Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/09/2020

Công đoàn ‘vắt mồ hôi đổi rượu, đổi trà’

Trân Văn

Nếu phiên x sơ thm "v án Đng Tâm" là bng chng sinh đng v nhn thc, cách hành x ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam đi vi nông dân thì Báo cáo Kim toán v vic qun lý, s dng tài chính, tài sn ca Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam mà Kim toán Nhà nước va công b (1) là mt bng chng khác cho thy nhn thc, cách hành x khác ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam đi vi công nhân cũng chng t tế gì hơn

laodong1

H thng chuyên bo v quyn li, chăm sóc cho người lao đng ti Vit Nam ch nut vào ch không nh ra, cho nên đến gi, tng s tin mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tích lũy được lên ti gn 29.000 t đng ! - ảnh trụ sở Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ở Hà Nội

***

Kiển toán nhà nước cho biết, tuy nhiu nơi còn n "qu công đoàn" (gii ch doanh nghip phi trích 2% qu lương, còn người lao đng phi np 1% lương đ cùng nuôi h thng công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam dn dt) nhưng năm ngoái Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vn thu được hơn 20.000 t đng t nhiu ngun : Công qu, doanh nghip và người lao đng phi đóng góp theo qui đnh ca pháp lut, h tr ca xã hi, đến hot đng sn xut kinh doanh ca h thng doanh nghip do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lp ra.

Kiển toán nhà nước phát giác, trong khi t l trung bình gia chi/ngân qu được phân b các t chc công đoàn cp thp, lên ti 99,1% thì t l này nhng t chc công đoàn cp trên rt nh : Ví d Liên đoàn lao động cp tnh, thành ph hoc ngành ch chi 45,4% tng s ngân qu được phân b và t l chi ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ch có 8,3%. Nói cách khác, h thng chuyên bo v quyn li, chăm sóc cho người lao đng ti Vit Nam ch nut vào ch không nh ra, cho nên đến gi, tng s tin mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã… tích lũy được lên ti gn 29.000 t đng !

Mt đim đáng lưu ý khác, tuy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đ ra rt nhiu chương trình vn đng xã hi h tr, chăm sóc công nhân nghèo nhưng vì thu xong vn không chi nên t l thu t các ngun này Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam gp 2,2 ln… tng chi cho c năm ! Năm ngoái, mt trong nhng chương trình mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vn đng xã hi h tr, chăm sóc công nhân nghèo là "Tết sum vy". Da trên thông tin do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cung cp, Kiển toán nhà nước ch xác đnh được rng "Tết sum vy" thu được 11,3 t va dokhông có… phiếu thu, không đ chng t nên thiếu căn c đ xác nhn tính chính xác và hp pháp ca khon thu t cuc vn đng này.

Cũng theo Kiển toán nhà nước, do… dư gi vì hn chế chi, nhiu cơ quan thuc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đem ngun tin l ra phi dùng vào vic chăm sóc, h tr người lao đng đ… mua c phn, góp vn, cho vayvà nhng hot đng s dng tin ca bá tánh này đu chưa rõ ràng, minh bch. Đc bit là dochưa quy đnh v thi hn tr n, chưa đt điu kin ràng buc v trách nhim tr n, cũng như không giám sát vic s dng vn vay nên khó có kh năng thu hi vn !

***

Khác vi thiên h, ti Vit Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là t chc duy nht đi din cho tt c người lao đng Vit Nam. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có l cũng là t chc công đoàn thuc loi hiếm thy trên thế gii : Đm nhn luôn vai trò thuc h ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam ! Đó cũng là lý do tuy nhn tin do người lao đng đóng góp (1% lương) nhưng th tìm xem có bao nhiêu người lao đng ti Vit Nam tin rng h thng này hot đng vì các quyn hp pháp và li ích chính đáng ca h ?

Cho đến nay, thành tích ln nht mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thường khoe mt cách hn nhiên, t thp niên này (2) sang thp niên khác (3) là ti Vit Nam ch có "ngng vic tp th" đ đòi quyn li, chưa có cuc đình công nào đúng nghĩa (theo lut, ch có th xem là đình công nếu được các t chc thuc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lãnh đo). Do vy, đến nay, công nhân vn va đóng phí công đoàn nuôi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,va t t chc các cuc "ngng vic tp th" đ tranh đu cho quyn li ca mình mt cách bt hp pháp !

Có mt đim hết sc khôi hài là dù Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kiên quyết đng bên l, không đ h thng công đoàn do mình dn dt, can d vào vic đ đt yêu sách, tranh đu cho quyn li ca người lao đng nhm thc hin ch trương ca h thng chính tr, h thng công quyn là gi gìn sc hp dn cho môi trường đu tư nhưng ngay c gii ch doanh nghip cũng không ưa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vì ăn dày quá !

Cui năm 2015, Phòng Thương mi Công nghip Vit Nam (VCCI) t chc cho doanh gii bình chn "Mười qui đnh tt nht và mười qui đnh ti nht". Qui đnh buc doanh gii phi góp 2% qu lương (2% tng s tin lương tr cho công nhân) đ nuôi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong Lut Công đoàn được chn là mt trong "mười qui đnh ti nht" và đó là lý do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phi vi vàng xin B Chính tr, Ban Bí thư "ch đo Đng Đoàn VCCI ngưng vic bình chn đi vi Lut Công đoàn 2012" (4).

Trong văn bn y, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lưu ý B Chính tr, Ban Bí thư là trước nay, h thng nay tn tâm thc hin và hoàn thành "các nhim v mà đng và nhà nước giao", cho nên đng và nhà nước cn can thip đ "uy tín" ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam không b vy bn, cũng như đ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tc nhn được khon thu tương đương 2% qu lương mà doanh gii phi np. Có như vy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam mi đ sc, tiếp tc dn dt h thng công đoàn.

***

Khi kinh tế Vit Nam ging như mt chiếc xe xung dc không phanh, h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam buc phi bám vào CPTPP (Hip đnh Đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hip đnh Thương mi T do Liên Âu - Vit Nam) đ "duy trì s n đnh chính tr". Tuy nhiên CPTPP và EVFTA không d nhn. Đ bo đm văn minh và công bng, nhng quc gia tham d vào các hip đnh thương mi t do đa phương luôn đòi đi tác phi thc thi Tuyên b ILO 1998.

Tuyên b ILO 1998 có tám công ước được xem là căn bn : Côn­g ước s 87 và 98 v T do hip hi và Thương lượng tp th. Công ước 29 và 105 v Xóa b lao đng cưỡng bc và Bt buc. Công ước s 100 và 111 v Xóa b phân bit đi x trong vic làm và Ngh nghip. Công ước s 138 và 182 v Xóa b lao đng tr em. Tuyên b ILO 1998 minh đnh quan nim ca thiên h : Văn minh là kim soát đ n lc thúc đy thương mi t do không th gt b nhân v, nhân phm bt k đâu.

Mt khác, thc hin các gii pháp bo v nhân v, nhân phm thì tn kém (nhà xưởng phi đáp ng các tiêu chí nghiêm ngt nhm ngăn nga ô nhim, nơi làm vic phi thoáng và đ sáng, ngay c nhà ăn, nhà v sinh cũng phi đúng tiêu chun) nên không quc gia nào tham d nhng hip đnh thương mi t do đa phương được min tr vì có như vy mi ngăn nga được tình trng h giá thành bng cưỡng bc lao đng, tiết kim chi phí đu tư vào nhà xưởng, ngăn nga - x lý ô nhim đ cnh tranh bt chính.

Thiên h t nguyn chp nhn nhng ràng buc đó vì chúng va nhân đo, va giúp duy trì s công bng, còn Vit Nam, tuy là thành viên ca ILO nhưng Vit Nam không phê chun nhng công ước xác lp và bo v các quyn căn bn ca người lao đng, cho đến khi tình thế đy đng đến ch phi da vào các hip đnh thương mi t do Trong quá trình tìm đ mi cách đ tr thành thành viên ca TPP (Hip đnh Đi tác thương mi Xuyên Thái Bình Dương), CPTPP và EVFTA, Vit Nam đã phê chun 5/8 công ước căn bàn ca Tuyên b ILO 1998, cho dù điu này chng khác gì xóa b "thi vàng son" ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Tháng 11 năm 2018, khi các đi biu ca Quc hi khóa 14 tho lun v vic phê chun CPTPP, ông Ng Duy Hiu, Đi biu Quc hi kiêm Phó Ch tch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,than rng, phê chun Công ước 98, chp nhn s xut hin ca các công đoàn, hot đng hoàn toàn đc lp vi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là to ra "tin l chưa tng có". Ông Hiu xem chuyn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phi cnh tranh vi các công đoàn đc lp, t tp hp thành viên đến chia s ngun lc v tài chính là… "thách thc ln" và bt bình vì :Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phi thc hin chc năng ca đoàn th chính tr trong h thng chính tr Vit Nam còn các công đoàn đc lp ch bo v, chăm lo quyn và li ích ca người lao đng (5)…

***

Tháng ti, các đi biu Quc hi Vit Nam s góp ý cho D lut sa Lut Công đoàn sau khi đã b phiếu sa Lut Lao đng hi năm ngoái -cho phép thành lp các công đoàn đc lp.Chuyn thu tin ca các doanh nghip và người lao đng đ nuôi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,cũng như chia khon tin khng l này cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các công đoàn đc lp như thế nào s là nhng ch đ rt nóng Trong tương lai, s xut hin ca nhng công đoàn đc lp đu tiên s khiến nhng vn đ liên quan đến hot đng ca các t chc đi din cho người lao đng ti Vit Nam càng nóng hơn c v bn cht ln làm thế nào đ bo đm thc cht.

Tuy nhiên bt k thế nào thì s phn ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng ging như "ch mành treo chuông". S có bao nhiêu người lao đng chp nhn tiếp tc đóng góp nuôi mt h thng trên danh nghĩa là đi din cho mình, bo v các quyn hp pháp và li ích chính đáng ca mình nhưng ch chăm chăm hoàn thành nhim v chính trmà đng giao phó và li dngnhim v chính trđó mà vt m hôi ca người lao đng, đi rượu, đi trà ? Vì sao đng Đảng cộng sản Việt Nam - "đi tiên phong ca giai cp công nhân", qua đó t khoác thêm vai trò "đi tiên phong ca nhân dân lao đng và ca dân tc Vit Nam" li to điu kin cho h thng đi din người lao đng hành x tàn t như vy ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 10/09/2020

Chú thích

(1) https://baodautu.vn/kiem-toan-tai-chinh-cong-doan-tren-lenh-lang-duoi-kho-han-d129060.html

(2) https://tuoitre.vn/20-nam-qua-chua-co-cuoc-dinh-cong-nao-dung-luat-948135.htm

(3) http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2016-09-08/chua-co-cuoc-dinh-cong-nao-theo-dung-quy-dinh-phap-luat-35381.aspx

(4) https://vov.vn/tin-24h/dung-ngay-viec-binh-chon-tot-nhattoi-nhat-voi-luat-cong-doan-512054.vov

(5) https://plo.vn/thoi-su/them-to-chuc-canh-tranh-voi-cong-doan-tien-le-chua-tung-co-801221.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 51 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)