Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/10/2021

Thu xe máy cũ của dân theo Luật Bảo vệ môi trường

Thanh Trúc

Hiểu đúng về quy định "thu xe máy cũ của dân" trong Luật Bảo vệ Môi trường

Ti bui làm vic hôm 18/10 va qua,B trưởng Tài nguyên & Môi trường Trn Hng Hà nghe đi din các hi, hip hi doanh nghip ch ra mt s bt cp, không kh thi trong D tho Ngh đnh quy đnh chi tiết mt s điu ca LutBảo vệ Môi trường.

xe1

Một người đang lọc các bộ phận tái chế từ các thiết bị điện tử ở Bắc Ninh hôm 1/7/2020 - Reuters

Đây là qui đnh đi vi nhà nhp khu, sn xut, mua bán sn phm, chu trách nhimthugom, x lý sn phm không còn s dng được na đ đưa vào tái chế.

Báo chí khi đưa tin, ch tp trung vào phát biu và kiến ngh ca doanh gia và hip hi, mà không nói v khía cnhpháp lý, khiến người đc d b nhm ln, là nhn đnh ban đu ca chuyên gia Công ngh & Môi trường, Phó ch tch Hi Bo v Thiên nhiên và Môi trường Vit Nam, Tiến sĩ Phùng Chí S :

"Trong Lut Bảo vệ Môi trường, được Quc hi thông qua ngày 17/11/2020 thì có qui đnh v Trách nhim m rng ca nhà sn xut, gi là EPR Extended Producer Responsibility, qui đnh nhà sn xut nhp khu chu trách nhimthuhi nhng sn phm đã hết hn s dng đ tái chế".

Cn biết lut qui đnh sáu nhóm mt hàng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng chí S nói tiếp, phithuhi sau khi hết thi gian s dng. Th nht là ô tô, xe máy ; th hai là các sn phm c qui, chì ; th ba là du nht ; th tư là các thiết b đin t ; th năm là lp ô tô xe máy và th sáu na là các sn phm nha :

"Sáu nhóm này khi hết hn s dng thì các ch kinh doanh phithuhi v đ x lý. Nếu anh nhp và sn xut ra bao nhiêu ô tô thì anh phithu hi như là 5% lượng ô tô đã bán ra. Nếu anh bán được 100.000 máy vi tính thì anh phithuhi như là 10% lượng máy tính đã bán ra.

T l này hin nay thì Chính ph chưa qui đnh, sau này trong lut qui đnh ri thì đt mt t lthuhi nht đnh. Các nhà nhp khu mt trong sáu thiết b như tôi va nói, khi bán ra thì phi có trách nhimthuhi v đ x lý’.

Cái này thc ra đang trong D tho Ngh đnh thôi, và qui đnh s được ban hành chc là trong quí 3 này và s có hiu lc ngày1/1/2022".

Mt doanh nhân giu tên, ch nhân mt cơ s buôn bán xe gn máy và các loi máy git nhp khu TP H Chí Minh, nói vi RFA qua đin thư :

"May là trước đó tôi đã tìm hiu đôi chút v qui đnh EPR Trách nhim m rng ca nhà sn xut ri, nếu không thì như là vt nghe sm, hoc là ăn nói vô ti v.

Tôi có đc mt bài ca mt ông trên mng, nóirng xe gn máy là tài sn cá nhân, hà c gì Nhà nước đòithumua. Đây là s hiu lm đáng tiếc. Nghe nói các nước trên thế gii đã áp dng EPR t lâu ri, Vit Nam mình mun hi nhp cũng nên áp dng luôn cái trách nhim bo v môi trường này đi".

xe2

Doanh nhân th hai (giu tên), s hu nhng dòng xe đt tin chothuê Hà Ni nói : "Mi đu nghe qui đnhthugom ô tô hết hn s dng thì mình toát m hôi vì chưa hiu trách nhim m rng ca nhà sn xut là cái gì. Gi bn hi mình càng ri, chc ngài B trưởng phi gii thích thêm thôi. Nhưng nếu sang năm có hiu lc thì phi tuân th ch không tránh được, mình làm ăn t tế mà".

Trao đi vi RFA v qui đnh trách nhim m rng ca nhà sn xut, mt ch nhân nhà in Houston, bang Texas - Hoa K, bà Anh Đào xác nhn :

"Qui đnh EPR được áp dng M mt cách đương nhiên mà nếu không hiuthì mình đâu có biết đó là trách nhim m rng ca nhà sn xut. Tôi đã nhiu ln phi thay nhng máy in trong văn phòng, k c nhng máy to ln cng knh khác như máy git hay bếp đin. Bao gi cũng vy, cơ s bán sn phm mi cho mình có nhim v giao hàng và ly nhng vt dng đã cũ hoc b hng mang đi. Nếu không thì mình li vt v mang đi b mà không biết b vào đâu".

Được biết ti bui làm vic vi b trưởng B Tài nguyên và môi trường Trn Hng Hà, mt đi din Hip hi các nhà sn xut xe máy Vit Nam cho rng xe máy là tài sn ca dân, khi mua h đăng ký quyn s hu. Hơn na Vit Nam cũng chưa có chính sách cũng như chế tài khuyến khích ch phương tin thi b. Vì thế, D tho Ngh đnh quy đnh doanh nghipthugom xe máy là không kh thi.

Ông còn nói rng "Chúng tôi hoàn toàn ng h tái chế, cònthugom thì rt khó khăn. Thc tế, các nước tiên tiến trên thế gii tái chế xe máy, ô tô rt nhiu nhưngthugom thì chưa tng có trong tin l, và quy đnhthugom phương tin xe máy v tái chế gây rt nhiu khó khăn cho doanh nghip. Chưa k, victhugom tái chế cũng khiến giá thành sn phm tăng lên, gây bt li cho người tiêu dùng.

Còn theo trình bày ca đi din hip hi các nhà sn xut ô tô, thì "Chúng tôi không t chi trách nhim tái chế nhm góp phn vào gim thi, bo v môi trường". Tuy nhiên, vn li n doanh nhân này, D tho mi quy đnh doanh nghip phi đt t l tái chế nht đnh da trên tng lượng sn phm tiêu th ra th trường, là không sát vi thc tin. Ô tô là tài sn ca người dân, doanh nghip không ththuhi vì không có khung pháp lý h tr.

Li na, bà nói tiếp, l trình áp dng tái chế cũng cn xem xét li, bi nn công ngh tái chế Vit Nam chưa đt được s phát trin như các nước tiên tiến, nhiu sn phm chưa th tái chế trong nước mà phi gi ra nước ngoài.

Đó là nhng điu mà doanh nghip và hip hi cho là bt hp lý trong phn trình bày vi b trưởng B Tài nguyên& Môi trường.

xe3

Công nhân làm vic nhà máy ô tô Vinfast Hi Phòng hi năm 2019. nh minh ha : Reuters

V phn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí S ca Trung tâm Công nghệ & Môi trường, có đôi ba điu ln cn mà qui đnh cn làm rõ, nht là khâuthugom haythumua đây :

"Thc ra victhugom thì tt nhiên doanh nghip không phi đithu gom. Người ta ch là không hiu. Có nghĩa khi mt sn phm hết hn s dng ri, người tiêu dùng s báo cho doanh nghip gom v đ x lý, còn người tiêu dùng đang s dng thì không th gom được"

"Thế cho nên các ông nói là khó gom hay tài sn này khác là không đúng theo ý tưởng ca lut. Lut ch yêu cu khi anh hết hn s dng anh thi b, anh báo thì người ta mi gom. Không ai đi gom cái anh đang s dng c".

Lut l vi qui đnh EPR đã được các nước trên thế gii áp dng t lâu nhm bo v môi trường trước vn đ rác thi công nghip, là khng đnh ca phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí S :

"C vào mng đánh ch EPR s thy người ta dùng nhiu lm, Vit Nam cũng không phi mi biết làm đâu, Lut 2005 ri Lut 2014 đã đưa EPR ra ri, có điu là không trin khai được.

Th nht là mình không có kinh nghim, th hai mình không có người giám sát trin khai. Ln này là nhc li rng nhà sn xut, nhà nhp khu phi có trách nhimthuhi và x lý cái phn mình bán ra cho người dùng, thế thôi".

Ti bui làm vic hôm 18/10, đi din các doanh nghip đã kiến ngh xin lùi l trình thc hin đóng góp tái chế đến tháng 1/2025. Lý do là đ có thi gian xây dng công nghip tái chế, chun b sn sàng cho vic áp dng được kh thi, đng thi giúp các doanh nghip có thi gian phc hi sau đi dch Covid-19.

Đáp li, B trưởng Tài nguyên & Môi trường Trn Hng Hà tuyên b tiếpthu ý kiến và s điu chnh các ni dung trong D Tho hài hòa gia bo v môi trường và phát trin doanh nghip hu có bước thc tin, phù hp trong thi gian ti.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 21/10/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thanh Trúc
Read 102 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)