Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/04/2022

‘Thu thuế như vặt lông một con vịt’

Trân Văn

Thu thuế như vt lông mt con vt, vt làm sao được càng nhiu lông càng tt, nht là trong bi cnh ngân sách như thế này...

vatlong1

Các thành phn ca cao tc Bc-Nam đang được xây dng. Hình minh ha.

Theo h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam thì B Giao thông và vn ti đang chun b trình D lut "Đường b" cho Quc hi xem xét và "sáng kiến" đáng chú ý nht ca d lut này là cao tc du có được xây dng bng ngân sách thì vn t chc thu phí như các d án h tng do tư nhân b vn thc hin.

Tr li t Dân Vit, mt s chuyên gia khng đnh, "sáng kiến" đó nguy him vì "d gây bt bình trong xã hi". Ông Lê Đăng Doanh – cu Vin trưởng Vin Nghiên cu Qun lý kinh tế cho rng không nên áp dng "sáng kiến" vì : Ly tin đóngthuế ca dân làm đường ri bt dân phi tr phí dùngchính con đường đó là bt hp lý ! Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưhin nay, nếu thu phí s gây ra tình trng phí chng phí, khiếngiá thành tăng, nh hưởng ln đến doanh nghip, người dân.

Ông Nguyn Văn Thanh cu Ch tch Hip hi Vn ti ô tô Vit Nam, cho biết, ông và nhiu người đã tng phn đi "sáng kiến" này vì "dù h lý gii là đ thu hi vn hay ci to h thng đường cũ thì cũng không hp lý". Theo ông Thanh, "sáng kiến" đã b phn đi t khi D lut Đường b được gii thiu cho công chúng góp ý nhưng gi vn còn nguyên đ trình Quc hi. Đó cũng là lý do ông Thanh nhn mnh :Đây là chuynliên quan đến chi phí doanh nghip, tính hp lý, hp pháp ca vn đ.

góc đ doanh nhân, ông Thanh ch ra mt yếu t khác :Nếu nhà nước đu tư vàoh tng và cũng thu phí thì ai s cnh tranh li ? Làmsao có th khuyến khích bvn đutư vào h tng ? Ông Khúc Hu Thanh Hi giám đc mt công ty vn ti Hi Phòng - lưu ý :Doanh nghip sthêm khó khăn do chí phí gia tăng. Áp lc t cước vn ti s đy gánh nng sang vai người dânvà doanh nghip, trong khi hu hết doanh nghip đang rt khó khăn đ hiphc sau hai năm đi dch(1).

góc đ dân sinh, chc chn không có bt k ai mun tr quá nhiu cho dch v, sn phm, đc bit là thi đim "go châu, ci quế", tt c mi th dch v, sn phm đu tăng giá, ngoi tr lương. Phí cu đường tăng s khiến mi th đt đ hơn vì chi phí vn chuyn, phân phi cao hơn. Doanh gii cũng vy, thuế và phí càng nhiu thì giá thành càng cao, mãi lc càng gim, kh năng cnh tranh suy yếu c trong xut cng ln trên sân nhà khi Vit Nam đã m toang ca bng đ th hip đnh thương mi t do.

Liu Quc hi có bác "sáng kiến" dùng ngân sách đu tư cho cao tc ri t chc thu phí như các d án đu tư vào h tng theo hình thc BOT hay không ? Câu tr li dường như là không vì ông Phm Minh Chính đã dõng dc tuyên b"s hoàn thành 2.000 km đường cao tc trong nhim k Th tướng ca ông - giai đon t 2021 2026" (2). Không may, ngoài vic là Th tướng, ông Chính còn là y viên B Chính tr mà B Chính tr li lãnh đo Quc hi !

Đu năm nay, Quc hi đã nht trí chuyn 12 d án là 12 phn ca cao tc Bc - Nam sang hình thc đu tư bng ngân sách. T 2021 2025, nhà nước s chi khong 147.000 t đng (xp x 6,4 t M kim) đ thc hin 12 d án này. D lut "Đường b" còn đang ch trình Quc hi thì B Giao thông và vận tải đã son xong "Đ án thu phí vi cao tc đu tư bng ngân sách" (3) đ chính ph trình luôn cho Quc hi xem xét. Nếu ch trương được Quc hi gt đu, liên B Tài chính - Giao thông và vận tải s công b phương án thu phí c th.

Đu tháng này, song song vi vic khng đnh phi hoàn tt 2.000 km cao tc trong nhim k Th tướng ca mình, ông Chính còn nhn mnh :Phát trin h tng là mt trong ba đt phá chiến lược ca đng, nhà nước ta, trong đó có h tng giao thông.Nhim k Th tướng cũng là nhim k ca Ban Chp hành Trung ương đng, B Chính tr khóa 13. Đi hi đng ln th 13 đã đưa 2.000 km cao tc vào "ngh quyết", đi biu Quc hi nào dám lc ?

***

Dân ch xã hội chủ nghĩa có nhng đc đim mà ngoi nhân không th nào cm được hay hiu được. "Sáng kiến" t chc thu phí c nhng cao tc được xây dng bng ngân sách như các d án h tng do tư nhân b vn thc hin ch là mt khía cnh có liên quan đến "làm lut" ti Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam.

Cách nay khong 18 tháng - hi tháng 11 năm 2020, ti K hp th 10 ca Quc hi Khóa 14, đa s đi biu đã bác b vic tách Lut Giao thông đường b thành hai b lut riêng bit, mt v "Đường b" (bao gm các qui đnh v h tng Giao thông đường bộ, phương tin Giao thông đường bộ, hot đng vn ti đường b) và mt v "Bo đm trt t, an toàn Giao thông đường bộ(bao gm quy tc Giao thông đường bộ, các qui đnh liên quan đến qun lý, kim soát xe c, tài xế).

N lc tách Lut Giao thông đường bộ thành hai b lut riêng bit b xem là quái g vì :Chng có quc gia nào nghĩ ti vic tách LutGiao thông đường bộnhư Vit Nam (4) và b c các chuyên gia ln doanh gii, đc bit là nhng doanh nhân hot đng trong lĩnh vc Giao thông và vận tải phn đi gay gt do trái thông l quc tế, phá v s đng b v h thng pháp lut Giao thông và vận tải (5).

Sau khi nhim k ca Quc hi khóa 14 kết thúc. Chính ph Vit Nam tiếp tc trình Quc hi khóa 15 kế hoch làm lut mi, đính kèm "sáng kiến" cũ, tách Lut Giao thông đường bộ hin hành thành hai b lut là "Đường b" và "Bo đm trt t, an toàn Giao thông đường bộ".Nếu không có gì thay đi thì D lut "Đường b" s được Quc hi khóa 15 xem xét vào tháng ti.

Do "sáng kiến" tách Lut Giao thông đường bộ hin hành làm đôi b ch trích là ch nhm tha mãn yêu cu ca B Công an : Giành vic qun lý đào to - sát hch - cp giy phép lái xe t tay B Giao thông và vận tải vi lý dotai nn giao thông cao và cn x lý vn nn giy phép lái xe gi,nên tháng trước, Th tướng Vit Nam trn an công chúng "chưa thay đi cơ quan qun lý đào to, sát hch và cp giy phép lái xe t B Giao thông và vận tải" (6). "Chưa" không phi là "không" và D lut "Bo đm trt t, an toàn Giao thông đường bộvn do công an son tho.

Dù sao cũng nên cám ơn ông Phm Minh Chính - y viên B Chính tr, Th tướng - vì trước mt, dân chúng cũng như doanh gii ch phi lo v hu qu "sáng kiến" thu phí ngay c vi cao tc đu tư bng ngân sách. Gia năm 2017, khi tham gia tho lun v kinh tế tư nhân, sau khi khng đnh chính sách thuế và qun lý thuế ca Vit Nam rt n, mt ông tiến sĩ tng nhn nh chính ph thế này :Thu thuế như vt lôngmt con vt, vt làm sao được càng nhiu lông càng tt, nht là trong bi cnh ngân sách như thế này (7). "Chưa giao công an qun lý đào to, sát hch, cp Giấy phép lái xe", ch tp trung vào "sáng kiến" trong D lut "Đường b" có ging k năng vt lông đ khéo đ vt đng kêu thm thiết quá không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/04/2022

Chú thích

(1) https://danviet.vn/thu-phi-duong-cao-toc-xay-dung-bang-ngan-sach-de-gay-bat-binh-xa-hoi-20220413153211687.htm

(2) https://dangcongsan.vn/thoi-su/nhiem-ky-2021-2026-phai-hoan-thanh-khoang-2000km-duong-cao-toc-604974.html

(3) https://baochinhphu.vn/print/xay-dung-de-an-thu-phi-tren-cac-tuyen-duong-dau-tu-bang-ngan-sach-102279398.htm

(4) https://tuoitre.vn/khong-nuoc-nao-tach-luat-giao-thong-duong-bo-thanh-2-luat-20220214154154517.htm

(5) https://laodong.vn/xa-hoi/nhieu-chuyen-gia-tranh-luan-gay-gat-viec-tach-luat-giao-thong-duong-bo-1014202.ldo

(6) https://plo.vn/do-thi/chinh-phu-dong-y-chua-chuyen-bo-cong-an-cap-bang-lai-xe-1047548.html

(7) https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ts-vu-dinh-anh-nguoi-ta-noi-thu-thue-cung-nhu-vat-long-vit-dung-de-keu-toang-len-20170622142919615.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 178 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)