo Đc Pht, chưa làm gì li đo thì đáng được tán thán, ch không đáng b gi là "thng ba trn" như mt v "nhân tài đt Vit thi k hi nhp quc tế" đã gi. Nh nhng Youtuber và đoàn Pht t đã đi theo ông Minh Tu sut ngày đêm mà người ta biết được ông tu tinh tn c nào. Trước, tôi không tin có người thc hin được hnh ng ngi sut nhiu ngày lin và cho rng đó ch là chuyn ba trong kinh. Gi điu đó đã có người làm được mt cách nh nhàng. Trước, người ta ch nghe ging v buông x, vô ngã qua ming các nhà sư, thì gi đây bng có người "dám" đem điu đó ra thc hành, c xã hi lên, nhn ra thế nào là "thc hành" và bn tu mõm thì nhy sn sn. Nh có ngn, người ta mi biết thế nào là dài. Nh có bu tri đêm, người ta mi thy được các vì sao. Nh có bn tu mõm, người ta mi biết được thế nào là mt người "tp hc" theo Pht.Tôi hi u ch "thc" trong câu "Có thc mi vc được đo" nghĩa là "thc hành". Pht pháp b mt phi chăng là do người ta mi rao ging Pht pháp mà không chu thc hành. Theo tôi, ch có thc hành đo pháp mi mong vc dy được đo pháp[2].

***

Không phi t nhiên mà càng ngày càng nhiu người gi Giáo hội Phật giáo Việt Nam là "Pht giáo quc doanh". Thông báo v "người đàn ông mang hình dáng nhà sư b hành dc tuyến đường t Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược li" ca Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khiến rt nhiu người phn n như Phm Hi :Phtgiáo có thàngngàn năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ly tư cách gì đnh đot ai là tusĩ, ai không phi tusĩ ? Có người ma mai như Phm Minh :V em không tham gia Hi Ph n VitNam, vy v em có phi ph n không  [3] ? Cũng có người nhn đnh v nhng khác bit khiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam không th dung "sư Thích Minh Tu" như Tran Nhat Binh :Người này làm gì có ‘chùa mà được nhnvào băng nhóm ca các ông !Người này vô sn, làm sao ngi chung vi các ông dưới mt mái nhà !Người này không v, không con, ăn chay... làm gì được ngi chung mâm vi các ông !Người này không livestream câu view kiếm tin, không tu online... làmsao ngi chung bàn vi các ông !Người này không khuyên thiênh cúng dường, gii hn, đui ma, tr tà, mê tín d đoan... làm sao được nhnvào hi ca các ông !Người này chân trn, áo rách, da bc xương, làm sao có th lênchung mt xe vi các ông ! Người nà y ăn nói khiêm nhường, mt lòng tu thân tích đc, làm sao dám đi cùng mt đường vi các ông[4] !

Sau khi xem thông báo ca Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có người như Chanh Tam thc mc mà như than :Hi đng Tr s sc giy cho Ban Tr s cáctnh, thànhph chuyn ni b ca giáo hi mà nơi gi có A02 B Công an ? Đ nh công an phi hp đôn đc, nhc nh hay gì [5] ? Phi chăng tiêu chí "đo pháp, dân tc, ch nghĩa xã hi" mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết tâm hướng ti đã đy t chc tôn giáo này đến ch khiến Pht t nói riêng, dân chúng nói chung nhìn thông báo va đ cp ch là vn đ như Hai Tran cm nhn : Ông Minh Tu đã làm nh hưởng nghiêm trng đến phong trào vn đng cúng dường và gii oan gia trái ch ca Hip hi Doanh nghip c phn chùa Vit Nam[6]. Hoc là chuyn như Hoàng Thanh Tâm bn ct :Đ ngh "người đàn ông mang hình dáng nhà sư" tr li NI CƠM cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã làm b ni cơm ca hi ri ! Hay buc Tri Do phi th dài :Văn phong ca Trung ương Pht giáo quc doanh mnh như ngh quyết ca chính quyn. Kinh tht !Chuyn qua B Công An theo dõi, x lý ? S lm ! Ôi thi mt vn, ming mm my thy chùa quc doanh có gang, có thép gm [7] !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 17/5/2024

Chú thích

[1] https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02WRsgQuDZScNRRtHnQeVD1s6nKbzqk8RPMhvbLg7aCB79Won6vKLy94bS3bC8Ee5Wl

[2] https://www.facebook.com/phuongthienlanh/posts/pfbid0kUFmTRB7jALYHxJ3XiEYrzg3tW29bP8Wvh6e1PTxQy1euzBC3U3dW1Yf2mgjtFfHl

[3] https://www.facebook.com/tuanlinh25/posts/pfbid09tcSFRU6Dh5GWZByYWpJ3pusuBcLzfZWNzrWAtJ7grYpn2tHXmgQaqPhsubs7NUhl

[4] https://www.facebook.com/tran.n.binh/posts/pfbid02zxqwS8UFxFTt5kwisdtHHsGiVRmkhRF9UneXurQhFVcYaTWgYpF6GiA337HNuPFZl

[5] https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/pfbid0fj3cnhF4EZXEV1hUxqCZ29RD8tnRLqnQ7jtHYosJFWJhbyRXeYP8pi6MYQuC7vWFl

[6] https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02WRsgQuDZScNRRtHnQeVD1s6nKbzqk8RPMhvbLg7aCB79Won6vKLy94bS3bC8Ee5Wl

[7] https://www.facebook.com/hoangthanhtam/posts/pfbid021f2ymw7V2V5ENs6jHu6fH1viS3Mx5NeesqX5EA9MaVJsjksxSTtKaGobVqA6AHnQl

***************************

Giáo hi Pht giáo Vit Nam : ‘Thích Minh Tu không phi nhà sư

VOA, 17/05/2024

Giáo hi Pht giáo Vit Nam và Ban Tôn giáo Chính ph hôm 16/5 cùng ra văn bn nói rõ quan đim v v vic ông Thích Minh Tu, mt hin tượng trên mng xã hi Vit Nam trong thi gian qua, và đu khng đnh rng ông không phi nhà sư.

tuhanh2

Hình nh người được cho là 'Sư Thích Minh Tu' trên mng xã hi. Ông thu hút rt đông người đi theo mi đa phương ông đi qua. (nh chp màn hình VnExpress)

Ông Thích Minh Tu xut hin liên tc trên các trang mng xã hi như TikTok, Facebook và YouTube trong thi gian qua dưới hình nh ging như mt nhà sư vi chiếc đu đã co tóc, mc trang phc ging như cà sa nhưng chp vá, đu đ trn, đi chân đt, tay ôm ni cơm đin đi b t Nam ra Bc.

Trong các đon video được đăng ti, mi đa phương ông Thích Minh Tu đi qua đu có nườm nượp người kéo ti theo dõi, đi theo, đnh l, cúng dường, quay phim, chp nh gây náo đng c mt vùng.

Nhiu người thm chí còn tôn sùng ông như mt bc chân tu, hành gi đích thc, tu theo hnh đu đà’, theo đúng giáo pháp Đc Pht, thm chí có người còn gi ông là Pht sng.

Nhiu ý kiến đã ly hình nh ông Thích Minh Tu đ so sánh vi cách tu ca các v tăng, ni đang tu hành trong các t vin Vit Nam. T đó, h đ kích Giáo hi Pht giáo Vit Nam và Pht giáo Vit Nam nói chung là suy đi và tha hóa.

Tuy nhiên, c Giáo hi Pht giáo Vit Nam và Ban Tôn giáo Chính ph đu khng đnh rng ông Thích Minh Tu không phi là nhà sư, theo công văn ca hai cơ quan này gi ra được báo chí trong nước đăng ti.

Theo đó, Ban Thường trc Hi đng Tr s Giáo hi Pht giáo Vit Nam khng đnh người đàn ông này không phi là tu sĩ Pht giáo, không tu tp và không là nhân s ca bt c ngôi chùa, cơ s t vin nào ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam.

Theo kết qu xác minh ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam, sư Thích Minh Tu có tên tht là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 ti huyn K Anh, tnh Hà Tĩnh. Gia đình ông hin sinh sng ti huyn Ia Grai, tnh Gia Lai.

Ông tng là cán b đo đc đa chính ti tnh Phú Yên, nhưng sau đó đã b vic đ đi b t t Khánh Hòa ra các tnh phía Bc và ngược li. Hin gi, ông đang đi qua đa phn các tnh Ngh An, Hà Tĩnh xuôi vào Nam, vn theo văn bn ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam.

Công văn ca Ban Tôn giáo Chính ph cũng khng đnh ging như Giáo hi Pht giáo Vit Nam v nhân thân ca ông Thích Minh Tu, và cho biết ông Lê Anh Tú t xưng là Thích Minh Tu ch không phi tu sĩ Pht giáo.

Ban Tôn giáo Chính ph cho biết ông Lê Anh Tú ‘đi b theo hình thc thc hành phương pháp tu tp hnh đu đà’ và ‘đã ba ln đi b t min Nam ra min Bc và ngược li.

C hai cơ quan này đu cho rng s dĩ có hin tượng Thích Minh Tu là do có nhng Facebooker, TikToker và YouTuber đi theo ông đ quay clip đăng ti và phát trc tuyến trên các nn tng mng xã hi nhm câu view vì nhng ln trước ông thc hin hành trình, không có my ai quan tâm.

Tuy nhiên, c hai cơ quan này đu không ch trích hay lên án hành vi ca ông Thích Minh Tu nhưng cho rng hình nh ca ông đã b li dng ‘đ bình lun xuyên tc v đi sng tu hành ca tăng ni, pht t Giáo hi Pht giáo Vit Nam.

Ban Thường trc Hi đng Tr s Giáo hi Pht giáo Vit Nam yêu cu Ban Tr s các tnh, thành thông báo rõ ràng ti Pht t và nhân dân 'đ tránh ng nhn ông Lê Anh Tú là nhà sư' và đ ngh chính quyn đa phương 'có bin pháp ngăn chn nhng bình lun xúc phm Giáo hi Pht giáo Vit Nam trên mng xã hi'.

Ban Tôn giáo Chính ph thì cho rng hành trình ca ông Lê Anh Tú làm nh hưởng an ninh trt t và giao thông trên các đa bàn và yêu cu các cơ quan trc thuc các tnh thành khi ông Tú đi ti đa bàn không đ xy ra tình trng tp trung đông người, gây cn tr và nh hưởng an toàn giao thông, gây phc tp v an ninh trt t, đc bit không đ các thế lc xu li dng, xúi gic, lôi kéo gây mt đoàn kết tôn giáo và vi phm pháp lut.

Cơ quan qun lý tôn giáo Nhà nước cũng đ ngh Giáo hi Pht giáo Vit Nam hướng dn tăng ni, Pht t tu hc theo đúng chính pháp ca Đc Pht đng thi vn tôn trng quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thc hành trì ca mi người nhưng cn đm bo thc hin theo đúng quy đnh ca pháp lut.

Bn thân ông Lê Anh Tú khng đnh ông không phi là tu sĩ Pht giáo, không thuc bt c ngôi chùa, cơ s t vin nào ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam mà ch nghe li ging ca Đc Pht Thích Ca Mâu Ni, tp hc tu hnh đu đà.

Tr li báo chí trong nước hôm 17/5, ông cho biết ông tng có thi gian ngn tu tp ti mt ngôi chùa và pháp danh Thích Minh Tu được đt ti ngôi chùa này. "Sau này khi cm thy không còn duyên chùa, con ra ngoài và vn gi pháp danh này", ông nói vi VnExpress.

V cách tu hnh đu đà’, trên t Thanh Niên, Hòa thượng Thích Chân Tính, tr trì chùa Hong Pháp, huyn Hóc Môn, thành ph H Chí Minh, gii thích rng đó là cách tu kh hnh được chế đnh đ thúc lim thân tâm, thanh tnh ba nghip.

Cách tu hnh đu đà được quy đnh rt cht ch và kht khe, v hòa thượng này cho biết, chng hn như ch mc y phn to, tc là y được chp vá t nhng mnh vi nht l đường hay đng rác ; ch đi xin ăn tng nhà không phân bit giàu, nghèo ; ch kht thc trước ng ; ch ăn mt ln trong ngày ; không đ dành li thc ăn ; có gì ăn đó không phân bit ngon, d ; không được trong thành th hay làng xóm mà ch được rng, nghĩa đa, ngoài tri ; ng trong tư thế ngi, không ng mt ch quá mt đêm và thi gian bui chiu phi được dành đ thin quán, thin hành đ ôn li nhng li dy ca Đc Pht.

Hòa thượng Thích Chân Tính cho biết mc đích ca cách tu hnh đu đà là đ rèn luyn tính thiu dc tri túc. Trong hàng đ t ca Đc Pht, có tôn gi Ca Diếp được Đc Pht chp thun cho tu theo hnh đu đà và Ngài đã được tôn xưng là ‘Đu đà Đ nht.

"Trong điu kin sng ngày nay, khó ai có th thc hành được mười ba hnh đu đà này", Hòa thượng Thích Chân Tính được Thanh niên dn li nói.

Theo lch s Pht giáo, Đc Pht Thích Ca Mâu Ni khi thy tu theo li kh hnh, ép xác trong rng già sut 6 năm. Sau đó, Ngài b kit sc và nhn thy rng tu kh hnh là cách tu cc đoan, không th phát huy được trí tu nên đã t b li tu này đ đi theo con đường trung đo. Sau đó, Ngài đã nhn bát sa cúng dường, dn dn ly li sc kho và đt được Giác Ng sau 49 ngày đêm thin đnh dưới ci B đ.

Nguồn : VOA, 17/05/2024

*************************

Hiện tượng Thích Minh Tuệ nhìn từ góc độ xã hội học

Viết từ Sài Gòn, RFA, 16/05/2024

Hơn tuần này, dường như hình ảnh tu sĩ Thích Minh Tuệ (người được cho rằng đang tu theo Hạnh Đầu Đà trong Phật Giáo nguyên thủy) chiếm hầu như mọi trang mạng xã hội. Và làn sóng hưởng ứng, tôn sùng cách tu của Thích Minh Tuệ nhanh chóng trở thành những đám đông, đặc biệt đám đông ở Nghệ An lên đến hơn năm ngàn người. Điều này vô hình trung gợi nhớ đến các đám đông theo Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ... Và các đám đông này cho thấy điều gì ?

tuhanh3

Những đám đông kéo theo thầy Thích Minh Tuệ trong hai tuần vừa qua là những đám đông Phản-Tỉnh-Tổn-Thương

Trước nhất, hãy nhắc về các đám đông hàng ngàn người theo Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang... Họ là ai ?

Xin thưa, họ là những Phật Tử và họ đã bị các trang mạng xã hội ném đá, phàn nàn, thậm chí nói nặng lời vì họ "mê tín, ngu muội, vô minh"... Kỳ thực, có đến nỗi phải nói họ như vậy không ?

Cũng giống như đám đông đi theo sư Thích Minh Tuệ hiện tại, có người quỳ khóc nức nở, có người xuống tóc đòi theo thầy Minh Tuệ... đủ các sắc thái nhuốm màu thần tượng. Như vậy, có nên kết luận họ vô minh hay không ?

Tôi nghĩ là không, bởi quần chúng, nhân dân mãi là những đám đông, điều này luôn tồn tại và nó chỉ chấm dứt khi nhân dân không cần bất kì trật tự chính trị, trật tự hành chính nào. Bất kì quốc gia nào, hễ có quần chúng ắt có đám đông. Mà đám đông ấy chắc chắn có cả những trí thức, họ có lý lẽ của họ, rất khó lạm bàn, bởi ngoài cái Lý còn có cả cái Lẽ.

Cái Lý ở đây là sự hiểu biết về kinh Phật, kiến thức Phật Học và các triết lý của Đức Phật được ứng dụng phù hợp với đời sống. Nhưng cái Lẽ ở đây chính là cơ địa và thân phận con người, thân phận xã hội của từng người riêng lẻ cùng với hệ hình ứng xử của họ.

Cái Lý, có vẻ như là cái Lý chung, không cần bàn thêm, bởi kinh sách, mọi triết lý của Đức Phật đều xoay quay trục Nhân - Quả và muốn cho các đệ tử của Ngài thấy lý Nhân - Quả để hành động. Trong việc hành động theo lý Nhân - Quả sẽ có rất nhiều mô phạm đạo đức tương ứng và tốt đẹp... có lẽ không cần bàn thêm.

Nhưng cái Lẽ, nhất là cái Lẽ của người Việt, một dân tộc mang thân phận nhược tiểu, dễ khóc, dễ than vãn, dễ nỗi nóng, dễ điên loạn và bốc đồng, dễ bạo động... Tính cách chung của một dân tộc trải qua quá nhiều chiến tranh, đói khổ và mất mát.

Và những đám đông cuồng tín, cuồng thần tượng, cuồng nộ... là biểu hiện của một dân tộc giàu tiền bạc trong sinh quyển thực dụng, trong cơ chế chính trị và tôn giáo không có tự do, kìm kẹp, thiếu dưỡng chất tiến bộ.

Không riêng gì tu sĩ Thích Minh Tuệ mới tạo ra được hiệu ứng đám đông hàng ngàn người, mà trước đây (thiết nghĩ sau này vẫn sẽ vậy) những đám đông hàng ngàn, hàng vạn người chạy ra đường, thậm chí múa may quay cuồng và khỏa thân, hò hét sau một trận cầu, gây ra ách tắc giao thông, tai nạn xe cộ và xả rác khắp mọi nơi. Rồi những đám đông đi đón giao thừa, những đám đông kéo ra biển nhân ngày lễ, những đám đông kéo lên Yên Tử, Ba Vàng, điện Cậu ở Tây Hồ... nhiều vô kể. Không có nơi nào có thể nhanh tập hợp các đám đông như Việt Nam.

Do đâu ? Đây lại là một phạm trù về tâm lý học và phân tâm học, một dân tộc bị tổn thương và mặc cảm trong tâm lý lúc nào cũng được quyền Ca Ngợi và Tự Hào nhưng không được phép Ta Thán và Phản Biện, kẻ nào biết tự hào, biết ca ngợi thì tồn tại, phát triển và gặp suông sẻ, kẻ nào Ta Thán, Phản Biện thì gặp những điều không may, xui rủi, thậm chí tai vạ.

Bằng chứng của việc này là tất cả những cá nhân và tập thể phản biện trong xã hội đều gặp những điều bất lợi, bất trắc và nguy hiểm. Ngược lại, tất cả những kẻ a dua, biết nịnh, biết ngợi ca và tự hào đều trở nên đỏ da thắm thịt, vinh thân phì gia.

Với một xã hội tổn thương nặng nề như vậy, người thấp cổ bé miệng hoặc là bị vùi dập, hoặc là cắn răng cắn cỏ mà nỗ lực vượt thoát bằng cách lạn lách, nịnh bợ, bất chấp, thủ đoạn (nếu có được !)... thì chắc chắn một điều, trong sâu thẳm nội tâm của cả kẻ thắng và người thua đều mang nặng vết thương.

Vết thương này mưng đau và biến thành tiếng gào chung trong một sắc thái khác, đã được bao bọc dưới lớp vỏ tự hào hoặc trào lộng mỗi khi có cơ hội. Những đám đông như một chỉ dấu cho các mặc cảm và tổn thương xã hội. Hay nói khác đi, con người luôn cố tìm kiếm một điều gì đó đủ để khóc, cười, gáo thét, quên mình, xả bỏ bản thân trong chốc lát và chấp nhận đánh đổi vì nó. Trạng thái chấp nhận đánh đổi có thể đến từ ý thức hoặc vô thức.

Xã hội luôn trong trạng thái tâm lý căng thẳng, tổn thương và mặc cảm. Đương nhiên, bóng mát tôn giáo sẽ là chỗ để xoa dịu hữu hiệu cho xã hội. Nhưng, các tôn giáo "chính thống" tại Việt Nam lại là cánh tay nối dài của Đảng cộng sản. Họ là một thứ cơ quan ngôn luận khác nhằm tuyên truyền với nhân dân về tính ưu việt của đảng cầm quyền. Chính vì chức năng đặc trưng của tôn giáo tại Việt Nam mà hầu hết, các cơ sở tôn giáo chính thống đều thực hiện hai nhiệm vụ gồm nhiệm vụ tuyên truyền và nhiệm vụ thâu tóm tài chính. Tuyên truyền là nhiệm vụ bắt buộc, những ngôi sao tuyên truyền trong tôn giáo như Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ... cho đến thời điểm này đã hoàn toàn rõ chân tướng và họ không ngần ngại phơi bày con người thật của họ bởi họ đã thực hiện xong trách vụ và sứ mệnh của các nhà tu chính thống dưới lá cờ Đảng.

Điều này vô hình trung đẩy tổn thương của con người lên cao một bậc, tức từ chỗ tổn thương, mặc cảm và cam chịu, họ chuyển sang mê tín, dị đoan, không còn biết phân biệt đúng sai, phải trái bởi "bậc khai thị" đã nói với họ như vậy... như vậy... !

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong họ vẫn còn một thứ ánh sáng của từ tâm và giác linh, tánh giác, nó bị lấn át chứ không mất đi hẳn, nó sẽ trỗi dậy khi cần thiết, dưới hình thái cộng hưởng của đám đông. Nó có thể bị đánh trao bởi đám đông fan cuồng, đám đông lễ hội, tranh đoạt, chụp giật lộc lá, hoặc đám đông cuồng thần tượng...

Những đám đông kéo theo thầy Thích Minh Tuệ trong hai tuần vừa qua là những đám đông Phản-Tỉnh-Tổn-Thương. Họ là những người luôn thao thức, tìm kiếm hình ảnh vị chân tu, với niềm tin tôn giáo nguyên sơ, họ cũng có thể là những đám đông cầu lộc và tin rằng bậc chân tu sẽ gieo duyên thực sự, không phải thứ duyên ba xàm của các sư đội lốt, họ cũng có thể là người không có tôn giáo, thậm chí cán bộ nhà nước, vì yêu mến hình ảnh đẹp... Tất cả họ đều khủng hoảng về hình ảnh Chân - Thiện - Mỹ và bất kì hình ảnh nào mang dấu hiệu của chân thiện mỹ sẽ nhanh chóng cuốn hút họ.

Thiên hình vạn trạng kiểu đám đông, nhưng, đám đông luôn bị dẫn dắt bởi truyền thông, sư Thích Minh Tuệ đã thực hành tu theo Hạnh Đầu Đà hơn sáu năm, đi khắp đất nước đã nhiều vòng, và cũng chẳng mấy người để ý tới sư, không phải do họ không thấy mà cái sự thấy của họ không được "khai thị" bởi truyền thông.

Ngay lúc này, tình hình chính trị rối ren, xã hội bất ổn về kinh tế, truyền thông, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà phổ biến rộng rãi hình ảnh một nhà tu không có gì cả nhưng được xem như giàu vô biên, ăn một ngày một bữa "cư trần lạc đạo" và luôn mang đến cho người khác cảm giác "thấy đủ là đủ"...

Đương nhiên tôi không dám khẳng định bất kì điều gì về vị tu sĩ đáng kính Thích Minh Tuệ, nhưng tôi cũng không thể nói rằng những đám đông vây quanh thầy Thích Minh Tuệ không phải là sản phẩm nhào nặn từ một bàn tay có chủ ý thông qua truyền thông, trong lúc này... !

Nhưng dù sao, con người vẫn còn cầu Chân - Thiện - Mỹ là vẫn còn hi vọng, không đến nỗi quá tối tăm !

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 16/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn, VOA tiếng Việt, Viết từ Sài Gòn
Read 267 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)