Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/05/2018

Chắt trà đá sẽ ra hàng trăm ngàn tỉ ?

Trân Văn

Công chúng lại có thêm cơ hi sng s khi Kim toán Nhà nước công b báo cáo kim tra vic s dng công qu năm 2016 (được gi là Báo cáo Kim toán Quyết toán Ngân sách năm 2016).

trada1

Đồng h n công ca Vit Nam theo tun báo The Economist.

Theo báo cáo vừa k thì B Kế hoch và đu tư tiếp tc mc hàng lot sai phm : giao vốn cho các d án đu tư phát trin sai c v thi đim, ln cách thc đã được qui đnh ti Lut Đu tư công (cp vn vượt mc đã được duyt, cp vn sai đi tượng, cp vn khi d án chưa được phê duyt,…).

Kiểm toán Nhà nước ch mi ngó đến 283 báo cáo của 229 nơi đã phát giác, khong 40 d án d dang, cn hoàn tt sm nhưng không được cp vn và B Kế hoch Đu tư đã dùng ngun vn đó đ h tr cho nhng d án chưa cn thiết tiến hành khi công. Có nhng d án l ra phi thc hin theo hình thc vay ngân sách nhưng cui cùng được B Kế hoạch và đầu tư t tin chuyn thành "đu tư trc tiếp" nên phía nhn vn có quyn không hoàn tin li. Khon tin l ra phi vay ngân sách được B Kế hoạch và đầu tư chuyn thành "đu tư trc tiếp" không đáng k. Ch chừng… 3.000 t đng.

Những sai phm ca B Kế hoạch và đầu tư dn ti h qu là ngân sách trong tài khóa 2016 đã được rút ra chi dùng sai nguyên tắc hàng chc ngàn t đng.

Năm ngoái, công chúng từng sng s khi Kim toán Nhà nước công b báo cáo kim tra vic duyt chi công qu năm 2015. Theo đó, B Kế hoch - Đu tư đã t ý ly 1.900 t t công kh cp cho hàng lot d án vn chưa đ cơ s pháp lý đ có th nhn tin t công kh và cp công qu vượt mc qui đnh cho nhiu d án khác. Vào thi đim đó, Kim toán nhà nước đã đ ngh Th tướng Vit Nam ch đo B Kế hoạch và đầu tư t chc kim đim và truy cu trách nhim củtất c nhng cá nhân có liên quan song chng có ai h hn gì.

Năm nay, Bộ Kế hoạch và đầu tư lôi "bn cũ" ra son li và chng còn ai dám tin s có k b "chặt đu, lt da" vì phung phá !

***

Công quỹ bao gm tin thu được t các loi thuế, phí, tin vay ngoi quc, tin bán trái phiếu trong nước cho các t chc tài chính, tín dng.

Giống như nhng ln trước, trong báo cáo kim tra vic s dng công qu năm 2016 mà Kiểm toán Nhà nước mi gi Quc hi Vit Nam, cơ quan này tiếp tc lit kê hàng lot d án do các tp đoàn, tng công ty ca nhà nước đu tư bng ngun tin ly t công kh, liên tc được dúi thêm nhng khon t gp đôi đến gp… 36 ln mc d kiến lúc soạn d án (D án no vét, xây kè, bo tn cnh quan sông Sào Khê, tnh Ninh Bình). S tin mà các tp đoàn, tng công ty nhà nước đ ngh trao thêm dao đng t vài ba ngàn t đng đến hàng chc ngàn t đng (D án Nhà máy nhit đin Ô Môn 1, tăng 10.320 tỉ đng, D án T hp Bauxite - Nhôm Lâm Đng, tăng 9.194 t đng,…).

Tiếp tc ngn hết ngàn t đng này đến chc ngàn t đng khác nhưng các d án "đu tư phát trin" tiếp tc l nng t vài chc t đng, vài trăm t đng đến vài ngàn t đng (tính đến giữa 2017, D án Nhà máy DAP 2 có l lũy kế là 1.447 t đng, D án Nhà máy Đm Hà Bc có l lũy kế là 2.035 t đng,…). Ngoài l, các tp đoàn, tng công ty nhà nước còn… gian ln doanh thu, chi phí, n c thuế (thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp doanh nghiệp) ln nhiu khon mà trên nguyên tc phi np li cho công qu. Tính ra các tập đoàn, tng công ty nhà nước toan giựt ca dân chúng 19.000 t đng !

***

Vay ngoại quc càng ngày càng khó, vay dân chúng trong nước thông qua các loi trái phiếu cũng vy, ri nhng ngun thu t khai thác tài nguyên, khoáng sn, thuế nhp cng tiếp tc gim va nhanh, va nhiu, trong khi nợ phi tr cũng như chi phí nuôi h thng công quyn mi ngày mt ln… trong bi cnh bi đát như thế, Kim toán Nhà nước loan báo, năm 2016, h thng công quyn tiếp tc chi tiêu sai nguyên tc ti 18.400 t đng !

Thay vì yêu cầu chính ph tng c 57.000 cán bộ, công chc đã được xác đnh là nhận lương mà chng làm gì, thay vì đòi Thủ tướng và ni các phi xác đnh rch ròi v mt trách nhim, đệ trình giải pháp ngăn chn ngay lp tc tình trng phung phá, nhiu đi biu ca "nhân dân" ti Quc hi li bước lên mt bước, đng chung hàng vi chính ph !

"Chỉ trích" mà ông Nguyn Mnh Tiến, Đi biu ca tnh Tây Ninh ti Quc hi Vit Nam, dành cho chính phủ Vit Nam vì… thu thuế đã chưa hết, li còn chưa k, đ sót nhng người bán trà đá, loi hình kinh doanh có tỉ sut li nhun t 5.000% đến 7.000% - cao nht trên thế gii, không thuộc loi ch đ bình phm ri cười.

Khó mà đòi hỏi ông Tiến nghĩ và hành x khác hơn nhng người đng Đng. Thế nhưng nếu Quc hi vn ch gm toàn nhng người như ông Tiến thì cơ quan nào thực s là đi din cho toàn dân đ "quyết đnh các vn đ quan trng ca đt nước và giám sát ti cao đi vi hot đng ca nhà nước" ?

Khi một Phó Ch nhim Ủy ban Đi ngoi ca Quc hi Vit Nam mun cht c trà đá đ có tin tiếp tc s nghip xây dựng ch nghĩa xã hi thì an ninh tài chính, an ninh kinh tế quc gia đã đáng đ bn tâm chưa ? Tương lai ca mi cá nhân, s an n ca tng gia đình s ra sao ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/05/2018

Quay lại trang chủ
Read 372 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)