Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/12/2021

Những chuyện chỉ Việt Nam mới có !

Trân Văn

Hôm 8/12/2021, y ban Thường v ca Quc hi Vit Nam nghe đi din chính ph điu trn đ tho lun v ni dung mt ngh quyết có tên rt dài Ngh quyết v vic cho phép thc hin mt s cơ chế, chính sách trong lĩnh vc y tế đ phc v công tác phòng, chng dch Covid-19.

vaccine1

Việt Nam va thông qua "Ngh quyết v vic cho phép thc hin mt s cơ chế, chính sách trong lĩnh vc y tế đ phc v công tác phòng, chng dch Covid-19". Hình minh ha.

Ông Nguyn Thành Long, B trưởng Y tế, đi din cho chính ph Vit Nam, đ ngh :Khi thông qua ngh quyết va đ cp, mong Quc hi tiếp tc cho phép s dng ngân sách đ thanh toán các chi phí liên quan đến điu tr bnh nhân nhim Covid-19. Ngoài ra, do bóc, tách chi phí điu tr Covid-19 vi chi phí điu tr các bnh khác rt khó, thm chí bt kh, nếu không bóc, tách được thì Quc hi cho phép chính ph dùng ngân sách đ thanh toán toàn b chi phí điu tr, nếu cn thì có th dùng Qu D phòng ca bo him y tế.

Ông Long nhc li thc trng mà ai cũng biết đ thuyết minh ti sao chính ph đ ngh như vy : Trong đt dch va qua, rt nhiu bnh nhân nhp vin, nhân viên y tế phi dc sc cu cha, không có thi gian đ thc hin các th tc hành chính, thành ra thiếu cơ s đ xác nhn khon nào là chi phí điu tr Covid-19 có th dùng ngân sách thanh toán, khon nào là chi phí điu tr không liên quan đến Covid-19 mà bảo hiểm y tế hoc bnh nhân phi tr. Chưa k nhiu người được đưa vào bnh vin không có giy t, không mang theo tin, không th liên lc vi thân nhân, sau đó thit mng, không th thu vin phí !

Đáng lưu ý là rt nhiu thành viên Ủy ban thường vụ Quc hi va bày t s cm thông sâu sc vi nhân viên y tếvì đã phi khám bnh, cha bnh, li còn phi thc hin th tc bóc tách, không d đ có th tn tâm, tn lc trong hot đng ngh nghip,va lo nhân viên y tế, cơ s y tế không nhit tình bóc, tách và s khiến ngân sách không kham ni gánh nng này. Thm chí Ch nhim y ban Xã hi ca Quc hi còn lưu ý là dùng ngân sách thanh toán hết chi phí điu tr cho c nhng người không có bảo hiểm y tế thì s là không công bng vi nhng người đóng bảo hiểm y tế(?!)...

Ông Vương Đình Hu, Ch tch quc hi, chính thc cht li :Không giao cho chính ph quyn điu hòa gia ngânsách và bảo hiểm y tế. Ch được phép dùng ngân sách thanh toán cho nhng trường hp không thbóc, tách được, không được phép s dng ngun tin t bảo hiểm y tế đthanh toán như ngân sách.

Mt vn đ khác cũng nóng không kém chuyn nhân viên y tế, cơ s y tế phi bóc, tách chi phí điu tr Covid-19đ buc bảo hiểm y tế và người bnh thc thi nghĩa v thanh toán các chi phí khác là kim toán vic mua sm trang b, thiết b y tế. Phó Tng Kim toán Nhà nước k rng,hin có khong 50 văn bn pháp quy liên quan đến mua sm trang b, thiết b y tế đ phòng chng Covid-19 và vì đc đim ca đi dch thành ra Kiểm toán Nhà nước xin phép không kim toán loihot đng mua sm này vì svào ri s không có đường rabi mi nơi, mi kiu.

Phó Tng Kiểm toán Nhà nước nói thêm, hin nay, mua sm trang b, thiết b y tế đ phòng chng dch vn còn vướng mc. Nhiu khon được Mt trn T quc chuyn cho B Y tế không chi tiêu được vì vướng cơ chế, chính sách mua bán trang b, thiết b y tế. Không có cơ chế, ngành y tế không mua sm được...

Ch tch quc hi không đng ý vi thc trng. Ông ta bo Quc hi đã trao quyn cho Th tướng và Chính ph ti sao li không s dng ? Theo Ch tch quc hi, Th tướng và Chính ph phi quyết đoán. B Tài chính cn xem xét đ có hướng dn c th vì đây là vn đ thuc loi cp bách (1)...

***

Đc tường thut v phiên điu trn ca chính ph và tho lun ca Ủy ban thường vụ Quc hi đi vi d tho Ngh quyết v vic cho phép thc hin mt s cơ chế, chính sách trong lĩnh vc y tế đ phc v công tác phòng, chng dch Covid-19 d có cm giác : Tt c các thành viên t Quc hi đến Chính ph đu rt nghiêm cn đi vi vic s dng ngân sách và thc thi các qui đnh pháp lut liên quan đến chi tiêu. Trong bi cnh như va qua và hin nay, s nghiêm cn đó ca các viên chc hu trách ging ht robot không mun tư duy và hành x khác vi nhng gì đã được lp trình.

Tuy nhiên thy vy ch không phi vy ! H thng chính tr và h thng công quyn ch thn trng ti mc máy móc, không s dng c não ln tim đi vi nhng yếu t liên quan đến li ích thiết thc ca công dân : Quc hi ch mun dùng ngân sách thanh toán chi phí cho điu tr Covid-19, dt khoát không cho dùng ngân sách đ trang tri các chi phí điu tr khác cho bnh nhân. Dù đã được Quc hi bt đèn xanh bng mt ngh quyết ban hành hi h tun tháng 7, dù tình thế vn còn cp bách, chính ph vn ch mua sm trang b, thiết b y tế theo m qui phm pháp lut ri rm, chng chéo !

Còn đi vi nhng th liên quan ti s tn vong ca đng, h thng chính tr, h thng công quyn ng x linh hot hơn nhiu, thm chí không nhng không cn lut pháp mà còn biến hot đng lp pháp thành trò h : Ngày 26/10/2021, Quc hi tho lun sơ b vD lut Cnh sát cơ đng. Nhiu đi biu bày t s băn khoăn khi d lut qui đnh trang b phi cơ, tàu bin cho lc lượng cnh sát cơ đng vì điu đó hết sc tn kém, phi chi nhng khon khng l đ mua sm, bo dưỡng H đ ngh phi có nghiên cu báo cáo đánh giá v tác đng c th (2).

Đó là chuyn ngh trường ! Trên thc tế, na tháng trước khi Quc hi tho lun v D lut Cnh sát cơ đng như va k - lut Cnh sát cơ đng chưa có ngày khai sinh, hôm 11/10/2021, B trưởng Công an đã công b quyết đnh thành lp Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, trc thuc B Tư lnh Cnh sát cơ đng và B Công an đã t chc trng thL ra mt trung đoàn này. Chng cn Quc hi, không thèm ch lut, ch cn đng, nhà nước có ch trươnghin đi hóa lc lượng cnhsát cơ đng(3) thì ngân sách thế nào không còn là chuyn đáng đ bn tâm. Ai dám cn ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 09/12/2021

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/quoc-hoi-da-trao-quyen-chinh-phu-can-co-quyet-sach-manh-me-hon-799520.html

(2) https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dei-bieu-quoc-hoi-co-nen-trang-bi-may-bay-cho-luc-luong-cenh-set-co-dong-675454

(3) http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/bo-cong-an-thanh-lap-va-ra-mat-trung-doan-khong-quan-cong-an-nhan-dan-d18-t30318.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 377 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)