Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/10/2021

Để sẵn sàng cho những khủng hoảng trong tương lai

Nguyễn Lương Hải Khôi

Lời tác giả : Trong phn 1, chúng tôi trình bày vai trò ca xã hi dân s sơ khai Vit Nam trước cuc khng hong y tế - xã hi mùa hè năm 2021. Cuc khng hong này vn chưa đi qua. phn 2, chúng tôi phân tích tht bi này ca Sài Gòn nói riêng và Vit Nam nói chung t góc đ "Tht bi hc".

vietnam1

Ca sĩ Thy Tiên trao hàng cu tr cho nn nhân lũ lt min Trung, 15/10/2020. Mt s đa phương, nơi nhn được h tr ca Thủy Tiên năm ngoái, hin đang phi thu thp các chng c hot đng t thin ca ca sĩ năm 2020 ti đây đ báo cáo B Công an.

Phn 1

Đi dch Covid-19 đã bc l nhng li h thng thuc v "h điu hành" ca Vit Nam, cho thy Vit Nam không th ch sa cha nhng chi tiết b ni mà phi sa cha căn bn tm cu trúc.

Đi dch Covid 2020-2021 này s không phi là ln cui cùng. thi đi bt n và thay đi khôn lường ngày nay, s còn nhiu đi dch khác, nhiu cuc khng hong khác đang ch Vit Nam phía trước.

Nếu không ci cách, Vit Nam không th sn sàng khi đi din vi nhng khng hong tiếp theo.

Ci cách đu tiên Vit Nam phi thc hin ngay t bây gi là tha nhn và thúc đy cho xã hi dân s đích thc phát trin.

Vai trò ca xã hi dân s Sài Gòn trong 4 tháng phong tỏa

Mùa hè 2021, lãnh đo Thành phố Hồ Chí Minh chng dch bng cách khoá cht mi tuyến đường giao thông. H không tính toán xem cái gì s thay thế cho mng lưới cung ng nhu yếu phm cho đi đô th 10 triu dân (s người cư trú thc tế là khong 14 triu) này.

Mng lưới chui cung ng này vn thường ngày hot đng liên tc không ngng ngh, nay bng dưng b vô hiu hóa. Lương thc Min Tây, Tây Nguyên tha ma, phi vt b trong khi Sài Gòn b đói.

Chính trong hoàn cnh này, Sài Gòn chng kiến vai trò ca xã hi dân s đi vi s tn vong ca thành ph.

Hàng trăm hi nhóm thin nguyn t đng xut hin, t quyên góp và t chc giúp đ đng bào. Có nhng nhóm thin nguyn trong cng đng người M gc Vit, vn chy khi Vit Nam bng nhiu con đường khác nhau sau ngày 30/4, đã quyên góp bên ngoài đ gi v giúp các nhóm thin nguyn hot đng ti Sài Gòn. H giúp đ theo nguyên tc "thà cho nhm còn hơn b sót", c thy đói là giúp.

Tháng 7, tháng 8, khi các bnh vin quá ti mà không có thêm bnh vin mi, khi s bnh nhân F0 tr nng ti nhà và s người t vong Sài Gòn tăng vt, hàng lot nhóm tình nguyn cung cp Oxy ti nhà đã ra đi.

Trong s đó,Trm Ô xy Cng đng Sài Gòn là nhóm hot đng mnh nht, cung cp Ô xy cho khong 500 bnh nhân F0 ti nhà mi tun, dưới s hướng dn ca các nhân viên y tế. Trm có hàng trăm tình nguyn viên tham gia. Trm ngng hot đng đu tháng 10, sau khi Sài Gòn g phong ta.

Nếu Sài Gòn trước đó không có mt xã hi dân s sơ khai thì không xut hin được nhng nhóm như vy.

Mun có mt xã hi dân s phát trin lành mnh, bn vng, giúp cho kinh tế xã hi tiến b, tng công dân phi có mt không gian m v mt xã hi - chính tr đ rèn luyn các k năng xã hi và lãnh đo, đ nhng người có cùng mi quan tâm, cùng mt h giá tr có th kết ni vi nhau, thc hin nhng d án xã hi h cho là cp thiết cho s phát trin chung.

Người sáng lp Trm Ô xy Cng đng Sài Gòn k trên không phi xut hin mt cách ngu nhiên. Ch tng là mt trong 200 nhà lãnh đo tr xut sc châu Á - Thái Bình Dương ca chương trình Obama Foundation Leaders Asia - Pacific (xem báoThanh Niên, 2019), sáng lpSaigon Compass hot đng bo v môi trường, sáng lpCng đng Vườn giun đt đ thúc đy các phương pháp canh tác bo v môi trường và đa dng sinh hc.

Và ngay khi Sài Gòn b phong tỏa, trước cnh dân b nht sau nhng hàng rào km gai không có tiếp tế, ch sáng lp nhóm "Chuyến rau vui v" đ cung cp thc phm min phí cho người dân Sài Gòn khi b phong tỏa.

Không có mt quá trình hot đng xã hi và dn thân như vy, người sáng lp "Trm Ô xy Cng đng Sài Gòn" không th mt sm mt chiu thành lp được nhóm thin nguyn y, thu hút được hàng trăm tình nguyn viên, nhn được s tin cy đóng góp ca các nhà ho tâm, s tư vn ca các chuyên gia y tế, s h tr ca chính quyn đa phương, và hn s chưa có đ năng lc, kinh nghim đ điu hành mt công vic phc tp như vy.

Xem facebook ca các thành viên ca Trm Ô xy Cng đng Sài Gòn, chúng ta thy mt "nghch lý" là h luôn bày t lòng biết ơn đi vi cuc đi, vi người khác, trong khi chính h đang cu người.

Cái "nghch lý" này là "common sense" ("l thường", "lương tri lương năng", "lương thc") nhng con người dn thân như h, vn ph biến tt c các nn văn hoá và xã hi khác nhau.

Chưa rõ Vit Nam có cn mt chính quyn mnh hay không, nhưng chc chn cn mt xã hi mnh. Điu y đã rõ ràng ngay c khi không có đi dch. Đi dch p đến, điu y càng rõ hơn.

Mt xã hi mnh là mt xã hi t do đ sinh ra nhng người dn thân. Xã hi nào có được mt ít t do thì cũng s có được mt ít người dn thân, càng nhiu t do thì càng nhiu người dn thân. Xã hi toàn tr s không còn người dn thân.

Sc mnh ca mi quc gia nm s lượng nhng con người dn thân vì cng đng như thế.

Các t chc "dân s - nhà nước hóa" trong đi dch

Vit Nam mt mt kim soát xã hi dân s, mt mt đu tư ngân sách cho các t chc chính tr xã hi, v bn cht phi thuc v xã hi dân s, nhưng li b hành chính hóa, tr thành mt phn ca b máy nhà nước.

Theo mt nghiên cu năm 2016, Vit Nam,ngân sách nhà nước tn khong 14 ngàn t đng đ tr lương cho công chc các t chc "xã hi dân s" do nhà nước nuôi này.

Vy trong gn 4 tháng Sài Gòn phong ta, các t chc chính tr xã hi "dân s" nhưng b nhà nước hoá này đã đóng góp nhng gì cho người dân thành ph ?

Xem trên website caMt trn T quc Thành phố Hồ Chí MinhHi Ph n Thành phố Hồ Chí MinhHi Nông dân Thành phố Hồ Chí MinhCông đoàn Thành phố Hồ Chí MinhĐoàn Thanh niên Cng sn Thành phố Hồ Chí Minh, ta thy các t chc này vn ch làm nhng công vic như nhng ngày thường, thăm hi, "giám sát", tng quà, ng viên", "dân vn".

Riêng Đoàn Thanh niên Cng sn nói là thành lp nhiu đi tình nguyn h tr chng dch, làm nhng công vic như h tr khai báo y tế, ly mu xét nghim, h tr vn chuyn thc phm t các cht gác vào nhà dân, trc cht khu cách ly, trc các cht giao thông

Mc dù không loi tr kh năng nhiu nhóm tình nguyn vn xut hin t phát, sau đó được "đăng ký" như là nhóm do Đoàn Thanh niên Cng sn t chc, cũng không loi tr kh năng nhiu hot đng trong báo cáo đã ly "thành tích" ca "cán b" là "thanh niên" các cơ quan khác gp vào thành tích ca mình, vi lý do người thc hin các cơ quan khác cũng là oàn viên" "thanh niên" (mt kiu báo cáo ph biến ca Đoàn Thanh niên), nhưng các hot đng mà cơ quan này báo cáo đu là nhng vic làm đáng trân trng, khi người dân thành ph rơi vào cơn bão đi dch.

Không th nói rng nhng vic làm ca các t chc "xã hi dân s" được nhà nước nuôi trong bi cnh đi dch là vô ích. Tôi cũng không mun nói rng cán b nhà nước ca các t chc "dân s" này không tn tâm. Nhiu người trong s h đã làm vic nhit tình.

Tuy nhng t chc dân nuôi tn 14 ngàn t tin thuế mi năm này làm được nhiu vic có ích cho dân trong đi dch, nhng vic có ích này không đáng gì so vi chi phí mà thuế máu ca dân phi b ra đ nuôi.

Công đoàn là mt t chc v bn cht là thuc xã hi dân s, phi nhà nước, nhưng b nhà nước hoá tr thành mt b phn ca chính quyn. Chúng ta thy gì t đóng góp ca t chc này đi vi công nhân Sài Gòn, Bình Dương trong sut 4 tháng phong tỏa ?

Cho đến nay, t chc Công đoàn vn đang đem 29 ngàn t đng gi ngân hàng thương mi đ kiếm li (Xembáo Thanh Niên, 23/9/2020). Cũng năm ngoài, Kim toán Nhà nước ca Vit Nam phi yêu cu Tng liên đoàn Lao đng "chm dt mang tin công đoàn đi góp vn và cho vay" (VietnamNet, 9/9/2020).

Tng thu tài chính ca t chc công đoàn Vit Nam trong 7 năm, t 2013 đến 2019, lên đến hơn100.353 t đng (gn 4,5 t dollars). Nhưng chính Kim toán Nhà nước đã ch ra, trong t chc này, "dưới cơ s thiếu tin hot đng, bên trên đem tin gi ngân hàng".

Đó là cách hot đng ca t chc "dân s" nhà nước hoá này trong nhng ngày thường.

Còn trong đi dch, khi công nhân Sài Gòn và Bình Dương b khoá cht trong các khu dân cư bao quanh các các khu công nghip, t chc này làm gì ?

Vn thế : "thăm hi", "tng quà", ng viên", "giúp đ", "vn đng", làm nhng vic có tính hình thc, phong trào, ca nhng công chc hành chính.

Chúng ta thy gì vic chính quyn và bn thân các t chc "dân s" nhà nước hóa, đc bit là Công đoàn, đã hoàn toànbt ng và b đng trước vic hàng vn dân làm công nhân Sài Gòn, Bình Dương quyết tâm v quê bng tt c nhng phương tin mình có, xe đp, xe máy, và đôi chân trn, ngay sau khi g phong ta vào đu tháng 10 ?

S kin đó cho thy mt điu đã rt cũ, lâu nay ai cũng biết. Các t chc "xã hi dân s" b nhà nước hóa, hành chính hoá này chưa bao gi là nhng người đi din cho dân.

Ngay c khi "giúp dân" trong hon nn, h ch làm vic như nhng công chc nhà nước đang làm công ăn lương.

H không có tinh thn ca xã hi dân s đích thc, dn thân giúp đi bng ni đau ca chính người mình giúp, giúp dân mà luôn mang tình cm biết ơn mt cách chân thành.

Nhng t chc "xã hi dân s" b hành chính hoá này luôn biết báo cáo nhng con s làm lãnh đo nhà nước yên lòng, nói nhng điu lãnh đo nhà nước mun nghe.

Nhưng h không có kh năng báo cáo nhng con s mà bt c nhà lãnh đo nào cũng cn biết, không th nói nhng điu mà bt c nhà nước nào trong hoàn cnh ca Sài Gòn 4 tháng qua cũng cn phi lng nghe : bao nhiêu dân đang đói, nhng người dân đói thc s mun gì, cn phi làm gì đ chng dch mà không dn dân vào bước đường cùng.

"Xã hi dân s" ca cá nhân

Vit Nam không có nhiu nhng t chc dân s được cp phép. Vic thành lp mt "t chc xã hi" Vit Nam là điu vô cùng khó khăn vì nó làm chính quyn thy "nhy cm".

Ông Trn Đăng Tun, tng là Phó Giám đc Đài Truyn hình Quc gia (tc là trong h thng chính tr Vit Nam, ông mang hàm th trưởng, có vai vế và nhiu mi quan h trong h thng), đã phi rt vt v mi có th xin được pháp nhân cho "Qu Cơm có tht" (Qu trò nghèo vùng cao) đ giúp tr em min núi.

Năm 2012, vi uy tín xã hi ca mình, ông có thviết thư ng gi B Ni v thông qua mt t báo nhà nước, đ phàn nàn v vic chưa th xin được pháp nhân cho t chc t thin ca mình. Sau đó ông nhn được giy phép cho "Cơm có tht".

Nếu người Vit Nam ai cũng phi có vai vế xã hi c như ông Trn Đăng Tun mi có th xin được pháp nhân cho t chc ca mình sau hơn mt năm ch đi mòn mi, xã hi Vit Nam không th ng phó được trước các khng hong vượt tm kh năng ca nhà nước, như các đt bão lũ ln min Trung hng năm hay khng hong y tế - xã hi hin nay.

Nếu không xin được pháp nhân cho nhóm, nhng con người dn thân s phi làm vic vi tư cách cá nhân. Khi tng cá nhân không đ sc, phi liên kết vi nhau thành nhóm đ gii quyết công vic, h s thành "t chc" nhưng không khác gì "hot đng chui", mà trong hoàn cnh Vit Nam, nhiu khi d dàng b dán nhãn là "bt hp pháp".

Mt khác, hot đng vi tư cách cá nhân, hoc vi tư cách nhóm nhưng không có pháp nhân, phi làm chui, thì các cá nhân hay "nhóm chui" này s không được xã hi kim soát, không được nhà nước kim toán v mt thu chi tin bc.

Khi các nhóm phi có pháp nhân chính thc, có tài khon ngân hàng ca t chc thay vì s dng tài khon cá nhân, thì xã hi mi có th theo dõi và giám sát các nhóm này, nhà nước mi có th kim toán thu chi ca h.

Bn thân các nhóm nếu phát trin quy mô đ v tài chính, có th thuê nhân viên tài chính chuyên nghip đ minh bch v thu chi, tránh mc phi sai sót do không đ k năng qun lý tài chính liên quan đến nhng hot đng phc tp và có quy mô ln.

Ngược li, dn thân vào hot đng xã hi vi tư cách cá nhân quy mô ln rt d mc phi sai lm, và gi s nếu gp sai lm vì k năng qun lý tài chính còn yếu thì người hot đng xã hi cũng không có kh năng t bo v mình trước tn công ca các bên khác, thm chí có th vướng vào vòng lao lý.

B Công an Vit Nam đang điu tra các hot đng t thin ca ca sĩ Thủy Tiên năm ngoái ti min Trung. Mt s đa phương nhưtnh Qung Bình và Qung Tr, nơi nhn được h tr ca Thủy Tiên năm ngoái, hin đang phi thu thp các chng c hot đng t thin ca ca sĩ năm 2020 ti đây đ báo cáo B Công an. Đó là mt vic ai cũng thy là không th làm chính xác vào thi đim này, và quan trng hơn, có th khiến người dân vùng lũ đây không còn thy các đoàn t thin cá nhân đến trong các mùa lũ ti.

Mt din biến khác vào đu tháng 10 năm 2021 : trong lúc B Công an điu tra vn đ tài chính ca hot đng t thin ca mt s cá nhân min Trung năm ngoái, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh điu tra hot đng ca các nhóm xã hi dân s t thin t 2020 đến nay, đ "rà soát, đánh giá tình hình các cá nhân, t chc hot đng t thin t phát, kêu gi t thin trên đa bàn t năm 2020 đến nay. Có nhng thng kê c th, gm : tên cá nhân, t chc, quy mô, cơ cu t chc, mc tiêu hot đng, cơ s pháp lý"(VietnamNet, 2/10/2021).

Khi nhà nước bt lc trước s phn hàng vn công nhân trong bước đường cùng, Sài Gòn bùng nhot đng t thin "t phát" trong nhng tháng phong ta. H giúp người khác trong nhng ngày khó khăn, ri chm dt hot đng khi không còn "giãn cách xã hi". Làm cách nào Công an điu tra cho hết nhng hot đng này ?

Liu có cn điu tra "cơ s pháp lý" ca nhng hot đng này, khi mà c hai người hp tác vi nhau là thành "t chc", trong khi đó, ai cũng biết không "t chc" nào có giy phép c ?

Nếu m rng ra toàn quc thì sao ? Làm sao chính quyn có th nm hết các nhóm thin nguyn trong c nước khi Vit Nam đang bùng n các hot đng t thin ca xã hi dân s trước mt cuc khng hong y tế - xã hi to ln như vy ? (XemTui tr : "Dch bnh đo ln tt c nhưng tình người thì không")

Công an rt nên điu tra đ tìm ra nhng người li dng hot đng t thin đ trc li, ging như h cn điu tra tham nhũng ca quan chc vy.

Nhưng có mt điu quan trng hơn là to điu kin cho mt xã hi dân s phát trin vng mnh.

Điu đó s giúp cho Công an không cn phi điu tra xem ai đang làm t thin, ai đang kêu gi người khác góp tin t thin đ ri b túi riêng.

Xã hi dân s vng mnh vi các nhóm t chc dân s được công nhn chính thc mt cách d dàng, cũng giúp nhà nước nm rõ có nhng t chc nào đang hot đng, kim toán được hot đng thu chi ca h.

Điu đó cũng giúp mi người trong xã hi nói chung d dàng giám sát các t chc mình đóng góp tài chính.

Xã hi dân s vng mnh cũng giúp người dân t gii quyết các vn đ ca mình khi xã hi đi din vi nhng khng hong quy mô ln đến mc nhng nhà nước hùng mnh nht cũng bt lc.

Đó là điu hin nhiên tt c các nước phát trin.

********************

Phn 2

vietnam2

Quan tài bng cc tông sn xut Sri Lanka đ đáp ng nhu cu cao mùa dch covid. Vit Nam cũng đã đt hàng sn phm này. Hình minh ha.

Nht Bn có mt b môn khoa hc gi là "Tht bi hc" ("Shippai-gaku"), nghiên cu s tht bi ca con người tt c các lĩnh vc, t kinh tế, chính tr, xã hi, giáo dc đến k thut, giao thông, nghiên cu khoa hc nhưng không dng li vic mô t tng tht bi riêng l mà thông qua d liu v nhng s kin tht bi c th ca xã hi con người, đ khám phá các nguyên nhân chiu sâu dn ti tht bi, mô hình hoá cơ chế dn đến tht bi ca con người, đ t đó sáng to nhng cơ chế và phương pháp ngăn chn tht bi tương t trong tương lai.

Mt trong nhng quy lut tht bi mà b môn "Tht bi hc" Nht Bn đã đúc kết được, là nếu đ xy ra trung bình khong 300 s c nh thì tt yếu s xut hin mt tai nn, nếu c đ xy ra trung bình khong 29 tai nn mà không nhn din đ sa cha thì xut hin mt đi khng hong, tc mt tht bi phi tr giá bng nhng tn tht không sa cha được.

Theo "Tht bi hc", mt quc gia hay mt t chc, mun ngăn chn đi khng hong, phi đ kh năng nhn din tng s c nh, nhn ra cơ chế dn đến các s c nh hu như chưa nh hưởng gì đến xã hi và con người nói chung y, đ kp thi sa cha cơ chế đó, ngăn chn s xut hin ca tai nn ln và sau đó là khng hong ln.

Có nhiu nguyên nhân khiến cho Sài Gòn nói riêng và Vit Nam nói chung tht bi trước đt bùng phát dch Covid-19 mùa hè năm 2021.

Bài viết này s m đu bng vic mô t mt hin tượng tht bi trong qun tr quc gia trong đi dch Covid-19 Vit Nam, ch như mt ví d đin hình, (hin tượng băm nát h thng giao thông quc gia thành tng mnh vn), ri phân tích nguyên nhân dn đến sai lm đó (chính sách phân quyn cho tng đa phương qun lý giao thông trên đa ht ca mình, trong khi giao thông là yếu t liên đa phương, thm chí liên quc gia), cui cùng, đi tìm cơ chế vn hành ca h thng dn đến nhng sai lm đó.

Đ sa cha nhng sai lm này, Vit Nam không th ch bt đu bng vic vá víu mt vài chi tiết có tính li k thut mà phi sa ngay tn gc là cơ chế vn hành ca quy trình ra quyết sách tm quc gia, trong đó ni bt là s thiếu vng vai trò ca mng lưới think tanks trong mt xã hi dân s trưởng thành.

Mt s chi tiết trong bài viết này đã được gi đến nhng người có trách nhim bng nhiu kênh khác nhau. đây, chúng tôi tng hp li thành mt bài viết ngn.

Qun tr : phân quyn và hn lon

Hin tượng ni bt Vit Nam trong đt bùng dch Covid mùa hè năm 2021 là h thng giao thông b vô hiu hoá mt cách vô lý, dn đến chui cung ng cho đi đô th b cht gãy.

Chính quyn mi tnh, huyn, qun, phường xã đu có quyn phong ta giao thông, khoá cht tuyến đường đi qua khu vc mình kim soát.

Ví d "tiêu biu" nht cho chuyn này là Cn Thơ thc hin các bin pháp chng dch "trung chuyn hàng hóa" (xe ch hàng khi đến Cn Thơ thì phi chuyn sang xe khác đ đi tiếp), thc cht là "làm khó" các chuyến xe ti vn hàng hóa, ch yếu là nhu yếu phm, cung ng cho Sài Gòn khi Sài Gòn phong tỏa.

Ngày 25 tháng 8, sau khi B trưởng Giao thôngphê phán gay gt thì Cn Thơ thay đi bin pháp "trung chuyn hàng hóa" bng bin pháp i tài xế". Thc tế là các hãng vn ti không th đ ngun nhân lc đ đi tài xế mi khi xe đến Cn Thơ. Do đó, thc cht, Cn Thơ vn chn tuyến đường cung ng cho Sài Gòn, bt chp trung ương (B trưởng Nguyn Văn Th) phê phán.

Nguyên nhân ca điu này nm k thut phân quyn trong ngh thut qun tr quc gia ca chính quyn trung ương. Trong đi dch, chính quyn trung ương vn chp nhn phân quyn cho đa phương qun lý h thng giao thông.

Giao thông là mt mng lưới có tính liên vùng, liên đa phương, có tính quc gia, thm chí quc tế. Mt khi phân quyn cho đa phương đến tn cp phường xã, đi kèm yêu cu đa phương chu trách nhim không đ dch bùng phát ti khu vc ca mình, và đnh đim là ch th"thc hin cách ly trit đ gia người vi người, gia đình vi gia đình, xã phường vi xã phường ; nếu thiếu lc lượng bo đm cho công tác này thì Công an, quân đi s đáp ng" (VnExpress, 28/8/2021, Quân đi ch trì lo lương thc cho Thành phố Hồ Chí Minh), tt yếu mi đa phương s khóa cht khu vc ca mình, kết qu là mng lưới giao thông b băm nát.

Có nhng vic trung ương không th vi ti, ch có đa phương do nm vng đa bàn mi làm được, ví d như tiêm vaccine, xét nghim, phân phi lương thc trong vùng b phong tỏa.

Có nhng vic đa phương và trung ương phi phi hp cùng nhau, như xây dng mng lưới bnh vin điu tr bnh nhân dương tính đến mc b tr nng, hay các trung tâm cách ly tp trung.

Vit Nam, trung ương đã phân quyn cho đa phương qun lý nhng thành tliên đa phương như mng lưới giao thông, đng thi, li giành nhng vic phi quen thuc đa bàn mi làm được, tiêu biu là điu b đi t nơi khác đến Sài Gòn đ i ch h" cho toàn dân trong 14 qun, sau khi đã cht đt chui cung ng.

Chn mng lưới giao thông : Không tuân theo chính lut pháp mình đt ra

Nhà nghiên cuPhan Thanh Hà đã ch ra mt kiu vn hành khiến Vit Nam tht bi.

"Phòng chng dch thiếu nn tng chuyên môn dch t thì không đt được mc tiêu dp dch ln mc tiêu kinh tế. Nếu cách điu hành tiếp tc theo xu hướng cp trên ra mnh lnh duy ý chí, cp dưới ch tuân th mnh lnh ca cp trên, không cn lut pháp và phn bin, thì s khó tránh khi khng hong c y tế ln kinh tế và xã hi".

Lut Phòng, chng bnh truyn nhim có hiu lc t 2007 chia ra hai tình trng ca mt dch bnh là (1) tình trng "có dch" và (2) tình trng khn cp, đng thi, quy đnh các bin pháp tương ng vi hai tình trng này. Đim a, khon 1, Điu 3 ca Lut này quy đnh bnh nhóm A"gm các bnh truyn nhim đc bit nguy him có kh năng lây truyn rt nhanh, phát tán rng và t l t vong cao hoc chưa rõ tác nhân gây bnh". Có th nói Covid-19 thuc nhóm A.

Theo đó, khi tình trng "có dch" thì "hn chế tp trung đông người" (đim c khon 1 Điu 52), còn trong "tình trng khn cp" thì "cm tp trung đông người" (đim d khon 2 Điu 54).

Cho đến nay, đu tháng 10/2021, sau khi đã có hơn 20 ngàn người chết vì Covid, Vit Nam vn chưa công b "tình trng khn cp" (theo Điu 1, Pháp lnh tình trng khn cp ; Điu 42 đến 45, Lut Phòng, Chng bnh truyn nhim 2007 ; Điu 70, 74, 88, 96, Hiến pháp 2013), nhưng các bin pháp phong ta giao thông thc cht là thuc tình trng khn cp.

Lut Phòng, Chng bnh truyn nhim 2007 cho phép lp các cht kim soát giao thông ra vào vùng có dch bnh, theo hướng "hn chế ra, vào vùng có dch đi vi người và phương tin ; trường hp cn thiết phi kim tra, giám sát và x lý y tế" (đim a, khon 1, Điu 53).

Không có điu lut nào trong Lut Phòng, chng bnh truyn nhim cho phép lp các cht đ chn các tuyến đường giao thông, ngay c khi đã công b tình trng khn cp, đ cm người dân di chuyn.

Cũng không có điu lut nào quy đnh không được di chuyn vì "nhu cu không thiết yếu" hay ch "hàng hoá không thiết yếu".

Nhưng trong thi gian "giãn cách xã hi", tt c các đa phương, nghiêm trng nht là Thành phố Hồ Chí Minh, cm tt c các phương tin giao thông, k c công cng (xe bus) hay tư nhân (taxi, xe giao hàng), vô hiu hoá toàn b mng lưới giao thông đô th.

Phân quyn cho đa phương băm nh mng lưới giao thông, xét t góc đ dch t hc, là mt cách làm vô lý, vì nhng yếu t nm trong chui cung ng này, bao gm c các tuyến cung cp lương thc thc phm, các phương tin vn chuyn như shippers giao hàng online, không thuc v đường truyn lây nhim ch yếu ca Covid-19, và có th d dàng bo đm an toàn bng các bin pháp 5-K.

Khi phong tỏa giao thông ch bng mnh lnh : Sinh con không phi là nhu cu thiết yếu ?

Ngày 4 tháng 10 mi đây, mt ph n quê Đng Tháp làm công nhân Long An, mang thai cn ngày sinh và đã mt đa con trong bng vì b cht kim soát chn đường không cho đến Trm y tế. Đi din huyn Tân Thnh tnh Long An nói cho báo Dân trí :

"Sn ph b đau bng d di, ra nhiu máu ngay ti cht kim dch. Lc lượng y tế huyn (Tân Thnh) đã h tr đưa sn ph qua tnh Đng Tháp đ cp cu nhưng không được qua cht nên đã đưa sn ph tr li Trung tâm y tế huyn. Do phi đi quá lâu, nên khi v ti Trung tâm y tế, kim tra li thì sn ph đã b lưu thai" (Dân trí, ngày 3/10/2021).

Phê phán nhng người lính gi cht vô cm và máy móc là đúng, nhưng không phi ch có h chu trách nhim. Nhng người lính máy móc này đang vi phm chính lut pháp Vit Nam (như gii thích bên dưới) và hành x mt cách vô cm, nhưng h li đang thc hin đúng ch th được giao.

Trách nhim ca người lãnh đo đt nước là thiết kế cơ chế đ không xy ra nhng bi kch như thế.

Xét góc đ qun tr quc gia trong đi dch, mt trong nhng nguyên nhân khiến Vit Nam tht bi trước đi dch Covid-19 mùa hè năm 2021 vì sai trong nguyên tc phân cp quyn lc : Giao cho đa phương quyết đnh nhng vn đ trung ương phi nm, và trung ương giành nhng vic ch đa phương mi làm được.

phn cui ca bài viết, chúng tôi s phân tích cơ chế nào khiến Vit Nam vp phi sai lm đó.

Phong ta giao thông ngay trong Kế hoch g phong ta : tư duy phiến din trong thiết kế chính sách

Thành phố Hồ Chí Minh g b phong ta t 1/10/2021, kế hoch m ca (3168/UBND-TH) công b ngày 25/09 (bn tóm tt đăng trên trên báo VnExpress trước đó mt ngày) và yêu cu người dân Sài Gòn đóng góp ý kiến.

Có mt chuyên gia ra ch ra bt cp ca bn kế hoch này : Quyn đi li ca người dân s ph thuc vào 6 biến s sau đây :Bn là ai, Bn đâu, Bn làm ch nào, Tuyến đường (t nơi đến ch làm), Công vic (làm gì) và Phương tin di chuyn.Xây dng kế hoch đi li mt thành ph 10 triu người (thc tế là khong 14 triu, trước dch) thì phi tính hết, ít nht, 6 biến s trên.

C 6 yếu t này đu xut hin trong D tho kế hoch nêu trên, đt nhng đon khác nhau trong văn bn. Khi ráp ni c 6 biến s này li thành mt bn đ, chúng ta thy D tho đã m yếu t này thì khóa yếu t kia. Bi l, nó yêu cu tt c 6 yếu t này đu "xanh" thì mi di chuyn được.

Xác sut đ mt người tha mãn tt c 6 biến s nói trên (tt c đu xanh) là rt thp.

Có bao nhiêu phn trăm dân s Sài Gòn tha mãn c 6 biến s này ? Ví d, bn có th xanh nhưng nhà trong vùng đ ? Bn có th xanh, nhà cũng trong vùng xanh, nhưng ch làm nm trong vùng đ ? D tho không nói đến phương tin cá nhân. Nếu bn trong vùng xanh, ch làm vùng xanh, nhưng tuyến đường thì đi qua vùng đ thì sao ?

Nhng người viết kế hoch này rõ ràng ch quan tâm đến tng biến s như là nhng yếu t ri rc, mà không nhn thy rng, trong mt đi đô th như Sài Gòn, mt đi đô th va b bão tràn qua, và bão vn chưa tan, các biến s nói trên có mi quan h chng cht như mt mng nhn nhiu tng.

Đó là chưa k đến các loi giy phép được k trong d tho. Gi s mt người "xanh" c 6 yếu t trên, bn thân vic xin cho đ 6 th xanh cũng khiến mi th tr nên hn lon.

Sau ngày 1/10, chúng ta thy tình hình không như bn kế hoch mong mun. ch này, người dân đi li t không tuân theo các quy chun bo đm an toàn khi "sng chung vi virus", ch khác, h li b kim soát cht đến mc không cn thiết. Ch sau vài ngày, nhiu nơi Sài Gòn đã tr li như chưa tng có dch.

Như vy, các chi tiết ca kế hoch này không được thc thi trên thc tế.

Nó là mt trường hp đin hình đ chúng ta thy năng lc ca b máy xây dng quyết sách trong bi cnh khng hong Vit Nam.

các đi đô th tương t Hà Ni và Sài Gòn như Singapore hay Tokyo, đơn gin là tt c nhng người đang âm tính, không tiếp xúc vi ngun bnh, không vướng vào đường truyn lây bnh, tuân th các bin pháp an toàn (Vit Nam gi tt là 5K) thì đu có th di chuyn. Nếu mi người đu tuân th 5K thì dch bnh s b kim chế mc h thng y tế không quá ti.

Ban ch đo quc gia Phòng chng Covid-19 : cơ chế ca quá trình ra quyết đnh

trên chúng tôi cho rng mng lưới giao thông là cái thuc v tm quc gia, thm chí quc tế, không th chng đi dch bng cách băm nh ra giao cho tng đa phương. Điu đó khiến mng lưới giao thông và chui cung ng b phá v.

Tuy nhiên, đ lãnh trách nhim ra quyết đnh liên quan đến giao thông mt cách hiu qu khi chng đi dch, bt k quc gia nào cũng vy, trung ương phi có nhng nhóm tư vn chuyên nghip, căn c vào thông tin v dch bnh, tham vn vi đa phương đ ra quyết đnh kp thi.

H cn ít nht 2 điu kin :

1. V mng lưới y tế : có h thng xét nghim, truy vết người nhim bnh mt cách nhanh chóng, đ cho kết qu tương đi chính xác. Nếu nm s liu người bnh và tc đ lây lan không đ chính xác, không th nm đúng tình hình dch bnh và phán đoán xu hướng mt cách đúng đn.

2. V b phn tư vn : Có nhóm tư vn cp chính ph, ch yếu là các chuyên gia y tế, quan trng nht là chuyên gia v dch t hc, người lãnh đo nhóm phi là chuyên gia đu ngành v dch t, có thêm mt s lượng ln chuyên gia giúp vic, thu thp và phân tích thông tin liên quan đến các din biến dch bnh, phân tích din biến mt cách khoa hc đ có th d báo xu hướng.

Trong 2 yếu t trên, v yếu t mng lưới y tế, Tiến sĩ Nguyn Tiến Huy, Phó giáo sư Trường Y tế Nhit đi và Sc khe Toàn cu, Đi hc Nagasaki, cho chúng tôi biết rng, k thut và quy đnh xét nghim ca Vit Nam có th dn đến kết qu không chính xác khá ln vi thc tế, to ra kết qu "dương tính gi" hoc b sót ca nhim, dn đến các con s lây nhim không theo quy lut nào c, làm cho người nghiên cu và người ra quyết đnh không th đánh giá và phán đoán xu hướng mt cách tương đi chính xác. Người nghiên cu có th da vào s ca t vong, là con s tương đi chính xác, đ phán đoán v con s lây nhim thc và xu hướng ca nó, nhưng du sao đó cũng ch là phán đoán gián tiếp.

đây tôi không đánh giá v mng lưới y tế ca Vit Nam mà tp trung bàn v riêng v b máy ra quyết đnh. D thy là nó có vn đ nghiêm trng v "cơ cu". Tng cá nhân có th gii, nhưng mt khi cơ cu sai thì cá nhân gii trong b máy đó cũng s d dàng tr nên vô hiu hóa.

Ngày 21/7, B Y tế đăng tin Vit Nam thành lp"T công tác đc bit ca Chính ph thc hin công tác phòng, chng dch Covid-19".

Chúng ta có th thy gì khi nhìn "cơ cu" Ban lãnh đo và thành viên ca