Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/11/2021

Đóng tàu vỏ sắt cho ngư dân giữ biển, vì sao thất bại ?

Lưu Hồng Minh

Ngư dân ôm n

Báo chí mi đây cho biết, sau sáu năm vay vn đóng tàu v thép hơn 10 t đng nhưng liên tc thua l, ông Phan Thu đành cho tàu nm b, ch ngày bán đu giá. Tàu v thép ca ông Phan Thu, xã Bình Minh, huyn Thăng Bình, tnh Qung Nam, được đnh giá 1,5 t đng hin neo đu âu thuyn Hng Triu, xã Duy Nghĩa, huyn Duy Xuyên. Con tàu đang ch ngày bán đu giá đ ngân hàng thu hi vn.

dongtau1

Một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm đang được đưa về một xưởng đóng tàu ở Đà Nẵng hôm 2/6/2014 - AFP

Ông Thu tng là ngư dân đin hình tiên tiến ca tnh Qung Nam vi ngh câu mc khơi bng tàu v g. Nh đó năm 2014, ông vượt qua hàng chc h sơ khác đ được vay đóng tàu v thép theo Ngh đnh 67. (1)

Cũng như ông Thu, Ông Trn Công Chi ch tàu QNA 94989 TS cũng rơi vào trường hp tương t. Tàu ông hành ngh lưới rê, nhưng càng làm càng l. Năm 2018, ông Chi vay mượn bn t đng đ ci hoán con tàu này sang ngh chp mc khơi. Sn lượng đánh bt quá thp, chi phí li cao, 15 lao đng trên tàu ngh vic, ông Chi đành neo tàu nm b. Bây gi, mun bán con tàu cá v thép này này đ tr s n hơn chc t đng ca ngân hàng nhưng không ai dám mua (2).

Đây ch là hai trường hp tiêu biu trong rt nhiu trường hp ngân hàng cho vay vn đ giúp ngư dân có th trang b tàu v thép ra khơi xa.

Ngun gc Ngh đnh 67

Ít ai còn nh vì sao li có ch trương h tr đóng tàu v thép cho ngư dân như vy.

Vào năm 2014, Trung Quc đã cho h đt trái phép giàn khoan khng l Hi Dương 981 ngay trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Song song đó, các tàu cá gi dng ca dân quân bin Trung Quc cũng hung hăng đe do bng cách đâm chìm các tàu cá ca ngư dân Vit Nam.

Ngày 26/5/2014, tàu cá ĐNa 90152 TS ca bà Hunh Th Như Hoa (qun Thanh Khê, Đà Nng) b tàu Trung Quc đâm chìm khi đang đánh bt vùng bin Hoàng Sa, cách giàn khoan Hi Dương 981 h đt trái phép trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam 17 hi lý.

Đc bit, khi đâm chìm tàu cá khiến 10 ngư dân gp nn, phía tàu Trung Quc còn cn tr tàu cá Vit Nam cu người. Sau nhiu n lc, con tàu này đã được kim ngư lai dt v b (3).

Tàu đánh cá ca ngư dân Vit Nam đa phn là nh và đóng bng g, trong khi nhng tàu Trung Quc đu được đóng bng thép, cho nên trong lúc va chm, tàu Trung Quc luôn giành được li thế.

Năm đó, tinh thn chng Trung Quc t s kin giàn khoan đang dâng cao Vit Nam. Nhân dp đó, Chính ph Vit Nam được s tư vn ca các chuyên gia là cn trang b tàu v thép cho ngư dân đ va đm bo được vic đánh bt cá li va góp phn bo v ch quyn ca đt nước trên bin. Và t đó đã dn ti vic Chính ph ban hành Ngh đnh 67 vào tháng 7/2014 v mt s chính sách phát trin thy sn, trong đó có ni dung h tr ngư dân đóng tàu v thép (4).

Báo chính ph Vit Nam thi gian đó cho biết : "Nhng con tàu v thép hin đi được đóng bng tin vay t ngun vn h tr ca Nhà nước s không ch bo v ngư dân trước him ha thiên nhiên mà còn giúp tăng năng sut đánh bt, nâng cao cht lượng bo qun thy sn T khi Trung Quc h đt trái phép giàn khoan Hi Dương 981 trong vùng bin ch quyn ca Vit Nam, ngư dân ta liên tc b tàu Trung Quc đe da, ngăn cn. Tàu ca ta thì bé, công sut nh, li bng g trong khi tàu Trung Quc ln hơn, tc đ nhanh và toàn v thép nên mi khi có va chm, mình thường thit hi Có con tàu v thép chc chn, hin đi không nhng giúp nâng cao sn lượng đánh bt mà còn bo đm an toàn cho bà con trong nhng chuyến đánh bt xa b".

Vì đâu nên ni ?

Ch trương đóng mi tàu v thép có ý nghĩa quan trng trong vic h tr ngư dân ra khơi bám bin, va phát trin kinh tế va góp phn khng đnh ch quyn trên thc tế ca Vit Nam bin Đông. Tuy nhiên, trong thc tế thì ch trương này đã b tht bi thm hi, vi hu qu ngân hàng mt tin, ngư dân ôm n.

Ông Trn Văn Lĩnh, Ch tch Hi ngh cá Thành phố. Đà Nng đã ch ra nhng nguyên nhân tht bi ca ch trương này : "Ngh đnh 67 ra đi có ý đ rt tt là to cho ngư dân có điu kin đóng tàu v thép và nhng loi tàu có công sut ln... vươn khơi. Tuy nhiên, Ngh đnh tt, nhưng ch trương đóng tàu cá v thép đưa ra khá vi vàng vì chưa được tham kho ý kiến ngư dân, li có nhng áp đt nht đnh ca cơ quan qun lý Nhà nước. Thm chí có s áp đt mang ý đ riêng đ phát trin mt ngành, mt b phn ca nhà nước... mà chưa thc s nghĩ đến ngư dân" (5).

Điu đu tiên phi k đến là Ngh đnh 67 ra đi ch đơn thun phc v cho mc tiêu chính tr ca các chuyên gia ngi trong phòng lnh Hà Ni, mà không tham kho các ý kiến phn bin khác nhau, đc bit t nhng người có kinh nghim thc tin. Vic chuyn t tàu cá v g sang tàu cá v thép không ch đơn thun thay đi kết cu ca con tàu, mà còn đòi hi thay đi toàn b tư duy v hot đng đánh bt cá theo hướng chuyên nghip và hin đi. Không ch đơn gin là vn nn đánh cá vi nhng ngư dân như cũ mà có th thay đi nhanh chóng ch vi con tàu v thép. Nói như ông Trn Văn Lĩnh thì : "S thay đi ca kinh tế, chính tr thế gii buc chúng ta phi thay đi Thay đi như vy chúng ta mi xem ngh cá như m t ngành công nghip vi đ tri thc ch không còn là ông nông dân ít hc, hc không được thì mi lao ra bin đ kiếm sng, đ sinh nhai vi nhng kiến thc, tư duy bó hp loanh quanh mn con tàu" (6).

dongtau2

Tàu cá ca ngư dân đo Lý Sơn, Qung Ngãi hôm 1/7/2014. Reuters

Th hai, s tham nhũng, trc li chính sách ca các nhóm li ích đã giết chết ch trương đúng đn này. Ch tính riêng các trường hp tnh Bình Đnh đã thy vic hai cơ s đóng tàu cá theo NĐ 67 b ngư dân đây khiếu ni là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đi Nguyên Dương (huyn Xuân Trường, Nam Đnh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu Nam Triu (Thy Nguyên, Hi Phòng). Các ch tàu phn ánh, hp đng đóng tàu bng v thép Hàn Quc/Nht Bn nhưng các công ty đóng tàu đã thay thế bng thép Trung Quc không đm bo cht lượng ; v tàu mi s dng đã g sét, máy trc trc"như cơm ba", hm bo qun không gi lnh

Ông Trương Văn Đài, Phó giám đc công ty Đi Nguyên Dương, cho biết :"Tàu xung cp, nước sơn b bong tróc, thiết b trên boong b hư hng là do nước mn ca thi tiết".

V vic chuyn đi t thép Hàn Quc/Nht Bn sang thép Trung Quc vi giá tr tương đương, ông Đài đưa ra mt li gii thích khó hiu là do th trường thép Vit Nam không nht đnh giá ch không phi là thép Trung Quc xu, thép Trung Quc giá tr cũng rt tt (?)(7).

Báo chí thì ch rõ vic chi phí đóng mi cho mt tàu v thép ước tính khong 17-20 t đng, nhưng bng cách thay v tàu bng thép Trung Quc, sơn và máy không đt cht lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đi Nguyên Dương có th b túi t 6-9 t đng/tàu(8).

Công ty Nam Triu chính là mt công ty trc thuc B Công an, đng đu là Đi tá Công an Đng Ngc Oanh.

Trước s tham nhũng đó, ông Trn Châu, Phó Ch tch UBND tnh Bình Đnh đã phi tht lên : "Không th chp nhn kiu làm như vy ! Làm ăn kiu này, đt nước ch có mt thôi !" (9).

Báo Đt Vit đã phi tht lên nhng li cay đng : "T nhng con tàu v thép đóng cho ngư dân theo Ngh đnh 67, chúng ta có th hiu vì sao trong khi các nước trên thế gii đã kp khng đnh mình bng hàng triu thương hiu đnh cao thì Vit Nam vn mãi lt đt top sau. Hàng hóa cht lượng kém, thc phm xut khu thường b tr v vì dính tp cht, không đm bo yêu cu kht khe ca đi tác.

Hãy t vn mình, điu gì khiến cho nhng chiếc tàu v thép ca ngư dân, dù được đu tư hàng chc t đng đã không th vươn khơi bám bin ? Không ch là chuyn v thép kém cht lượng, không ch là nhng c máy trôi ni, không thương hiu. Đó còn là nhng mng lương tâm đã rách rưới, đã bc mùi ra nát bi lòng tham" (10).

Nhà báo Lê Thanh Phong cũng đau đn kết lun : "Bao nhiêu năm ngư dân ra khơi, b tàu Trung Quc đâm chìm, b rượt đui. Nhiu ý kiến đ xut phi đóng tàu v thép đ ngư dân đi mt được vi tàu v thép ca Trung Quc và bo toàn được tính mng khi va chm. Nhưng tàu v thép mà ngư dân có được là như vy đy !

Nói thng băng, chúng ta đã thua ngay t trên b, tc là t công nghip đóng tàu. Sn xut mt chiếc tàu v thép đ đánh cá còn không xong, nói gì đến vic ln lao to tát vươn ra bin ln, hay làm giàu t kinh tế bin" (11).

Qua chuyn này nhiu người s đt ra câu hi rng : Liu người dân Vit Nam có th tin tưởng được vào kh năng bo v bin đo trước tham vng ca Trung Quc như Đng Cng sn và Chính ph Vit Nam luôn tuyên b ?

Lưu Hồng Minh

Nguồn : RFA, 22/11/2021

Tham kho :

1. https://vnexpress.net/ngu-dan-tau-vo-thep-om-no-ca-chuc-ty-dong-4387067.html?fbclid=IwAR3igs6EFvn_vvZQ_EQxaIqxdpwMa9SUYxXFaVDdRIDbxqQ0QKs9ldGyJZo

2. https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/home.asp?ItemID=46880

3. https://vtc.vn/da-nang-se-trung-bay-tau-ca-bi-tau-trung-quoc-dam-chim-o-hoang-sa-ar306059.html

4. http://baochinhphu.vn/Vuon-khoi-bam-bien/Tau-ca-vo-thep-Hien-thuc-hoa-giac-mo-vuon-khoi-bam-bien/201793.vgp

5. https://viettimes.vn/dong-tau-ca-vo-thep-can-tu-duy-vuot-ra-khoi-boong-tau-post28021.html

6. https://viettimes.vn/dong-tau-ca-vo-thep-can-tu-duy-vuot-ra-khoi-boong-tau-post28021.html

7. https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/tau-vo-thep-gan-20-ty-ri-set-do-nuoc-bien-qua-man-372618.html

8. https://vtc.vn/danh-trao-thep-trung-quoc-cong-ty-dong-tau-bo-tui-hang-ty-dong-moi-tau-ar333389.html

9. https://plo.vn/thoi-su/vu-tau-vo-thep-lam-gia-doi-nhu-vay-la-khong-duoc-723062.html

10. https://datviet.trithuccuocsong.vn/van-hoa/nguoi-viet/chi-tien-bit-mieng-vu-tau-vo-thep-su-that-gia-re-3337197/

11. https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tan-giac-mo-tau-vo-thep-527001.ldo

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lưu Hồng Minh
Read 46 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)