Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/10/2021

Trên nói dưới không nghe : loạn sứ quân hay tự diễn biến ?

Nhiều tác giả

Cấp dưới không phục tùng cấp trên : liệu có dễ bị bãi chức ?

Hoài Nguyễn, VNTB, 19/10/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch trong đợt dịch Covid-19 hôm nay 17/10 nhấn mạnh : "Triển khai Nghị quyết 128 phải nhất quán, thông suốt từ Trung ương xuống địa phương ; cấp dưới phải phục tùng cấp trên ; địa phương tuyệt đối không được ban hành các quy định trái với chỉ đạo của cấp trên".

suquan1

Địa phương tuyệt đối không được ban hành các quy định trái với chỉ đạo của cấp trên

Tuy nhiên ngay trong cuộc họp này cho thấy ý kiến của vị Phó Ban chỉ đạo Vũ Đức Đam lại mang dáng dấp của ‘bất phục tùng’, khi ông cho rằng chỉ tới khi vắc xin Covid về nhiều, thì Việt Nam mới có điều kiện để chuyển dần sang trạng thái mới.

Trong lúc đó thì phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cho rằng Việt Nam đã kiểm soát được tình hình và từng bước chuyển sang trạng thái mới.

Thủ tướng cho rằng tình hình thay đổi thì việc tổ chức thực hiện cũng phải thay đổi ; sắp tới, các cơ quan sẽ nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 theo hướng vừa chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống dịch, vừa chỉ đạo nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Vắc xin nào để ngừa căn bệnh "trên bảo dưới không nghe" ?

Có ý kiến : nếu chỉ căn cứ vào văn bản pháp quy hiện hành, liệu có dễ kỷ luật lãnh đạo địa phương khi các vị quan chức đầu tỉnh này "không phục tùng cấp trên" ?

Trả lời nhanh : chỉ dễ khi Bộ Chính trị ‘nhúng tay’ bằng lệnh điều động – ví dụ như hôm 20-8-2021, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chẳng hạn.

Vì sao lại như thế ?

Căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có thể liệt kê các chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, bao gồm : Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Tùy thuộc vào vị trí của người giữ chức vụ, pháp luật quy định chủ thể có thẩm quyền trình/ giới thiệu là tập thể (Thường trực Hội đồng nhân dân) hoặc cá nhân (Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân). Trình tự, thủ tục để Hội đồng nhân dân bầu người giữ chức vụ được thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Hiện nay, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề xử lý kỷ luật đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu có thể được chia thành hai nhóm.

Thứ nhất là nhóm văn bản pháp luật về cán bộ, công chức : Các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức có quy định chung về xử lý kỷ luật đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được kể đến là Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019 (Luật Cán bộ, công chức). Luật này quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồm : Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

Tuy nhiên, vì liên quan đến các vấn đề chung, có tính bao quát nên Luật Cán bộ, công chức không quy định rõ trình tự thủ tục, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với từng đối tượng cán bộ cụ thể.

Thứ hai là nhóm văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước : Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương không đề cập trực tiếp đến vấn đề "xử lý kỷ luật" đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, mà đề cập đến việc bãi nhiệm dưới góc độ là thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và cách chức với góc độ là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Hình thức kỷ luật cách chức được áp dụng theo trình tự, thủ tục hành chính đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu và làm việc tại khối cơ quan hành chính, cụ thể : Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tich Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới.

Căn cứ vào thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 7 Điều 28 Luật Tổ chức Chính phủ, khoản 7 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trong việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới (khoản 7 Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương), thì Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xử lý kỷ luật với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý kỷ luật với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới.

Quy định này xác định đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trong việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, nhưng không đề cập đến thẩm quyền "bãi nhiệm" của Hội đồng nhân dân đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu đang làm việc tại cơ quan hành chính.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 112 về nguyên tắc xử lý kỷ luật thì đối với trường hợp cán bộ đã bị xử lý kỷ luật đảng, thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy định số 102/QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, chỉ có 04 hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức bao gồm : Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Vắc xin hiệu quả nhất : lệnh của Bộ Chính trị

Rối rắm ở trên xuất phát từ việc dân chủ hình thức, bởi giữa cơ chế dân cử và cơ chế hành chính luôn có sự khác biệt.

Muốn không còn sự mâu thuẫn, chồng chéo, cần xác định những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu không phải là đối tượng áp dụng trách nhiệm kỷ luật hành chính, các quy định về xử lý kỷ luật nói riêng và các vấn đề về công tác quản lý cán bộ nói chung.

Và ở đây với những tiền lệ, cho thấy việc xử trí nhanh nhất là Bộ Chính trị đưa ra một quyết định hành chính về điều động nhân sự nào đó ở cấp lãnh đạo địa phương cho tới bộ ngành – kể cả cấp cao chót vót như phó thủ tướng, chuyển về làm ‘sếp phó’ ở những cơ quan như Tuyên giáo, Ban Kinh tế trung ương.

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 19/10/2021

**********************

Lãnh đạo cấp dưới không phục tùng cấp trên nói lên điều gì ?

Diễm Thi, RFA, 18/10/2021

Ti cuc hp trc tuyến toàn quc v kết qu phòng, chng dch hôm 17 tháng 10, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính nhn mnh vic thc hin Ngh quyết 128 phi nht quán, thông sut t trung ương xung đa phương ; cp dưới phi phc tùng cp trên.

suquan2

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính AFP

Hôm sau, ti bui ta đàm "Ngh quyết 128 - Hướng đến bình thường mi" do Cng thông tin Chính ph t chc, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban Dân nguyn phát biu :

"Theo quan đim ca tôi, tính tuân th ca các đa phương là rt quan trng. Chúng ta đã có cơ s ri khi áp dng Ch th 15, 16, 19. Bây gi thêm 128 là cho quyn anh thích ng mà anh không thích ng được thì cơ chế kim soát ca chúng ta có l phi đình ch, loi tr, hoc cách chc mt s lãnh đo không tuân th, không hòa cùng nhp đp ca c nước ; hoc vì câu chuyn cá nhân hay đa phương ca mình mà ngăn cn các đa phương khác, ngăn cn các ch th khác. Đc bit cm tình trng trên bo dưới không nghe. Trung ương điu hành tuyt đi mà đa phương li không tuân th thì không th chp nhn được".

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, người dân b bt buc phi tuân th các mnh lnh ca cp xã, cp huyn, cp tnh nhưng cp tnh li không tuân th cp Trung ương là câu chuyn rt khó hiu.

Ông H. mt người am hiu tình hình ni b Đcộng sản Việt Nam Hà Ni nói vi RFA sáng 18 tháng 10 rng, ông Phm Minh Chính là Trưởng ban T chc Trung ương Đng nhim k trước, nên nhân s ca c nước khóa này là do ông y quy hoch, bi dưỡng và b nhim. Nếu ông Chính nói lãnh đo các đa phương không tuân th cp trên là ông y đã t v vào mt mình. Ông H. phân tích :

"Xét v tính t chc k lut thì như thế là kém. V lý mà nói thì cp dưới phi nghe lnh cp trên nhưng vi tình hình Vit Nam hin nay thì như câu ngn ng : Người trên chng chính ngôi, đ cho k dưới chúng tôi coi thường.

Trước đây, nhng mnh lnh ông Chính đưa ra v chng dch thay đi liên tc như chong chóng. Cp dưới thi hành chưa xong cái th nht đã ra cái th hai nên h không theo na. Đy là khuyết đim ca c cp trung ương ln đa phương. Không phi lon 12 s quân na mà lon c 63 s quân, tc 63 tnh, thành. H mun chng minh "ta là vua mt x, không nghe ai hết".

S dĩ có chuyn trên bo dưới không nghe là vì cp dưới ch lo gi ghế. H không làm vì trách nhim va chng dch va không ngăn sng cm ch, bt li cho dân hay nh hưởng đến kinh tế trong dài hn. Do đó, chuyn cp dưới bt tuân cp trên là chuyn có tht. Còn trách nhim ca ai thì phi m x vn đ mi nói được".

Ngh quyết 128 ca Chính ph được ban hành ngày 11 tháng 10 và có hiu lc thi hành ngay, nhưng li thiếu phn hướng dn thi hành v xác đnh cp đ dch ca B Y tế, nên Ngh quyết chưa th áp dng được trong thc tế.

Phía B Y tế có hướng dn tm thi v chuyên môn là không ch đnh xét nghim đi vi vic đi li ca người dân mà ch thc hin xét nghim đi vi trường hp đến t đa bàn có dch cp đ nguy cơ cao

suquan3

Công an đng chn ti mt cht Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/9/2021 khi người lao đng bt đu ri thành ph trước khi lnh phong to được d b vào sáng ngày 1/10/2021. Reuters

Theo truyn thông Nhà nước, Ngh quyết 128 đã thc s tháo g nhng rào cn trong giai đon khôi phc sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Tuy nhiên đến ngày 18 tháng 10, các tnh như Hi Dương, Thái Bình vn yêu cu nhng người đến t nơi khác khi qua cht kim soát ca ngõ phi có giy xét nghim Covid-19. Ti mt s cht kim soát trên đa bàn tnh Thái Bình, mt s người đến t Hi Phòng không có giy xét nghim nên b yêu cu quay đu nếu không mun phi cách ly.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hp nhn đnh, đã là Ngh quyết thì tt c đu phi tuân theo bi Ngh quyết là lnh, được coi là mt văn bn quy phm pháp lut. Nếu không tuân th thì b k lut. đây không phi là chuyn cp dưới tuân lnh cp trên. V vic các đa phương không tuân th Ngh đnh mi nht ca Chính ph, ông Hp nêu quan đim ca mình :

"Nó đơn gin thôi, tc là t khi ra Ngh quyết 128 thì có nhiu tnh không nghe theo và vn áp dng theo kiu ca mình. Trước nay vn xy ra chuyn như vy nhưng riêng ln này thì nó có biu hin nng hơn vì lý do : Mt là người ta s m ca thì không an toàn, h b nh hưởng. Đó là lý do chính. Ngoài ra còn có lý do dưới h không nghe trên là vì gn đây có nó nhng lúc h cm thy h không nghe được vì mt s vn đ. Va ri, sau đi hi đng thì tnh nào cũng có bí thư mi, ch tch mi, công an mi nhưng h li nhn thc rt kém.Thc s ra thì bn thân nhng người trong chính quyn Vit Nam bây gi h có nghe nhau my đâu".

Ông Hp nêu mt ví d c th v vic các cp không nghe nhau mà ông cho là rt nguy him trong công tác phòng, chng dch. Đó là khi B Y tế có lnh phi tiêm vc xin cho nhng người trên 65 tui và nhng người có bnh nn, Hà Ni dt khoát không nghe. Thc tế ch có nhng người trên 65 nhưng là cu chiến binh, đng viênthì được tiêm, còn li thì không.

Ông Hà Hoàng Hp kết lun, "vic này còn láo hơn vic các đa phương không thc hin Ngh quyết 128. Thôi thì k nó đi. Phép Vua thua l làng. Vua không là cái gì đy hết".

Ti bui ta đàm "Ngh quyết 128 - Hướng đến bình thường mi" hôm 18 tháng 10, Phó trưởng Ban Dân nguyn Lưu Bình Nhưỡng kiến ngh cn có giám sát cht ch lãnh đo đa phương đ xác đnh trách nhim. Ông Nhưỡng nhn mnh : "Vào trn mà đng chí không ch huy được thì đ ngh lui ra, đ người khác làm thay ch đánh trn mà như vy chúng ta s thua".

Điu ông Nhưỡng đ ngh nhc nh li bui hp lãnh đo ch cht hôm 24 tháng 8 năm 2021. Tng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyn Phú Trng trong bài phát biu kết lun cuc hp đã đ ngh các bí thư tnh u, thành u trc tiếp ch đo công tác phòng, chng dch ; khn trương trin khai các nhim v trong đó có vic "thay thế kp thi các cán b yếu kém không hoàn thành nhim v phòng, chng dch".

Kết qu là ông Phm Minh Chính lên thay ông Vũ Đc Đam làm Trưởng ban Ch đo Quc gia phòng, chng dch Covid-19.

Ngay chiu hôm sau, 25 tháng 8, ông Chính ch trì bui hp Ban Ch đo chng dch vi vai trò Trưởng ban. Các Phó trưởng Ban tham d gm y viên Trung ương Đng, Phó Th tướng Chính ph Vũ Đc Đam ; Bí thư Trung ương Đng, Phó Th tướng Chính ph Lê Minh Khái ; y viên Trung ương Đng, Phó Ch tch Quc hi Nguyn Khc Đnh và y viên Trung ương Đng, Phó Th tướng Chính ph Lê Văn Thành.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 18/10/2021

**********************

Th tướng : Cp dưới phi phc tùng cp trên

Lam Thanh, Một Thế Giới, 17/10/2021

Trong trin khai thc hin Ngh quyết 128, Th tướng yêu cu phi nht quán, thông sut t Trung ương xung địa phương ; cp dưới phi phc tùng cp trên

Nhiu vic không có tin l phi gii quyết

Kết lun cuc hp vi các địa phương v công tác phòng chng dch,Th tướng cho hay, các ý kiến đánh giá, nhng kết qu đạt được là rt đáng trân trng trong hoàn cnh đất nước còn khó khăn. Hơn na, kh năng đáp ng ca ngành y tế, ngun lc, điu kin cơ s vt cht và con người đều hn chế.

Tuy nhiên, Th tướng cho rng vn còn nhiu hn chế, bt cp trong lãnh đạo, ch đạo, t chc thc hin ca các cp, các ngành, các địa phương. Theo Th tướng, cn tiếp tc nghiên cu, đánh giá tht k, tht sâu, tìm ra nguyên nhân, nht là nguyên nhân ch quan, rút ra nhng bài hc kinh nghim để khc phc.

Th tướng cho biết Vit Nam đã kế tha nhng bin pháp phù hp trước đây, đồng thi bám sát thc tin, tham kho kinh nghim nước ngoài để đổi mi, đưa ra gii pháp phù hp và linh hot, sáng to trong t chc thc hin.

Đặc bit, Vit Nam đã thc hin mt s bin pháp có tính cht bước ngot như điu động lc lượng h tr các địa phương tâm dch ; chuyn hướng chiến lược t tp trung sang phân cp ti tn cơ s trong trin khai các bin pháp y tế, chăm lo an sinh xã hi

"Rt nhiu vic không có tin l phi quyết định trong thi gian rt ngn, bi cnh rt khó khăn, bàn bc to đồng thun, báo cáo cp có thm quyn", Th tướng nói và nêu c th như trin khai hàng trăm trm y tế lưu động ti Thành ph H Chí Minh, điu động hàng trăm nghìn cán b chi vin, lo an sinh xã hi cho hàng triu người dân trong mt thi gian rt gp rút.

Th tướng nhn mnh, tình đồng chí, nghĩa đồng bào rt quan trng trong nhng thi khc khó khăn. Ngoài ra, vic phân cp phân quyn phi đi đôi vi b trí ngun lc, nâng cao năng lc cán b và tăng cường kim tra, giám sát. Tuyt đối không lơ là, ch quan mt cnh giác trước dch bnh nhưng cũng không mt bình tĩnh, thiếu tnh táo, thiếu sáng sut.

"Vic trin khai các gii pháp mi cn bàn bc k lưỡng, trao đi đổi li, tho lun dân ch, lng nghe các ý kiến phn bin. Khi đã thng nht, thc tế chng minh có hiu qu thì kiên trì, kiên định thc hin các gii pháp đã đề ra", Th tướng nói.

suquan4

Th tướng phát biu ti hi ngh-nh : VGP

Theo Th tướng, trong quá trình ch đạo và t chc thc hin, Ban Ch đạo Quc gia và các địa phương đã kế tha các nguyên tc, bin pháp được áp dng trong các đợt dch trước ; đúc kết các bài hc kinh nghim t thc tin, b sung và hình thành công thc trong phòng, chng dch : 5K + vc xin, thuc điu tr + công ngh + ý thc ca nhân dân và các bin pháp khác.

Các tr ct là giãn cách, cách ly hp nht, nhanh nht, cht nht có th, có mc tiêu và l trình rõ ràng ; xét nghim thn tc, bo đảm an toàn, khoa hc ; điu tr t xa, t sm, t ngay ti cơ s, góp phn gim chuyn nng, gim t vong.

Nhng kết qu đạt được mi là bước đầu

Th tướng nêu rõ, nhng kết qu đạt được mi là bước đầu, chng đường sp ti còn rt gian nan, nhưng chúng ta có cơ s khoa hc và thc tin để t tin thc hin thích ng an toàn, linh hot, kim soát có hiu qu dch bnh.

Th tướng yêu cu, phi làm tt công tác d báo, nm tình hình dch bnh, din biến ca các chng vi rút mi ; khn trương xây dng chương trình tng th v phòng chng dch, hoàn thành chương trình phc hi và phát trin kinh tế - xã hi.

Đồng thi, Th tướng nhn mnh cn làm tt công tác bo đảm an sinh xã hi, không để sót lt người cn h tr ; nhanh chóng khôi phc chui cung ng lao động. Gi vng n định chính tr xã hi, an toàn trt t xã hi. Khn trương có gii pháp m ca trường hc cho các cháu. Trin khai mt s gii pháp c trước mt và lâu dài để chăm sóc các cháu m côi do dch bnh.

Th tướng yêu cu B Y tế hướng dn an toàn, khoa hc, hiu qu, kp thi để các địa phương tiếp tc trin khai mnh m chiến dch tiêm chng vc xin ; nghiên cu sa đổi, b sung Ngh quyết 21 v mua và s dng vc xin ; ch động chun b vc xin cho năm 2022 ; đẩy mnh nghiên cu, chuyn giao công ngh, sn xut vc xin trong nước.

Th tướng lưu ý, điu tr vn là nhim v rt quan trng khi m ca tr li nn kinh tế. Lý do người đã tiêm vc xin vn có th b nhim bnh dù gim nguy cơ tăng nng và t vong. Do đó, để kim soát ri ro, kim soát t vong, B Y tế, các b, ngành và địa phương phi chun b cơ s, năng lc điu tr theo hướng va tp trung để điu tr các ca bnh nng, va phân cp, phân tán để người bnh tiếp cn y tế nhanh nht, sm nht, ngay t cơ s.

Cp dưới phiphc tùng cp trên

Trong trin khai thc hin Ngh quyết 128, Th tướng yêu cu phi nht quán, thông sut t Trung ương xung địa phương ; cp dưới phi phc tùng cp trên ; địa phương tuyt đối không được ban hành các quy định trái vi ch đạo ca cp trên ; nếu thc hin cao hơn, sm hơn, phi báo cáo cp trên.

suquan5

Toàn cnh cuc hp-nh : VGP

Th tướng lưu ý tiếp tc lng nghe, tiếp thu các ý kiến ca các chuyên gia, các nhà hot động thc tin, nhng cơ quan, địa phương để sa đổi, b sung, hoàn thin quy định tm thi ca Chính ph và hướng dn ca B Y tế v thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch bnh.

"Tinh thn là thn trng, không nóng vi nhưng cũng không cu toàn ; lãnh đạo, ch đạo tp trung, thng nht, xuyên sut t Trung ương ti các địa phương. Các b, các ngành, các địa phương t chc thc hin linh hot, sáng to, phù hp tình hình ; nhng gì chưa phù hp phi b sung, điu chnh ngay", Th tướng nêu.

Th tướng nêu rõ, tình hình thay đổi thì vic t chc thc hin cũng phi thay đổi ; sp ti, các cơ quan s nghiên cu, báo cáo, đề xut cp có thm quyn để tiếp tc kin toàn Ban Ch đạo Quc gia theo hướng va ch đạo nhim v phòng chng dch, va ch đạo nhim v phc hi và phát trin kinh tế - xã hi.

Lam Thanh

Nguồn : Một Thế Giới, 17/10/2021

***********************

Trên bảo dưới chưa nghe, tỉnh thành ‘vẫn nghiên cứu’ quy định đi lại

Nghị quyết 128 của Chính phủ ra đời trong bối cảnh số ca Covid-19 ở Việt Nam tiếp tục giảm, tuy nhiên các địa phương trở thành các tiểu bang hoặc các khu tự trị, bất tuân lệnh Thủ tướng yêu cầu mở cửa về giao thông và mở cửa quyền đi lại cho người dân giữa các tỉnh thành.

suquan6

Ảnh : hầu hết các báo đều ghi nhận tình trạng mỗi địa phương áp dụng 1 kiểu, khiến cho người dân vẫn bị ngăn cấm đi lại và chính phủ cũng đau đầu vì loạn sứ quân cát cứ

Hầu hết các báo đều ghi nhận tình trạng "loạn sứ quân" và "mỗi nơi một kiểu", cơ bản là không có địa phương nào chấp hành theo lệnh của Thủ tướng với nghị quyết 128 đã ban hành được rất nhiều người ghi nhận là tiến bộ và thông thoáng.

Nghị quyết 128, Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay Thủ tướng, có hiệu lực từ ngày ký ban hành 11/10.

Theo Nghị quyết, các địa bàn chia thành 4 cấp độ dịch bệnh, gồm : Cấp 1 (nguy cơ thấp – bình thường mới), màu xanh ; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng ; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam ; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.

Người dân được đi lại từ cả 4 cấp độ nguy cơ ; với người đến từ địa bàn cấp 3 kèm theo điều kiện về tiêm vaccine, xét nghiệm ; người đến từ địa bàn cấp 4 hạn chế đi lại.

Nghị quyết 128 nói các tỉnh, thành có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân

Tuy vậy, ngay chính báo chí nhà nước cũng phê phán rằng những ngày qua, việc đi lại vẫn chưa được tiến hành giống Nghị quyết 128.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 16/10, "trên thực tế mấy ngày qua việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ".

Báo này cho hay An Giang vẫn yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải xin phép.

Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều cho biết hiện nay các quy định cũ vẫn thực hiện, dự kiến tuần sau mới triển khai theo tinh thần nghị quyết 128.

Đến hết 31/10. Vĩnh Long vẫn duy trì các biện pháp giống như khi áp dụng chỉ thị 19 của Chính phủ với các chốt kiểm soát ra vào tỉnh, cách ly người ra vào địa phương.

Báo Tuổi Trẻ nói : "Tại Hải Phòng, ngày 15/10 nhiều người dân đến từ Hà Nội phản ánh tại chốt kiểm soát lối ra đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dù tiêm đủ liều vắc xin vẫn bị yêu cầu quay lại nếu không muốn thực hiện biện pháp cách ly tại nơi lưu trú".

Còn tờ Thanh Niên ghi nhận ở Thái Bình, đến chiều tối 15/10, vẫn chưa triển khai thực hiện Nghị quyết 128, người đi vào địa phương này vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam chưa áp dụng theo Nghị quyết 128, lý do đang nghiên cứu, chờ tham mưu, hướng dẫn…

Báo Người Lao Động ngày 16/10 tường thuật :

"TP HCM vẫn đang thực hiện Chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân TP HCM ngoài một số hoạt động giao thông, đi lại liên tỉnh. Đề cập Nghị quyết 128, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang nghiên cứu để cụ thể hóa nghị quyết này. Thành phố đã lập một tổ công tác để rà soát, đánh giá lại cấp độ dịch của thành phố dựa trên Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Trên cơ sở đó, TP HCM có thể thay đổi một số biện pháp".

Ngay cả trang web Đảng Cộng sản ngày 15/10 cũng viết rằng "vẫn còn nhiều địa phương vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi qua chốt kiểm soát".

Đến chiều thứ Bảy 16/10, trang VOV ghi nhận "nhiều địa phương khu vực Đông Nam Bộ vẫn chưa ban hành kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, khiến một số hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại vẫn còn khó khăn".

suquan7

An Giang vẫn duy trì 3 chốt trên quốc lộ 91 (giảm 1 chốt), các đoàn xe vẫn ùn ứ trước chốt kiểm soát

Theo Nghị quyết 128, Việt Nam sẽ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8.2021, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2686 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết 128 có đoạn : "Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn".

Sau khi tự "đẻ" thêm màu xanh biển, xanh lá, màu trắng, Hải Phòng lại hoả tốc bỏ yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn lòng vòng bắt cách ly. Còn Đà Lạt, trước ngày 15/10 vẫn bắt cách ly tập trung tất, kể cả người tiêm 2 mũi vaccine.

Buổi trưa 14/10, thành phố Cảng đưa ra một quy định với một bảng màu kỳ lạ. Theo đó, ngoài 4 màu đỏ, cam, vàng, xanh tương đương với 4 vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Hải Phòng còn đẻ thêm màu xanh lá, xanh biển, thậm chí cả màu trắng.

Và tương ứng với các màu được "đẻ" thêm này là một yêu cầu cách ly khác nhau.

Đến tối 14/10, thành phố Cảng bỏ yêu cầu người vào địa bàn phải trình giấy xét nghiệm nhưng lại tiếp tục "đẻ" thêm các quy định yêu cầu cách ly.

Chẳng hạn, người đến từ vùng xanh (cấp độ 1) kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn phải "tự theo dõi sức khỏe 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi đến Hải Phòng".

suquan8

Ảnh : Chốt phòng dịch tại cửa ngõ ra vào Hà Nội vẫn hoạt động sau nghị quyết 128 của Chính phủ

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 1, thứ 7.

Ngoáy mũi. Bỏ yêu cầu ngoáy mũi nhưng vẫn phải ngoáy mũi. Rất lòng vòng. Và khẳng định, nó trái với các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong khi đó, không cần lòng vòng, Đà Lạt yêu cầu cách ly tập trung với người ngoài tỉnh tới Đà Lạt, kể cả đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Đà Lạt, chỉ là một thành phố cấp huyện. Văn bản bắt cách ly tập trung này do cơ quan cấp phòng (Phòng y tế TP Đà Lạt) ban hành.

Phải đến ngày hôm nay (15/10), Đà Lạt mới ra văn bản mới nhưng vẫn yêu cầu người đến Đà Lạt từ vùng cấp độ 1,2 thực hiện 5K còn người từ vùng cấp độ 3,4 mặc dù đã tiêm vaccine vẫn phải vẫn phải xét nghiệm và cách ly tại nhà 7 ngày.

Câu chuyên ở Hải Phòng, một ngày 2 văn bản, cái nào cũng trái nghị quyết 128, trái hướng dẫn của Bộ Y tế, hay Đà Lạt… đang chỉ cho thấy sự tuỳ tiện ở các địa phương.

Một trong những mục tiêu của Nghị quyết 128 chính là để chấm dứt sự tuỳ tiện, cát cứ, chấm dứt tình trạng mỗi nơi một kiểu nhân danh chống dịch.

Nhưng rồi, đấy : Đà Lạt, với một văn bản cấp phòng "tống trại" cách ly tập trung vô pháp vô thiên. Hải Phòng trưa một đằng, tối một nẻo cái nào cũng trái với quy định chung. Và Hà Nội, kể cả khi 128 tạm dừng thực hiện các chỉ thị 15,16… vẫn khư khư giữ chốt, khư khư yêu cầu kết quả xét nghiệm.

Tàu xe "đói khách" vì quy định cách ly

Nghị quyết 128 của Chính phủ hướng tới việc giúp người dân trở lại với điều kiện bình thường mới trong đi lại, liên thông giữa các tỉnh.

Theo thống kê của Vụ Vận tải (Bộ GTVT), dù máy bay, xe khách liên tỉnh đã khai thác thí điểm trở lại nhưng do vắng khách, mỗi ngày có cả chục chuyến bay phải hủy, có gần 50 tuyến xe khách liên tỉnh chạy từ 1 đến 6 xe nhưng không có khách nào.

Vụ Vận tải cho biết hiện nay nhiều tỉnh đang vướng mắc trong việc rà soát về tiêm phòng cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo quy định của quyết định số 4800/QĐ-BYT để bố trí, sắp xếp lái và bán vé cho hành khách.

Ngoài ra, theo thống kê, ngày 14/10 các hãng hàng không đã khai thác 12 chuyến bay khứ hồi với 1.843 khách giữa các địa phương.

Tuy nhiên, từ ngày 10 đến 14/10, sau 4 ngày khai thác trở lại các đường bay nội địa, vẫn xảy ra tình trạng mỗi ngày có đến chục chuyến bay phải hủy vì không có khách, nhu cầu ít. Cụ thể, ngày 14/10, các chuyến bay từ Đà Nẵng đi Cần Thơ, Đắk Lắk ; từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau, Rạch Giá ; từ Thanh Hóa đi Lâm Đồng không khai thác do khách ít.

Với đường sắt, sau vài ngày đầu đông khách đã bắt đầu giảm dần. Theo đó, từ ngày 13 đến 20/10, tàu SE8 chạy chiều Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội đã bán 1.728 vé. Tuy nhiên, khách chỉ mua vé nhiều trong các ngày từ 13 đến 16 – 10 với số lượng từ 400 giảm dần xuống 300 và 200 vé ; từ ngày 17 đến 20 – 10 khách mua từ 136 và giảm đến 70 vé/ngày…

Hoàng Trung (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 18/10/2021

*******************

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã cố tình chống lại Nghị quyết của Chính phủ

Thới Bình, VNTB, 17/10/2021

Người dân từ các tỉnh, thành đến Bình Dương dù đã chích đủ 2 mũi vắc xin, hoặc là F0 khỏi bệnh, vẫn phải cách ly tập trung trong thời gian 7 ngày…

suquan9

Trước đó Nghị quyết 128 của Chính phủ và Bộ Y tế đã có công văn 4800/QĐ-BYT hướng dẫn không cách ly tập trung người đi từ tỉnh khác qua nếu đã chích 2 mũi vắc xin phòng Covid, hoặc F0 khỏi bệnh. Thế nhưng khá bất ngờ là vào tối ngày 15/10/2021, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương – bà Đoàn Thị Hồng Thơm ký phát hành công văn số 2628/SYT-NVY, về việc "thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/ cách ly y tế các đối tượng nguy cơ và việc bàn giao bệnh nhân xuất viện/ các đối tượng cách ly y tế giữa Bình Dương và các tỉnh/ thành phố".

Văn bản 2628/SYT-NVY, phần đánh số thứ tự "2", có nội dung như sau :

"Thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp tỉnh/ thành phố khác đến Bình Dương và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh :

– Đối với các trường hợp F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, các đối tượng đã tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc tiêm 01 mũi vắc xin ít nhất 14 ngày : Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày. Sau khi kết quả PCR ngày thứ 3, thứ 6 âm tính, sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 7 ngày.

+ Nếu không có dấu hiệu bất thường : Được ra đường, tham gia lao động, sản xuất… nhưng vẫn thực hiện nghiêm 5K.

+ Nếu có dấu hiệu bất thường như : sốt, ho, khó thở…, phải báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn cụ thể.

– Các trường hợp là các chuyên gia có cấp hàm từ ngang Thứ trưởng trở lên, khách mời của Tỉnh ủy/ Hội đồng nhân dân/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh : Không cần cách ly y tế tập trung. Tuy nhiên, cá nhân hoặc tổ chức đến Bình Dương cần có kế hoạch công tác chi tiết gửi Sở Ngoại vụ xem xét phương án phòng chống dịch cụ thể gửi Sở Y tế xem xét, tham mưu lãnh đạo tỉnh phê duyệt.

– Các trường hợp khác : Cách ly y tế tập trung 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh hoặc ngày có quyết định cách ly y tế tập trung/ ngày xác định tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7, thứ 13 âm tính, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 7 ngày" – dừng trích.

Như vậy, mặc dù công văn số 2628/SYT-NVY, ở phần căn cứ pháp lý cho soạn thảo, có ghi căn cứ đầu tiên là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", song lại cho thấy Sở Y tế tỉnh Bình Dương với quy định như phần trích ghi ở trên, cho thấy đã không tuân thủ cả Nghị quyết của Chính phủ lẫn Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nghị quyết số 128/NQ-CP cho biết việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau là chỉ hạn chế khi đó là vùng được quy định "cấp 4". Còn lại thì tự do đi lại với việc tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà" – trích phần IV.2.4 quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", văn bản kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, trao quyền "Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, …), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ".

Tất các viện dẫn pháp lý như trên, cho thấy Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần thiết xem xét về các biểu hiện "tiêu cực" pháp lý của Sở Y tế tỉnh Bình Dương qua việc công khai chống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Thới Bình

Nguồn : VNTB, 17/10/2021

********************

Vì sao các tỉnh ‘chưa’ làm theo văn bản do PTT Vũ Đức Đam ký ban hành ?

Lê Tự Do, VNTB, 17/10/2021

Ngày 11/10/2021, Nghị quyết số 128 của chính phủ được ban hành, sau đó vài ngày là hướng dẫn đến từ Bộ y tế, được nhiều người trông đợi và hy vọng một ngày mai sáng sủa hơn trong đi lại giữa các tỉnh thành, không còn phải lo ngại vấn đề sức khỏe lỗ mũi từ những que chọt tìm kháng nguyên nữa.

suquan10

Nhiều địa phương biết thông tin mới nhưng vẫn không chấp hành nghị quyết số 128

Có thể nói, với văn bản nghị quyết 128, thoáng hơn cũng như phù hợp hơn với cái gọi là "sống chung với dịch", tiến thêm một bước gần hơn với các nước văn minh tiến bộ khác trên thế giới, không đặt nặng vấn đề xét nghiệm chọt lỗ mũi cũng như giới hạn quyền đi lại của người dân.

Song, nếu xét trên tình hình thực tế những ngày sau đó, rõ ràng, nhiều địa phương vẫn không chấp hành, cấp dưới biết thông tin mới nhưng vẫn không nhận được chỉ đạo thay đổi từ cấp trên.

Theo ghi nhận, Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành từ 11/10 cho phép mở lại trường học, đi lại giữa các vùng, ngoại trừ vùng đỏ. Bộ Y tế nói rõ không phải trình xét nghiệm âm tính, đến tối 14-10, Hải Phòng tuy không bắt trình nhưng vẫn đòi phải xét nghiệm.

Không những vậy, tỉnh này cũng tự "đẻ" thêm màu. Theo đó, các tỉnh, thành được phân vùng màu vàng có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng… ; màu xanh lá có Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên… ; màu xanh nước biển là Quảng Ngãi, Sóc Trăng ; các tỉnh, thành còn lại nằm trong phân vùng màu trắng.

Tại một số tỉnh ở miền tây, vẫn còn duy trì chốt chặt, kiểm soát xe và người ra vào địa phương mình.

"Bộ Y tế hướng dẫn vậy nhưng tại tỉnh An Giang luôn làm trái với những gì Trung ương ra. Từ tỉnh vùng xanh đi qua An Giang khi tới chốt Vàm Cống thuộc phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên vẫn chặn xe lại để test, test vô tội vạ. Giữa An Giang và Cần Thơ cách nhau cây cầu Cái Sắn, mà người An Giang vừa qua cầu để giao đồ hay làm gì chỉ 5 phút quay về tới chốt là bắt test, ăn 238.000đ rất ngon lành", một ý kiến cho biết.

Tại Bình Dương, theo ghi nhận từ người tham gia lưu thông đường bộ bằng phương tiện cá nhân, vẫn bị các chốt chặn cả 2 chiều đi và về, cùng yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính. "Tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh đi làm Thủ Dầu Một, Bình Dương đi làm qua 3 chốt vẫn hỏi giấy xét nghiệm. Tôi đã chích đủ 2 mũi vắc xin".

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo báo chí ghi nhận thì thượng tá Nguyễn Đình Dương – trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (PC08) Công an Thành phố Hồ Chí Minh – cho biết hiện tại lực lượng ở 12 chốt cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với người dân ra, vào thành phố như trước đây.

"Chúng tôi có nắm được thông tin về việc không còn kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 khi di chuyển giữa các vùng. Tuy nhiên, hiện nay Phòng PC08 chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền nên vẫn thực hiện việc kiểm tra như trước", thượng tá Dương nói.

Với nhiều thông tin được đăng tải trên báo chí, câu hỏi được đặt ra, chẳng lẽ chính quyền địa phương đi ngược lại với Trung ương, với Chính phủ ? Hay chăng, do thời gian vừa qua, quá rõ ràng, cách chống dịch xưa cũ của phó thủ tướng Vũ Đức Đam không hiệu quả, dẫn đến mất lòng tin, ngay cả với nghị quyết do phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký ! Đó là chưa kể đến sự tin tưởng vào văn bản hướng dẫn chuyên môn có chữ ký của ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Nếu như đã nhận thấy có gì không ổn hay mất lòng tin ông Đam dẫn đến không tuân theo nghị định, nên chăng, cần có một sự thay thế phó thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Y tế ở đây hay không ?

Lê Tự Do

Nguồn : VNTB, 17/10/2021

********************

Thêm đề xuất chống dịch Covid-19 bị dân phản đối

Diễm Thi, RFA, 15/10/2021

S Y tế Hà Ni đ xut treo bin "Gia đình có người theo dõi sc khe phòng chng dch Covid-19" ti nhà người v t Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng như mt cách qun lý nhm phòng, chng dch Covid-19.

suquan11

Thành phố Hà Nội hôm 22 tháng 8 năm 2021.AFP

Trao đi vi truyn thông Nhà nước v vic này, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đc S Y tế Hà Ni cho biết : "Đây ch là đ xut và khuyến cáo đ chính quyn đa phương qun lý nhng người tr v t Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng trong thi gian thc hin cách ly ti nhà. Vic này, nếu có thc hin s giúp người dân chú ý hơn, tránh tiếp xúc vi nhng người liên quan trong thi gian cách ly. Đng thi, nhng người thc hin cách ly cũng s nâng cao ý thc trong vic t cách ly ti nhà".

Theo lãnh đo S Y tế Hà Ni, vic treo bin trước ca nhà như thế đã được nhiu đa phương làm trước đó đ giám sát, qun lý các trường hp F1, F2 hay có người phi cách ly, tr v t vùng dch.

Bác sĩ Đinh Đc Long cho rng cách chng dch này là vô ích và vô lý. Ông nói : 

"V chuyên môn mà nói thì F0 đy ra ri nhưng không phi F0 nào cũng có triu chng và phát bnh. Làm như thế thì ch gii quyết được gì nếu đã áp dng 5K và tiêm chng ri. Vic dán bin như thế gây s phân bit vùng min và vi phm quyn con người. Đây là cách làm vic cc đoan, cũng ging như ngày xưa bt F0 nht.

Vô lý quá. Nó th hin không có s ch đo xuyên sut ca B y tế, ca Chính ph v mt hành chính. Ai mun làm gì thì làm !"

Trao đi vi RFA, mt s người dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rng, h thc s không quan tâm đến vic có b treo bng hay không vì đt dch này quá khng khiếp, h không còn biết gì ngoài s s hãi vi cái đói, cái chết chung quanh mi ngày. Đó là hu qu ca cách chng dch sai lm ngay t ban đu ca gii lãnh đo Vit Nam.

Trong khi đó, hu hết nhng người dân Hà Ni mà RFA trò chuyn đu cho rng đ xut treo bin theo dõi y tế trước ca nhà dân là mt hình thc k th không th chp nhn được.

Anh T. nêu quan đim ca mình vi RFA qua ng dng Facebook Messenger : 

"Vic đ xut dán bin trước nhà người dân Hà Ni như vy là không chp nhn được. Nó to ra mt s k th chính thc được Nhà nước c súy. Người mc Covid không phi là mt ti nhân. Đi x vi h như thế là tàn ác.

Ngày xưa, khi Đc quc xã khi bt người Do Thái vào các tri tp trung, h bt đu bng vic dán lên trước ca nhà mi gia đình Do Thái mt "Ngôi sao David" hay còn gi là "Tm khiên David" như mt hình thc đánh du ti phm".

Ông Lê Hoàng nhn đnh, cách chng dch ca cơ quan chc năng không làm người dân cm thy an tâm, tin tưởng mà ch làm dân ni gin. Chính quyn đi t sai lm này đến sai lm khác qua nhng phát ngôn bt nht ca gii lãnh đo vi nhau, và vi chính bn thân h. Ông nói : 

"Tôi không đng ý chuyn treo bin như thế vì nó là s k th, phân bit. Người ta có thiếu gì cách qun lý. H đã qun lý tt c ri. Ti sao h c nghĩ ra nhng cái làm cho người dân bt bình, làm người dân cm thy b k th như thi xưa b xa lánh vì bnh hi.

H c đưa nhng đ xut như phép th xem phn ng ca dân thế nào. Nếu dân phn ng quá thì h li ngưng. H coi dân như vt thí nghim, không có s tôn trng dân".

Bà Qunh Hương nhn xét : 

"Treo bin như thế thì dân cm thy b k th ging như mt ti phm, s rt khó sng. Khi b k th như thế thì người dân thy s và h s che giu các triu chng bnh nếu có. H s c cư x như người bình thường, như thế nó li phn tác dng. Nếu coi đy là cách phòng bnh thì không hay".

Nhiu chuyên gia y tế cho rng, Chính ph không có s chun b, không lường trước được din biến dch bnh nên rt lúng túng trong điu hành chng dch, t đó gây ra nhng sai lm trong chính sách. Hu qu là hàng chc ngàn người chết vì Covid-19 Vit Nam ; c ngàn đa tr lâm cnh m côi.

Ngay t ban đu, chính quyn ch trương cách ly tp trung. Đây là ch trương b cho là mt nguyên nhân gây lây nhim chéo gia nhng người b nht chung, bi cách ly tc là cô lp mà li có ch tp trung trong đó làm sao cô lp ? !

Ch trương chng dch như chng gic trên toàn quc được thay bng sng chung vi dch Covid-19. Hôm 16 tháng 9, ti cuc làm vic gia T Công tác Đc bit ca Chính ph vi lãnh đo Thành phố Hồ Chí Minh v công tác phòng, chng dch Covid-19, Phó Th tướng Vũ Đc Đam tha nhn, các lc lượng chng dch và người dân thành ph đã rt mt mi sau thi gian dài giãn cách xã hi đ ngăn nga dch lây

Gn đây nht là Ngh quyết 128 ban hành ngày 11 tháng 10 Quy đnh tm thi "Thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch Covid-19", có giá tr hiu lc thi hành k t ngày ký ban hành. Theo đó, có bn cp đ dch được phân loi :

- Cp 1 : Nguy cơ thp (bình thường mi) : màu xanh.

- Cp 2 : Nguy cơ trung bình : màu vàng.

- Cp 3 : Nguy cơ cao : màu cam.

- Cp 4 : Nguy cơ rt cao : màu đ.

Tuy phân loi như vy nhưng B Y tế chưa có hướng dn đ xác đnh bn cp đ dch. Do đó, các đa phương chưa th có cơ s xác đnh cp đ dch ca đa phương mình đ cho phép hoc hn chế các loi hot đng.

Lut sư Đng Đình Mnh cho rng, Ngh quyết 128 này thiếu phn hướng dn thi hành v xác đnh cp đ dch ca B Y tế, nên Ngh quyết chưa th áp dng được trong thc tế.

Phía B Y tế có hướng dn tm thi v chuyên môn vic thc hin Ngh quyết 128. Theo đó không ch đnh xét nghim đi vi vic đi li ca người dân mà ch thc hin xét nghim đi vi trường hp đến t đa bàn có dch cp đ nguy cơ cao

Tuy nhiên đến ngày 15 tháng 10, nhiu đa phương vn yêu cu trình giy xét nghim SARS-CoV-2 âm tính khi đi qua các cht kim soát giáp ranh gia các đa phương. Mi tnh/thành có nhng cách phòng, chng dch tùy tin khiến th tướng phi lên tiếng yêu cu chm dt cát c.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 15/10/2021

************************

Covid-19 : "Loạn mười hai sứ quân" trong quản lý đi lại giữa các địa phương

RFA, 15/10/2021

Mc dù quy đnh bt buc công dân phi phi làm xét nghim khi đi li gia các đa phương đã b bãi b bi Quy đnh mi do B Y tế ban hành hôm 13 tháng 10, tuy nhiên nhiu đa phương vn làm ngơ hướng dn này và tiếp tc bt người dân phi xét nghim.

suquan12

Người dân tham gia giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 1/10/2021 sau khi lệnh phong toả được dỡ bỏ AFP

Trước đó, hôm 11 tháng 10, Chính ph Trung ương đã ban hành Ngh quyết 128, đưa ra các hướng dn mi trong công tác phòng, chng dch Covid-19, vi hàng lot quy đnh mi cũng như đình ch vic áp dng các Ch th 15, 16, và 19 trong công tác phòng, chng dch.

B Y tế sau đó cũng công b Quyết đnh hướng dn vic thi hành Ngh quyết trên, trong đó cho phép người dân đi li gia các tnh mà không buc phi làm xét nghim Covid-19, ngoi tr trường hp đến t vùng dch cp đ 4.

Tuy vy, truyn thông trong nước đưa tin nhiu đa phương cho đến hôm nay vn ép buc người dân phi tri qua nhiu th tc khác nhau, t trình giy xét nghim âm tính, giy chng nhn tiêm đ hai mũi vc-xin, hoc như Ngh An nếu người dân không có các giy t trên thì phi thc hin xét nghim ti ch thì mi được di chuyn vào đa phương.

Hà Ni, tuy là th đô và là nơi chính quyn trung ương đóng, nhưng chính quyn thành ph vn duy trì các cht và kim tra giy xét nghim và duy trì các th tc như th Ngh đnh 128 không tn ti.

Thm chí, Hi Phòng, người dân b ép phi b li phương tin đa gii tnh, và phi dùng taxi đ v nhà. Hơn na, người dân còn b yêu cu phi thc hin cách ly ti nhà trong vòng 14 ngày.

Cho đến nay thì mi ch có hai đa phương là Bc Giang và Qung Ninh là đã bãi b yêu cu phi có giy xét nghim âm tính đi vi người mun vào đa bàn hai tnh này.

Thc trng này được nhiu người dùng mng xã hi mô t là "lon" hoc có người còn châm biếm cho rng Vit Nam dường như đã tr thành mt nhà nước liên bang, thì mi có chuyn mi nơi làm mt kiu, trái vi ch đo ca chính quyn Trung ương.

Nguồn : RFA, 15/10/2021

********************

Tỉnh không nghe theo ‘lệnh’ của chính phủ

Hoài Nguyễn, VNTB, 15/10/2021

Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 127/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

suquan13

Chính phủ yêu cầu các địa phương không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu, điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp.

Thế nhưng xem ra các địa phương không những không làm theo những gì mà chính phủ đã yêu cầu ở nghị quyết số 127/NQ-CP ký ban hành ngày 08/10/2021, mà mới nhất là ở nghị quyết số 128/NQ-CP, hiệu lực ngày từ ngày ký 11/10/2021, về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", cũng đã không được chính quyền địa phương ‘nghe theo’ để thực hiện.

Thậm chí quyết định số 4800/QĐ-BYT do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành ngày 12/10/2021, về "Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", cũng đã không được chính quyền tỉnh, thành ‘nghe và làm theo’.

Đơn cử, quyết định số 4800/QĐ-BYT đưa ra yêu cầu, "Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân ; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh : chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa)".

Đơn cửa với thành phố Hải Phòng, theo bảng 5 màu (cam, vàng, xanh lá mạ, xanh nước biển, trắng) mà ngành y tế Hải Phòng cập nhật đến trưa 14-10, người dân tại hàng loạt địa phương dù đã có nhiều khu vực thuộc vùng xanh nhưng khi về Hải Phòng sẽ vẫn phải cách ly.

Ngành y tế Hải Phòng phân toàn bộ các tỉnh, thành vào bảng màu vàng : Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau.

Tỉnh được phân vùng màu xanh lá mạ gồm : Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Đắk Lắk, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu. Hai tỉnh phân vùng màu xanh nước biển là Quảng Ngãi, Sóc Trăng. Những tỉnh, thành khác nằm trong phân vùng màu trắng.

Cụ thể, đối với hành khách về từ các địa phương trên chuyến bay thương mại nội địa đến cảng hàng không quốc tế Cát Bi ; hành khách di chuyển bằng đường sắt về ga Hải Phòng và hành khách về từ các địa phương trên tuyến xe khách cố định liên tỉnh nếu ở vùng màu cam, màu vàng sẽ phải cách ly tại nhà 7 ngày ; màu xanh lá mạ, xanh nước biển thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày và màu trắng thì chỉ cần khai báo y tế, thực hiện 5K.

Như vậy với chính quyền thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 14/10/2021, địa phương này vẫn ‘bỏ ngoài tai’ các yêu cầu của nghị quyết số 128/NQ-CP và quyết định số 4800/QĐ-BYT.

Một vài ghi nhận khác.

Ngày 14-10, dù nghị quyết số 128/NQ-CP về việc tạm thời không áp dụng chỉ thị 15, 16 và 19 có hiệu lực, nhưng chốt kiểm tra vẫn duy trì tại nhiều tỉnh miền Tây, việc đi lại của người dân vẫn khó khăn.

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện còn 4 chốt trên tuyến quốc lộ 91 để kiểm soát người lưu thông giữa các địa phương. Dù An Giang đã nới lỏng rất nhiều nhưng một số địa phương lại bố trí, chốt chặn ở các xã, thị trấn để kiểm soát xe và người ra vào địa phương mình.

Nói về việc thực hiện nghị quyết 128, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Vĩnh Long – cho biết hiện các sở ngành đang nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Còn tại Bến Tre, các chốt kiểm soát vẫn tiếp tục duy trì trên quốc lộ 60 – cửa ngõ vào tỉnh Bến Tre. Nhiều người từ Thành phố Hồ Chí Minh dù đã có giấy đi đường do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp nhưng khi đến chốt này vẫn không được vào địa bàn tỉnh. Điều kiện để được vào tỉnh ngoài giấy đi đường do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp cần có thêm giấy tờ thể hiện sự đồng ý tiếp nhận nơi người đó muốn đến (do Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cấp).

Về việc thực hiện nghị quyết 128 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, lãnh đạo tỉnh cho biết đang chờ hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải rồi mới quyết định.

Với những sự việc ‘bất tuân’ như trên, liệu có thể kỷ luật người đứng đầu chính quyền tỉnh, thành ?

Luật tổ chức chính quyền địa phương trao quyền Thủ tướng quyết định điều động Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thủ tướng cũng được quyền quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hoài Nguyễn

Nguồn : VNTB, 15/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Hoài Nguyễn, Diễm Thi, Lam Thanh, Hoàng Trung, Lê Tự Do, Thới Bình, RFA tiếng Việt
Read 224 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)