Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/07/2019

Việt Nam có nên vì ‘đại cục’ ?

Mặc Lâm

Câu chuyn giàn khoan Hi Dương 981 đang được lp li, và không ai biết nó s còn lp li bao nhiêu ln na, ngoi tr B chính tr đng Cng sn Trung Quc.

Dàn khoan Hi Dương 981 hi tháng Năm, 2014. Liu có s xy ra mt v tương t ln này không ?

Ngày 2/5/2014, Trung Quc kéo giàn khoan Hi Dương 981 ti v trí cách đo Tri Tôn thuc qun đo Hoàng Sa ca Vit Nam 17 hi lý v phía nam, cách đo L