Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/07/2018

‘Cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ hay thâm ý Nguyễn Phú Trọng ?

Phạm Chí Dũng

Cái cách ‘cnh cáo Trương Minh Tun - mà vai trò tng đo din hin nhiên thuc v Tng bí thư Trng - có khiến người ta d hình dung hơn v mt ch ý, hay sâu xa hơn na là mt thâm ý ca ông Trng trong sách lược phân bit đi x gia ci nhà’ và ci rng cùng tương lai chiến dch chng tham nhũng ca Bc nhân kit thế thiên hành đo ?

canh0

V Mobifone mua c phn AVG tưởng như chìm xung, nay được hâm nóng tr li.

 ‘Ăn thì cá nhân, hu qu tp th

Sau mt thi gian dài tưởng như b chìm xung, vào tháng By năm 2018, v MobiFone mua AVG cùng trách nhim ca hai con chut Nguyn Bc Son - cu B trưởng thông tin và truyn thông và Trương Minh Tun - B trưởng thông tin và truyn thông đã được hâm nóng li trước s ép ca dư lun xã hi và có c sc ép t ngay trong ni b đng.

Ngày 13/7/2018, B Chính tr ca Nguyn Phú Trng đã kiến to mt hình thc k lut mi đi vi Nguyn Bc Son - cu B trưởng thông tin và truyn thông : k lut nghiêm minh’. Còn Trương Minh Tun - b trưởng thông tin và truyn thông đương nhim b cho thôi gi chc, mà thc cht là b cách chc bí thư Ban cán s đng B Thông tin truyn thông nhim k 2016 - 2021.

Trước đó vài ngày, Ban bí thư đng cm quyn Vit Nam đã ch thi hành k lut Ban cán s Đng B Thông tin truyn thông nhim k 2011 - 2016 bng hình thc cnh cáo.

“K lut Ban cán s Đng vào tháng By năm 2018 là mt khái nim lp l không kém thua vic U ban Kim tra trung ương ‘đ ngh cp có thm quyn xem xét, thi hành k lut trước đó mt tháng đi vi Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun vào thi ‘ăn đm ăn dày v MobiFone mua AVG.

Tính cht lp l ca hình thc k lut trên đi vi v MobiFone mua AVG là không khác gì mt đúc rút chính tr đương đi Vit Nam : Khi ăn thì cá nhân, còn hu qu đ cho tp th.

Cái cách k lut trên có v ging như mt kiu ‘đánh bùn sang ao đ cu vt Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun khi phi theo chân cu y viên b chính tr Đinh La Thăng vào lò’.

Kết qu k lut trên cũng xác nghim mi lo ngi ca dư lun ngay trước đó v vic Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun đã chy án và thoát ti là có cơ s.

‘Chy án thng li ?

Nhng đn đoán ngay sau khi U ban Kim tra trung ương ‘đ ngh cp có thm quyn xem xét, thi hành k lut đi vi Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun vào tháng Sáu năm 2018 là rt có th s xy ra kch bn Son s b cách tt c các chc v thi trước, còn Tun s b cnh cáo đng nhưng vn được cho ngi tiếp cái ghế b trưởng B thông tin và truyn thông, tc vn nm đu hơn 800 t báo nhà nước đ vn tiếp tc kiên đnh chng t din biến, t chuyn hóa và làm trong sch đi ngũ báo chí’.

Trương Minh Tun là nhân vt được mt s dư lun xem là sát th báo chí’, nm gi quyn sinh quyn sát đi vi gn hết khi báo chí nhà nước, cũng là người đc bit t ra cc đ và kiên đnh ch nghĩa xã hi t năm 2016 khi chính thc nhm chc b trưởng B thông tin và truyn thông.

Trương Minh Tun cũng được xem là phe ta, tc người ca phe Tng bí thư Trng, trái ngược vi phe ci Nguyn Tn Dũng.

Không ch cn thiết cho Nguyn Phú Trng trong ch trương kiên đnh chng t din biến, t chuyn hóa, Trương Minh Tun còn có th tr thành nhân vt khó có th thay thế vào lúc này khi lut An ninh mng đã được mt quc hi ngh gt cm đu bm nút thông qua và mt tng bí thư mun vn dng lut này đ bo v chế đ và áp chế mi tiếng nói khác bit chính kiến. Trương Minh Tun chính là công c đc lc đ mt đng toàn tr và đc đoán được bo v và kéo dài hơi th php phù ngày nào hay ngày ny.

Nhưng Trương Minh Tun cũng b nghi ng rt ln v ‘âm mưu chia chác bi nhân vt này đã trc tiếp ký phê duyt hp đng Mobifone mua AVG khi còn là cp phó cho Nguyn Bc Son, đ Lê Nam Trà ca Công ty Mobifone ký hp đng mua Công ty AVG.

Vào thi gian khong vài tun trước ngày 23/4/2018 là thi đim bàn giao h sơ v Mobifone mua AVG gia Thanh tra chính ph và C46, B trưởng Thông tin-Truyn thông Trương Minh Tun đã ‘đo din đ AVG tr li tin cho Mobifone như mt cách khc phc hu qu - nhưng li b dư lun xem là mt cách chy án quá l liu và trng trn.

Khi đó, đã phát ra nhiu đn đoán rng viên b trưởng đm cht cng sn này đã t nguyn hoàn tr mt căn h triu đô - vn được Phm Nht Vũ là em trai ca Phm Nht Vượng Tp đoàn Vingroup tng - như mt cách khc phc hu qu.

Vì sao ‘b sung v AVG vào din theo dõi, ch đo ca Ban ch đo Phòng chng tham nhũng ?

Đến lúc này, người ta có th hiu ra mt thâm ý ca ông Trng khi phát ra ch đo B sung v AVG vào din theo dõi, ch đo ca Ban ch đo Phòng chng tham nhũng vào cui tháng Tư năm 2018.

Nguyn Phú Trng li chính là trưởng ban ch đo Phòng chng tham nhũng. Theo nguyên tc bt thành văn trong đng cm quyn, nhng v án tham nhũng đã b trc tiếp tng bí thư xem xét ch đo thì đương nhiên b xếp vào loi trng án.

Tuy nhiên, nguyên tc trên cũng có th b đo ln theo cách nếu v AVG không được xếp vào din theo dõi, ch đo ca Ban ch đo Phòng chng tham nhũng, cơ quan điu tra ca B Công an không cn phi xin ý kiến B Chính tr và Ban ch đo Phòng chng tham nhũng, tc không cn phi xin ý kiến ca Tng bí thư Trng trong vic quyết đnh có khi t hay không v AVG, và nếu có thì s khi t và bt giam nhng quan chc nào, còn nhng quan chc nào s được cho chìm xung. Trong trường hp B Công an mun thi hành lnh bt đi vi Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun đ công cuc chng tham nhũng’ ca Nguyn Phú Trng được xem là công bng mà không phi ch chng tham nhũng mt bên hay chng tham nhũng thi k trước, ông Trng s khó lòng can thip vào vic cu vt chut nhà’ nếu không yêu cu B Công an phi xin ý kiến Ban ch đo Phòng chng tham nhũng trước khi hành s.

Tc quy trình khi t và bt b v AVG còn phi ch quyết đnh ca B Chính tr trong cuc hp ngày 10/7/2018.

Thâm ý trên ca Nguyn Phú Trng cũng có th là ngun cơn chính yếu ca vic vì sao vào đu tháng Sáu năm 2018, y ban Kim tra trung ương li ‘đ ngh cp có thm quyn xem xét, thi hành k lut đi vi Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun, trong khi ‘đng chí Lê Nam Trà’ ch là cp dưới ca Son và Tun nhưng li b y ban Kim tra trung ương thi hành k lut bng hình thc cao nht là khai tr đng.

Hoàn toàn không nêu v hình thc k lut đng đi vi hai ông Son và Tun, cũng không gii thích v cp có thm quyn là ai, đ ngh trên ca y ban Kim tra trung ương ging như mt s đánh đ ha mù và cũng là thách thc dư lun.

Chi tiết đáng m x là vào nhng ngày này, cùng lúc vi vic Nguyn Bc Son và Trương Minh Tun có th th phào vì không b cu đu trm, cu ch tch hi đng thành viên Công ty MobiFone Lê Nam Trà và cu v trưởng V Qun lý doanh nghip B Thông tin truyn thông Phm Đình Trng li b khi t và bt giam, dn đến mt s bt công ghê gm bi hai nhân vt này ch là k tha hành, trong khi Nguyn Bc Son mi là k ch mưu, cùng mt k ch mưu khác và tha hành đc lc là Trương Minh Tun thì vn nhn nhơ ngoài vòng pháp lut, cho dù c Son và Tun đã b y ban Kim tra Trung ương kết lun vi phm là rt nghiêm trng.

Mt ghế b trưởng, thoát án tù và s tr thù ?

Trong chiến dch được xem là chng tham nhũng ca Nguyn Phú Trng, v Mobifone mua AVG và cá nhân Trương Minh Tun được dư lun đc bit chú tâm. Gi đây khi tt c mi người chng kiến ông Trng x v Trương Minh Tun quá nh nhàng theo cách ‘đp chut s v bình, điu được ông Trng tuyên xưng là chng tham nhũng không có vùng cm s hoàn toàn vô giá tr trong con mt thế thái nhân tình, còn tt c nhng tng danh dành cho ông Trng như S phu Bc Hà’, Minh quân, Bc nhân kit thế thiên hành đo và gn đây nht là Người đt lò vĩ đi s ch còn gió thong mây bay và chng còn nghĩa lý gì na.

Thc ra, không bao lâu sau khi Thanh tra chính ph công b kết lun thanh tra như mt cách đim mt ch tên Trương Minh Tun, nhân vt này bng dưng tái xut trên cương v b trưởng thông tin và truyn thông đ điu hành mt s cuc hp. Khi đó, không th nghĩ khác là nếu so sánh vi trường hp Đinh La Thăng sau khi mt chc y viên b chính tr đã chìm hn vào hu trường chính tr ti cái lng nht quyn lc là Ban Kinh tế trung ương đng, s phn ca Trương Minh Tun có l đã được tng bí thư ưu ái hơn nhiu. Ch là khi đó Nguyn Phú Trng chưa công khai mt quyết đnh tha bng nào mà có th khiến dư lun xã hi phn ng mnh m.

Nhưng vi cái cách B Chính tr và Ban bí thư ch áp dng mc k lut cnh cáo đi vi Trương Minh Tun, dường như Nguyn Phú Trng đã t nhng n khut trong thái đ che chn cho th h thân tín tiến ra công khai bng hành đng công nhiên bo v chut nhà’, trong khi vn không ngng gia tăng chiến dch ‘đt lò’ đ giết chut đng.

Tc Trương Minh Tun dù có th s mt ghế b trưởng nhưng li thoát án tù.

Còn trong thi gian vn ngi ghế b trưởng thông tin và truyn thông, không có gì bo đm là Trương Minh Tun s không ngoái c nhìn li nhng k đã dám mo phm mình.

Không biết vô tình hay hu ý, ngay ti thi đim B Chính tr hp và kết lun ch cnh cáo Ban cán s Đng B Thông tin truyn thông nhim k 2011 - 2016, đã có tin ngoài l v vic báo Tui Tr đang b xem xét k lut, thm chí có th b đình bn trong vài ba tháng.

Tui Tr li là t báo nhà nước đu tiên dám quay ngược mũi giáo công kích sát th báo chí’ Trương Minh Tun ngay sau khi Thanh tra chính ph công b kết lun thanh tra v AVG vi trách nhim liên quan trc tiếp đến B trưởng Thông tin-Truyn thông Trương Minh Tun.

Liu vào nhng ngày ti đây, Trương Minh Tun có xung tay tr thù nhng t báo đã dám vch trn chân tướng và h nhc ông ta trên mt công lun ?

Nếu v hi t trên xy ra, người ta s hình dung rõ hơn hn v vic là ci nhà’ có ý nghĩa li hi như thế nào so vi ci rng, đ t đó nhìn li chiến dch ‘đt lò’ ca Nguyn Phú Tng đã ch ch yếu tn công vào thi k trước, tc giai đon ca Th tướng Nguyn Tn Dũng, còn tương lai chng tham nhũng ca ông Trng là quá thiên v, m mt và bế tc.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 14/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 520 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)