Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

13/02/2024

Kinh tế Việt Nam nhiều khó khăn hơn thuận lợi trong năm 2024

VOA tiếng Việt

B trưởng Kế hoch và Đu tư Nguyn Trí Dũng d báo rng Vit Nam s có nhiu khó khăn, thách thc hơn các thun li, thi cơ trong năm 2024, theo Báo Chính Ph và Thông Tn Xã Vit Nam.

kinhtevietnam01

B trưởng Kế hoch và Đu tư Nguyn Trí Dũng ca Vit Nam - Ảnh TTXVN-VNA

Ông Dũng nói như vy trong 2 cuc phng vn riêng r nhưng có nhiu thông tin ging nhau, được đăng trên nhng trang web ca 2 cơ quan báo chí thuc nhà nước Vit Nam trong các ngày 11 và 12/2.

"Khó khăn, thách thc phi đi mt vn còn rt ln", B trưởng Dũng nói vi Báo Chính Ph và Thông Tn Xã Vit Nam.

Điu được ông Dũng nêu bt là trong năm 2024, "ri ro tim n t môi trường chính tr-kinh tế thế gii vn còn hin hu và tiếp tc tác đng tiêu cc lên trin vng phc hi tăng trưởng kinh tế ca Vit Nam".

Nói c th hơn, v b trưởng ch ra rng cnh tranh chiến lược các nước ln ngày càng gay gt hơn, xung đt ti Ukraine và di Gaza nhiu kh năng còn kéo dài làm gia tăng tình trng phân mnh đa chính tr, đa kinh tế. Khu vc Châu Á-Thái Bình Dương và n Đ Dương, trong đó có Đông Nam Á, [] vn tim n nhiu bt n, "đim nóng" khó lường, đe da đến môi trường hòa bình và n đnh ca khu vc.

Tiếp đến, ông nhn đnh rng tăng trưởng kinh tế, thương mi, đu tư toàn cu "tiếp tc xu hướng gim" và "lm phát, chính sách tin t ca mt s nn kinh tế ln còn chứa đựng yếu tố bất định".

Mt điu na b B trưởng Dũng cũng xem như khó khăn, thách thc là tình hình các nước y nhanh vic thc thi, pháp lý hóa các tiêu chun, tiêu chí mi v thương mi và đu tư quc tế", t đó "to sc ép" và "tác đng đến kh năng cnh tranh" ca Vit Nam và các nước đang phát trin.

Ngoài ra, t góc nhìn ca người đng đu B Kế hoch và Đu tư Vit Nam, dch bnh, thiên tai, biến đi khí hu, an ninh ngun nước, an ninh lương thc, an ninh năng lượng s tiếp tc phc tp, gay gt hơn, ngày càng tác đng mnh và có th đe da nghiêm trng đến s n đnh, bn vng ca Vit Nam và rng hơn na là khu vc và thế gii.

Ngay c xu hướng "tiêu dùng xanh" trên thế gii cũng b B trưởng Dũng xem là "to ra thách thc không nh đi vi các sn phm ca Vit Nam trong vic đáp ng các yêu cu v tiêu chun, ngun gc xut x…"’

V các vn đ ca chính Vit Nam, ông Dũng đ cp đến "sn xut kinh doanh, đi sng ca mt b phn người dân còn khó khăn" và "sc chng chu ca doanh nghip b bào mòn, cng hưởng vi nhng khó khăn, thách thc mi t đu năm 2023 đến nay".

Mc dù vy, v b trưởng kế hoch và đu tư đưa ra mt s gii pháp trng tâm mà đng đu là "ưu tiên thúc đy tăng trưởng kinh tế, gi vng n đnh vĩ mô, kim soát lm phát, bo đm các cân đi ln".

Trong s nhng điu đó, B trưởng Dũng nói rng cn "nghiên cu tiếp tc thc hin các chính sách min, gim, gia hn thuế, phí, l phí".

Ông cũng lưu ý "vn đu tư công tiếp tc là đng lc quan trng cho tăng trưởng", vì vy, trong năm 2024, các bên liên quan cn tiếp tc "tháo g hiu qu, kp thi khó khăn, vướng mc đ đy nhanh tiến đ thc hin và gii ngân vn đu tư công ngay t đu năm" và ông kêu gi "phn đu gii ngân trên 95% kế hoch được giao".

Điu được ông Dũng ưu tiên tiếp theo là thúc đy thương mi và du lch. Ông nói trong 2 cuc phng vn vi Báo Chính Ph và TTXVN rng cn phi "kp thi thông tin v th trường, h tr doanh nghip đáp ng nhanh các tiêu chun mi ca nước đi tác xut khu", bên cnh đó là "to thun li ti đa cho doanh nghip trong thc hin th tc thông quan hàng hóa".

Là mt phn ca gii pháp, B trưởng Dũng đ ngh "tăng cường đàm phán, trao đi thông tin, kp thi h tr doanh nghip thông quan hàng hóa qua ca khu Trung Quc".

Ông cũng vch ra vic m rng th trường xut khu bng cách đy nhanh đàm phán, ký kết các hip đnh đi tác kinh tế và các hip đnh thượng mi t do vi mt s nước Trung Đông, Nam M.

Mt trng tâm na, theo B trưởng Dũng, là "thc hin quyết lit, hiu qu 3 đt phá chiến lược v th chế, h tng và ngun nhân lc", nhưng ông không đi vào chi tiết, theo ni dung được đăng trên Báo Chính Ph và TTXVN.

Trong phn cui 2 cuc phng vn, ông Dũng kêu gi "nâng cao năng sut lao đng, cht lượng, sc cnh tranh ; tăng cường ng dng khoa hc công ngh, thúc đy đi mi sáng to, chuyn đi s, chuyn đi xanh, đy mnh phát trin các mô hình kinh tế mi, thương mi đin t, thương mi biên gii".

Ông cũng chú trng đến gii pháp "phc hi, phát trin mnh các ngành công nghip, nht là công nghip chế biến, chế to, sn xut chip bán dn".

Quc hi Vit Nam đt mc tiêu tăng trưởng năm 2024 trong khong 6-6,5%, nhưng xét bi cnh nn kinh tế còn nhiu khó khăn, mc tiêu đó b xem là tương đi cao, Báo Chính Ph, TTXVN và mt s cơ quan báo chí trong nước đưa ra nhn xét trong thi gian gn đây.

Nguồn : VOA, 13/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 159 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)