Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

24/12/2019

Giáng sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo

Thiện Ý

Hàng năm vào ngày 25 tháng 12, các giáo hi và tín đ có chung nim tin vào Đng To hóa hay Thiên Chúa, đã mng kính trng th l Giáng sinh ca Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trn cu chuc nhân loi. Đng thi l Giáng sinh cũng đã tr thành ngày sinh hot văn hóa ti nhiu quc gia và là dp cho mi người không có chung nim tin, có mt ngày nghĩ ngơi, sum hp gia đình, bn bè và vui chơi gii trí.

giánginh2

Giáng sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo

Nhân dp này, chúng tôi nghĩ v "Mu nhim Giáng sinh" thuc phm trù đc tin tôn giáo vn là mt nhu cu tâm linh ca con người và là mt dân quyn hiến đnh cn được lut pháp bo v chng li s xâm hi bt c t đâu ti. Bài viết ln lượt trình bày :

I. Giáng sinh là một mầu nhiệm thuộc phạm trù đức tin tôn giáo

Như chúng ta đu biết, t khi con người xut hin trên trái đt, qua nhiu thi đi đến nay, vn nn muôn thu ca loài người vn chưa được gii đáp là vũ tr vn vt trong đó có con người t đâu hin hu, sinh sng qua thi gian hu hn, ri tiêu vong (chết) s đi v đâu ?

Con người qua các thi đi, vn không ngng n lc kiếm tìm câu tr li cho vn nn trên. Tm tri thc hay mc đ hiu biết hay ánh sáng khoa hc v vũ tr vn vt trong đó có con người không ngng m rng, nhưng đến nay thành qu ch có mc đ, phn còn li tm thi vn do các tôn giáo lý gii cách này cách khác bng lun lý ca nim tin, dưới "cp mt đc tin".

1. Có s khác bit gia hai phm trù khoa hc (đc lý) và phm trù tôn giáo (đc tin)

Khoa hc là "Tri thc" hay là tm hiu biết ca con người(chúng tôi tm gi là "Đc lý"). Đó là nhng s hiu biết căn cơ, có th chng minh bng lun lý và thc nghim. Đó là mt chân lý tuyt đi, vì được mi người hu thn cũng như vô thn công nhn như 2+2=4. Con người đã và đang n lc m rng "tm tri thc" đ khám phá các quy lut vn hành ca vũ tr vn vt, vi ước mong tìm được chân lý tuyt đi, đ có được câu tr li trn vn được mi người công nhn, cho các vn nn muôn thu ca lòai người : Vũ tr, vn vt trong đó có con người t đâu ti và s đi v đâu ?

Nim tin tôn giáo là phm trù "Đc tin" ca mi con người, tiếp ni phm trù c lý" (hay khoa hc), do mi con người tùy theo hòan cnh sng, đã được chn la cho ngay khi chào đi do gia đình và tiếp tc gi Đc tin sau này khôn ln ; hay khi có đ ý thc t nguyên, t giác la chn mt nim tin tôn giáo riêng Tt c đu đ t gii đáp cho nhng vn nn muôn thu ca lòai người và th hin Đc tin trong cuc sng đ đt cùng đích ca cuc đi sau cái chết. Đc tin tôn giáo không th chng minh bng lun lý và thc nghim, vì nó vượt khi"tm tri thc" (phm trù c lý") ca con người. Nhng gì mà ánh sáng khoa hc (tm tri thc) chưa soi ri ti, thì ánh sáng tôn giáo (phm trù Đc tin) s soi ri.

Vì thế các tôn giáo thường tin vào các hin tượng siêu hình (metaphysics) gi là s mu nhim (miracle) hay phép l. Các tín đ Thiên Chúa Giáo thì tin vào Mu nhim Giáng sinh cũng như nhiu màu nhin khác, như màu nhim Chúa Ba Ngôi, Màu nhim phc sinh, màu nhim Đc M đng trinh.v.v…

2. Mu nhim Giáng sinh

Đi vi các tín đ Thiên Chúa Giáo, tin vào vũ tr vn vt đu là do mt "Đng Toàn Năng" tác to, cho nó vn hành theo quy lut chung cũng như riêng cho mi loài. Vì vy s th Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh xung thế làm người đ cu chuc ti t tông ca loài người là Adam và Eva là mang mt ý nghĩa mu nhim (Miraculous, marvelous. supernatural), được th hin qua các hin tượng l phát sinh t và chung quanh con người siêu phàm mang tên Giêsu y. Là mt mu nhim vì vượt tm tri thc hu hn ca con người nên không th hiu được, nếu không được trang b bng cp mt đc tin tôn giáo.

giánginh11

Tht vy, vi tm tri thc hu hn, con người làm sao có th hiu được và chp nhn mt hài nhi bé nh, sinh ra trong cnh nghèo hèn máng c bò la, bi mt trinh n có tên là Maria, sng chung mà không phi v chng, vi mt người bn có chung nim tin, làm ngh th mc có tên là Giuse. Nghĩa là Hài Nhi Giêsu y, đã được th thai trong cung lòng Trinh N Maria bi quyn năng Chúa Thánh Thn và Hài Nhi y sau này li xưng mình là Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trn đ cu chuc nhân loi, đã làm nhiu phép l c th, nht là nhng phép l xy ra vào ba năm cui đi đi rao ging và mc khi cho loài người v Thiên Chúa và Ơn Cu Ð. Sau cùng đã hoàn tt chương trình cu đ bng mt cái chết treo kh nhc trên thp t giá vào tui 33 ; đ ri sau ba ngày Ðc Giêsu đã sng li và lên Tri trước mt nhiu người đương thi.

Nhng người chng kiến các phép l xy ra t và chung quanh con người phi phàm Giêsu có th tin vào mu nhim Giáng sinh, song ch là s ít. Còn biết bao người đương thi, cũng như con người các thi đi sau này không được tn mt chng kiến các phép l thì sao ? Hin nhiên khó mà có lòng tin vào Mu Nhim Giáng sinh cũng như các mu nhim khác thuc quyn năng ca Thượng Ðế, nếu không có "đc tin tôn giáo".

Tuy nhiên đây ch là nói theo lun lý thông thường ca tm tri thc hu hn ca con người. Ngoài tm tri thc hu hn này, con người còn tim n mt kh năng vượt tri, siêu hình, đó là Ðc Tin tôn giáo, mt khi được khơi đng s có th hiu biết và cm nghim được mi mu nhim trong thế gii siêu hình vô hn. Các tín đ có nim tin nơi Thượng Ðế, chính là nhng con người được trang b cp mt Ðc Tin, đ có th nhn thc được nhng gì vượt tm tri thc hu hn ca con người.

Hin ti, sau 2019 năm Hài Nhi Giêsu ra đi, đã có hàng t nhân loi tin vào ơn Cu Ð qua mu nhim Giáng sinh ca Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trn cu chuc nhân loi. Bng nim tin này, người ta có th lý gii d dàng nhng s kin siêu t nhiên t mt căn bn : Nếu đã tin và chp nhn mt Thượng Ðế Toàn Năng đã tác to vũ tr vn vt và cho nó vn hành theo nhng quy lut riêng cho tng loài và quy lut chung cho mi loài, thì không có gì Thượng Ðế không làm được.

Mt đin hình, nếu ngày nay con người đã m rng tm tri thc đ có th khám phá ra quy lut cu to con người theo quy lut chuyn sinh ca Thượng Ðế, là s phi hp gi tinh trùng ca người nam vi noãn sào ca người n, kết t thành bào thai, phát trin thi gian sm mun 9 tháng 10 ngày. T đó làm theo quy lut này đ to ra con người bng cách ly cht liu t con người vn là vt th to ca Thượng Ðế, cho th thai trong ng nghim có điu kin môi sinh như trong cung lòng người n, hay cho th thai trong chính cung lòng người n, thì đi vi quyn năng Thượng Ðế, vic th thai ca Hài Nhi Giêsu trong cung lòng trinh n Maria bi phép Chúa Thánh Thn vào hơn 2019 năm trước đây, là điu hin nhiên có th, không có gì phi tranh lun như nhiu thế k trước đây. Trinh N Maria sau khi sinh Hài Nhi Giêsu vn còn đng trinh là h qu tt nhiên do cách th thai ngoài s giao hp lưỡng tính thông thường cũng là điu hin nhiên không th bin gii bng lun lý thông thường (Đc lý) nên được coi là mt màu nhim theo lun lý ca nim tin (Đc tin) .Như vy là lun lý ca nim tin tôn giáo đã được lun lý ca tm tri thc (khoa hc) m rng ca con người chng minh là s tht.

Ðến đây vn đ ch còn là con người có chp nhn mu nhim Giáng sinh cũng như các mu nhim khác ca Thượng Ðế hay không. Vì đó là quyn t do la chn ca mi con người, mà chính Thượng Ðế là Ðng sáng to ra con người, vn vt, cũng phi tôn trng tuyt đi. Bi vì ch vi quyn t do tuyt đi, con người mi chu trách nhim v mi hành vi ca mình và Thượng Ðế mi xét công, ti đ thưởng pht công bình mi con người sau cái chết, tr v vi cát bi theo nim tin tôn giáo.

III. Kết luận

Đi vi nhng người có nim tin nơi Thượng Ðế, qua mu nhim Giáng sinh, nhng tín đ Thiên Chúa Giáo ch mun xác tín rng : Hơn 2019 năm trước đây, qu tht đã có mt Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trn, thc hin s mng cu chuc con người khi ti nguyên t, to điu kin cho con người tái sinh trong nước hng sng là Thiên đường cc lc ; đó ch có hnh phúc, yêu thương, an bình, không kh đau, chiến tranh hn thù. Các tín đ tin rng, nếu như không có tin đ là mu nhim Giáng sinh này ca Đng Cu Thế, s phn con người hn đã khác, chc hn là bi thm hơn nhiu

Ð cm t Thượng Ðế, đêm nay cũng như đêm qua và đêm mai, nơi các giáo đường khp nơi trên mt đa cu, nhng con người có chung nim tin vào mu nhim Giáng sinh đu ct cao li ca chúc tng ca Thiên thn vào đêm Giáng sinh năm xưa nơi hang đá Bethlhem vùng Trung Đông, rng"Vinh danh Thiên Chúa Trên Tri, Bình an dưới thế cho người thin tâm" ;ct cao bng mi ngôn ng khác bit ca loài người. Chúc tng và ngi ca Ơn Con Người đã giáng trn cu đ muôn dân, đem an bình, ơn phúc và yêu thương đến cho mi người, mi dân tc qua các thi đi hôm qua, hôm nay và mãi mãi trên hành tinh này, cho đến tn thế.

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 24/12/2019

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thiện Ý
Read 258 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)