Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

26/06/2021

Đại tướng Trần Thiện Khiêm vĩnh biệt

Ngô Nhân Dụng

Nhiu người nghe tin Đi tướng Trn Thin Khiêm qua đi mi nh đến ông, biết ông đã sng th gn 100 tui. C đi ông sng đã kín đáo như vy, mc dù đã gi nhiu chc v lãnh đo min Nam Vit Nam, t 1963 đến 1975. Có lúc ông ngi trong "Tam Đu Chế" (troika) nm quyn cao nht nước, gm Nguyn Khánh, Dương Văn Minh, Trn Thin Khiêm. Sau li làm th tướng vi ông Nguyn Văn Thiu mt thi gian rt dài. Sau 1975 ông Trn Thin Khiêm cũng sng bình lng, ch thy ông xut hin mt ln năm 2013, đi vi Đ đc Trn Văn Chơn và Tướng Nguyn Khc Bình thăm Vin Bo Tàng Thuyn Nhân và Vit Nam Cng Hòa San Jose.

khiem0

Di ảnh cố Đại tướng Trn Thin Khiêm (15/12/1925 – 24/06/2021).

Tình c tôi mi đc my câu chuyn v Đi tướng Trn Thin Khiêm trong mt cun sách mi xut bn viết v Vit Nam Cng Hòa ca George J. Veith, do bn Trnh Bình An gi tng. Đây là mt cun sách ra rt tr, nhưng có nhiu chuyn chưa ai k v thi Đ Nh Cng Hòa .

Chng hn, v Đi tướng Trn Thin Khiêm, George Veith cho biết ông Khiêm đã tng vào bưng theo "kháng chiến" năm 1947, vi ba người bn cùng tt nghip trường hun luyn quân s ca Pháp Đà Lt. Ch bn tháng sau, biết rõ Vit Minh là cng sn, ông đã b v. Ông Nguyn Khánh đi kháng chiến lâu hơn, mt năm mi t giã cng sn. Ông Nguyn Văn Thiu tri qua kinh nghim như ông Khiêm. George Veith k rng tay cán b cng sn tiếp đón nhng nhóm Nguyn Văn Thiu, Trn Thin Khiêm khi h vào bưng, là Phm Ngc Tho, mt trùm gián đip cng sn. Theo li Võ Văn Kit, năm 1954 chính Lê Dun ra lnh Phm Ngc Tho li nm vùng. Tho v thành, bám áo Tng Giám Mc Ngô Đình Thc đ tìm đường leo lên ; t năm 1963 đã xúi dc my v đo chính đ gây ri lon.

George Veith mi xut bn cun "Drawn Swords in a Distant Land" cung cp nhiu chuyn hu trường thi Đ Nh Cng Hòa. Ông đã in cun "Tháng Tư Đen" v nhng ngày cui cùng cùa chiến tranh Vit Nam, sau hai cun viết v vic tìm kiếm binh sĩ M mt tích. Phi là mt người "không s súng," mi viết thêm mt cun sách v đ tài "quá cũ" đó.

George Veith không có "n nn" gì vi Vit Nam ; khi đến tui "quân dch" thì cuc chiến đã chm dt. Có máu mt nhà báo hơn là mt s gia, Veith đã phng vn rt nhiu "người trong cuc" ngoài nhng tài liu trong sách v. Và anh thn trng như mt nhà báo ; mi khi nói điu gì do mt người tiết l thì anh đi hi người khác v cùng câu chuyn đó. Cũng nh da vào các cuc phng vn cá nhân, Veith cho người đc nhìn li thi Vit Nam Cng Hòa vi các chi tiết t đó các nhân vt ni tiếng hin ra như nhng "con người tht," không phi ch là các ng tướng" hay "nhà chính tr." Các biến c được k li cũng phc tp hơn, nhiu mâu thun tế nh hơn, không phi ch có bên trng bên đen như các người trong cuc viết hi ký thut chuyn v mình.

Trong phn Danh mc (Index) cui sách, sau hai tên Nguyn Văn Thiu và Nguyn Cao K, tên Đi tướng Trn Thin Khiêm được nhc ti nhiu nht.

Mc dù Trn Thin Khiêm không ng h ông Ngô Đình Dim trong cuc tranh chp vi Nguyn Văn Hinh, ông được thăng cp rt nhanh t thi Đ Nht Cng Hòa. Sau cuc đo chính ht 1960, ông Khiêm cũng như ông Thiu đu b điu tra. Ông Khiêm được ông Hunh Văn Lang, mt người góp phn sáng lp đng Cn Lao, bo đm, đ đưa ông vào đng. Nhưng ông không ci đo theo Thiên Chúa giáo, mãi đến năm 2018 ông mi ra ti, ly tên thánh Phao Lô. Tng thng Nguyn Văn Thiu thì khác, năm 1951 ông đã cưới mt cô theo Công giáo, sau mt năm "tranh đu" đ được thân sinh cho phép ci đo. Nhưng ông không ra ti ; cũng không gia nhp đng Cn Lao. Năm 1955 ông Thiu mt các chc v ch huy, đưa lên "ngi chơi xơi nước" coi trường Võ B Đà Lt. Ba năm sau ông mi chu ra ti, do Linh mc Bu Dưỡng, mt lý thuyết gia ca ch nghĩa Nhân v Thiên Chúa giáo. Có l nh thế nên ông Thiu được tr li ch huy các đơn v có quân sĩ, chuyn ngôi trường Võ B cho Lê Văn Kim, mt ông tướng "gc Tây" b ông Dim nghi ng.

George Veith k mt chuyn "hu trường" v quan h gia hai ông Lê Văn Kim và Ngô Đình Nhu, liên can đến nhiu gia đình ni tiếng. Ông Kim ly em gái tướng Trn Văn Đôn, có lúc Đà Lt trong ngôi bit th ca song thân tướng Đôn. Hai c li quen thân vi Lut sư Trn Văn Chương, mà cô con gái Trn L Xuân ly ông Ngô Đình Nhu năm 1943. Vì ch quen biết đó, v chng ông Nhu đã có ln tm trú nhà ông Lê Văn Kim trên Đà Lt, trong cun sách có hình chp c hai gia đình năm 1947.

Năm 1960, nhóm đo chính ht công b danh sách mt chính quyn lâm thi, đ tên ông Lê Văn Kim làm chc th tướng. Chc vì ông Vương Văn Đông, người ch mưu, quen ông Kim khi cùng đi M d mt khóa hc tham mưu năm 1958. Sau cuc đo chính bt thành, ông Dim sai tướng Tôn Tht Đính lên Đà Lt bt Lê Văn Kim. Ông Kim lo s b giết, xin v nhà ly qun áo, nhân đó gi đin thoi cho ông Ngô Đình Nhu ; phân trn mình không biết gì đến âm mưu phn lon ! Ông Nhu siêu lòng, cho mt chiếc máy bay lên đón ông Kim v Sài Gòn.

Ông Nhu cho ông Kim làm ph tá cho tướng Dương Văn Minh, lúc đó đang gi mt chc v "ngi chơi xơi nước" B Tng Tham Mưu. Ông Kim không có vic gì làm, hay đi thăm người anh v là tướng Trn Văn Đôn, ch huy vùng I Chiến thut. Kim thường r Dương Văn Minh cùng đi Huế. Ba người này, sau là nhóm t chc cuc đo chính năm 1963, hai ông Dim, Nhu b giết.

Nhưng vào tháng Mười năm 1963, ba ông tướng này không th điu đng các đơn v quân đi mà qua mt Chánh văn phòng B Tng Tham Mưu, lúc đó là tướng Trn Thin Khiêm. Dương Văn Minh đi thăm dò ông Khiêm ; lúc đó mi biết Khiêm cũng đang bàn chuyn đo chánh vi Nguyn Khánh ! Năm 1960, tướng Khánh là người đã "leo hàng rào" vào Dinh Đc Lp, ri t trong đó đin thoi cho các đơn v vùng IV kêu h v gii vây cho ông Dim.

Nhng câu chuyn nho nh trên cũng đáng đem ra k cho mi người biết thêm v hu trường chính tr Vit Nam Cng Hòa. George Veith đã phng vn bao nhiêu người đ cung cp các chi tiết t mn đó. Có l nhiu năm sau khi tn kch đã h màn, các tình t yêu ghét đã ngui bt, nhng người được phng vn cũng khách quan hơn. George Veith xin phng vn bà Nguyn Văn Thiu không được, nh cu b trưởng Cao Văn Thân năn n giúp và đng ra làm thông dch. Ông Trn Thin Khiêm cũng t chi không cho George Veith phng vn. Tác gi phi nh Lut sư Cao Lan, con Đi tướng Cao Văn Viên, đóng vai "con cháu trong nhà" đến hi chuyn bác Khiêm.

khiem2

Ðại tướng Trần Thiện Khiêm và di ảnh Ðại tướng Cao Văn Viên

Ông Khiêm không thích chơi vi các nhà báo ! Trước sau năm 1975 ông luôn "th khu như bình," Bây gi chúng ta còn nh trước năm 1975 dân chúng min Nam đã xung đường nhiu ln, phn đi t ông Dim, ông Nhu, cho ti ông Minh, ông Khánh, ông Thiu, ông K ; nhưng hu như chưa ai t chc biu tình chng Trn Thin Khiêm c !

Có l vì ông Khiêm bao gi cũng chp nhn đng hàng th hai, th ba, không đng đu. Ông Nguyn Cao K, khi đóng vai mt th tướng, vn mun mình ni nht trong nhóm tướng lãnh, phi chng t mình là người đóng vai quyết đnh, phi được báo chí nhc tên luôn luôn. Ông Trn Thin Khiêm thì ngược li. Làm th tướng nhưng luôn luôn lánh mt, nhường ông Thiu đóng vai chính. Ông đ các v b trưởng hp báo, ra trước quc hi và công chúng đ "lãnh đn." Ông Hoàng Đc Nhã, người mà George Veith mô t là đi nghch nng n vi ông Trn Thin Khiêm, cho biết ông Khiêm công nhn rng mình ch là "k tha hành". Nhưng ông Nhã, ph tá thân cn ca Tng thng Nguyn Văn Thiu, cũng nhn xét rng chưa thy ai "ln" gii như ông Khiêm.

Đáng l không nên viết nhiu v Đi tướng Trn Thin Khiêm như vy, biết ông không thích người khác nói đến mình. Xin ông tha li, và cu nguyn ông v nơi an lành vĩnh cu.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 26/06/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 587 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)