Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/04/2022

Vài vấn đề sử nhân ngày 30 tháng Tư

Phạm Phú Khải

Vì quyn li quc gia và tương lai dân tc, hy vng nhng người có trách nhim thy cn phi thay đi đ bt đu thay đi. Càng sm càng tt.

su1

Thp nhang cho b đi t trn trong chiến tranh Vit Nam ti nghĩa trang Trường Sơn. Hình minh ha.

Hơn 45 năm qua, c mi dp 30 tháng Tư v, đip khúc "gii phóng min Nam", "thng nht đt nước" và "chiến thng ngụy quân ngy quyn" v.v được lp đi lp li trên các kênh truyn thông Vit Nam.

Nhưng, theo mt s quan sát, dường như có mt s thay đi đáng k t tháng Tư năm 2021. Bàitường trình trên Đài Á Châu T do vào 30 tháng Tư năm 2021 cho rng Nhà nước Vit Nam không còn t chc rm r và bn pháo hoa như trước đây. Nhng cm t gii phóng, thng nht, ngụy quyn v.v cũng đã gim dn.

Phi chăng có mt s thay đi tư duy ?

Tiến sĩ Hà Hoàng Hp cho rng ‘đây là ch ý ca h vì dn dn h phi nhn thc rng, s thng nht đt nước không toàn vn, không tt và thc tế cho tt c mi người. Trong khi đó, nhc sĩ Tun Khanh bin lun rng mt s thay đi tư duy trong h thng chính tr Vit Nam là điu rt khó, phi qua mt tiến trình xét li, cho nên hin tượng năm 2021 là bt thường vì s mt mi ca nhà cm quyn, nht là trong gia đi dch Covid-19.

Nếu đó chưa phi là s thay đi tư duy, phi chăng đang có mt s chuyn đi trong nhn thc ca mt s lãnh đo Vit Nam ? Trên thc tế, tuy mt đ tuyên truyn không dy đt như trước,Thông Tn xã Vit Nam vn còn s dng "Tng thng ngụy Dương Văn Minh" trong bài viết nhân ngày 30 tháng Tư năm 2021. Báo đin t Đảng cộng sản Vit Nam vns dng câu t như "Ngày 30/4/1975, Chiến dch H Chí Minh toàn thng, chm dt 21 năm chiến đu chng đế quc M và chính quyn ngy Sài Gòn". Trang tin đin t Đng B Thành Ph H Chí Minh cũnglp li các cm t "kháng chiến chng M", "gii phóng", "thng nht". Nhng người viết trên vntuyên truyn rng đi thng 30 tháng Tư năm 1975 là nh cao chói li ca s nghip gii phóng dân tc".

Mi đây, mt bài trên Công an Nhân dân, ph biến ngày 11 tháng 4 năm nay, li lên án nhng nhà hot đng Vit Nam như Nguyn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyn Ngc Như Qunh, T Phong Tn, Nguyn Văn Hi (Điếu Cy) v.v là "k phn bi đt nước, dân tc đ cu vinh", là "phá hoi s nghip đi đoàn kết dân tc" v.v

Rõ ràng gii lãnh đo đng, nhà nước, và chính quyn Vit Nam đu biết rõ nhng điu nêu trên là gi di, xo trá, tuyên truyn. Không nhng thế, tôi tin rng tt c nhng gì liên quan đến s kin 30 tháng Tư được đăng trên các cơ quan truyn thông ti Vit Nam, như trình bày trên, chc chn phi được s chp thun ca Ban Tuyên hun nói riêng và dàn lãnh đo cao nht trong Đảng cộng sản Vit Nam nói chung.

Vy thì, kêu gi hòa hp hòa gii, đoàn kết yêu nước, "b phn dân tc không th tách ri", nhưng c tiếp tc chà đp lên b phn này, lên nhân phm, lên danh d, liên tc k t 30 tháng Tư năm 1975 cho đến nay, thì nghe có được không ? Chưa k bao nhiêu chính sách thô bo và dã man đi vi b phn này đ dn h vào đường cùng, đ h phi vượt biên vượt bin, vi vài trăm nghìn người b mình ti đi dương !

Ai gây ra hn thù chng cht này, ri kêu gi quên đi quá kh ?

Có phi đã đến lúc gii lãnh đo Vit Nam, nếu còn chút lương tri, nên nhìn thng vào s tht không ? 47 năm ri, đâu phi 2 năm, hay 7 năm. Hai thế h đã sinh trưởng trong thi gian này. Nhng gì xy ra trong cuc chiến Vit Nam, c cho như là 1955 1975 (hay 10 năm trước đó, t 1945 1955, tc cuc kháng chiến chng Pháp), tt nhiên có nhiu khía cnh lch s và hn nhiên vô cùng phc tp. Mi bên tham chiến, t Vit Nam cho đến quc tế, và bên trong mi bên tham chiến, đu có nhng cách nhìn và góc nhìn khác nhau. Bi vì lch s là s viết li, xây dng li, câu chuyn đã xy ra. Không bao gi có mt s tht trong lch s. Nhưng nhng s gia chân chính s da trên các s kin có tht hoc đã được kim chng hn hoi đ t đó đưa ra nhng nhn đnh nh hay ln, mang tính tình tiết hay bao quát, v các vn đ nghiên cu. Người đc s hc hi được nhiu hơn khi có điu kin đi chiếu, t tác phm này đến tác gi khác. Đc quyn lch s, do đó, rt phn khoa hc, và không ai có quyn làm điu đó. Lch s ca mt dân tc thuc quyn ca toàn dân tc đó, không phi ca riêng đng phái, chính quyn hay chế đ nào c. Như ng không ch thuc quyn ca dân tc đó, nó còn thuc quyn ca toàn nhân loi, bi vì người ngoài cuc vn có th viết s theo nhãn quan ca h. Khi chiếm đc quyn lch s, nó cũng hàm nghĩa đc quyn s tht. Như thế nó ch loi b tt c nhng phiên bn khác, nhng cách nhìn và đánh giá khác, mà có kh năng là gn vi s tht nht.

Lch s được biên son và phát hành ti Vit Nam hin nay đã bđnh hướng hoàn toàn, đ ri ch còn công nhn vai trò và công lao ca Đng.

su2

Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa với tên gọi mới là Nghĩa trang Nhân dân Bình An tọa lạc tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thi gian 47 năm, khong mt na dân s sinh ra sau thi đim này. H có quyn biết s tht. Người dân min Bc đã hy sinh hay cam chu kh đau trong sut cuc chiến kéo dài gn 20 năm cũng cn biết s tht. Người dân min Nam b bc t và trù dp cũng cn biết s tht. Tóm li, đây là lúc gii cm quyn Vit Nam hãy thôi tuyên truyn và tht lòng nhìn nhn và chp nhn rng mình đã không tôn trng mt s s tht v cuc chiến Vit Nam. Có vô s vn đ, nhưng ít nht là ba điu căn bn như sau.

Mt, nó hoàn toàn không phi là cuc chiến chng M cu nước, chng M xâm lăng gì c. M hoàn toàn không có ch trương xâm chiếm/lăng gì Vit Nam trong cuc chiến này. Washington ch đ dn ngun lc vào min Nam Vit Nam ch yếu đ ngăn chn s bành trướng ca ch nghĩa cng sn sang Đông Nam Á, mà h tin vào lúc đó, theo thế c Domino, s xy ra như thế. Hiu rng ch trương ca M trong Thế Chiến II là tr li đc lp và quyn t quyết ca đi đa s, nếu không phi là tt c, các quc gia trên thế gii, k c nhng nước như n Đ, hay cng ln như Hng Kông, v cho quc gia s hu nó. Quan đim này tt nhiên không được đng minh thân cn nht ca M lúc đó tán thành. Winston Churchill, vi ch nghĩa đế quc vn nm trong tư duy, chưa mun t b vai trò ca Anh trên bàn c chính tr quc tế. Nhưng lp trường và quyết tâm ca M đ xây dng li mt trt t mi, da trên pháp lut (rules-based international order), k t c Tng thng Franklin Delano Roosevelt, và các tng thng tiếp theo ca M sau đó, đã phn nh điu này. M trao tr li ch quyn cho Nht, Đc và Ý sau Thế Chiến II, và vi Nam Hàn trong cuc chiến Bc Nam, cho thy h không h có ch trương chiếm gi. Đó là quan nim nht quán v ch quyn quc gia ca M, k c chiến tranh Iraq hay Afghanistan gn đây. Vit Nam, là đi tác ca M k t năm 1995 khi bình thường hóa quan h, nên tôn trng s tht và quan h này.

Hai, nó hoàn toàn cũng không phi đ thng nht hay gii phóng dân tc gì c, điu cũng được rêu rao t bao thp niên qua. Không ph nhn rng mt trong các mc tiêu ca lãnh đo cng sn Vit Nam, cũng như phía quc gia Vit Nam, trước năm 1954, và nht là trước năm 1945, là giành li đc lp cho Vit Nam t Pháp. Nhưng vi tư duy ca lãnh đo min Bc coi cng sn là thiên đường đ xây dng thế gii đi đng, Lenin và Stalin và Mao là thánh thn không th sai, thì thng nht hay gii phóng ch còn là mc tiêu ph, hay tht ra ch là cái c đ gây chiến. Bi nếu tht s là thng nht đt nước, gii phóng dân tc, làm sao có th bin minh cho nhng chính sách và hành đng tr thù, trù dp, phân bit đi x v.v. mt cách dã man và thô bo dành cho quân cán chính Vit Nam Cng Hòa ?

Ba, nó hoàn toàn cũng không phi là cuc chiến có chính nghĩa gì c. Lãnh đo cng sn đã không tôn trng s tht, mà còn tuyên truyn và s dng nhng ngôn t rt xúc phm dành cho phía Vit Nam Cng Hòa. Các t ngụy quân ngụy quyn, v.v được dùng cho mt chính th mà đã có công ln trong vic phát trin kinh tế, chính tr, văn hóa, giáo dc, th thao v.v Vào lúc đó Vit Nam Cng Hòa tuy chưa bng Nht, nhưng có th sánh vai vi nhng nước như Singapore, Nam Hàn, Đài Loan, và hơn hn Thái Lan hay Mã Lai. Vit Nam Cng Hòa có rt nhiu tim năng vì, tuy đang chiến tranh, chính sách nhân dng đã rt tiến b và có tm nhìn xa. Sinh viên Vit Nam đi du hc khp nơi trên thế gii v mi lĩnh vc k t đu cui thp niên 1950s, và mong ch cơ hi v phc v quc gia.

Tt c nhng điu nêu trên, nhng ai mun tht s tìm hiu, thì s tìm ra tài liu. Nhiu người Vit Nam cũng đã nhn thc được nhng s tht trên. Nhưng chính sách giáo dc nhi s và bưng bít thông tin cng vi chính sách tuyên truyn đã gây cn tr cho s tiếp cn và tìm hiu ngn ngành v cuc chiến Vit Nam cũng như lch s cn đi và hin đi.

Di trá vi lch s mt cách có ch đích và h thng đ phc v cho mc tiêu nm quyn và gi quyn ca mt cá nhân hay phe nhóm, là mt trng ti đi vi dân tc. Bi vì khi không hiu và không hc t lch s, hay hc toàn nhng điu di trá, nhng thế h sau này s gp phi nhng th thách trng ln.

Vì thế, vic tr li s tht và công bng cho lch s là tư duy đúng đn ca mi lãnh đo quc gia. Lãnh đo và chế đ s ra đi, nhưng dân tc là trường tn. Nếu gii lãnh đo Vit Nam cho rng nhng điu nêu trên là không đúng, thì ti sao không đ cho mi người dân ti Vit Nam, nht là gii hc gi chuyên v s hc, chính tr hc, xã hi hc, tâm lý hc, triết hc và các nhà văn phê bình văn hc có toàn quyn t do hc thut đ tranh lun nhau. Ch khi nào lch s được viết li mt cách t do, đc lp, không b ràng buc hay cưỡng ép v ý thc h chính tr hay mưu toan quyn lc/li, thì lúc đó mi có kh tín. Ngược li, khi nào lch s vn còn b un nn hay ch đo, theo ý thc h hay khuôn kh nào đó, nó s không thuyết phc được người hiu biết.

Người ta thường nhc nh nhau : ng nghe nhng gì cng sn nói, hãy nhìn nhng gì cng sn làm". S tht là lãnh đo Vit Nam ngày nay không còn là cng sn na, t lý thuyết đến thc hành. Đúng ra là h chưa bao gi là cng sn c. Nhưng ai cũng có th thay đi đ tr thành người tt hơn, lương thin hơn. Lch s và các thế h tương lai s phán xét hành đng ca thế h hôm nay. Vì quyn li quc gia và tương lai dân tc, hy vng nhng người có trách nhim thy cn phi thay đi đ bt đu thay đi. Càng sm càng tt.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 19/04/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Phú Khải
Read 397 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)