Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/07/2019

Một quốc gia, hai thể chế, ổn không ?

Phạm Phú Khải

D lut dn đ, như tên gi ngn gn ca nó đ d nh, tuy là mi đe da đi vi các quyn t do căn bn ca người Hng Kông, nhưng cũng là cơ hi quý hiếm đ phn ln h đng lòng xung đường bày t ý kiến và đu tranh đ bo v nhng nguyên tc và giá tr sng ca mi người và mi người trên mnh đt này.

Résultat de recherche d'images pour "Một quốc gia, hai thể chế"

Bi