Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/10/2021

Việt Nam : Những chuyện "bình thường" xã hội chủ nghĩa

Trân Văn

Phát biu ca Lê Minh Tn ch là loi ‘bình thường cũ’

Trân Văn, VOA, 20/10/2021

T Lao Đng va công b file ghi âm phát biu ca ông Lê Minh Tn, Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 18/10/2021, ti K hp th ba ca đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa 10, đng thi nhn mnh, chính ông Tn tuyên b, trong đt dch th tư va qua, ti Thành phố Hồ Chí Minhchưa có ai thiếu ăn, thiếu mc, chưa ai khn kh (1).

leminhtan1

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: T.T.

Không rõ sau đng tác này ca t Lao Đng, ông Tn có nói thêm gì hay không (?), nếu có thì ông s nói gì !

Hôm 18/10/2021, tường thut ca t Lao Đng v K hp th ba ca Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa 10, đã làm nhiu người ni gin vì Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh-người thay mt chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, thc thi, đ ngh điu chnh chính sách an sinh xã hi thành ph này-khng đnh, trong na năm va qua, Thành phố Hồ Chí Minh chưa có ai thiếu ăn, thiếu mc, khn kh vì dch(2).

Ch trích d di đến mc, ngày hôm sau (19/10/2021), trước khi các đi biu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa 10 tan hàng vì K hp th 3 kết thúc, ông Tn vi báo chí t li đ thanh minh :Tôi không có nói chưa có ai b khn kh, khó khăn, mà là không đ ai b thiếu đói, thiếu mc và khn kh. Trách nhim ca chúng tôi là phi lo cho bà con (3). Không may cho ông là phóng viên t Lao Đng có ghi âm !

***

Đây là ln th hai ông Tn ni như cn. Ln trước, cách nay năm năm, hi trung tun tháng 6/2016, công chúng đã tng ni gin khi gn như toàn b lãnh đo tt c các b phn ca tt c các cp thuc ngành Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đng lot ngh làm vic đ đến nhà tân Giám đc S Lao động, thương binh và xã hội, ta lc ti xã Thái M, huyn C chi d tic. Phn ln s dng công xa.

Lúc đó, ông Tn phân bua :Do mi v S được hai tháng, có rt nhiu chuyn mun chia s vi anh em, li nhân dp gi ông già’, nên chmi vàianh em thân thiết ti nhà đ tâm s vui vnhưng nhiu anh em mun đến, h t ti thì đâu có t chi được. Song mt cư dân ln tui sng gn nhà ông Tn, khng đnh vi báo gii :Gia đình ông Tn ch có mt đám gi cha vào tháng 9hàng năm (4) !

Vào thi đim y, trước s phn n ca công chúng, Ch tch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ch đo cho lc lượng Thanh tra ca thành ph kim tra ngay vic dùng hàng lot công xa đi ăn gi trong gi làm vic ti tư gia ca ông Tn, ba ngày sau phi đ xut hướng x lý cho Thường trc UBND Thành phố Hồ Chí Minh (5). Kết qu, ông Tn vn ti v, thm chí năm ngoái, ông được bu vào Ban Chp hành Đng b Thành phố Hồ Chí Minh (Thành y) nhim k 2020-2025 !

Cũng cn nói thêm, sau khi ông Tn khng đnh, trong đt dch Covid-19 th tư, Thành phố Hồ Chí Minh chưa có ai thiếu ăn, thiếu mc, chưa ai khn kh,dân chúng đã nêu ra hàng lot thc mc v chuyn ti sao mãi đến năm 2002 ông Tn mi tt nghip Trung hc Ph thông H B túc mà trước đó hàng chc năm ông đã được chn đế gi đi hc Qun lý Nhà nước, ri Cao cp Chính tr (6).

Nhng thc mc này du hu lý nhưng hoàn toàn không phù hp vi tư duy và kiu hot đng vn bình thường ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam. Trước nay, hc vn vn thường không liên quan đếnlý lun chính trvà qun lý nhà nước.Mun tham giaqun lý nhà nước, phi có trình đ lý lun chính trmà trình đ lý lun chính trkhông đt trên nn tng hc vn, kh năng nhn thc, hành xử.

Đó là lý do, ông Tn - người hin có hc vThc sĩ vXây dng đng và Qun lý nhà nước mi hn nhiên tuyên b rng trong đt dch Covid-19 th tư, Thành phố Hồ Chí Minhchưa có ai thiếu ăn, thiếu mc, chưa ai khn kh,sau đó li khng đnh chc nchkhông nói như vy, bt k lúc phát biu là gia hi trường và c ta không phi ch có dăm ba người.

So vi cách nay năm năm, hi trung tun tháng 6/2016, tư duy và hành x ca ông rt nht quán, đ hóa gii áp lc dư lun v vic t chc ăn nhu linh đình gia gi hành chính, ông có th t chc gi cha hai ln mt năm !

Ông Tn không phi là trường hp cá bit. Tháng trước, sau khi khuy đng dư lun vì báo cáo vi y ban Thường v Quc hingân sách trng rng,ông H Đc Phc, B trưởng Tài chính cũng bo rng ôngkhông nói như vy ! Cho rng chính ph hết tin là hiu sai vn đ, ý ông ch là ngân sách d phòng đã cn. Có th cách nói ca ông b hiu sai là vì ông nóitiếng Ngh An (7) !

***

Nói ly được hoc nói đi ri nói li, ln sau ngược hn vi ln trước và du khó nghe, khó chp nhn bi sai s tht nhưng vn phi coi nhng phát biu y như chân lý vn đã là điu bình thường Vit Nam.

Chng hn, khong ba tháng sau khi đt dch Covid-19 th tư bùng phát và lan rng, gia lúc dân chúng đang vt ln vi đ th khó khăn, qun qui trong nghch cnh, hôm 20/7/2021, khi Quc hi khóa 15 hp phiên đu tiên, ông Nguyn Phú Trng đăng đàn, khng đnh : c nước đang hân hoan, phn khi trước thành công rc r ca Đi hi Đng 13và kết qu tt đp ca cuc bu c đi biu quc hi khóa 15 và đi biu hi đng nhân dân các cp nhim k 2021-2026(8).

Hay sau hu qu nhãn tin do các bin pháp chng dch cc đon, dù tng thúc ép"đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng", buc"mi cơ quan, đơn v đa phương phi là mt pháo đài, mi người dân phi là mt chiến sĩ" (9), ông Phm Minh Chính đt nhiên đi ging, ch trích thuc cp :Phong ta đ làm gì thì không đt ra, không có mc tiêu, không có l trình, không có bin pháp(10)

Khi thượng cp như thế thì thuc cp tt nhiên khó mà khác thế ! Ông Tn ch là trường hp mi nht ca tình trng bình thường vn đã rt cũ. Do dch, chng riêng Vit Nam, thiên h đã cũng như đang phi làm quen vi trng thái bình thường mi. Riêng ti Vit Nam, khi bình thường cũ song hành vi bình thường mi, bt k thm trng, vn có nhng viên chc dõng dc khng đnh, kiu nhưchưa có ai thiếu ăn, thiếu mc thì trong tương lai, khó mà tránh được chuyn phi đi din vi nhngkhn kh mi !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 20/10/2021

Chú thích :

(1) https://laodong.vn/xa-hoi/ong-le-minh-tan-da-khang-dinh-chua-co-ai-thieu-an-thieu-mac-khon-kho-965239.ldo

(2) https://laodong.vn/xa-hoi/giam-doc-so-ldtbxh-tphcm-chua-co-ai-thieu-an-khon-kho-vi-dich-965030.ldo

(3) https://tuoitre.vn/giam-doc-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tp-hcm-toi-khong-noi-chua-co-ai-bi-khon-kho/20211019131329139.htm

(4) https://vtc.vn/nhieu-can-bo-di-xe-bien-xanh-bo-viec-gio-hanh-chinh-du-tiec-nha-giam-doc-so-ar261385.html

(5) http://www.tapchigiaothong.vn/tphcm-yeu-cau-lam-ro-vu-xe-cong-di-an-gio-gio-hanh-chinh-d27184.html

(6) https://www.facebook.com/100004551390162/posts/1976415482520146/

(7) https://tienphong.vn/bo-truong-tai-chinh-ho-duc-phoc-ngan-sach-sao-ma-trong-rong-duoc-post1377145.tpo

(8) https://baodantoc.vn/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-phien-khai-mac-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-1626751773986.htm

(9) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-COVID19/442573.vgp

(10) https://www.youtube.com/watch?v=IEU3WtBnwXE

****************

Đnh hướng xã hội chủ nghĩa nh hơn vì doanh nghip nhà nước

Trân Văn, VOA, 19/10/2021

Cho dù thc tế chng minh, doanh nghip nhà nước khiến quc gia ln bi, Ban Chp hành trung ương đng khóa 10 (2006-2011) phi quyết đnhxóa b tìnhtrng doanh nghiệp nhà nước đc quyn hoc được hưởng đc quyn sn xut, kinh doanhnhư "then cht ca nn kinh tế", ch duy trì doanh nghiệp nhà nước trongmt s lĩnh vc liênquan đến kết cu h tng, sn xut tư liu sn xut và dch v quan trng ca nn kinh tế, mt s lĩnh vc công íchsong doanh nghiệp nhà nước vn còn tn ti như mt loi ung nht không th tr tuyt căn.

leminhtan2

Dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 là một trong 12 dự án thua lỗ, yếu kém của ngành Công Thương. Ảnh : Hải Nguyễn

Đu năm nay, Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 (2021-2026) vn xác đnh phiduy trì doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vc then cht, đa bàn quan trng, quc phòng, an ninh vì kinh tế nhà nước là công c, là lc lượng vt cht quan trng đ nhà nước gi vng n đnh kinh tế vĩ mô, đnh hướng, điu tiết, dn dt thúc đy phát trin kinh tế, xã hi, khc phc các "khuyết tt" ca cơ chế th trường nhm bo đm bn sc ca kinh tế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa !

Doanh nghiệp nhà nước có thhot đng theo cơ chế th trường, qun tr hin đi theo chun mc quc tế, ly hiu qu kinh tế làm tiêu chí đánh giá ch yếu, cnh tranh bình đng vi doanh nghip thuc các thành phn kinh tế như ý chí ca Ban chấp hành trung ương đng khóa này không ?

Báo cáo mi nht ca chính ph v hiu qu hot đng ca khi doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 tiếp tc cung cp thêm nhiu s liu đáng gin Tuy s doanh nghiệp nhà nước (hoc 100% vn nhà nước, hoc mt phn là vn nhà nước) do chính ph trc tiếp giám sát đã gim, ch còn 807 nhưng bt chp hiu qu hot đng, nhà nước vn rót thêm vn vào nhng doanh nghiệp nhà nước này. Theo báo cáo thì so vi năm 2019, tng vn đu tư vào doanh nghiệp nhà nước ca nhà nước đã tăng thêm 2% và đang mc khong 1 triu 597 ngàn t đng !

Du tng vn đu tư tiếp tc tăng nhưng tng doanh thu và lãi vn như trước nghĩa là vn tiếp tc gim, thm chí gim rt sâu. So vi năm 2019, tng doanh thu ca khi doanh nghiệp nhà nước đã k gim khong 12% và tng lãi tính trước thuế gim khong 22%. Đáng lưu ý là tính riêng năm 2019, khong 15% doanh nghiệp nhà nước thuc nhóm này l nng, tng l (l phát sinh) là 15.740 t. Khong 21% doanh nghiệp nhà nước rơi vào tình trng tn tht tài sn (l lũy kế), tng giá tr tài sn b tn tht khong 33.750 t đng.

Báo cáo cho biết thêm là 73 tp đoàn nhà nước, tng công ty nhà nước, cng ty m - con, cũng không khá hơn. Tng l trong năm 2019 ca nhng tp đoàn, tng công ty, công ty m - con này là 3.262 t. Khong 18/73 tp đoàn nhà nước, tng công ty nhà nước, cng ty m - con, rơi vào tình trng tn tht tài sn (l lũy kế), tng giá tr tài sn b tn tht khong 17.500 t đng. Đó là chưa k nhng doanh nghiệp nhà nước đc lp do b, ngành chính quyn đa phương trông coi, mc đ thua l trong năm 2019 khong 2.000 t đng na (1).

***

Xây dng chủ nghĩa xã hội Vit Nam đã, đang và s còn là mt tiến trình không nhng hết sc tn kém xương máu, m hôi, nước mt mà còn vt kit ni lc quc gia và doanh nghiệp nhà nước chính là công c khiến tiến trình này càng ngày càng đt đ nhưng li vô giá tr.

Cho dù thc tế buc gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam phi đy doanh nghiệp nhà nước t v trí ch đo ca nn kinh tế sang gi vai trò then cht khi xây dng kinh tế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa đ khc phc cáckhuyết tt ca cơ chế th trường nhưng dù được bơm và đã hút gn như toàn b ni lc quc gia nhưng doanh nghiệp nhà nước ch dn đu v ch s n - tng n/tng vn (3,6 ln), hơn gp đôi so vi doanh nghip có vn đu tư ngoi quc-FDI (1,6 ln) và gn gp đôi doanh nghip tư nhân (2 ln).

Bch thư v Doanh nghip 2021 do Tng cc Thng kê công b cho thy, doanh nghiệp nhà nước thua doanh nghip tư nhân nhiu tiêu chí liên quan đến hiu qu hot đng như ch s quay vòng vn (tng doanh thu thun/tng vn bình quân), hoc doanh nghip FDI v hiu sut sinh li (kh năng sinh li ca tài sn) (2). Không ch có thế, ngoài vic làm quc gia khánh kit, kinh tế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa m thêm li cho nhiu đng viên trung kiên tr thành tư sn đ qua c phn hóa doanh nghiệp nhà nước !

Năm ngoái, Kim toán nhà nước công b kết qu kim toán 30 doanh nghiệp nhà nước đã được c phn hóa và phát giác, nhng l hng trong đnh giá, chuyn đi quyn s hu tài sn c hu hình ln vô hình gây thit hi khong 30.000 t đng. Không ch mt tin mà còn mt c đt đã giao cho doanh nghiệp nhà nước. V nguyên tc, nhà nước ch là tp th được y nhim qun tr - điu hành quc gia, tin hay tài sn ca nhà nước là tin và tài sn ca dân giao cho nhà nước qun lý, s dng. N nn, tht thoát do doanh nghiệp nhà nước gây ra, dân lãnh trn !

Lúc đó, ông Nguyn Minh Phong - mt chuyên gia kinh tế xác nhn, c phn hóa doanh nghiệp nhà nước đã giúp mt s cán b, đng viên tr thành ch ca mt s doanh nghiệp nhà nước, biến s hu toàn dân thành s hu cá nhân, gây h ly tiêu cc cho công bng xã hi. Ông Phong nhn mnh, c phn hóa doanh nghiệp nhà nước ch có th đt hiu qu cao nht nếu thượng tôn pháp lut, theo đúng các nguyên tc ca th trường ! Làm sao có th làm được như thế đ g b mt phn gánh doanh nghiệp nhà nước vn đã quá nng khi ngoài kinh tế th trường còn đnh hướng xã hội chủ nghĩa (3) ?

***

Giá mà người Vit đã tr, đang tr và s còn tr cho doanh nghiệp nhà nước chính là giá ca vic thc thi kinh tế th trường theo đnh hướng xã hội chủ nghĩa đ xây dng chủ nghĩa xã hội. Mun biết giá này đt như thế nào c nhìn đt dch Covid-19 th tư. Nếu h tng y tế tt hơn, chính sách an sinh xã hi hoàn ho hơn, hu qu chc chn s không thm khc như đã thy ! Tuy nhiên làm sao h tng y tế, chính sách an sinh xã hi có th hơn khi gn như toàn b ngun lc quc gia đã dn cho các doanh nghiệp nhà nước ?

C so các khon thua l ca doanh nghiệp nhà nước t trước ti nay, so c vi vic tiếp tc rót vn cho doanh nghiệp nhà nước dù Ban chấp hành trung ương đng đã cam kết nhng doanh nghip nàyshot đng theo cơ chế th trường, ly hiu qu kinh tế làm tiêu chí đánh giá ch yếu, cnh tranh bình đng vi doanh nghip thuc các thành phn kinh tế, vi chuyn chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh đ ngh h tr thành ph này - tr ct chính ca kinh tế quc gia-28.800 t nhm ngăn nga đi dch, thc thi các bin pháp nhm sm hi phc nhưng ch được ha s cp 2.000 t (4), t thy, chiến tranh đã chm dt vài thp niên nhưng ngoài đm m hôi, nước mt lương dân, đnh hướng xã hội chủ nghĩa đ xây dng chủ nghĩa xã hội vn còn thm đm máu đng bào !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/10/2021

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/nhieu-ong-lon-nha-nuoc-thua-lo-hang-chuc-ngan-ti-post1392129.html

(2) https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2021/08/01-Sach-trang-DNVN/2021-phan-tich.pdf

(3) https://danviet.vn/nhieu-doanh-nghiep-ho-bien-thanh-gia-dinh-tri-sau-co-phan-hoa/20201204114858066.htm

(4) https://tuoitre.vn/dbqh-tran-hoang-ngan-tp-hcm-duoc-can-nhac-ho-tro-2-000-ti-dong/20210923201603553.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 336 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)