Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/05/2024

Trung ương 9 : Bước ngoặt hay ngõ cụt ?

Hoàng Trường

Trung ương Đng ra mt s quyết đnh v nhân s đ k hp th 7 Quc hi khóa 15 bm nút. Sau đt ma-ra-tông này, cuc sng mái gia các phe phái Ba Đình liu có gim bt ?

tolam1

B trưởng Công an Tô Lâm ti y ban Thường v Quc hi, 10/8/2022. Trung ương Đng cộng sản Việt Nam ngày 18/05/2024 va gii thiu nhân vt này đ được bu vào v trí Ch tch nước.

‘Xáo bài’ hay ‘Điu h ly sơn ?

Trước khi Hi ngh, B Chính tr đã báo cáo Ban Chp hành trung ương v quyết đnh phân công Đi tướng Lương Cường, y viên B Chính tr, Ch nhim Tng cc Chính tr tham gia Ban Bí thư và gi chc v Thường trc Ban Bí thư ; c Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương gi thêm chc v Trưởng ban T chc.

Đng cũng bu b sung Thượng tướng Nguyn Trng Nghĩa, Tưởng ban Tuyên giáo trung ương ; Lê Minh Hưng, Trưởng ban T chc, Chánh Văn phòng trung ương ; Bùi Th Minh Hoài, Trưởng ban Dân vn và Đ Văn Chiến, Ch tch Mt trn vào B Chính tr (1).Tng bí thư Nguyn Phú Trng đã xáo li các quân bài. Lương Cường, Nguyn Trng Nghĩa, Lê Minh Hưng vào Ban Bí thư, B Chính tr, ch không phi b sung mt tướng Công an, cho thy tương quan gia quân đi và công an cân bng hơn trước đây. Cùng vi Đi tướng Phan Văn Giang, ông Tngbí thư vn duy trì được ê kíp thân tín (B t Giang Cường Nghĩa Hưng). Tô Lâm nhn ghế Ch tch nước (Phúc, Quang, Thưởng đu ngã nga t chiếc ghế này) là do cn phi có điu kin đ được hưởng sut đc bit (giúp lách tui) mà ngi li sau Đi hi 14.

Ri B Công an lúc này còn có th do thế ca Tô Lâm gi đây không còn như đu năm ngoái. H v đng bng liu nanh vut s b bào mòn tiếp ? Điu này tùy vào vic ai s được chn thay ông và người này ngi ghế y bao lâu ? Người y t B Công an lên hay t ngoài B vào ? Nhân vt y có th phá vây, mà cũng có th bao vây Tô Lâm. Tô đi tướng chưa nhm chc Ch tch nước mà c tun nay đã có hàng lot tin tc bt li lan truyn trên mng xã hi, vi ni dung dường nhưcó bàn tay vô hình tp hp các v này nhm vào ông !

Cuc ‘đo li các quân c nói trên ca Tng bí thư có nguy cơ trăm dâu đ đu tm. Bi vì, cho đến nay, dư lun vn không tin rng tt c các v sau đây đu li mt mình Tô đi tướng : V tp kích thôn Hoành, Đng Tâm (Hà Ni) lúc 3 gi sáng ngày 9/1/2020 ; v ký 3 công văn Mt nâng khng giá tr ca hp đng chuyn nhượng liên quan đến AVG ; và v bt cóc Trnh Xuân Thanh ti Đc.

Tt c, sao không đ Ch tchtân c nhm chc xong hng nhc li mi chuyn cho đ bt tin. Sp ti li là lúc quan trên trông xung người ta trông vào, dù giu nhi y xut phát t thi bít-tết dát vàng London. Du sao cũng khó đ mi chuyn lên đu tân Ch tch ?

‘Đc tài mm hay dân ch hóa ?

Có l chưa lúc nào c ni tr ln ngoi giao ca Vit Nam khó khăn như nhng ngày này. Kinh tế và xã hi bết bát, vic M xóa nhãn kinh tế phi th trường vn bp bênh. Trung Quc sát ván vi Philippines là cũng nhm đ dn mt Vit Nam. Đu giây gia trt t M (Đi tác chiến lược toàn din/CSP) và trt t Trung Hoa (Cng đng chung vn mnh/CCD) là thách thc ln v đi ngoi hin nay. Cha con Hun Sen đang gi li nhng khó khăn trong quá kh, tuy thi đi FOIP và AUKUS, Vit Nam không đơn đc như trước. Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc t xưng là anh em, nhưng tha thun v các cuc hp hai năm mt ln trong chuyến công du ca "Hu Vương" là đ người em báo cáo nhng vn đ ni chính ca mình cho người anh giám sát. Thỏa thun liên quan đến chuyn hai bên tiếp tc tăng cường phi hp trên các din đàn quc tế, có nghĩa là, vic b phiếu ca Hà Ni ti Liên Hip Quc và các din đàn toàn cu, t này răm rp theo ch lnh Bc Kinh. Ngày 9/4/2024, trong cuc hi kiến gia ông Hu vi Vương H Ninh, y viên thường v Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Ninh nhc ông Hu v vic phi xây dng và bo v các công trình hu ngh Trung Vit truyn thng, kế t ni h tng giao thông, xây dng ca khu thông minh, hp tác trong lĩnh vc năng lượng mi, khoáng sn then cht (2).

Dưới nhng áp lc k trên, nay là dp người dân trong nước thu th bn cht ca th chế không phi do h t la chn. Trong thi gian ngn k lc, hai Ch tch nước, mt Ch tch quc hi, mt n lưu có danh tiếng là trong sch nht B Chính tr bà Trương Th Mai, người cùng lúc gi hai ghế quan trng là Trưởng ban T chc và Thường trc Ban Bí thư b ép cáo quan v quê. Người dân thu th, tuy không biết t giáp chuyn gì đng sau nhng bc tường tre kín mít Ba Đình. Ngay c Hi ngh ln th 9 này cũng là ‘bí mt quc gia. Gn c ngàn t báo dân phi b tin ra nuôi, cũng nht nht ch được đăng li li vàng ý ngc ca người phát ngôn B Công an, mi khi liên quan đến các đi án ca các đi quan trong triu.Trong mt không gian nght th như thế, Hi lun th Năm hàng tunca VOA vn ngh bàn v bước ngot dân ch hóa ca Vit Nam trong tương lai thì phi nói, nhng người tham gia Chương trình tht đáng khích l v tinh thn lc quan lch s (3). Lch s luôn có khúc quanh bt ng, khó có th d đoán chc chn điu gì s xy ra. Thế cùng tc biến liu có kp thông hay s v trn vn là nhng kh năng tim n ?

Vit Nam mt khong 2,5 t USD vin tr nước ngoài trong ba năm qua và có th mt thêm 1 t USD na do tình trng tê lit b máy hành chính (10). Trung ương 9 chưa m ra bước ngot nào ! S thâu tóm quyn lc gia các phe phái không loi tr nguy cơ dn đến cát c. Ý chí ti v ca Tng bí thư sau Đi hi 14 không suy suyn, dù tui cao, sc yếu. Nhng tr tr khỏe hơn có tiếp tc rơi rng ? Liu có th loi hết các đng chí b l còn các đng chí chưa b l có xng đáng ngi ghế quan tòa đ phán x ? Các quy đnh v t chc, cơ cu đ tui, vùng min, v lý lch xut thân, hc vn ... tt yếu s xung đt khiến cho quá trình bình chn ca Đng đi vào thế bế tc. Cuc sng mái gia các phe phái Ba Đình vn chưa th gim bt. Mà ri lon càng tăng, đu đá càng kéo dài d dn đến v trn, mt kim soát v mi mt, d b thế lc ngoi bang thao túng. S dàn xếp mang tính thỏa hip vi quá nhiu xung đt khiến các gii pháp kém cht lượng và dn đến h thng d sp đ.Ti Hi lun ca VOA ngày 17/5 có ý kiến nêu lên kh năng chế đ đc tài có th chuyn sang ‘đc tài mm, bt st máu và công an tr. T đó, vi ý thc và ý chí mnh m ca người dân, mt tiến trình dân ch hóa có th bt r trong tương lai. Đây là nim hy vng hay ch là o tưởng ? Ch có lch s phiêu du mi có th tr li !(4)

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 18/05/2024

Tham kho :

(1) https://baotintuc.vn/thoi-su/ngay-lam-viec-thu-nhat-hoi-nghi-trung-uong-9-khoa-xiii-20240516171028447.htm

(2) https://www.rangdongonline.com/2024/05/15/vuong-dinh-hue-ky-ket-voi-tq/

(3) https://www.voatiengviet.com/a/7615276.html?withmediaplayer=1

(4) https://www.voatiengviet.com/a/7616107.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Trường
Read 484 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)