Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

21/06/2017

Bắc Kinh tuyên bố biển Nam Hải thuộc Trung Quốc

Tổng hợp

Bắc Kinh nói với Hà Nội : Biển đảo của Trung Quốc ‘từ ngàn xưa’ (VOA, 21/06/2017)

Tướng Phm Trường Long (Fan Changlong), Phó ch tch Quân y Trung Ương Trung Quc, nói vi phía Vit Nam rng "các đo trên bin Nam Hi là ca Trung Quc t ngàn xưa".

bk1

Tướng Phm Trường Long (phi) trong ln gp cu B Trưởng Quc Phòng Hoa Kỳ, Ash Carter, hi 2015. (Hình : Master Sgt. Adrian Cadiz)

Tướng Phm Trường Long cm đu mt phái đoàn quân s cp cao ca Trung Quc thăm Vit Nam hai ngày 18 và 19/6/2017 trước khi ti vùng biên gii đng ch ta vi B trưởng Quc phòng Vit Nam, Ngô Xuân Lch, "Chương trình Giao lưu hu ngh Quc phòng biên gii Vit Nam -Trung Quc ln th 4 ti tnh Lai Châu (Vit Nam) và tnh Vân Nam (Trung Quốc)".

Tại Hà Ni, ông Phm Trường Long gp các nhân vt cm đu Vit Nam gm tng bí thư Nguyn Phú Trng, ch tch nước Trn Đi Quang, th tướng Nguyn Xuân Phúc và B trưởng quc phòng Ngô Xuân Lch.

Thông tấn xã Vit Nam có các bn tin khác nhau v cuc gp tng lãnh t Vit Nam ca ông Phm Trường Long vi rt nhiu tường thut li nói ca c hai bên. Báo quân đi Trung quc ch có mt bn tin duy nht viết v các cuc gp mt đó. Điu đáng đ ý nht là li tuyên b ca ông Phm Trường Long xác định chủ quyn ca Trung Quc v các đo trên Bin Đông (ám ch các qun đo Hoàng Sa và Trường Sa) mà Vit Nam vn tuyên b ch quyn.

Trong đoạn tin thut li cuc gp mt ông b trưởng Quc phòng Vit Nam Ngô Xuân Lch, li ông Phm Trường Long được báo Quân đội Trung Quc k li là "Tái khng đnh lp trường ca Trung Quc v vn đ Nam Hi và nhn mnh rng các đo ti Nam Hi là ca Trung Quc t ngàn xưa".

Ông Phạm Trường Long còn nói thêm là "Tình hình hin nay Nam Hi n đnh, mà (đt được như vy) không dễ dàng và nên gìn gi ly". Ông ta còn "thúc gic c hai bên tuân th nhng s đng thun đã được lãnh đo hai đng Cng Sn và hai nước đt được, nâng tm trao đi liên lc chiến lược, kim soát đúng cách các khác bit và duy trì tng th quan h Việt Nam – Trung Quc và hòa bình n đnh trên Nam Hi".

Đây là lần đu tiên người ta thy mt chc sc cp cao ca Trung Quc nói vi mt chc sc cp cao ca Vit Nam như thế và được báo chí Trung Quc thut li. Tháng 9 năm 2015, khi đến Hoa Thnh Đn, chủ tch Trung Quc Tp Cn Bình cũng nói nhng li tương t như vy khi b báo chí cht vn.

Trong khi thuật li ông Phm Trường Long như trên, báo Quân đi Trung Quc thut li ông Ngô Xuân Lch là "nêu nhng tiến b quan trng trong mi quan h gia quân đội hai nước Vit Nam và Trung Quc nhng năm gn đây và s hp tác lành mnh v phòng v biên gii, hot đng bo v hòa bình thế gii, tìm kiếm và cu nn trên bin. Quân đi Vit Nam hy vng làm sâu sc hơn s hp tác và liên lc thông tin vi đi tác Trung Quốc, đng thi tiếp tc truyn thng đoàn kết và hu ngh".

Trong khi đó TTXVN kể li cuc hp gia B trường Quc phòng Ngô Xuân Lch vi phái đoàn ông Phm Trường Long thì viết "Đi tướng Ngô Xuân Lch khng đnh, Quân y Trung ương, B Quc phòng Việt Nam hết sc coi trng chuyến thăm Vit Nam ln này ca Thượng tướng Phm Trường Long và đoàn ; coi đây là mt s kin chính tr quan trng, bước phát trin mi trong quan h hp tác gia nhân dân và quân đi hai nước".

TTXVN kể rng, "Ti hi đàm, hai bên trao đổi tình hình quc tế, khu vc và nhng vn đ cùng quan tâm ; đánh giá kết qu hp tác gia quân đi hai nước thi gian qua, thng nht ni dung, bin pháp hp tác trong thi gian ti nhm trin khai hiu qu Tuyên b tm nhìn chung v hp tác quốc phòng đến năm 2025 mà hai bên đã ký kết vào tháng 1/2017. Kết thúc hi đàm, Đi tướng Ngô Xuân Lch và Thượng tướng Phm Trường Long đã chng kiến ký kết Tha thun hp tác đào to gia B Quc phòng Vit Nam và B Quc phòng Trung Quc".

Ông Ngô Xuân Lịch có nói gì vi ông Phm Trường Long v vn đ ch quyn bin đo ca Vit Nam đi vi các qun đo Hoàng Sa và Trường Sa hay không, không thy nói gì trong bn tin ca TTXVN. Ch thy trong bn tin ca TTXVN viết v cuc gp mt gia ông Phn Trường Long với ông th tướng Nguyn Xuân Phúc mà ông th tướng ca Vit Nam "nhn mnh đến tình hu ngh truyn thng, gn bó có t lâu đi gia hai Đng, nhân dân hai nước".

Ông Phúc "Đánh giá cao kết qu hi đàm gia Thượng tướng Phm Trường Long và Đi tướng Ngô Xuân Lịch, y viên B Chính tr, Phó Bí thư Quân y Trung ương, B trưởng B Quc phòng Vit Nam, Th tướng Nguyn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Quân y Trung ương hai nước thiết lp cơ chế hp tác, trin khai toàn din Tuyên b Tm nhìn chung v Hp tác quc phòng đến năm 2025".

Bản tin ca TTXVN k rng "Phó Ch tch Quân y Trung ương Trung Quc Phm Trường Long cho biết, mc đích chuyến thăm ln này ca Đoàn nhm tiếp tc thc hin nhn thc chung quan trng ca lãnh đo Cp cao hai nước ; thúc đy quan h hp tác hu ngh Vit-Trung ngày càng phát trin toàn din".

Một đim đc bit được TTXVN k trong bn tin là "Th tướng nhn mnh, trong bi cnh tình hình quc tế hết sc phc tp, Vit Nam và Trung Quc cn đy mnh hp tác, cnh giác trước nhng âm mưu chia r quan h hai Đng, hai nước".

Còn về vn đ Bin Đông thì "Th tướng Nguyn Xuân Phúc nht trí vi Thượng tướng Phm Trường Long không đ vn đ bin Đông mà nh hưởng đến quan h hai nước ; mong mun Quân đi hai nước đi đu trong vic cùng nhau gìn giữ tình hu ngh, tuân th quy đnh ca pháp lut quc tế, UNCLOS 1982, thc hin hiu qu Tuyên b v ng x ca các bên Bin Đông (DOC), sm tiến ti B Quy tc ng x Bin Đông (COC), tích cc đóng góp cho vic n đnh tình hình, hp tác và phát triển".

Cùng ngày các lãnh tụ Vit Nam tiếp phái đoàn Quân y Trung Ương Trung Quc ca ông Phm Trường Long, t Hoàn Cu Thi Báo, mt ph bn ca t Nhân Dân Nht Báo Bc Kinh có bài bình lun cnh cáo Vit Nam đng da vào các thế lc bên ngoài khu vực đ chng li Trung Quc trên bin.

Tờ Hoàn Cu Thi Báo lit kê nhng din biến xy ra thi gian gn đây như M chuyn giao cho Vit Nam 6 tàu tun cao tc c nh và mt tàu tun c ln, Nht Bn cp tín dng cho Vit Nam đóng mt s tàu Cnh Sát Biển là những thí d không "t tế".

Ngô Đồng

***********************

Việt-Trung cải thiện quan hệ quốc phòng (VOA, 21/06/2017)

Trung Quốc và Vit Nam s đy mnh hp tác quc phòng, cng c liên lc chiến lược, gii quyết tha đáng tranh chp, duy trì hòa bình và an ninh ti Bin Đông, mt gii chc quân đội cao cp ca Trung Quc ngày 19/6 tuyên b.

bk2

Thủ tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc bt tay B trưởng Thương mi Trung quc Zhong Shan ti hi nghị các B trưởng Thương mi APEC Hà Ni ngày 20/5/2017.

Hai nước láng ging có mt mc đích chung, cùng chia s mt đnh mnh, và mi quan h đang phát trin theo chiu hướng tích cc, theo li Đi tướng Phm Trường Long, Phó Ch tch Quân y Trung ương Trung Quốc, người dn đu phái đoàn đến thăm Hà Ni trong hai ngày 18 và 19/6.

Trung Quốc coi trng vic phát trin các mi quan h quân s Vit-Trung và s cng c hp tác vi quân đi Vit Nam đ thúc đy phát trin mnh m hơn, ông Phm nói thêm.

Về vn đ Biển Đông, ông Phạm nhn mnh các hòn đo trong vùng này thuc v lãnh th Trung Quc t thi xa xưa và rng tình hình hin nay đang được ci thin, mt bước tiến không phi d dàng có được.

Ông Phạm kêu gi hai nước tăng cường liên lc chiến lược, gii quyết những khác bit tha đáng, và gi gìn quan h chung gia hai nước cũng như hòa bình và an ninh khu vc.

Tổng Bí thư Đng Cng sn Vit Nam Nguyn Phú Trng bày t mong mun trao đi và hp tác sâu rng hơn vi Trung Quc trong các lãnh vc khác nhau.

Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc cam kết Vit Nam s cùng làm vic vi Trung Quc đ thi hành mt cách có hiu qu Tuyên b Cách ng x ca các bên ti Bin Đông, cũng như đt được mt tha thun v b qui tc ng x càng sm càng tt.

Chuyến viếng thăm ca ông Phạm din ra hai tun sau khi Nht Bn và Vit Nam đng ý đy mnh các mi quan h an ninh qua nhng d án do Nht Bn tài tr, trong đó có 342 triu đô la vin tr đ tăng tiến kh năng ca các tàu tun duyên và tun tra ca Vit Nam.

Việt-Nht cũng t chc thao dượt tun tra chung chng đánh bt bt hp pháp hôm 16/6 ngoài khơi Đà Nng.

(Nguồn China Daily)

******************

Quốc hội Việt Nam cần ra tuyên bố về Biển Đông ? (VOA, 21/06/2017)

Luật sư Trn Quc Thun, nguyên Phó ch nhim Văn phòng Quc hi, ngày 21/6 nói ông ng h ý kiến trước đây ca Đại biểu quốc hội Trương Trng Nghĩa, đ ngh Quc hi Vit Nam ra tuyên b v Bin Đông, vì nó "th hin tiếng nói ca nhiu người" và vì "s sng còn ca dân tc".

bd1

Giàn khoan Hải Dương 981 ca Trung Quc hot đng trên Bin Đông năm 2014. Bc Kinh va thông báo s đưa giàn khoan này đến gn ca vnh Bc B t tháng 6 đến tháng 9/2017.

"Nếu Quc hi ln này không có tuyên b hay ngh quyết chính thc gì v Bin Đông thì tôi tin rng nhân dân ta s rt tht vng, thm chí hoang mang. Đại biểu quốc hội chc chn s nghn li trước nhng ý kiến cht vn ca c tri", báo Tuổi Tr dn li ông Trương Trng Nghĩa phát biu như vy sau khi "xin li" Quc hi đ chen vào nhng ý kiến v Bin Đông trong phiên tho lun hôm 19/6/2014.

Theo Luật sư Trần Quc Thun, trong bi cnh Trung Quc va thông báo s đưa giàn khoan tng gây sóng gió trong quan hệ Vit-Trung vào hot đng ngay gn ca vnh Bc B t gia tháng 6 đến gia tháng 9 năm nay, vic cơ quan được coi là có quyn lc cao nht đưa ra mt tuyên b chính thc v Bin Đông là rt cn thiết.

"Tôi cho rằng tiếng nói đó là tiếng nói cần thiết và cũng th hin ý kiến ca nhiu người, nhng người dân Vit Nam mà tôi biết khi nói v Bin Đông. T trước ti gi v Bin Đông, Quc hi chưa có tiếng nói nào chính thc, riêng r, đc lp c".

Điều đó, theo Luật sư Trn Quc Thun, cho thy Quc hi Vit Nam chưa đt vn đ Bin Đông lên đúng tm quan trng ca nó.

"Bởi vì theo ngh quyết ca Đng, đến năm 2020 - 2030, GDP của Việt Nam s l thuc vào bin, hơn mt na là t tài nguyên bin. Mà nếu bây gi không xác đnh là gi bin, thì nhng ngh quyết đó không có ý nghĩa gì. Cho nên vn đ là phi gi Bin Đông. Đó là s sng còn ca dân tc".

Trong bài phát biểu không nm trong danh mục tho lun, đi biu Trương Trng Nghĩa cho rng nếu Quc hi không ra tuyên b hay ngh quyết v Bin Đông, "dư lun thế gii chc s bình lun rng : Mt hành vi xâm phm và đe da ch quyn ca Vit Nam trng trn đến thế mà Quc hi nước này không có phản ng chính thc gì thì vic gì mà ngh sĩ và nhân dân các nước khác phi lên tiếng. Và đây có th là mt cái c đ phía Trung Quc tiến hành nhng vic làm hiếu chiến và nguy him hơn na", vn theo báo Tui Tr.

Những phát biu t năm 2014 của ông Trương Trng Nghĩa đã được chia s li trên mng xã hi nhng ngày gn đây, sau khi xut hin nhng đng thái cho thy căng thng tr li trong mi quan h Vit-Trung.

Dù bày tỏ s ng h, nhưng nhiu người t ra không hy vng v kh năng s có bất cứ mt tuyên b nào t phía Quc hi v vn đ Bin Đông.

Luật sư Trần Quc Thun phân tích s hoài nghi, thm chí tht vng ca công chúng :

"Theo luật và Hiến pháp quy đnh, Quc hi là cơ quan đi biu cao nht, cơ quan quyn lc nhà nước cao nht ca Vit Nam. Nhưng thc s, ai cũng biết trong Quc hi, t l đng viên hu hết trên 90%. Cho nên nhng gì mà đng chưa th hin ý kiến chính thc ca mình, thì rõ ràng Quc hi cũng rt khó biu quyết được. Đó là câu chuyn mà tôi cũng không biết my người đó tho lun và đánh giá thế nào. Nhưng theo nhng người dân, những người mà chúng tôi gp thường ngày, mà trên dư lun báo chí mà tôi tiếp xúc, thì hu hết đu rt bc xúc và mun có mt tiếng nói chính thc v Bin Đông".

Theo Luật sư Trần Quc Thun, Quc hi Vit Nam tng đ vut mt nhng cơ hi lên tiếng chính thức hay đưa ra nhng quyết đnh v Bin Đông.

Chẳng hn, sau v Tòa trng tài quc tế đưa ra phán quyết ph nhn yêu sách ch quyn ca Trung Quc, Vit Nam đã có th khi kin Trung Quc, ít nht là v quyn đánh cá truyn thng ca ngư dân Vit Nam. Tuy nhiên, người dân Vit Nam đã "ch mãi mà vn không thy kin", theo Luật sư Trn Quc Thun.

**********************

Tướng Phạm Trường Long : 'Đảo ở Nam Hải là của Trung Quốc' (BBC, 20/016/2017)

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tướng Phạm Trường Long trong chuyến thăm hai ngày 18-19/6 đã gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam.

bd2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long tại Hà Nội

Theo Tân Hoa Xã, khi ở Việt Nam ông Phạm đã nói rõ về chủ quyền của Trung Quốc ở 'Nam Hải'.

Ông Phạm Trường Long hôm Chủ Nhật có các cuộc họp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Ông Phạm được Tân Hoa Xã dẫn lời theo đó nói nhờ sự nỗ lực thúc đẩy của lãnh đạo hai nước nên quan hệ Việt-Trung nay đang phát triển tốt, và đã gặt hái được kết quả trong một số lĩnh vực.

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc đưa sáng kiến Một Vành đai Một Con đường của Trung Quốc kết nối phù hợp với kế hoạch Hai Hành lang Một Vành đai Kinh tế của Việt nam, và thúc đẩy hợp tác thiết thực trong mọi lĩnh vực để cùng phát triển", ông nói.

Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác quân sự với Việt Nam, và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ này, ông Phạm nói thêm.

Liên quan tới chủ đề Biển Đông, Tân Hoa Xã tường thuật rằng ông Phạm trong chuyến thăm đã nhấn mạnh rằng "toàn bộ các đảo ở Biển Nam Hải [là tên gọi Trung Quốc dùng để chỉ Biển Đông] đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời thượng cổ".

Ông cũng ghi nhận tình thế hiện thời tại Biển Đông đã được ổn định và đang trở nên ngày càng tích cực hơn, đồng thời kêu gọi hai nước tuân theo sự nhận thức chung quan trọng các lãnh đạo đảng, nhà nước hai bên.

"Hai bên cần tăng cường đối thoại chiến lược và kiểm soát tốt các khác biệt, nhằm duy trì quan hệ chung cũng như nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định tại Biển Nam Hải", Tướng Phạm Trường Long nói.

Trong các cuộc gặp gỡ riêng rẽ với Tướng Phạm, giới lãnh đạo Việt Nam đều đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt-Trung, Tân Hoa Xã tường thuật.

Trung Quốc lại đưa giàn khoan Biển Đông ?

Trước đó, cũng trong tháng Sáu này, có tin nói một giàn khoan của Trung Quốc đã hoạt động tại Biển Đông.

Đặc biệt, không lâu trước chuyến thăm Việt Nam của Tướng Phạm Trường Long, một số trang mạng tiếng Trung như DWNews đăng tin nói" "các thuyền cá của Việt Nam liên tiếp quấy nhiễu quá trình hạ đặt giàn khoan" của họ.

Trong một bài đăng hôm 7/06/2017, trang DWNews đăng hình hai chiếc thuyền được cho là của Việt Nam bị công nhân giàn khoan Trung Quốc dùng vòi rồng phun nước đuổi ra.

bd3

DWNews hôm 7/6/2017 đăng bài và ảnh nói các tàu cá Việt Nam 'quấy nhiễu giàn khoan' Trung Quốc, nhưng không nêu rõ thời gian và địa điểm xảy ra các hoạt động 'quấy nhiễu' này

Bài này mô tả đây là cách công ty khai thác dầu Trung Quốc dùng "phún xạ phản kích" và cho hay rằng phía Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam "lập tức đình chỉ quấy nhiễu".

bd4

Giàn khoan khổng lồ 'Lam Kình 1 (Blue Whale I) mới được Trung Quốc đưa vào hoạt động từ năm nay

Tuy nhiên, bài báo không nói rõ về số hiệu, tọa độ của giàn khoan dầu khí đang được đặt ở đâu trong Biển Đông, cũng như ngày xảy ra "các hoạt động quấy nhiễu" đó.

Bài báo này cũng nhắc lại các vụ việc về giàn khoan HD-981 năm 2014 "bị 40 tàu thuyền Việt Nam" liên tiếp "công kích".

bd5

Giàn khoan HD-981 tại Biển Đông hồi 2014 gây ra xung đột ngoại giao trong quan hệ Việt - Trung

Điều hiển nhiên là cả vùng biển này luôn được Trung Quốc khẳng định là thuộc chủ quyền của họ và Việt Nam cũng nói là của mình.

Hồi tháng 1/2017, Việt Nam ký một thỏa thuận với tập đoàn ExxonMobil mà cựu lãnh đạo là ông Rex Tillerson, hiện là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, để khai thác khí đốt từ mỏ Cá Voi Xanh ngoài Biển Đông.

Quay lại trang chủ
Read 735 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)