Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Không có vua

Lời giới thiệu : Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện và nổi tiếng ngay ở Việt Nam trong giai đoạn văn…
13/10/2021