Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/02/2017

Phe cấp tiến từng trỗi dậy ngoạn mục ra sao ?

Lê Anh Hùng

Sự tái xut ca nhng ‘phn t xét li’

Hàng chục năm qua, trong ni b Đng cộng sản Việt Nam luôn din ra cuc đu tranh lúc âm thm, lúc gay gt gia hai xu thế chính là bo th và cp tiến, vi phn thng hu như luôn nghiêng v phe bo th. "Vụ án xét lại chng Đng" gia thp niên 1960 có th được coi là s th hin ra bên ngoài đu tiên ca mâu thun gia hai xu thế đó.

captien1

Phe cp tiến ca bộ đôi Nguyn Minh Triết - Trương Tn Sang đã có mt thi gian thc s giành ưu thế trên chính trường.

Dưới s khuynh loát ca phe bo th, Vit Nam dn rơi vào cuc khng hong toàn din v chính tr - kinh tế - xã hi đu thp niên 1980, buc Đng cộng sản Việt Nam phi thc hin cái gi là "đi mi". Đi hi VI Đng cộng sản Việt Nam năm 1986 không ch đánh du s lùi bước đu tiên của phe phái bo th, giáo điu trong Đng, mà còn m đường cho s tái xut gn như công khai ca phe nhóm cp tiến trong ban lãnh đo cộng sản Việt Nam, sau hai thp niên "im hơi lng tiếng", vi "hin tượng" Trn Xuân Bách.

Ông Trần Xuân Bách b gt ra khi B Chính trị và Ban Chp hành Trung ương tháng 3/1990, song di sn ca ông vn được ông Võ Văn Kit kế tha t Đi hi VII năm 1991. Tuy nhiên, ông Võ Văn Kit ch là nhân vt đng th 3 trong mt b máy mà các thế lc bo th vn còn chiếm v thế áp đo, vì thế ông cũng chưa thc s to ra được nh hưởng và sc lan to ln.

Dù vậy, vi uy tín ca mình, cng vi s m nht ca người kế nhim Phan Văn Khi, ông Võ Văn Kit tiếp tc đóng vai trò th lĩnh ca phe phái cp tiến ngay c sau khi ri khi chiếc ghế Th tướng tháng 9/1997. Tuy nhiên, do không còn nm trong b máy quyn lc nên nh hưởng ca ông Võ Văn Kit không còn như trước.

Sự tri dy ca phe cp tiến

Sau Đại hi IX năm 2001, trong bi cnh nhng tiếng nói đòi đi thay trong xã hi xut hin ngày càng nhiều và mnh m, cng vi vai trò m nht ca Tổng bí thư Nông Đc Mnh, mt s thế lc cp tiến bt đu ni lên, đc bit là Bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Minh Triết, người dn dn t th hin mình như là th lĩnh ca phe cp tiến trong đng. Giai đon vn đng sắp xếp nhân s Đi hi X, din ra vào tháng 4 năm 2006, Bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Minh Triết suýt chút na đã giành chiến thng trước Tổng bí thư Nông Đc Mnh, người b dính vào v bê bi PMU18.

Thậm chí, trong nhim kỳ khóa X (2006-2011), phe cp tiến ca bộ đôi Nguyn Minh Triết - Trương Tn Sang đã có mt thi gian thc s giành ưu thế trên chính trường. Đó là giai đon k t gia năm 2008 cho đến cui năm 2009. S kin đánh du s yếu thế ca ông Nông Đc Mnh nói riêng và phe bo th nói chung là vic ông ta phải chp nhn cho Ban Bí thư k lut chiến hu ca mình là Th trưởng B Giao thông và vn ti Nguyn Vit Tiến vào ngày 12/8/2008, mc dù, ngày 28/3/2008, Vin Kim sát nhân dân ti cao đã chính thc công b Quyết đnh s 13/VKSNDTC-V1A đình chỉ v án đi vi b can Nguyn Vit Tiến và vic ông này tr li chiếc ghế Th trưởng B Giao thông vận tải ch còn là vn đ th tc. (Trong quyết đnh này, Viện kiểm sát nhân dân ti cao đ ngh : B Giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước có thm quyn phc hi các quyn và li ích hp pháp cho Nguyễn Vit Tiến theo quy đnh ca pháp lut). Điu này gii thích vì sao các tin tc v Hoàng Sa - Trường Sa ln đu tiên được th hin mnh m trên báo chí nhà nước dù trước đó b bưng bít và kim soát ngt nghèo.

Bài "Thêm thông tin Wikileaks rò rỉ v Vit Nam" trên trang BBC Tiếng Vit ngày 13/1/2011 cho biết :

Bức đin ca ông Michalak nói bn thân ông Mnh thi gian gn đây đã rút lui khi việc làm quyết sách mà chuyn sang công tác xây dng ni b Đng.

Bức đin dn li Đi s Nht Bn lúc đó là Mitsuo Sakaba, người tháp tùng ông Mnh sang Nht hi tháng Tư [t 19-22/4/2009], nói rng ông t ra h hng trong cuc gp Th tướng Nht Taro Aso, không nói chuyện nhiu mà ch đc bng mt ging đu đu t đu đến cui di<