Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/04/2020

Thử tiên đoán khi nào ‘cách mạng công nghệ 4.0’ thành công rực rỡ

Trân Văn

Covid-19 đã cầm chân hàng trăm triu đa tr trên toàn thế gii, khiến chúng không th ti trường và nếu th so cách gii quyết vn đ này ca thiên h vi Vit Nam, có l s d cm nhn hơn v Ngh quyết 52 ca B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam (xác đnh "cách mng công nghệ 4.0" là yêu cầu tt yếu khách quan, nhim v có ý nghĩa chiến lược đc bit quan trng, va cp bách, va lâu dài ca c h thng chính tr và toàn xã hi, gn cht vi quá trình hi nhp quc tế sâu rng") (1).

congnghe1

Thủ tướng Chính ph Vit Nam Nguyn Xuân Phúc hp trc tuyến hôm 10/4/2020. Hình minh ha. Photo Chinhphu.

***

Mỹ không có b nào như… B Chính trị đ ban hành ngh quyết v "cách mng công ngh 4.0" ! Ging như các bn đng la Vit Nam, tr con M đang trong đ tui cn đến trường cũng b buc nhà đ tránh lây nghim và ngăn nga Covid-19 phát tán rng hơn. Tr con M ch khác vi tr con Việt Nam ch có th tiếp tc hc hành ti nhà. Còn chính ph M và ph huynh hc sinh thì không mt quá nhiu thi gian, công sc đ tranh lun qua li v vic bao gi tr con nên quay li trường như Vit Nam.

Có nhiều chuyn đ k v vic tr con M hc nhà khi Covid-19 bùng phát nhưng nhng câu chuyn đó không có ngun cho chính ph Vit Nam và ph huynh hc sinh ca Vit Nam kim chng, thành ra k viết bài này đành dùng mt ngun, mô t chuyn hc ti nhà ca tr con M đang sng bên ngoài lãnh th M cho bt kỳ ai cũng có th tìm hiu thêm và đi chiếu : Bài tường thut v vic điu chnh hot đng hc ti nhà ca nhng đa tr là hc sinh Hc khu vùng Đông Châu Âu ca DODEA (2).

***

DODEA có tên đầy đ là Department of Defense Education Activity ( quan đc trách giáo dc ph thông ca B Quc phòng M). S dĩ B Quc phòng M phi thành lp DODEA vì M có nhiu căn c quân s bên ngoài lãnh th M. Khi được điu đng đến căn c nào đó bên ngoài lãnh th M, nếu căn c y không ta lc nhng khu vực có chiến s, quân nhân M và các nhân viên dân s làm vic cho B Quc phòng M có th đưa c gia đình đến đó. DODEA chính là nơi chu trách nhim vn hành các trường hc t nhà tr đến cp ba đ tha mãn nhu cu hc hành ca lũ tr con M do cha m phải di chuyn mà không có cơ hi hc hành ngay ti M.

Vì các căn cứ ca M nm ri rác ti nhiu nơi trên toàn thế gii, DODEA có nhiu hc khu (School District) phc v nhiu khu vc khác nhau. Mi hc khu có nhiu trường thuc đ mi cp. Hc khu min Đông Châu Âu (Europe East School District) của DODEA có 32 trường phc v cng đng quân s M Kaiserslautern (thuc bang Rheinland-Pfalz) và mt s cng đng quân s M khác đang hin din ti Đc. Ging như nhiu hc khu khác thuc DODEA, do Covid-19, Europe East School District đã đóng cửa c 32 trường t gia tháng 3 và vì không biết đến bao gi đi dch chm dt nên không xác đnh lúc nào s m ca tr li.

Hai đứa tr mt hc lp 5, mt hc lp chín, thuc hai trường ca Europe East School District - mà cha m chúng không mun k viết bài này nêu danh tính đ bo v s riêng tư - cùng cho biết : Ngay sau khi trường ca chúng phi đóng ca, c hai chuyn sang học qua Internet gn như lp tc. Do hc sinh ca các trường thuc DODEA đã được dy đ s dng máy tính, khai thác các li ích ca Internet t lp mt và đa tr nào cũng có account, password đ thc hin nhiu yêu cu khác nhau ca giáo viên trên Google Classroom nên không đứa tr nào cm thy b ng khi phi hc qua Internet. Hc ti nhà ch cn máy tính. Nếu nhà thiếu máy tính, cha m có th mượn laptop ca trường.

Tuy không phải đến trường nhưng t khi chuyn sang hc qua Internet, lũ tr là hc sinh các trường ca Europe East School District vn phi trình din giáo viên trước máy tính đúng vào gi mà chúng thường phi có mt ti lp. Hc ti nhà nên lũ tr được hướng dn đ s dng thêm Google Meet, m webcam, microphone nghe giáo viên ging, tho luận với giáo viên và bn bè y như lúc ngi ti lp. Ngoài nhng nn tng h tr hc ti nhà có kết ni vi trường và giáo viên do Google cung cp, các trường ca Europe East School District còn hướng dn lũ tr tham kho thêm v nhng bài cn hc, cn rèn luyện qua nhng trang web khác.

Bên cạnh nhng trang web cung cp các bài ging, bài tp giúp trau di kiến thc, k năng v khoa hc t nhiên hoàn toàn min phí như Khan Academy (khanacademy.org), còn có nhng trang web như Clever mà DODEA (Clever DODEA) đã thanh toán chi phí để giáo viên và hc sinh tiu hc có th cùng nhau khai thác tin ích khi hc nhiu th khác (văn, khoa hc…). Vi nhng môn hc có yêu cu chuyên bit hơn, chng hn ngoi ng, tr có th dùng VHL (vhlcentral.com)…

Trẻ con M hn sẽ ú ớ khi nghe đ cp đến "cách mng công ngh 4.0" vì không có ý nim gì v cuc… cách mng y. Dù không th "nhận thc đy đ, đúng đn v ni hàm, bn cht ca cuc ‘cách mng công ngh 4.0’ đ quyết tâm đi mi tư duy và hành đng, xem đó là gii pháp đt phá vi bước đi và l trình phù hp, là cơ hi đ bt phá trong phát trin kinh tế - xã hi" nhưng lũ tr này có th mô t tường tn và thao tác hết sc thành tho trong vic s dng máy tính, Internet đ chuyn hc hành không b gián đon.

***

Lũ trẻ là học sinh các trường ca Europe East School District đang trong Spring Break – đt ngh gia hc phn ba và hc phn 4. Theo tường thut ca t Stars and Stripes – mt t báo phc v đi tượng đc gi là quân nhân M - cui hc phn ba, Europe East School District đã tổ chc thăm dò ý kiến ca ph huynh hc sinh và quyết đnh điu chnh phương thc hc ti nhà qua Internet. Europe East School District xin li vì đã không d đoán được Internet ti gia không bng Internet trường, thành ra khi các đa tr trong một gia đình cùng m máy tính, cùng vào Internet đ hc, wifi quá ti, gây nhiu phin hà cho c ph huynh ln hc sinh.

Bởi đó cũng là mc mc chung, b phn điu hành 66 trường hc các cp thuc DODEA Châu Âu va thông báo, t 13 tháng này – khi Spring Break chấm dt, tr hc Tiu hc s "lên" lp t 8 gi sáng đến 11 gi sáng. Tr hc cp ba s "lên" lp t 10 gi sáng đến 12 gi 30 trưa. Tr hc cp hai s "lên" lp t 12 gi 30 đến 3 gi chiu mi ngày trong tun. S dĩ gi gic thay đi vì cn tránh nghẽn mng ti gia, còn gi hc dài ngn khác nhau vì ph thuc vào kh năng nhn thc và k năng t hc ca tng đ tui. Tr hc cp ba đã đ ln đ gi "lên" lp ngn hơn, nhường thi gian cho đàn em s dng Internet dài hơn nhưng vn có th bo đm cht lượng hc hành.

15.000 học sinh các cp thuc các trường ca DODEA Châu Âu s kết thúc niên khóa này vào ngày 9 tháng 6, sm hơn thi gian biu đã được công b hi đu niên khóa này chng mt tun (12 tháng 6). Khong 3.500 gia đình quân nhân và nhân viên dân sự ca B Quc phòng M khp Châu Âu không cn phi bn tâm đến chuyn con h có cn đến trường gia mùa dch hay không và làm sao đ lũ tr ca h không b gián đon trong hc hành. Ging như con ca h, nhng ph huynh này cũng hoang mang khi chẳng biết gì v "cách mng công ngh 4.0". H ch theo dõi xem DODEA vn hành chuyn hc ti nhà qua Internet như thế nào ri góp ý xem cn điu chnh ra sao !

***

Thiết kế các website, cung cp các sn phm giáo dc t min phí đến thu phí hoc ca cá nhân hoặc ca các cơ s giáo dc đ tr con có th khai thác máy tính, khai thác Internet sao cho chuyn hc hành có th đt kết qu tt nht đã… xưa như… Dim nhiu nơi trên trái đt. Nhng nơi đó không có… b nào ra… ngh quyết v "cách mng công ngh 4.0" cho "toàn đng, toàn quân, toàn dân"… xem là mc tiêu đ cùng… phn đu nhm "thúc đẩy phát trin khoa hc, công ngh và đi mi sáng to trên tt c các ngành, lĩnh vc, thúc đy chuyn đi s quc gia, trng tâm là phát trin kinh tế s, xây dng đô thị thông minh, chính quyn đin t, tiến ti chính quyn s".

Chưa rõ ch trương tiến hành… "cách mng công ngh 4.0" đã và s còn tiêu hết bao nhiêu tin nhưng ít nht, khi Covid-19 bùng phát, cuc… cách mng này đã đt được mt s… thành qu nht đnh : Đó là đẩy mnh công tác… tuyên truyn v n lc phòng, chng dch ca đng ta, quc hi ta, nhà nước ta, chính ph ta và phát hin, x pht nhiu… "đi tượng" dám đưa ra nhng thông tin, nhn đnh làm suy yếu hay méo mó n lc này. Thành tu chưa ngng đó, ông Nguyn Mnh Hùng, y viên Ban chấp hành trung ương "đng ta", Phó ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương "đng ta", B trưởng Thông tin và truyn thông va tuyên b ng dng công ngh 4.0 đ khám bnh t xa qua webcam (3)…

Ông Hùng - ngôi sao sáng nhất trong lĩnh vc công ngh thông tin, viễn thông ca "ta" – đang c gng chng minh tuyên b ca ông : Việt Nam có th làm được nhng th mà thế gii chưa tng làm (4) là… hoàn toàn khả thi ! Khi "cách mng công ngh 4.0" có th giúp thc hin thành công khám bnh t xa, nhân viên y tế không cn đo thân nhit, không cn biết nhp tim, huyết áp ca bnh nhân thế nào, bác sĩ không cn trc tiếp nghe phi, không cn phi dùng mt, tay đ h tr chn đoán… thì rõ ràng thế gii phi… thua. Trên mng xã hi, đã có mt s người bày t băn khoăn : Làm sao bác sĩ phụ sn khám… ph khoa trước… webcam (5) ?

Những băn khoăn, nghi ngi kiu đó cho thy công tác "giáo dc, tuyên truyn" s còn nhiu khó khăn, gian kh đ giúp toàn dân "giác ng cách mng" ! Tuy nhiên vi s "tài tình, sáng sut" ca "đng ta", vi nhng người đang cùng "đng ta" dn dt chúng ta như ông Hùng, chc chn vào mt ngày nào đó mà "ta" chưa th xác đnh, ging như chưa th xác đnh bao gi s nghip xây dng ch nghĩa xã hi Vit Nam s hoàn tt, "cách mng công ngh 4.0" s… thành công rc r !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 11/04/2020

Chú thích :

(1) http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Cach-mang-cong-nghiep-40-la-cuoc-cach-mang-the-che/376571.vgp

(2) https://www.stripes.com/news/europe/dodea-schools-juggle-schedules-as-parents-kids-adjust-to-digital-learning-during-coronavirus-pandemic-1.624778

(3) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bo-truong-tt-tt-kien-nghi-nhan-vien-lam-o-nha-bac-sy-kham-online-do-corona-629081.html

(4) https://vietnamfinance.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-nguoi-viet-co-the-lam-ra-nhung-thu-ma-the-gioi-chua-tung-lam-20180504224228952.htm

(5) https://www.facebook.com/lien.le.7399786/posts/2900362620078200

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 158 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)