Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/05/2019

Chính phủ chỉ thạo… kiến tạo nợ nần ?

Trân Văn

y ban Tài chính và ngân sách ca Quc hi Vit Nam va công b hai báo cáo thm tra v ngân sách nhà nước trong các năm 2017, 2018, 2019. n tượng sâu đm nht t hai báo cáo này là Vit Nam đang và s tàn mt vì… n !

no1

Đồng h n công ca tp chí The Economist nêu con s n công ca Vit Nam vào ngày 16/7/2017 là hơn $94 t. (Hình : Trích t website ca The Economist)

Tự thân n nn không xu, thm chí hết sc cn thiết nếu vay mượn giúp dm nn, h tr phát trin. Ch tiếc là báo cáo va k ch ra, n nn đang dn Vit Nam tiến nhanh, tiến mnh theo hướng… ngược li !

***

Báo cáo đầu tiên - "thm tra v quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017", cho biết, hết năm 2017, khi n ca Vit Nam đã tăng thêm 204.413 t đng, nâng tng n nn lên mc ba triu t đng và n nn vn tiếp tc tăng trong khi thu – chi tiếp tc mt cân đi nên chng dư ra đng nào đ tr n (1).

Theo Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quc hi thì năm 2017, bội chi (chi nhiu hơn thu) là 136.963 t đng. y ban này "khen" chính ph "có nhiều nỗ lực trong quản lý, điều hành ngân sách và kiểm soát bội chi" nên gim được 41.337 t so vi mc cho phép bi chi !

"Khen" như thế chng khác gì "khen"… đểu ! "Khen" xong, Ủy ban Tài chính và ngân sách chú thích : Bi chi năm 2017 gim là do… gii ngân các dự án đầu tư bng tin đi vay chm, hoàn toàn không phi do tiết kim chi tiêu đ gim vay !

Vì giải ngân chm, năm 2017, t l s dng vn thu v t vic bán trái phiếu, vn vay ngoi quc rt thp. Cũng vì thế, năm 2017, so vi kế hoch đã đnh, chính ph phi gim vay ngoi quc (20.195 t đng) và gim vay trong nước (15.142 t đng).

Muốn biết gii ngân chm nguy hi như thế nào, hãy liếc qua mt báo cáo khác cũng của Ủy ban Tài chính và ngân sách và cũng mi được trình Quc hi : "Báo cáo Thm tra v đánh giá b sung kết qu thc hin nhim v Ngân sách nhà nước năm 2018, trin khai d toán Ngân sách nhà nước năm 2019" (2).

Trong báo cáo thứ hai, Ủy ban Tài chính và ngân sách cho biết, tiến đ gii ngân vn đu tư công năm 2018 vn còn rất chm, thm chí thp hơn tc đ gii ngân năm 2017. Tính đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2019 mi ch gii ngân được 75,8%. Gii ngân ngun vn trong nước ch đt 79,8%, vn trái phiếu chính ph ch đt 48,1%, vn vay ngoi quc ch đt 53,6%. Tình trạng giải ngân chm được cnh báo là "đã din ra trong nhiu năm, chưa có gii pháp mnh, hiu qu đ điu chnh cũng như khc phc".

Có một đim cn lưu ý, bn cht trái phiếu chính ph là mt loi phiếu vay n kèm cam kết tr lãi mt mc nht đnh, trong một khong thi gian nht đnh. Bán trái phiếu chính ph là nhn n đ tr lãi, hết hn phi hoàn vn. Chm gii ngân ngun vn hình thành t trái phiếu chính ph là đi vay nhưng không dùng và on lưng tr lãi. Nói cách khác, hin có 51,9% vn vay thông qua phát hành trái phiếu chính ph ch sinh… lãi, không sinh… li !

Tương t, Ủy ban Tài chính và ngân sách phát giác chính ph đã nhn n cho nhiu ngun vn đu tư phát trin (bao gm c ODA và nhng khon vay ưu đãi ca nhiu nhà tài tr) nhưng vì chm gii ngân, Vit Nam đang trả lãi cho nhng khon đi vay mà không dùng. Ai cũng biết, ngoài lãi, vay còn kèm thi hn, chm gii ngân không ch phi gánh lãi mt cách vô lý, thi gian s dng vn vay ngn, sut đu tư chưa kp sinh li đã phi hoàn vn s làm tăng áp lc tr n.

Đáng ngạc nhiên là Ủy ban Tài chính và ngân sách ch khuyến cáo nh nhàng rng… chm gii ngân s dn đến lãng phí, kém hiu qu trong vic s dng vn vay ri… thôi, cho dù có hai chi tiết đáng vã m hôi : (1) Đm trách vai trò thm tra v Ngân sách nhà nước nhưng Ủy ban Tài chính và ngân sách không biết chính phủ đã nhận bao nhiêu n, thành ra phi "đ ngh chính ph báo cáo rõ v s vn vay đã nhn n". (2) Không ai ngăn được chính ph tiếp tc "ban hành chính sách mi mà chưa xác đnh c th v ngun lc bo đm" đ mc n nhiu hơn !

***

Sau khi Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quc hội Vit Nam công b hai báo cáo như đã dn, chính ph Vit Nam cũng đã công b "Báo cáo tình hình n công". Theo đó, năm ngoái, chính ph đã dùng 250.000 t đng đ tr n, tr lãi cho các khon đã vay c trong ln ngoài Vit Nam. Chính ph dõng dc tuyên bố là vic thc hin nghĩa v tr các khon n bao gm gc và lãi "nm trong mc đã được phê duyt ti các ngh quyết ca Quc hi, bo đm đy đ, đúng hn theo cam kết" (3).

Chẳng biết h thng truyn thông chính thc lược thut có chính xác hay không nhưng đc các bài lược thut, "Báo cáo tình hình n công" ca chính ph ging như mt "báo cáo thành tích và ch thế mà… thôi !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/05/2019

Chú thích :

(1) https://tuoitre.vn/no-cong-tang-them-ngan-sach-chua-co-du-de-tra-no-20190520165332942.htm

(2) http://ttvn.vn/kinh-doanh/chua-co-nguon-luc-thuc-hien-da-ban-hanh-chinh-sach-4201920594525167.htm

(3) https://tuoitre.vn/chinh-phu-tra-no-hon-250-000-ti-dong-trong-nam-2018-20190521132746227.htm

Quay lại trang chủ
Read 321 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)