Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

08/10/2021

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 : diễn văn của Nguyễn Phú Trọng không thay đổi

Hoàng Trường

Bế mc Trung ương 4 : Kêu gi kn kn đng ăn xác chết !

Hoàng Trường, VOA, 08/10/2021

Kếtthúc Hội nghị Trung ương 4, Tng bí thư Nguyn Phú Trng kêu gi "kiên quyết chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí". Li kêu gi y chng khác nào bokn kn đng ăn xác chết ! Hi ngh Trung ương 4 còn cho thy, Vit Nam có mt nn chính tr "thuyn hoc" đc thù. Tuy nhiên, điu này không loi tr các đt sóng ngm đu tranh ni b vn tiếp din.

npt1

Kếtthúc Hội nghị Trung ương 4, Tng bí thư Nguyn Phú Trng kêu gi "kiên quyết chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí".

Ti 7/10, qua VTV1, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng m đu bài phát biu bế mc Hi ngh Trung ương 4 Đng cộng sản Việt Nam (Trung ương 4) : "Tính ưu vit ca chế đ xã hi ch nghĩa nước ta, truyn thng đoàn kết, yêu nước, thương người như th thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiu ca dân tc ta li tiếp tc được phát huy cao đ, nh đó đã kim soát được đt dch bùng phát ln th ba". Tuy nhiên, t đt bùng phát dch th tư bt đu ngày 27/4/2021 đến nay, trên c nước đã có hơn 800.000 ca nhim Covid-19 và có hơn 20.000 người t vong tính đến ngày 7/10 (Con s công b). Dường như đ cnh tranh vi các mng xã hi, chính truyn thông nhà nước cũng li công b nhiu hình nh đói khát, rét mướt, mt mi ca nhng đoàn người lũ lượt v quê, trong s này có nhiu tr nh, tr sơ sinh b m cõng, m trên tay.

Kn kn chê xác chết ?

Dch Virus Covid như mt trn đi hng thủy tàn phá kinh tế, văn hoá, li sng, tâm lý, tình cm, tinh thn ca hàng chc triu người dân. Làn sóng hàng trăm ngàn lao đng nhp cư đêm ngày lũ lượt b chy khi các min t ha" trong kit sc, nng mưa, đường xa vn dm cùng cái chết rp rình dc đường, thc s là mt cuc khng hong nhân đo. Đi dch tuy vy cũng đ li bc tranh toàn cnh thc đến tàn nhn nhưng vô cùng cn thiết cho nhng ai đã và đang còn mơ mng, o tưởng v tài năng qun tr cm quyn ca mình. S tht là cái tát tnh thc đi vi nhng ai còn nhân tính, lương tâm, còn lòng tin vào chính quyn này. S tht còn là cái la-bàn đnh hướng cho nhng ai còn trí năng. Qua đi dch, dân tc càng nhn din rõ k nào, nhóm k nào ming xoen xoét vì dân tc, quc gia, nhưng mt ráo honh, chân rung đùi, ming nhm nhoàm trước thm cnh ca dân.S tht phơi bày. S tht sàng lc và s tính s.

Vy mà ti nay, ông Nguyn Phú Trng vn c ging cũ : "Vi tinh thn đi mi mnh m, năng đng, quyết lit trong lãnh đo, ch đo t chc thc hin, và s n lc phn đu ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kế tha, phát huy tt nhng thành tu, kết qu đã đt được, khc phc nhng hn chế, yếu kém còn tn ti và bình tĩnh, tnh táo x lý kp thi, đúng đn nhng vn đ khó, chưa có tin l, mi phát sinh trong phòng, chng dch bnh ; h tr cho người dân và doanh nghip tng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phc hi và phát trin sn xut kinh doanh, chăm sóc, bo v sc khe và đi sng nhân dân, chăm lo vic hc hành ca hc sinh, sinh viên..". Người nghe không khi sc đến rùng mình, vì không th chu ni s di trá. Ch có th đưa ra hai gi thuyết : Hoc ông Trng mc chng hoang tưởng, hoc ông b bnh "m gia ban ngày". Cũng có th là c hai !

Cho đến khi đi dch ln th tư đã bùng phát c my tháng tri, vy mà ngày 12/8/2021, ti phiên hp đu tiên ca Chính ph nhim k 2021 2026, ông Trng vn "m gia ban ngày" : "Chính ph đã cùng vi toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thn yêu nước, đoàn kết… bn lĩnh đi mi, sáng to, phn đu đt được nhiu thành tu rt quan trng, khá toàn din, to nhiu du n ni bt ; đt nước phát trin nhanh và bn vng". Cũng như cui bài din văn ti nay, t VTV1 ông Trng còn đe nt "x lý nghiêm nhng hành vi vi phm k lut đng, pháp lut ca nhà nước" và kêu gi "kiên quyết chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí". Ông Trng va tng hàng tá tướng lĩnh Cnh sát Bin vào "lò", mà gi này ông vn kêu gi các đng chí ca ông đng tham nhũng, lãng phí, thì khác nào ông bo lũ kn kn trong rng già đng đng đến các t thi !

Hi ôi, nếu Tng bí thư Trng b chút thi gian, đc nhng tng kết ca các chuyên gia "Xây dng Đng", ông có b sc không khi so sánh danh sách dài các cán b cp cao, gm c các U viên B Chính tr và Ban Chp hành TƯ b x lý do tham nhũng ? Mà nhim k sau danh sách bao gi cũng dài hơn và mc đ b k lut cũng nng hơn nhim k trước. Theo s liu t Ban Ch đo Trung ương v phòng chng tham nhũng, trong nhim k Đi hi XII, đã có ti 127 v án, 91 v vic tham nhũng, kinh tế nghiêm trng, phc tp đã được x lý ; hơn 5.200 cán b, đng viên b x lý theo pháp lut, tăng 18, 5% so vi nhim k XI. Chưa bao gi có mt s lượng ln cán b đng viên sa sút v phm cht, vi phm v đo đc li sng b x lý k lut nhiu như vy. Và cũng chưa bao gi có mt s lượng cán b cp cao, bt k là đương chc hay đã v hưu, b đưa ra x lý nghiêm khc trước k lut Đng và pháp lut ca Nhà nướcnhi u như trong 5 năm qua.

Giã t nn chính tr "t huyn"

Tuy nhiên, các màn đu đá ni b thường kết thúc bng s tho hip gia các phe phái, đã xut hin trong nhiu năm trước đó. Vào tháng 6/2012, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng trong bài phát biu kết thúc Hi ngh Trung ương 6 được báo chí đng lot đăng ti đã không h nêu tên Th tướng Nguyn Tn Dũng. Tổng bí thư Nguyn Phú Trng phi phát biu vòng vo rng, Hi ngh Trung ương 6 không áp dng bin pháp k lut đi vi toàn th B Chính tr và mt thành viên ca B Chính tr. Hi ngh kêu gi sa cha sai lm đ các thế lc thù đch không th bóp méo tình hình. Trong cuc hp tiếp xúc c tri Sài Gòn vào ngày 17/10 cùng năm, Ch tch nước Trương Tn Sang nói là có mt đng chí y viên B Chính tr b đ ngh k lut ti hi ngh trung ương là đng chí X.

Nhìn li hơn mt thp k qua (2011 2021), tình trng "thăng trm quyn lc" tr nên bt thường, không th che giu, đã thu hút s chú ý ca các nhà quan sát chính tr. Mt là, dch chuyn v trí quyn lc ni b trên đnh tháp quyn lc, đc bit quan h gia Tng bí thư và Th tướng Chính ph. V nguyên lý, quyn lc Tng bí thư là ti cao, nhưng thc tế đã b suy gim so vi Th tướng, người trc tiếp ch đo các quan chc chính ph và điu hành nn kinh tế, có thc quyn và gn tin. Bi vy, nguy cơ tiếm quyn s hin hu. Hai là, tình trng suy thoái ca quan chc trong b máy chính quyn ngày càng tr nên nghiêm trng. Biu hin rõ rt là nhóm li ích, bo tr chính tr, quc nn tham nhũng, trc li, lãng phí, quan liêu, tiêu cc Ông Nguyn Phú Trng, người có thâm niên lâu v trí quyn lc nht, đang nm quyn Tng bí thư nhim k th ba (2021-2026), nhiu ln nhn mnh "công tác cán b là then cht", trước hết là cá c cán b cp cao, các ủy viên Ban Chp hành Trung ương và đc bit là v trí Th tướng Chính ph.

Dù được coi là thành công trong tăng trưởng kinh tế, nhưng ông Nguyn Xuân Phúc ch là Th tướng "quá đ". Đương kim Th tướng Phm Minh Chính được gii quan sát quan tâm chú ý t đu nhim k này (2021-2026), người xut thân t ngành an ninh, 10 năm kinh nghim công tác đng vi cương v Bí thư tnh Qung Ninh và Trưởng ban T chc trung ương. Tuy nhiên, đt dch Covid-19 ln th 4 khiến c h thng chính tr đang "gng mình" đi phó và, vì vy ông Chính chưa có cơ hi th hin chính sách điu hành kinh tế thích ng vi điu kin thc h xã hi ch nghĩa" đang được đ cao. Chuyn đi kinh tế sang th trường trước hết được hiu đng nghĩa vi vic xóa b công c kế hoch hóa tp trung bao cp, vn là đc trưng ca chế đ toàn tr. S chuyn đi này cn thiết phi m rng quyn t do kinh doanh cho các ch th kinh tế, t khu vc có vn đu tư nước ngoài đến tư nhân, đng thi cn to dng các nguyên tc cho th trường vn hành có hiu qu , đc bit v s hu tư nhân và giám sát quyn lc đi trng. Tuy nhiên, điu sau này li mâu thun vi các giá tr ca h tư tưởng "nn tng" mà chế đ da vào.Ý nghĩa sâu xa ca cuc vn đng đ thay đi th chế là ch này. Trong tình thế lưỡng nan hin nay, li vào gia mùa đi dch, lúc này chưa phi là thi đim đ các bên "rút kiếm" khi v.

Đó cũng là lý do ch yếu, khiến Hi ngh Trung ương 4 k này, ít nht là b ngoài, các phe phi đu mun "chơi" giai điu m đm" hơn so vi các màn đu đá ni b trước đy. Trước đây, có lúc chính bn thân Tng bí thư Trng phi bt khóc trước Đài truyn hình trung ương, vì quá tc gin trong vic không k lut ni "Ba X". Nhưng trong Trung ương 4 ln này, du còn bt đng nhau v nhiu chuyn, đc bit là vn còn nhiu ý kiến khác nhau trong vic đánh giá mc đ phi trái, đúng sai trong cuc chiến chng Covid-19, ông Trng vn ca ngi tinh thn "trên dưới đng lòng", "tin hô hu ng", "nht hô bá ng" và "dc ngang thông sut". Thc ra tinh thn này chưa phi là ch đo trong chng dch như ông Nguyn Phú Trng ca ngi. Cuc chiến do "thăng trm quyn lc" gia các thành viên "B T" s còn tiếp tc.

Hoàng Trường

Nguồn : VOA, 08/10/2021

**********************

‘Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa’ có phát huy cao độ như lời ông Trọng và gây nên hậu quả gì ?

RFA, 08/10/2021


Tng bí thư Nguyn Phú Trng mi đây cho rng tính ưu vit ca chế đ xã hội chủ nghĩa ti Vit Nam đã phát huy cao đ trong thi gian qua. Ông Nguyn Phú Trng đưa ra tuyên b va nêu khi phát biu bài din văn bế mc Hi ngh Trung ương 4 ca Đảng cộng sản Vit Nam hôm 7/10/2021.

uuviet1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rng tính ưu vit ca chế đ xã hội chủ nghĩa ti Vit Nam đã phát huy cao đ trong thi gian qua. AFP Photo

C th, ông Trng khng đnh "Tính ưu vit ca chế đ xã hội chủ nghĩa Vit Nam, truyn thng đoàn kết, yêu nước, thương người như th thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiu... ca dân tc li tiếp tc được phát huy cao đ, nh đó đã kim soát được đt dch bùng phát ln th ba...".

Tiến sĩ Nguyn Huy Vũ khi tr li RFA t Na Uy hôm 8/10 cho rng, thc ra t lâu chế đ ca Vit Nam đã không còn là mt chế đ xã hi ch nghĩa hay có bt c mt hình thc hay chính sách nào gi là liên quan đến xã hi ch nghĩa na, ngoi tr cái tên gi, mà nó thc cht là mt chế đ tư bn phi dân ch, nơi mà mi th đu hot đng ít hay nhiu theo cơ chế th trường ngm hay ni và vn hành bng đng tin. Chính vì duy trì mt chế đ phi dân ch nên nó dn đến rt nhiu tác hi cho đt nước Vit Nam c v ngn hn và dài hn. Ông Vũ gii thích :

"Th nht là vì chế đ không có dân ch, không có bu c, tranh c t do, nên người dân không th bu ra nhng lãnh đo ưu tú dn dt đt nước mình. Hu qu là người dân đang chu đng mt chính quyn bt tài. Các chính sách chng dch t trên xung dưới mà chúng ta đã chng kiến là mt s hn lon và hủy hoi kinh tế Vit Nam. Nó chng t gii chc lãnh đo t trên xung dưới không có kh năng và không biết điu hành chính sách.

Th hai là vì chế đ không có dân ch cho nên nhng người đang nm quyn không th hin cho nguyn vng và ý chí ca người dân. Điu đó dn đến các chính sách đưa ra không phù hp vi mong mun và nhu cu ca h. Hu qu là nhng gì người dân đang cm nhn là mt s chu đng. H chu đng nhng chính sách ti d và h chu đng s cai tr ca nhng người cm quyn".

Trong bài din vănbế mc Hi ngh Trung ương 4 ca Đảng cộng sản Vit Nam, ông Nguyn Phú Trng cho rng chính quyn đã kp thi ng phó và h tr cho người dân và doanh nghip b nh hưởng bi dch bnh. An ninh chính tr, trt t an toàn xã hi được gi vng... góp phn n đnh chính tr-xã hi...

Tuy nhiên theo Tiến sĩ Nguyn Huy Vũ, người dân s tr nên chng đi các chính sách ti d và s bt tài ca chính quyn, cho nên mun cai tr người dân, gii cm quyn phi dùng đến bo lc. Vic huy đng tt c các lc lượng an ninh và quân đi, nhm đe do bt c mt s ni lon và trng pht bt c mt s chng đi nào, nó cho thy chính quyn không ngi ngn dùng bo lc đ trn áp người dân. Tiến sĩ Vũ nói tiếp :

"Mt chế đ phi dân ch, sn sàng b tù bt c người dân nào đng chm đến chế đ hoc nhng cá nhân ca chế đ, nó dn đến mt h thng tham nhũng bao che cho nhau. Hu qu là nhng cá nhân cu kết vi nhau đ tham nhũng da vào s lũng đon chính sách mc cho nhng tác hi dn đến cho nhân dân và cho nn kinh tế. Nhng gì chúng ta chng kiến trong đi dch cho thy rõ điu đó. Vic tham nhũng din ra t phân b tin, hàng cu tr, cho ti các test kit virus Covid-19.

Và cui cùng, trong thế gii các quc gia cnh tranh vi nhau, vic mt quc gia vươn lên trên vũ đài thế gii được hay không đó là nh s lèo lái ca nhng người cm quyn. Mt h thng phi dân ch như Vit Nam đang km hãm s phát trin ca đt nước, làm mt đi cơ hi ca dân tc, và khiến cho người dân phi chu đng vi nhng hu qu thm khc ca chính sách. Nhìn nhng đoàn người đói nghèo, bng đ mi phương tin, b Sài Gòn đ v quê, đ thy rng h đang hong s nhng chính sách ca nhà cm quyn như thế nào".

Tng bí thư Nguyn Phú Trngcho rng tính ưu vit ca chế đ xã hi ch nghĩa Vit Nam li tiếp tc được phát huy cao đ, nh đó đã kim soát được đt dch bùng phát ln th ba.

Thc tế như li ông Trng nói là Vit Nam tng t hào và được khen ngi v thành tích chng dch Covid-19 trong ba đt dch Covid-19 t đu năm 2020 cho đến tháng ba năm 2021. Tuy nhiên cho đến thi đim ông Trng đang phát biu thì đt bùng phát dch th tư t ngày 27/4/2021, đã khiến trên 800 ngàn người nhim Covid-19 và có hơn 20 ngàn người t vong tính trên c nước.

Sau khi lnh phong ta được ni lng t ngày1/10,c trăm ngàn lao đng ngoi tnh đang ri khu trng đim kinh tế phía Nam gm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đng Nai đ tr v quê nhà ca h bng xe máy, xe đp, phương tin thô sơ và thm chí đi b...Nhiu nơi người dân b ngăn cn v quê đã xy ra xung đt... Thc tế này làm dy lên lo ngi s ca nhim Covid-19 có th lây lan sang nhiu nơi khác.

Tr li RFA t Hà Ni hôm 8/10, Giáo sư Nguyn Đình Cng, nhn đnh v vic ông Nguyn Phú Trng cho rng Tính ưu vit ca chế đ xã hội chủ nghĩa nước ta tiếp tc phát huy cao đ trong thi gian va qua !... khichng đi dch Covid-19 Vit Nam :

"Đó là mt nhân đnh mang nng tính ch quan, không phn ánh đúng s tht. Th nht là đi đa s nhân dân Vit Nam chng thy tính ưu vit ca chế đ xã hội chủ nghĩa đâu c mà ch thy phi sng dưới chế đ đc tài toàn tr ca Cng sn. Nếu có mt s người nói rng chế đ xã hội chủ nghĩa ưu vit thì đó chng qua là s rt ít được hưởng đc quyn đc li, được chế đ ưu đãi.

Đi đa s người dân thy rt rõ rng chế đ xã hội chủ nghĩa tn ti được Vit nam là nh vào hai gng kìm do Đảng cộng sản to ra là "Công an tr" và "Tuyên truyn". Trước đây mt s nơi người ta cho rng chế đ xã hội chủ nghĩa có ưu vit trong vic giáo dc và y tế min phí và mi điu liên quan đến đi sng ca mi người dân được Nhà nước chăm lo. Mà thc ra khi có như vy thì Nhà nước cũng ly ngân sách t s đóng góp ca người dân và khai thác tài nguyên ch đâu phi do Đảng cộng sản làm ra".

Tóm li theoGiáo sư Nguyn Đình Cng, ‘Tính ưu vit ca chế đ xã hội chủ nghĩa là mt th đon tuyên truyn ca cng sn ch không phi là môt s tht khách quan. Ông nói tiếp :

"Th hai, trong vic điu hành và qun lý đt nước thì Chính quyn ca Vit Nam theo chế đ xã hội chủ nghĩa t ra yếu kém trong nhiu chuyn, đc bit trong bn đt chng đi dch va qua thì dưới s khng chế ca Đảng cộng sản mà chính quyn càng đ l rõ s bt lc, s đc đoán. S u mê và hng hách ca mt s người được trao quyn hành đã th hin khá rõ, rng khp.

Qu là chính quyn có t chc cu tr, đem quân đi và công an đến giúp dân vài nơi, nhưng nhìn chung thì tác hi do chính quyn gây ra cho dân và cho Nhà nước là rt ln. Thế thì phát huy tính ưu vit ch nào".

Giáo sư Nguyn Đình Cng cho rng, ông Trng kêu gi hãy nhìn vào s tht, nhưng bn thân ông chng thy được s tht đâu c, hoc ch thy mt phn rt nh ca s tht do cp dưới trích ra mà thôi. Nhng li ông Trng nói ra được trên hai trăm y viên trung ương nghe mt cách th ơ như nhng cái máy, nếu có ai không đng ý cũng không dám phn bin. Ri các báo, đài ca Đng ra sc ca ngi, tung hô. Thế nhưng theoGiáo sư Nguyn Đình Cng, đi đa s nhân dân, cũng ging như trước đây, chng my ai tin vào điu ông Trng nói.

Nguồn : RFA, 08/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoàng Trường, RFA tiếng Việt
Read 78 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)