Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/11/2017

Trung Quốc hậu Đại hội 19 : Tương lai nào cho Việt Nam ?

Lê Anh Hùng

Sau một tun hi hp vi nhng hot cnh quen thuc mà c mi 5 năm người ta li thấy mt ln, Đi hi Đng cộng sản Trung Quốc ln th 19 đã bế mc ngày 24/10, và theo b máy tuyên truyn ca Bc Kinh thì nó đã m ra "k nguyên mi ca chủ nghĩa xã hội đc sc Trung Quc".

dh1

Chủ tch Trung Quc Tp Cn Bình.

Một Tp Cn Bình quyn uy tuyt đi trong chính gii…

Không nằm ngoài d đoán ca gii quan sát, kỳ đại hi được cho là mang tính bước ngot này din ra rt êm thm, không xy ra bt kỳ s c đáng k nào.

Suốt ba năm rưỡi trước đy, thông qua chiến dch "đ h dit rui" do chính mình viết kch bn và đo din, Tp Cn Bình đã loi tr hoc vô hiệu hóa hu như mi đi th, đc bit là "b già" Giang Trch Dân cùng vây cánh. Điu này đã cho phép đương kim Ch tch Trung Quc kim soát và làm ch toàn b din tiến ca đi hi.

Mặc dù đã đoán trước chiến thng d dàng ca Tp Cn Bình, song xem ra phần ln mi người vn phi bt ng trước mc đ thành công ca ông ta trên hành trình thâu tóm quyn lc tuyt đi.

Đại hi 19 đã thông qua điu l đng sa đi, trong đó nêu tên Ch tch Tp Cn Bình cùng "Tư tưởng Tp Cn Bình v chủ nghĩa xã hội đc sc Trung Quc trong kỷ nguyên mi".

Đây là lần đu tiên k t thi Mao Trch Đông, tư tưởng ca mt nhà lãnh đo đương nhim được đưa vào điu l đng, đt h Tp ngang hàng vi người khai sinh ra nhà nước "Cng hoà Nhân dân Trung Hoa". Chưa hết, c 5 thành viên mi trong Thường v B Chính tr đu được coi là đng minh ca đương kim Tổng bí thư, và không mt ai trong s h được xem là "tiếp ban nhân" ca ông ta.

Nghĩa là, nếu không có gì bt ng ngoài d đoán, Tp Cn Bình s còn tiếp tc nm gi ngôi v ti cao sau khi nhim kỳ Đi hi 19 kết thúc, cho phép ông ta tho sc hin thc hóa "gic mng Trung Hoa" ca mình.

…và trong quân đội

Trên nguyên tắc lãnh đo tp thĐiều l Đng cộng sản Trung Quốc năm 2012 chỉ quy đnh s lãnh đo ca Đng cộng sản Trung Quốc đi vi quân đi mt cách chung chung. Phn "Cương lĩnh chung" ca Điu l 2012 ghi : "Đng cộng sản Trung Quốc kiên định vai trò lãnh đo đi vi Quân Gii phóng Nhân dân và các lc lượng vũ trang khác…"). Điu 23 quy đnh c th hơn : "Các t chc đng trong Quân Gii phóng Nhân dân Trung Hoa hot đng theo hướng dn ca Ban Chp hành trung ương. Cơ quan đm nhim công tác chính tr ca Quân ủy trung ương là Tng cc Chính tr Quân Gii phóng Nhân dân Trung Hoa ; Tng cc Chính tr ch đo công tác đng và chính tr trong quân đi. Quân ủy trung ương quy đnh h thng t chc và các cơ quan đng trong các lc lượng vũ trang".

Tuy nhiên, văn kiện quan trng nht ca Đng cộng sản Trung Quốc va được Đi hi 19 thông qua đã th hin nhng thay đi h trng. Theo Tân Hoa Xã, nghị quyết đi hi đã đưa tư tưởng quân s ca Tổng bí thư Tp Cn Bình và quyn lãnh đo "tuyt đi" ca đng đi vi lc lượng vũ trang vào điu l đng. Ngh quyết nhn mnh, Đng cộng sản Trung Quốc cn duy trì quyn lãnh đo tuyt đi vi quân đi và các lực lượng vũ trang nhân dân khác, cũng như thc hin tư tưởng quân s ca Tổng bí thư Tp Cn Bình v tăng cường sc mnh quân đi.

Đặc bit, bên cnh quy đnh Quân y trung ương ph trách công tác đng và công tác chính tr trong các lc lượng vũ trang, bn điu lệ mới còn quy đnh Ch tch Quân y trung ương chu toàn b trách nhim đi vi hot đng ca cơ quan này.

"Kỷ nguyên Tp Cn Bình"

"Kỷ nguyên mi" ca Trung Quc có th ch mi được m ra sau Đi hi 19, song "k nguyên Tp Cn Bình" thì đã bt đu t 5 năm trước, khi Đi hi 18 chính thc đưa h Tp lên ngôi v "hoàng đế đ" ca đt nước 1,3 t dân.

Chỉ vài tun sau đó, tân Tng Bí thư Đng cộng sản Trung Quốc đã đưa ra hc thuyết mi v s tri dy ca Trung Quc mà ông ta gi là "gic mng Trung Hoa", và nhn mnh : "Sự phục hưng vĩ đi ca dân tc Trung Hoa là gic mơ ln nht ca Trung Quc".

Song song với quá trình thâu tóm quyn lc, Tp Cn Bình đã thc hin cuc ci cách quân đi sâu rng và trit đ nht k t khi "Quân Gii phóng Nhân dân Trung Hoa" ra đi. T đầu năm 2016, báo chí chính thống Trung Quc đã đng lot tung hô mt Tp Cn Bình "Tng tư lnh" – chc v xưa nay chưa tng có. Đ cp đến cuc ci t quân đi rm r này, trang mng ca Đài RFI chhàng tít : "Tập Cn Bình mun quân đi Trung Quc khng chế Châu Á".

Bên ngoài lãnh thổ quc gia, "k nguyên Tp Cn Bình" được đánh du bng mt lot s kin cho thy con "sư t Trung Hoa" đã thc s ct tiếng gm khiến c thế gii phi e ngi : (i) yêu sách ch quyn đi vi 85% din tích Bin Đông thông qua cái gi là "vùng biển lch s" nm trong đường lưỡi bò được b máy tuyên truyn Trung Quc đc bit nhn mnh và tuyên truyn rng rãi ; (ii) bi đp và quân s hóa 7 thc th ti qun đo Trường Sa ca Vit Nam, biến chúng thành mt chui căn c quân s liên hoàn hòng khống chế hoàn toàn Bin Đông ; (iii) đưa giàn khoan HD981 vào sâu trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam ; (iv) điu mt tiu hm đi hi quân đi qua vùng bin ngoài khơi Alaska, mt đng thái "nn gân" Washington trước ngày Ch tch Trung Quc thăm Hoa Kỳ ; (v) thiết lp căn c quân s đu tiên nước ngoài ti Djibouti, bên cnh căn c duy nht ca M ti Châu Phi ; (vi) đe do s dng vũ lc, buc Hà Ni phi yêu cu công ty Repsol ngng khoan thăm dò du khí ti bãi Tư Chính, mt khu vc nm trong thm lc đa ca Vit Nam ; v.v. và v.v.

Hệ lu vi Vit Nam

Việt Nam là quc gia án ng con đường tiến xung phía nam, hướng bành trướng kh dĩ nht ca Đi Hán, trong bi cnh phía tây, phía bc và phía đông h đu vp phi nhng đi th ngang tm là n Đ, Nga và Nhật (chưa k mt Đài Loan xương xu được coi là đng minh ca M).

Ngoài ra, trong số các quc gia bao quanh Bin Đông, Vit Nam còn là quc gia tranh chp nhiu nht vi Trung Quc trên vùng bin chiến lược và giàu tài nguyên này. Khut phc được Hà Nội, Bc Kinh s d dàng khut phc được mt ASEAN vn đã b h chia năm s by bng đ mánh li.

Trên thực tế, h Tp đã th hin mt th quyn uy đc bit đi vi Hà Ni ngay t khi "k nguyên Tp Cn Bình" còn chưa bt đu.

Người Vit trong và ngoài nước hn vn chưa hết phn n khi xem li hình nh dàn thiếu nhi Vit Nam vy lá quc kỳ Trung Quc 6 sao (thay vì 5) trong l tiếp đón Phó Ch tch TQ Tp Cn Bình ti Hà Ni ngày 21/12/2011. Và cuc gp gia Nguyn Tn Dũng và Tp Cn Bình ngày 20/9/2012 tại Nam Ninh đã giúp "đng chí X" đo ngược tình thế him nghèo ca mình ti Hi ngh trung ương 6 khóa XI, khiến Nguyn Phú Trng phi mếu máo bế mc hi ngh vì không k lut được "mt đng chí trong B Chính tr".

Không còn nghi ngờ gì, Vit Nam s tiếp tục là đi tượng "ưu tiên s 1" trong l trình hin thc hóa "gic mng Trung Hoa" ca Tp Cn Bình sau Đi hi 19, dĩ nhiên là vi mc đ bo lit và quyết đoán hơn trước rt nhiu.

Và tương lai đt nước

"Kỷ nguyên mi ca chủ nghĩa xã hội đc sc Trung Quc" m ra trong bối cnh Nguyn Phú Trng đang "mt mình mt ch" trên sân khu chính tr Vit Nam.

Trần Đi Quang, th lĩnh phe nhóm chng Tàu trong b máy và là đi th đáng k nht ca ngài Tổng bí thư, hu nhưchỉ còn "ngi chơi xơi nước" trên chiếc ghế Ch tch nước k t khi "tái xut" ngày 28/8 sau hơn mt tháng biến mt vì liên quan đến v Trnh Xuân Thanh đào thoát khi Vit Nam. Đinh Thế Huynh, mt ng c viên nng ký khác cho ngôi vị Tổng bí thư trong trường hp Nguyn Phú Trng tr v "làm người t tế" vào gia nhim kỳ như cam kết ban đu, vn "bt vô âm tín" sut 5 tháng qua. Nhng ng c viên tim năng khác thì đang st vó vi chiến dch "đt lò" do ngài Trưởng ban Ch đo trung ương v Phòng chng Tham nhũng phát đng cũng như Quy đnh kim soát tài sn, thu nhp ca 1.000 cán b cao cp do ông ta ban hành hi tháng Năm.

Dưới s lãnh đo ca mt nhân vt đã đi vào "văn hc dân gian" kèm theo hn danh là "lú" cùng câu ‘phát ngôn lịch s’ "Tình hình Bin Đông không có gì mi" thì vi nhng gì trên đây, hn ai cũng ý thc được tình thế Vit Nam đang chông chênh đến thế nào.

Trong khi lẽ ra phi dân ch hóa xã hi đ đưa nước nhà thoát khi him ho Đi Hán đang ngày mt hin ra l l thì lãnh đo cộng sản Việt Nam li làm điu ngược li. Mt ngày sau khi Đi hi 19 Đng cộng sản Trung Quốc bế mc, sinh viên yêu nước Phan Kim Khánh b kết án 6 năm tù giam, 4 năm qun chế ch vì anh đã lên tiếng chng tham nhũng và c suý dân ch. Hai ngày sau, B trưởng Công an Tô Lâm trình Quốc hi d lut An ninh mng, mt đo lut được nhiu người cho là nhm mc đích tăng cường kim soát Internet, bóp nght quyn t do ngôn lun và t do thông tin ca dân chúng. (Dân ch là tin đ quyết đnh đ Vit Nam t cường dân tc và tiến ti thiết lp quan h liên minh chiến lược vi M và đng minh, đc bit là tham gia liên minh M - Nht - n - Úc. Đó là điu kin cn và đ đ Vit Nam có th tn ti bên cnh con "sư t Trung Hoa" đã thc gic.)

Tại cuc làm vic ca B Chính tr với Thành ủy Hà Ni hôm 20/10, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã nhn mnh v trí, vai trò đc bit quan trng ca th đô và ch đo là phi "xây dng Hà Ni thành ‘thành ph rng bay’".

Và vớ"con ngựa thành Troy" Hoàng Trung Hi do chính ngài Tổng bí thư đặt vào v trí "đu rng", có l ai cũng hình dung ra "con rng Hà Ni" đã và đang kéo "con rng Vit Nam" bay v phương nào.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 01/11/2017

Quay lại trang chủ
Read 849 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)