Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/09/2021

Giáo dục trong đại dịch và ít nhất 1,5 triệu học sinh bị bỏ lại phía sau

Trân Văn

Sau Hà Tĩnh (1), ti lượt Cà Mau quyết đnh tm dng dy và hc qua Internet đi vi hc sinh bc tiu hc (2).

Ging như Hà Tĩnh, Cà Mau đưa ra quyết đnh như va k vì nhiu ph huynh không sm được thiết b, hiu qu thc tế không cao.

Chưa biết sp ti còn nhng đa phương nào quyết đnh như Hà Tĩnh, Cà Mau nhưng có th khng đnh, B Giáo dc và đào to li tiếp tc tht bi v ch trương.

hocsinh1

Mt áp phích tuyên truyn cuc chiến chng đi dch Covid-19 Vit Nam. Hình minh ha. (nh chp màn hình Tui Tr Online)

Chng riêng các chuyên gia, ngay c dân chúng cũng có rt nhiu người lên tiếng can gián B Giáo dục và đào tạo, đng c gng khai ging niên khóa mi gia đi dch cho... đúng hn. Dy và hc trc tuyến khó kh thi vì c giáo viên ln hc sinh ph thuc hoàn toàn vào thiết b, vào Internet, trong khi thiết b thì thiếu, Internet không n đnh. Đó là chưa k h tng nhng phn mm h tr dy và hc chng có bao nhiêu, nếu có thì chưa hp lý, c thy ln trò đu chưa quen dùng... chc chn s nh hưởng đến cht lượng dy và hc.

Không phi t nhiên mà cui niên khóa trước (2020 2021), tnh Hà Nam quyết đnh tm dng dy và hc, k c dy và hc trc tuyến đi vi hc sinh t lp 1 đến lp 11. Vào thi đim đó ((5/2021), Giám đc S Giáo dục và đào tạo Hà Nam gii thích,sau hai tun th nghim dy và hc trc tuyến, vì nhiu lý do, không nơi nào đt 100% hc sinh tham gia thường xuyên, đc bit là khu vc nông thôn nên tnh này quyết đnh tm dng dy và hc trc tuyến đ không b hc sinh nào rơi li phía sau(3).

Chc chn lãnh đo B Giáo dục và đào tạo cơ quan thay mt chính ph t chc, qun tr và điu hành hot đng giáo dc trên phm vi toàn quc phi thy điu mà t chuyên gia đến dân chúng cùng thy nếu áp dng dy và hc trc tuyến cho c tr con bc tiu hc và chc chn h phi biết lý do dn ti nhng quyết đnh như quyết đnh ca h thng chính tr, h thng công quyn tnh Hà Nam. Thế thì ti sao h vn quyết đnh khai ging niên khóa mi (2021 2022) vào h tun tháng 8, vn thay mt chính ph ra lnh"tm dng đến trường nhưng không tm dng vic hc" (4) ?

Ch trương"tm dng đến trường nhưng không tm dng vic hc" đã to ra vô s chuyn d khóc, d cười và có l không th tìm thy nhng câu chuyn tương t bt k đâu trên hành tinh này dù nhân loi trên toàn cu cũng đang cht vt đi phó vi đi dch Covid-19. Chng hn Hà Ni, do b đt trong tình trng phong ta nghiêm ngt, ph huynh phi lén lút đi tìm, mua sm sách v cho con, cháu (5). Chng hn ông bà phi dn cháu lên đi, tìm sóng đin thoi, dng lu cho cháu có th... hc trc tuyến (6).

Đáng ngc nhiên là gia tun va qua, du B Giáo dục và đào tạo cơ quan thay mt chính ph t chc, qun tr và điu hành hot đng giáo dc trên phm vi toàn quc nhn ra :Kho sátti 26 tnh, thành ph đang thc hin dy và hc trc tuyến do dch Covid-19, có ti 1,5 triu hc sinh chưa có thiết b đ hc tp (7) nhưng ngoài vic thông báo ráo honh như thế, cơ quan này nói riêng và chính ph nói chung không làm gì c cho dù điu đó đng nghĩa s có ít nht...1,5 triu hc sinh b b li phía sau.

***

Vì nhiu lý do, rt nhiu ph huynh Vit Nam không biếtKhan Academy (8). Khan Academy là sáng kiến ca Salman Amin Khan (mt người M gc Bangladesh), thường được gi tt là Sal Khan. Sal Khan sinh năm 1976. Năm 30 tui, t vic phi dy kèm toán cho mt người em h sng xa, Sal Khan bt đu dng các video clip ngn đ ging bài và post nhng video clip này lên You Tube. Năm 2009, Khan b vic đ dành toàn b thi gian, công sc choKhan Academy.

Khan Academy là mt trang web min phí nơi không ch có các bài ging ngn, d hiu v rt nhiu môn hc.Khan Academy còn cung cp bài tp cho người hc t rèn luyn và người dy có th da vào đó đ yêu cu hc sinh ca mình thc hành, chm đim. Gi,Khan Academy đã m rng phm vi hot đng, bày ra nhng video clip đ cung cp thêm thông tin, tri thc cho nhng người tt nghip đi hc, đang mun tích lũy các k năng cn thiết đ tìm vic làm.

Nhiu, rt nhiu trường hc các cp c M ln Châu M, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi đã cũng như đang khai thác các công c hết sc đa dng trênKhan Academy đ h tr công cuc giáo dc ca mình. Nhiu, rt nhiu hc sinh trên thế gii cũng đang s dngKhan Academy đ m mang tri thc, rèn luyn k năng. T khi đi dch Covid-19 bùng lên, lan rng,Khan Academy tr thành mt phương tin không th thiếu trong dy hc trc tuyến, cho dù nhiu trường hc vn còn s dng các phương tin h tr khác.

Không ai phi tr đng nào dù cn ôn luyn nhng môn bình thường hay cn luyn thi SAT (kim tra năng lc trí tu đ b sung h sơ xin xét tuyn vào đi hc ti M), MCAT (kim tra năng lc trí tu đ b sung h sơ xin xét tuyn vào các trường y ti M), LSAT (kim tra năng lc trí tu đ b sung h sơ xin xét tuyn vào các trường lut ti M).

Khan Academy tn ti và phát trin nh s đóng góp ca công chúng trên toàn thế gii nhng người quan tâm đến giáo dc, hoc cm kích vì s giúp đ vô v li caKhan Academy và nh s giúp đ ca mt s qu phát trin giáo dc phi chính ph như The Bill & Melinda Gates Foundation, Musk foundation... tp đoàn như Google, AT&T...

Các bài ging, công c h tr dy và hc trc tuyến caKhan Academy đã được dch t tiếng Anh ra 27 ngôn ng khác (9). Do tình c mà k viết bài này biết mt nhóm đang h tr chuyn ng các bài hc, công c h tr dy và hc trc tuyến caKhan Academy sang tiếng Vit, trong đó có mt s đa tr vn còn chưa tt nghip trung hc. Mt phn ca Khan Academy tiếng Vit hin đã ra mt và hot đng.

Hãy tìm hiu vKhan Academy. C đt website và nhng thông tin liên quan đến Khan Academy bên cnh ch trương"tm dng đến trường nhưng không tm dng vic hccũng như thc trngdy và hc trc tuyếnti Vit Nam, chc chn s phi t hi mc tiêu thc ca giáo dc đào to Vit Nam là gì ? Vì ai ? Ti sao ? Đng thi cũng s thy, vic các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn bi bô v công ngh 4.0, v chuyn đi s, k c chuyn đi s trong giáo dc (10) bp bm như thế nào !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/09/2021

Chú thích :

(1) https://dangcongsan.vn/giao-duc/ha-tinh-tam-dung-phuong-an-hoc-truc-tuyen-doi-voi-cap-tieu-hoc-589805.html

(2) https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/sau-mot-tuan-hoc-truc-tuyen-ca-mau-hoa-toc-tam-dung-o-cap-tieu-hoc-20210917173202591.htm

(3) https://www.baohanam.com.vn/xa-hoi/giao-duc/tam-dung-day-va-hoc-truc-tuyenade-khong-hoc-sinh-nao-bi-bo-lai-phia-sau-trong-hoc-tap-49864.html

(4) https://tuoitre.vn/khai-giang-xong-phu-huynh-ha-noi-len-lut-mua-vo-do-dung-hoc-tap-20210906222842648.htm

(5) https://www.facebook.com/100002998783475/posts/4037039939739259/

(6) https://www.facebook.com/100004104848802/posts/2775604372586364/

(7) https://vtv.vn/giao-duc/cung-em-hoc-truc-tuyen-dung-toi-truong-nhung-khong-ngung-hoc-20210916010133035.htm

(8) https://www.khanacademy.org/

(9) https://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy

(10) https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bo-truong-nguyen-manh-hung-noi-ve-chuyen-doi-so-giao-duc-770551.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 110 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)