Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

10/11/2021

Lãnh đạo sợ trách nhiệm sao cứ nói ‘cho dân vì dân’ ?

RFA tiếng Việt

Có mt dch bnh đã xut hin và âm thm lây lan trong đi ngũ cán b lãnh đo các cp, gây nguy cơ cho s phát trin đt nước... là "bnh s trách nhim". Ông Hoàng Anh Công - Phó trưởng Ban Dân nguyn phát biu như va nêu khi tho lun ti Quc hi v tình hình kinh tế - xã hi chiu ngày 9/11/2021.

lanhdao2

Phó trưởng ban Dân nguyn Hoàng Anh Công. Courtesy quochoi.vn

Theo ông Công, nhiu cán b trong đó có c người đng đu các đơn v, khi thc thi nhim v, dù biết là đúng quy đnh pháp lut nhưng vn s và không dám quyết đnh các vn đ, ch vì đ đm bo an toàn cho bn thân. Ni lo s b k lut, s b x lý đã tr thành ni s ph biến trong cán b, công chc.

Giáo sư Nguyn Đình Cng, khi tr li RFA t Hà Ni hôm 10/11, nhn đnh :

"Bnh s trách nhim trong cán b đã có t lâu và cách gi không đúng bn cht. Trách nhim thì có gì mà s. Người ta s tai bay v gió khi thc thi trách nhim. Tai v đến t nhng điu vô lý, mâu thun có nhiu trong th chế do nhng người kém trí tu cp trên vch ra, bt cp dưới thi hành, đng thi kết hp vi tình trng đc đoán ca cp trên, không tôn trng s "Quang Minh Chính Đi" trong t chc và qun lý. Điu này là do s đc quyn toàn tr ca Đng sinh ra...

Cp dưới, nếu là người thi hành máy móc thì không s, có sai sót gì thì đ ti cho cơ chế và cp trên. Nhng k cơ hi, có mưu ma chước qu, trùm tham nhũng cũng không h s trách nhim".

Theo Giáo sư Nguyn Đình Cng, nhng người có trí tu, dám suy nghĩ mi phát hin ra điu vô lý, s mâu thun, trái đo đc và lương tâm trong mt s vic b buc phi làm. Khi có bn lĩnh thì h không làm hoc làm ngược li mà không s vì h t tin, dám chu trách nhim, dám bo v đo lý. Ông nói tiếp :

"Ch nhng người có hiu biết nhưng thiếu t tin, kém bn lĩnh mi s b k lut, s b cp trên đánh giá sai, s vi phm 19 điu cm. Bnh s này làm cho cán b không dám mnh dn thc hin nhng vic tt mà chưa được cp trên cho phép, không dám phn bin nhng điu sai trái, gây mt s tác hi cho nhân dân. Tác hi nht là làm mt lòng tin ca dân vào cán b, vào chính quyn, làm kh dân".

Đ gim bt ni s này, Đng đã ban hành quyết đnh bo v cán b dám nghĩ, dám làm, vì li ích chung. Nhưng theo Giáo sư Nguyn Đình Cng, vic này ch yếu là hình thc. Có quyết đnh mà không có người thc hin hoc người thc hin không đ phm cht thì cũng như không. Vn đ cơ bn là phi có được nhng cán b đ tài năng, bn lĩnh và liêm khiết đ làm ra và thc hin lut pháp cùng các đường li chính sách. Mun vy phi thc s có dân ch trong bu c. Mà mun có dân ch li cn nhng điu kin khác.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành quyết đnh bo v cán b dám nghĩ, dám làm, vì li ích chung. Theo đó, khi cán b thc hin thí đim mà kết qu không đt, xy ra thit hi thì cp có thm quyn phi kp thi xác đnh rõ nguyên nhân khách quan, ch quan, đánh giá công tâm đ x lý phù hp.

Theo Phó trưởng Ban Dân nguyn - Hoàng Anh Công, biu hin rõ nht ca bnh s trách nhim là trong đt phòng chng dch va qua, nhiu lãnh đo đa phương s mua sm máy móc, trang thiết b, vt tư y tế do s b k lut, x lý hành chính. Hay mt s đa phương áp dng bin pháp ngăn sông cm ch mt cách cc đoan đ hn chế phát sinh F0 (người nhim Covid-19), bi s rng nếu đ dch bnh bùng phát thì nh hưởng đến công tác và có th b phê bình, k lut...

Tác đng tiêu cc ca hin tượng này, theo ông Hoàng Anh Công, s dn đến vic cán b không năng đng, thy đúng không dám làm, thy sai không dám đu tranh, vô cm vi nhân dân... Nhưng ngược li, người năng đng, sáng to, dám nghĩ dám làm, dám đu tranh đôi khi li b x lý (!?)

Ông Nguyn Khc Mai, nguyên V trưởng V Nghiên cu, Ban dân vn Trung ương ca Đảng cộng sản Việt Nam, khi tr li RFA hôm 10/11, cho rng :

"Đây là bnh Vit Nam có t lâu đi, do th chế chính tr to ra, mt tinh thn th đng ca cán b các cp, h không dám có sáng kiến... khiến nó thui cht sáng kiến, không ai dám làm c. Làm cho đúng thì không dám, mà c theo my câu ch trong ngh quyết, mà nó mông lung không hiu qu thì theo thế nào được ? Cái này là do Đng lãnh đo tuyt đi, mà là Đng ch là my ông thôi, coi đy là lãnh đo ca Đng... trái ý my ông này thì ăn đòn thôi. Cho nên mun sa đi thì phi sa đi t Đng, t chế đ... ra quc hi phi căn c lut đ sa... Trong khi Quc hi cũng không dám căn c lut, vì hiến pháp quy đnh nhưng lut ra thì mơ h, x thế nào cũng được".

Vì vy, ông Nguyn Khc Mai cho rng, phi sa rt nhiu thì mi to ra được tinh thn ch đng. Khi đó c căn c lut pháp mà hành đng, làm theo chương trình hành đng có mc đích, có đu tư... Trong khi đó, theo ông Mai, hin lãnh đo Vit Nam không điu khin đt nước theo lut, mà điu khin đt nước theo ngh quyết. Nhưng ngh quyết thì lúc này thế này, nhưng lúc sau li thế khác... do đó người cán b tha hành s th đng, không dám có sáng kiến, nếu có sáng kiến mà không đúng ý lãnh đo thì có th b trng pht. Ông Mai nói tiếp :

"Mun sa cái này thì dăn ba câu ca my anh Quc hi v vn không gii quyết được gì đâu, mà phi bàn li sa đi th chế đến nơi đến chn. Đng có ngh quyết, nhưng ngh quyết đó phi được Hiến pháp quy đnh. Khi đó Đng phi theo Hiến pháp, Quc hi cũng phi theo Hiến pháp. Ri đã to ra lut thì tòa án phi theo lut mà x, ch như anh Chánh án Nguyn Hòa Bình chng hn, th tc tư pháp sai t dưới lên trên vn cho rng bn cht bn án không thay đi... tc là chà đp lên pháp lut".

Theo ông Nguyn Khc Mai, Quc hi mun t tế, mun thay đi vic này thì phi bàn đến nơi đến chn. Phi thay đi th chế chính tr, đ to ra mt b lut rõ ràng, rành mch, công dân có quyn căn c lut đ sng và cán b căn c lut đ mà thi hành...

Tiến sĩ Hà Hoàng Hp, nhà nghiên cu và phân tích chính tr Vit Nam thuc Vin nghiên cu Đông Nam Á (ISEAS) ca Singapore, khi tr li RFA mi đây cho rng :

"Nhng k vô trách nhim, s trách nhim thì phi nói đy là loi vô đo đc, bi tt c công chc đu phi da trên hai nn tng quan trng. Th nht là nn tng chuyên môn gm chuyên môn hành chính và chuyên môn qun lý nhà nước. Nn tng th hai có khi còn quan trng hơn, đó là nn tng đo đc. Nn tng đo đc có quy đnh không được làm trái nhng quy đnh trong ng x và phi nêu cao chun mc tinh thn và đo đc".

Theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hp, nhng quy đnh như ông va nói thì các nước khác trên thế gii ghi rt rõ. Nhưng Vit Nam, theo ông Hp là cũng có nhng quy đnh này t lâu... nhưng lâu ngày các cán b quên’ đi.

Nguồn : RFA, 10/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 368 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)