Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/10/2017

‘The Vietnam War’ là chiến tranh gì ?

Thiện Ý

Bộ phim tài liThe Vietnam War gồm 10 tp, thi lượng kéo dài 18 tiếng đng h ca hai nhà đo din phim tài liu ni tiếng ca M là Ken Burnes và Lynn Novick, va được khi chiếu hôm 17-9-2017, trên h thng truyn hình PBS (Public Broadcasting Service), mạng truyn thông công cng bất vụ li vi 349 đài truyn hình trên khp Hoa Kỳ. Sau đó, The Vietnam War đã được ph biến rng rãi trên mng internet toàn cu, ai cũng có th coi được.

vnwar1

Poster phim tài liệu The Vietnam War.

Bộ phim nhiu tp nói v cuc chiến tranh Vit Nam này, đã được s quan tâm ca gii truyên thông, người dân Hoa Kỳ cũng như người Vit Nam trong cũng như ngoài nước, vi nhng cm nhn và phn ng tâm lý, tình cm, đánh giá khác nhau.

Bài viết này không nhm nhn xét phê bình b phim nhiu tThe Vietnam War nên không đi sâu vào các chi tiết ca b phim, mà chỉ tìm cách lý gii vì sao người xem đã có nhng cm nhn và phn ng tâm ký, tình cm khác nhau, qua ch đ : The Vietnam War là chiến tranh gì ?

1. The Vietnam War  "cuộc kháng chiến chng đế quc M xâm lược, gii phóng Min Nam, thng nhất đất nước" hay là "cuộc chiến tranh chng M cu nước, gii phóng dân tc", không phải là "cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng" tại Vit Nam ?

Đó là tên gọi cuc chiến Vit nam ca đng và nhà cm quyn cng sn Vit Nam tng là mt bên trong cuc chiến hôm qua, cho đến bây gi vn gi như thế. Nghĩa là Vit cng không coi đó là "Cuộc ni chiến" giữa người Vit Nam theo ý thc h quc gia (gọi tt là Vit quc) và người Vit Nam theo ý thc h cng sn (gọi tt là Vit cng).

Như thế, Vit cng t coi chính quyền, quân đi ca chế đ Min Bc (Việt Nam Dân Ch Cng Hòa) trong cuộc chiến là chính danh, đi din cho dân tc đ có quyn phát đng và tiến hành "chiến tranh chng Đế quc M xâm lược, gii phóng Min Nam, thng nht đt nước". Đồng thi Vit cng coi chính quyền và quân đi Vit quc trong chế đ Min Nam (Việt Nam Cng Hòa) là "ngụy quyn và ngy quân" tay sai do "đế quc M" dựng lên và cưu mang. Nói cách khác, Vit cng đã đng hóa Hoa Kỳ như thc dân Pháp xâm lược đô h Vit Nam ; chính quyn và quân đội Vit Nam Cng Hòa như chính quyn, quân đ dưới chế đ quân ch chuyên chế Vit Nam dưới thi Pháp thuc (1858-1954).

Nhận đnh :

Cách gọi trên hin nhiên là ch quan, mt chiu, không đúng vi thc cht cũng như thc tế khách quan ca cuc chiến Vit Nam. Tt nhiên không được người Vit quc gia hay là người Vit Nam không cng sn chp nhn. Vì ai cũng biết đó ch là kch b"ngụy dân tộc" để tiến hành cuc chiến tranh xâm chiếm Min Nam dưới ngn c"Chống M cu nước, gii phóng dân tc" ; để nhân dân trong nước và quc tế lm tưởng cuc chiến tranh này ch là s tiếp ni "cuộc kháng chiến chng thc dân Pháp xâm lược, giành đc lp".

Kịch b"ngụy dân tc" này từng được dùng đ che đy "cái đuôi cộng sn" ngay từ trong thi kỳ kháng chiến chng Pháp ca Vit Minh (mặt n ca Vit cng), dưới ngn c"giải phóng dân tc" hòng khơi dy lòng yêu nước chng ngoi xâm ca người dân để huy động "Sức người, sc ca" toàn dân vào cuộc chiến. Vì ngay t thi đó, ch nghĩa cng sn còn xa l và đã là ni s hãi ca dân chúng Vit Nam khi nghe nói v mt ch nghĩa ngoi lai "Tam Vô" (vô tổ quc, vô gia đình và vô tôn giáo). Thế nên, sau khi thống tr mt na nước Min Bc, Vit cng tiếp tc dùng bng hi"ngụy dân ch, ngy cng hòa"cho chế đ là "Việt Nam Dân Ch CộngHòa" có từ sau 1945. Đng thi đã dùng tên đng Lao Đng Vit Nam làm mt n cho đng cộng sản Việt Nam (từ 1951). Tất c b mt "ngụy dân tộc" và "ngụy dân ch, ngy cng hòa" này đều đã l nguyên hình trước là Vit Minh, sau là Vit cng, ch là công c ca cng sn quc tế, đánh Tây, đánh M không phi đ giành đc lp cho dân tc, mà đ giành chính quyn thc hin ch nghĩa cng sn, phi dân tộc. Vì thế, sau khi chiếm được Min Nam thng nht đt nước, đã đưa c nước tiên lên "xã hội ch nghĩa" (tức giai đon đu ca cng sn ch nghĩa vi đnh cao là Thiên đường cng sn !).

Vì ngay khi cuộc chiến tranh đang din ra, chính lãnh t cng đảng Viêt Nam H Chí Minh đã tng khng đnh "Đối vi cách mng Vit Nam và dân tc Vit Nam, ch nghĩa Mác Lê không nhng là mt cm nang thn kỳ mà còn là mt tri soi sáng con đường thng ti thng li cui cùng, ti ch nghĩa xã hi, ch nghĩa cng sn". Còn Lê Duẩn, c tng Bí thư đng cộng sản Việt Nam, sau cuc chiến cũng tng tuyên b"Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quc…Một s t thú làm công c tri tình cho cng sn quc tế tiến hành "chiến tranh cách mng(đ)", núp dưới chiêu bài "Chiến tranh giải phóng dân tc" để nhum đ Min Nam Vit Nam, tiến đến mc tiêu ti hu là cng sn hóa toàn cu ca cng sn quc tế, đng đu là hai tân đế quc đ Nga-Tàu (thực tế nay đã thất bi hoàn toàn và vĩnh vin).

Thế nhưng đến nay, Vit cng vn trơ trẽn đeo mt n cng sn cho chế đ "đỏ v xanh lòng" bằng bng hiu "Cộng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam"Mặc du "Tổ quc xã hi ch nghĩa Liên Xô" và hầu hế"các nước xã hi ch nghĩa anh em" đã chết t 27 năm ri (1990-2017).Thành ra, vai trò của cng sản Liên Xô là gì và Cng sn Bc Vit phát đng và tiến hành chiến tranh xâm chiếm Min Nam cho ai, không cn nói ra thì ai cũng biết câu tr li là gì ri.

Đến bây gi, sau nhiu ngày im lng, báo chí Vit Nam hôm 21/9/2017 va qua đã đăng thông tin liên quan tới b phim tài liu The Vietnam War của M, khi trích li tuyên b chính thc ca người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng nói : "Cuộc kháng chiến chng M ca nhân dân Vit Nam là cuc kháng chiến mang tính chính nghĩa, đã phát huy được s đoàn kết và sc mnh ca toàn dân tc, được bn bè và nhân dân trên toàn thế gii hết lòng ng h. Chính vì thế đã đi đến thng li cui cùng là thng nht đt nước".

Đây là phản ng chính thc đu tiên v b phim nhiu tThe Vietnam War đang được nhiu người trong nước theo dõi. Ni dung b phim phn ánh thc cht cũng như thc tế không phi là cuc chiến mà bao lâu nay đng và nhà cm quyn cộng sản Việt Nam đã tuyên truyn la bp ; trong đó có nhng hình nh, s tht bt li liên quan đến các lãnh t Vit cộng hàng đu như H Chí Minh, Lê Dun, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp… và nhng ti ác chiến tranh không th bin minh (như v thm sát hàng ngàn người cùng màu da sc máu Vit tc trong cuc tng tiến công vào các đô th Min Nam dp Tết Mu Thân 1968…). Sau hơn 42 năm chiến tranh Vit Nam kết thúc (1975-2017) đng và nhà cm quyn Vit Cng vn còn gi cuc chiến Vit Nam theo kch bàn ngy dân tc là "Cuộc kháng chiến chng M ca nhân dân Vit Nam là cuc kháng chiến mang tính chính nghĩa…" như li người phát viên Lê Thị Thu Hng nóihoàn toàn duy ý chí, trái với thc cht và thc tế ca cuc chiến tranh này.

2. The Vietnam War là "Cuộc chiến tranh xâm lăng ca cộng sản Bc Vit" hay  "cuộc chiến tranh t v chng cng sn Bc Vit xâm lăng"không phải là "cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng" ?

Đó là cách gọi cuc chiến Vit Nam ca mt s người Vit quc gia hay là người Vit Nam không cng sn tng sng Min Nam dưới chế đ Vit Nam Cng Hòa, tng là mt bên trong cuc chiến. Nhng người này vẫn không coi là môt "cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng" tại Vit Nam. Nhng người gi tên như thế, đã da trên căn c pháp lý là bn Hip Đnh Genève ngày 20-7-1954 chia đôi đt nước, ly vĩ tuyến 17 làm biên gii tm thi phân chia hai Min Bc và Nam Việt Nam ; và Hip Đnh Paris năm 1973 v chm dt chiến tranh lp li hòa bình cho Vit Nam.

Theo đó, với hip đnh Genève 1954 chia đôi Vit Nam, đã tạo ra hai thc th hi đ yếu t cu thành hai quc gia (lãnh thổ, dân cư và chính quyn) theo công pháp quốc tế.Vì vậy cuc chiến Vit Nam là cuc chiến gia hai quc gia nên không th coi là "nội chiến" được ; mà phải gi là cuc "Cuộc chiến tranh xâm lăng" của quc gia Min Bc Vit Nam (Việt Nam Dân Ch Cng Hòa) đối vi quc gia Min Nam Vit Nam (Việt Nam Cộng Hòa). Do đó, về phía Vit quc cũng có th gi là "cuộc chiến tranh xâm lăng ca cng sn Bc Vit" hay là "Cuộc chiến tranh t v chng cng sn Bc Vit xâm lăng"….Cuộc chiến tranh này đã kết thúc vào ngày 30/4/1975 sau khi quc gia Vit Nam Dân Chủ Cng Hòa Min Bc dùng bo lc xâm chiếm quc gia Vit Nam Cng Hòa Min Nam. Như tế là đã vi phm trng trn Hip Đnh Paris 1973 và c Hip Đnh Genève 1954 mà Vit Minh hay Vit cng đã ký kết vi thc dân Pháp chia đôi đt nước.

Nhận đnh :

Dường như nhng người Vit Quc nào, mun da trên căn c pháp lý trên đ không coi cuc chiến gia Vit Cng và Vit Quc là ni chiến, là đ có cơ s pháp lý đu tranh đòi các cường quc đóng vai trò bo đm vic thc thi hai bn Hip Đnh Genève 1954 và Paris 1973, "buộc Vit Cng" phải thi hành nhng cam kết trong hai bn Hip Đnh này vì đã vi phm trng trn khi dùng bo lc cưỡng chiếm quc gia Vit Nam Cng Hòa Min Nam Vit Nam. Nghĩa là đòi phi tái lp nguyên trng Quc gia Vit Nam Dân Ch Cng Hòa ở Min Bc Vit Nam và quc gia Vit Nam Cng Hòa Min Nam Vit Nam, như trước 30/4/1975, ngày Cng sn Bc Vit xâm chiếm Min Nam, đ thng nht đt nước môt cách hòa bình... Đ t đó và sau đó có cơ s pháp lý "Đòi trả li" các hải đo thuc hai qun đo Trường Sa Hoàng Sa ca Vit Nam đã b Trung Cng cưỡng đot năm 1974 và sau đó, khi các đo này thuc ch quyn quc gia Vit Nam Cng Hòa Min Nam trong thi kỳ chiến tranh.

Thế nhưng theo nhn đnh ca chúng tôi, thc tế liu các cường quc có trách nhiệm bo đm vic thc thi hai Hip Đnh Genève 1954 và Hip Đnh Paris 1973 có "buộc được Vit cng" tái thi hành các hiệp đnh này ; hay có căn c pháp lý "đòi Trung Cộng tr li" các đảo đã cưỡng đot ca Việt Nam Cộng Hòa hay không ?

Tr li câu hi này tht không đơn gin. Vì c hai Hip Đnh này đu được hình thành trong bi cnh khác nhau, song đu do s ch đng ca các cường quc liên quan đ "thoát hiểm nht thi" nhằm thành đt li ích chiến lược riêng nào đó, ch h không cn đ các Hip ước đó được thc thi.

Vả li, nên nh là chính quyn Quc gia và kế tc là Vit Nam Cng Hòa, đã t chi cùng vi M đã không ký vào văn bn Hip Đnh Genève 1954 thì không có quyn ni ra đ coi là tình trng chiến tranh gia hai quc gia dược. Vì thc tế c hai chính quyn cng sn Bc Vit và chính quyn quc gia Nam Vit đu coi nước Vit Nam là mt, vi mt đt nước, hai chế đ chính tr đi nghch, không tha nhn nhau, đu t nhn là chính danh, đi din dân tc Vit Nam đ ph đnh nhau, tiêu dit nhau…

3. The Vietnam War là "cuộc chiến tranh y nhim"(proxy war) không phải là "cuộc ni chiến" (domestic warfare)

Những người gi tên cuc chiến như thế,có th là nhng người Vit Nam không cng sn tng sng dưới hai chế đ đi nghch trong cuc chiến trên hai min Nam Bc Vit Nam. Nhng người này căn c vào thc tế cuc chiến din ra trên hai min đt nước Vit Nam trong bối cnh "cuộc chiến tranh ý thc h toàn cu" (Global war of Ideology ) giữa tư bn ch nghĩa (Capitalism) và cộng sản ch nghĩa (Communism), hình thành sau Thế Chiến II (1939-1945).

Theo đó :

- Chính quyền cng sn Bc Vit được s y nhim ca cng sản quc tế, đứng đu là Liên-Xô (có sự cnh tranh ca Trung Cng), nhận chi vin mi mt ca Liên Xô, Trung Quốc và các nướ"Xã hội ch nghĩa anh em" như vũ khí, đn dược, kinh tế, tài chánh và c nhân lc na… đ làm nhim v "tiền đn phe xã hi ch nghĩa", chủ đng phát đng cuc chiến tranh xâm chiếm Min Nam ; đóng vai trò tên lính xung kích đ m mang b cõi cho cng sn quc tế, cng sn hóa Min Nam và các nước trong vùng thc hin tham vng cng sn hóa toàn cu, tiến đến mt thế gii đi đng mà đỉnh cao là "Thiên đường cng sn" vốn là mc tiêu ti hu ca ch nghĩa cng sn.

- Chính quyền quc gia Nam Vit, được s y nhim ca các cường quc tư bn quc tế, đứng đu là Hoa Kỳ, nhn vin tr mi mt như vũ khí, đn dược,kinh tế, tài chánh và c nhân s …ca hoa kỳ và các nước đng minh, đ làm nhim v"tiền đn Thế gii T do", thực hin m"cuộc chiến tranh t v" để ngăn chn, đy lùi cuc chiến tranh xâm lăng ca CSBV, bo v chế đ dân ch, xây dng và phát trin Min Nam theo kiu tư bn chủ nghĩa.v.v…

Nghĩa là một cuc chiến tranh ý thc h toàn cu gia hai phe cng sn ch nghĩa, đng đu là Liên Xô và phe tư bn ch nghĩa, đng đu là Hoa Kỳ, din ra dưới hình thc "Chiến tranh Nóng" cục b din ra trên đt nước Vit nam, vi hai công c đu là người Vit Nam. Nhưng đó không phi là "cuc ni chiến" mà là "Chiến tranh y nhim". Vì Việt cng nhn s y nhim ca Liên Xô và cng sn quc tế ; còn Vit quc thì được y nhim ca Hoa Kỳ và các cường quc đng minh tư bn, để thc hin chiến tranh xâm ln lãnh th (Việt cng) và chiến tranh ngăn chn, đy lùi (Việt quc). Chính Tổng bí thư đng cộng sản Việt Nam đã tng nói "Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…" hay Tổng thng Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm tng nói "Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến v tuyến 17…". Vì thế, nhng người có quan nim này không coi chiến tranh Vit Nam là "nội chiến" là thế.

Nhận đnh :

Theo nhận đnh ca chúng tôi, căn c cho cách gi như thế là không đúng vi thc tế và thực cht ca cuc chiến tranh Vit Nam.Vì thc tế cũng như thc cht đó là m"cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng". Cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng này din ra trong bi cnh cuc chiến tranh ý thc h toàn cu (Global War of Ideology) giữa hai khi cộng sn đng đu là Liên Xô và khi tư bn đng đu là Hoa Kỳ. Hai cuc chiến này cùng din ra trên chiến trường Vit Nam.Tuy hai cuc chiến này trùng lp không gian và thi gian, có th b ngoi cùng chung mc tiêu, lý tưởng, nhưng không là mt vì khác ý đồ mun thành đt thông qua cuc hiến này.

Chính vì thế mà sau khi chiến tranh Vit Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975 cuc ni chiến ý thc h Vit Nam vn cha chm dt. Bên tht trn Vit Quc vn tiếp tc chng cng đ thành đt mc tiêu ti hu ca ý thức h quc gia v chính tr là "dân chủ hóa đt nước". Bên thắng cuc Vit cng vn tiếp tc thc hin mc tiêu lý tưởng ti hu là xây dng ch nghĩa xã hi ca mình (mà nay đã thất bi hoàn toàn phi quay qua con đường kinh tê 1thò trường tư bn ch nghĩa…) . Mặc dù cuc chiến tranh ý thc h toàn cu hay là "Chiến tranh Lnh"( theo cách gọi ca Tây phương) giữa cng sn ch nghĩa và tư bn ch nghĩa đã chm dt t lâu, thế gii đã đi vào chiến lược toàn cu mi.

4. The Vietnam War là một "cuc ni chiến ý thc h Quc-Cng" gia nhng người Vit Nam theo ý thc h quc gia và nhng người Vit Nam theo ý thc h cng sn.

Đó là cách gọi có l là ca hu hết nhng người Vit Nam tng hai bên cuc chiến tranh Vit Nam va qua (1954-1975). Vì cách gi này đúng với ý nghĩa chung ca t ng ni chiến (domestic warfare) và din t đúng thc cht cũng như thc tế khách quan ca cuc chiến

Theo ý nghĩa từ ng, ni chiến là xung đt vũ trang (chiến tranh quân s) hay tâm lý (chiến tranh chính tr) trên quy mô cả nước, gia người trong mt nước, có tên gi khác nhau tùy theo nguyên nhân đưa đến ni chiến. T như cuc ni chiến Hoa Kỳ (1761-1765) có tên gi riêng "The Civil War" khác với t ng chung v ni chiến (The domestic warfare) ; nguyên nhân là mâu thuẫn về vn đ nô l chng tc người da đen gia chính quyn các tiu bang Miến Bc ch trương bãi bõ chế đ nô l, vi chính quyn các tiu bang Min Nam mun duy trì chế đ nô l. Cuc chiến tranh Vit Nam nguyên nhân là s đi kháng ý thc h gia người Việt Nam theo ý thức h quc gia và người Vit Nam theo ý thc h cng sn nên gi là "Cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng".

Tên gọi này cũng đã được th hin qua b phim nhiu tThe Vietnam War của hai nhà đo din M đang được trình chiếu rng rãi. Tuy nhiên nếu b phim phn nào th hin được tính khách quan, thì li th hin m nht, không rõ nét tính cht "Nội chiến ý thc h Quc-Cng" tại Vit Nam, đưa đến s ng nhn chiến tranh Vit Nam như là cuc chiến gia M và Vit cng ; làm lu m vài trò chính quyền quc gia trong chế đ Vit Nam Cng Hòa Min Nam vn là ch th chính trong cuôc ni chiến mà Hoa Kỳ ch đóng vai ph ; tương t như vai trò ca Liên Xô đi vi chính quyn Cng sn Bc vit là mt bên chính yếu trong cuc ni chiến Quc-Cng. Chính vì vây mà nhiều người Vit quc khi xem b phim The Vietnam War đã có phn ng bt bình đến phn ni.

Dẫu sao b phm The Vietnam War cũng nói lên được phn nào thc cht cũng như thc tế ca cuc chiến tranh "cốt nhc tương tàn này" chỉ vì khác bit ý thức h. Ý thc h Quc-Cng đúng hay sai, li hi cho đt nước và và dân tc thế nào thì đã có câu tr li bng chính thưc tế sau khi Vit cng phát đng, tiến hành chiến tranh "giải phóng Min Nam, thng nht đt nước" đưa c nước tiến lên "xã hội ch nghĩa" với hu qu ra sao ?

Thiết tưởng không cn phi nói thêm nhng khác bit v ý thc h đã đưa đến ni chiến, thì mi người cũng đã biết và chúng tôi cũng đã lý gii tng quát các phn trên bài viết này.

Thay lời kết, người viết xin đưa ra mt s cm nhn sau khi xem b phim tài liu nhiu tThe Vietnam War do hai đạo din người M là Ken Burnes và Lynn Novick thc hin.

Những hình nh tàn bo ca chiến tranh, nhng khuôn mt lãnh đo, điu hành, ch huy gián tiếp nay trc tiếp cuc chiến tranh Vit Nam ở mi phía (Diễn viên chính : Vit quc và Vit cng- Din viên ph : Hoa Kỳ và Liên Xô…) đối vi người viết cũng như hu hết nhân dân Vit Nam cũng như người dân Hoa Kỳ có quan tâm đến cuc chiến đu đã quá quen thuc.

Đối vi người dân Hoa Kỳ quan tâm, họ cũng đã tng coi nhiu phim tài liu v chiến tranh Vit Nam trước đây do các nhà làm phim ca h, vi nhiu hình nh ca chiến tranh được lp li nhiu ln, hin nhiên là h cũng đã có nhng cm nghĩ, phn ng tâm lý khác nhau v cuc chiến ngoài nước Mỹ, mà con em, cha anh h đã chiến đu hy sinh (58.000 t sĩ) vì lý tưởng "tự do, dân chmuốn thành đt cho người dân Vit Nam mà đã không thành. Thế nhưng đó không hn là tht bi đi vi nhng nhà hoch đnh ch trương, chính sách, mc tiêu tham gia cuc chiến Vit Nam ca chính ph Hoa Kỳ cũng như các cường quc hàng đu phe cng sn (Liên Xô, Trung Quốc…) trong cuộc chiến tranh ý thc h cng sn và tư bn toàn cu, khi mà các mc tiếu chiến lược h đã đt được tho6ngqua cuc chiến tranh cc b này.

Đối với cá nhân người viết và có l cũng ca nhiu người Vit Nam hu hết đã tng sng, chng kiến hay tng là là nn nhân ca cuc chiến, khi coi lại nhng hình nh chiến tranh quen thuc, dù đã 42 năm sau cuc chiến, vết thương lòng vn chưa lành, không khi cm thy đau sót, lòng qun dau khi nhìn li cnh tàn sát giết hi nhau trong nhng trn chiến đm máu gia người cùng màu da sc máu Vit tc c hai bên chiến tuyến. Tht là mt cuc chiến vô ích và vô nghĩa đi vi dân tc Vit Nam. Vì c Vit cng cũng như Vit quc, không bên nào thành đt được mc tiếu ti hu theo lý tưởng ca mình, thông qua cuc chiến "Nồi da sáo tht" với núi xương sng máu ca hàng triu con người Vit Nam trên c hai min Bc-Nam, tàn phá tan hoang đt nước, làm phân hóa dân tộc, di hi toàn din và lâu dài cho các thế h mai sau..

Ước gì, t nay vào mi dp 30/4 hàng năm, ngày chm d"cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng" tại Vit Nam, nhà đương quyn Vit Nam đng ăn mng như mt ngày "Chiến thng !" nữa ; mà hãy ch đng đy nhanh tiến trình dân ch hóa đt nước đ mau chm dt giai đon cui cùng ca "cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng" này ; là cái đuôi của The Vietnam War. Vì đó là mục tiêu ti hu ca ý thc h quc gia v chính tr mà người Vit quc theo đui trong nhiu thp niên qua. Nếu nay nhà đương quyn Vit Nam (thực cht và thc tế không còn làt cng sn na) tự nguyn, t giác, ch đng thc hin được mc tiếu ti hu này ca Viêt quc cũng là ý nguyn chung ca toàn dân Vit, "cuộc ni chiến ý thc h Quc-Cng"tại Vit Nam s chm dt tc thì, mt cách hòa bình, không đ máu. To tin đ thng nht toàn lc quc gia đ xây dng phát trin toàn din đt nước đến phú cường, văn minh tiến b ngang tm cao thi đi ; và đ có thế lc đp tan cung vng xâm lăng bất cứ t đâu ti, bo v vng chc T Quc Vit Nam thân yêu ca chúng ta.

Houston, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 29/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 441 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)