Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/10/2017

Kết thúc hội nghị ‘Đốt Lò’

Lê Anh Hùng

Sau một tun làm vic, Hi ngh trung ương 6 khóa XII đã kết thúc vào ngày 11/10. Đây là mt trong s ít kỳ hi ngh ca Ban Chp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam mà dư lun trong và ngoài nước dõi theo vi mt s quan tâm đc bit.

dau1

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Điều này tht d hiu khi xét đến bi cnh ca nó : tình hình khu vc và thế gii đang đng trước nhng din biến khó lường ; chiến dch "đt lò" do ngài Tổng bí thư khi xướng đang ha hn nhng màn kch tính ; yêu cu đi mi đang tr nên bc thiết hơn bao gi hết…

Và dưới đây là mt vài nhn đnh v kết qu ca hi ngh.

Kết qu chng tham nhũng, tiêu cc kém xa kỳ vng

Sau sự kin Trnh Xuân Thanh "t Đc v Vit Nam đu thú", dn đến cái khoát tay hùng hn "Lò nóng lên ri thì ci tươi vào cũng phi cháy" ca ngài Tổng bí thư ti cuc hp Ban Ch đo trung ương v Phòng chng tham nhũng ngày 31/7, người ta có cm tưởng như chiến dch "đt lò" do ông ta khi xướng có th thiêu cháy bt kỳ "khúc ci" nào.

"Ông trùm" ngân hàng Trầm Bê b bt và khi t cùng 24 b can khác ; hàng lot v bt b din ra ti Tập đoàn Du khí Vit Nam (PVN) và Tng Công ty CP Xây lp Du khí Vit Nam (PVC) ; mt án t hình, mt án chung thân cùng nhiu bn án nng n khác đã được tuyên trong phiên tòa sơ thm xét x v Ngân hàng Đi Dương ; nhiu cơ quan báo chí đưa tin v vic LS Nguyễn Minh Tâm, lut sư bào cha cho Nguyn Xuân Sơn (người phi nhn án t hình trong v Ngân hàng Đi Dương) trưng văn bn do (nguyên) Ch tch PVN Đinh La Thăng ký, yêu cu các đơn v thành viên PVN cùng các nhà thu du khí phi m tài khon ti OceanBank, thực hin các giao dch qua tài khon ti OceanBank ; Ch tch Đà Nng Huỳnh Đc Thơ b Ủy ban Kim tra trung ương k lut cnh cáo, còn Bí thư Thành ủy Nguyn Xuân Anh thì b cơ quan này đ ngh B Chính tr, Ban chấp hành trung ương xem xét, thi hành "k luật"…

Những din biến dn dp thu hút s quan tâm đc bit ca công chúng đó, cng vi nhng phát ngôn đy "khí thế" ca "trưởng lò" Nguyn Phú Trng, tht d hiu khi công chúng ch đi kỳ hi ngh này s có nhng "khúc ci" b, bt k "khô" hay "tươi", được tng vào "lò".

Vậy nhưng, trái vi kỳ vng ca công chúng, "khúc ci" duy nht b tng vào "lò" trong dp hi ngh ch là mt Nguyn Xuân Anh làng nhàng, nhân vt chính trong v đu đá quyn lc cùng nhng tai tiếng tham nhũng Đà Nng, thành ph chiến lược và là trung tâm kinh tế ti Min Trung, khiến B Chính tr không th không ra tay gii quyết. Và vi vic Trưởng ban T chc Phm Minh Chính "mong mi người giúp đ ông Xuân Anh tr thành đng viên tt" còn Tổng bí thư Nguyn Phú Trng thì cho rng "đi đa số cán b, đng viên và nhân dân cho rng đây là mc k lut va nghiêm khc va nhân văn", mi chuyn vi viên cu Bí thư Đà Nng xem ra ch dng li đó.

Đặc bit, nhng "khúc ci" b như Đinh La Thăng, Nguyn Văn Bình… thì vn c "bình chân như vi", cho dù sai phạm ca h có th nói là s s. Nhng v vic ni cm khiến dư lun bc xúc, phn n sut thi gian qua như Formosa Hà Tĩnh, BOT giao thông, Việt Nam Pharma… đu không h được đ đng đến, ch đng nói là gii quyết.

Những li l "đao to, búa ln" dành cho một Nguyn Xuân Anh non nt, cng vi câu cht h "T nay tr đi, bt c trường hp nào mà vi phm k lut, chúng ta phi x lý nghiêm, làm nghiêm t trên xung dưới đ gi vng k cương, k lut ca Đng" trong bài din văn bế mc hi ngh, khiến người ta không khỏi có cm giác là dường như hi chính ca v tung mang tên "Đt lò" do ngài Tổng bí thư đo din đã sm h màn.

Lửng lơ trước yêu cu đi mi

Bảy năm trước, ti Đi hi XI, ngài Giáo sư Tiến sĩ chuyên ngành "xây dng đng" đã biện bch :

"Những vn đ đã rõ, đã chín, đã được thc tin chng minh là đúng và đã có s thng nht tương đi ri thì hãy sa. Còn nhng vn đ nào chưa đ rõ, chưa đ chín, thc tin còn đang vận đng, ý kiến còn khác nhau thì xin phép chưa sa đi, sa ri mai kia li vênh".

Bảy năm sau, mc dù không ngt hô hào "đi mi" trong bi cnh không th né tránh đòi hi bc thiết này nếu mun gii quyết được nhng vn đ h trng mà hin thc đt nước đang đặt ra, song nhng li l cht li trong bài din văn bế mc mt kỳ hi ngh trung ương được không ít người kỳ vng vn cho thy mt Nguyn Phú Trng "kiên đnh", "trước sau như mt" :

"Tập trung ưu tiên trin khai ngay nhng vic đã rõ, đã chín và được trung ương nht trí cao ; còn đi vi nhng vic chưa đ rõ, quá phc tp, ý kiến còn khác nhau nhiu thì tiếp tc nghiên cu, tng kết, quyết đnh sau, làm tng bước, chc chn" (!!!).

Lý do ư ? Đơn gin, như chúng tôi đã ch ra trong bài "Ai có thể chn được Nguyn Phú Trng ?", thế gii quan bo th cùng m kiến thc kinh vin Mác Lê không th giúp ngài Tổng bí thư làm ch được cuc chơi ci cách. Vì l đó mà ông ta đã, đang và sẽ tiếp tc bám cht vào Bc Kinh, cht đến mc t biến mình thành tay sai ca Trung Nam Hi, khiến tin đ dân tc ngày mt u ám.

Vị thế Nguyn Xuân Phúc đã tăng lên đáng k

Sau khi Trần Đi Quang "tái xut" và hầu như ch còn sm vai "ông phng" trên sân khấu chính tr t ngày 28/8 ("chiến qu" ca ngài Tổng bí thư cùng b su trong v bt cóc Trnh Xuân Thanh), v thế quyn lc ca Nguyn Xuân Phúc bng tr nên chông chênh, bởi lúc này ông ta đã tr thành đi th đáng k nht ca mt Nguyn Phú Trng quyn uy hơn bao gi hết, trong khi "lưỡi gươm Damocles" mang tên "Quy đnh kim soát tài sn, thu nhp ca 1.000 cán b cao cp" do B Chính tr ban hành ngày 23/5 vẫn lơ lng trên đu.

Điều này th hin rõ trong bài din văn khai mc Hi ngh trung ương 6, khi ngài Tổng bí thư công khai "dìm hàng" đi th ca mình : "Đặc bit là cn ch rõ nguyên nhân vì sao mt s vic chưa làm được, mt s ch tiêu đt thp hoc chưa đt trong 6 tháng đầu năm so vi cùng kỳ năm trước, mc dù tình hình trong nước và quc tế năm 2017 nhìn chung thun li hơn so vi năm 2016".

Tuy nhiên, chỉ sau mt tun hi ngh, dường như Nguyn Xuân Phúc không ch đã thoát khi tình cnh chông chênh, mà v thế ca ngài Th tướng còn được nâng lên mt "tm cao" mi :

"[…] trong 9 tháng đầu năm 2017… kinh tế - xã hi nước ta tiếp tc chuyn biến tích cc, khá toàn din trên hu hết các lĩnh vc. Kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước ; quý III tăng 7,46%, nâng mức tăng trưởng bình quân 3 quý lên 6,41%. Kinh tế vĩ mô tiếp tc n đnh, lm phát được kim soát. Các cân đi ln ca nn kinh tế cơ bn được bo đm ; k lut, k cương v tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường. Th trường tin t n đnh ; dự tr ngoi hi đt 45 t đô la, tăng thêm 6 t đô la so vi cui năm 2016. Th trường chng khoán có nhiu khi sc, vượt mc 800 đim, cao nht k t năm 2008. Xut khu đt 154 t đô la, tăng 19,8% so vi cùng kỳ. Ci cách hành chính, ci thin môi trường kinh doanh chuyn biến rõ rt ; có gn 94 nghìn doanh nghip mi được thành lp, tăng 15,4% v s lượng doanh nghip và 43,5% v vn so vi cùng kỳ. Sn xut kinh doanh tiếp tc phát trin ; sn xut công nghip ly li đà tăng trưởng, riêng công nghip chế biến, chế to tăng 12,77% ; khu vc nông nghip phc hi rõ nét vi mc tăng trưởng gn 3%, gp hơn 4 ln năm 2016 ; khu vc dch v có bước phát trin vượt bc, tăng 7,25%, cao nht k t năm 2008 ; khách du lch quc tế đt 9,45 triu lượt người, tăng gần 30% so vi cùng kỳ. Lĩnh vc văn hóa - xã hi có nhiu tiến b ; t chc tt kỳ thi trung hc ph thông và k nim 70 năm Ngày Thương binh - Lit sĩ ; bo đm an sinh xã hi và phúc li xã hi ; chế đ, chính sách đi vi người có công, người nghèo, nhất là khi thiên tai, bão lũ xảy ra. D báo, đến cui năm 2017, có th hoàn thành và hoàn thành vượt mc toàn b 13 ch tiêu kế hoch đ ra. Đc bit là, đã nghiêm túc quán trit, trin khai thc hin các ch trương, chính sách ca Đng v phát trin kinh tế - xã hội ; đy mnh thc hin ba đt phá chiến lược, đi mi mô hình tăng trưởng, cơ cu li nn kinh tế ; khc phc nhng tn ti, yếu kém vn có c a nn kinh tế, x lý các d án, doanh nghip nhà nước thua l ; cơ cu li h thng các t chc tín dng gn với x lý n xu…"

Không còn nghi ngờ gì, đây là "bng vàng thành tích" vô cùng hiếm hoi t trước đến nay mà "cung vua" ghi nhn và ban tng cho "ph chúa" !

Tóm lại, vi nhng gì đã nêu trên, nhng ai càng kỳ vng thì s càng cm thy ht hng vi kết qu mà Hội ngh trung ương 6 đt được. Còn nhng ai tnh táo, hiu biết thì không có gì quá bt ng, đơn gin là vi hng ta" xưa nay lúc nào cũng vy, dù bi cnh và nguyên nhân có th khác nhau.

Suy cho cùng, vận mnh đt nước nm trong tay mi người Vit Nam chúng ta, cho dù dĩ nhiên gánh nng trách nhim luôn đt trên vai nhng tinh hoa ca ging nòi.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 13/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 868 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)