Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/04/2022

"Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng" không thể vô can

Trân Văn

Ging như scandal Vit Á hoàn toàn không h hn gì dù ch đo và đc thúc thc hin "thn tc xét nghim trên din rng", Th tướng Vit Nam li hoàn toàn vô can trong scandal "gii cu", cho dù rõ ràng Công đin s 540/CĐ-Ttg đã to ra m bùng nhùng như đã thy.

vieta1

Hot đng sn xut và phân phi b xét nghim Covid-19 dán nhãn Công ty Vit Á không th gây hu qu nghiêm trng nếu không có ch trương "thn tc xét nghim trên din rng".

Cui tun va qua, ti k hp ln hai ca Hi đng Thi đua Khen thưởng trung ương ông Phm Minh Chính - y viên B Chính tr, Th tướng kiêm Ch tch hi đng này ch đo : "Công tác thi đua khen thưởng phi sáng to hơn, thiết thc hơn, đi đúng trng tâm, trng đim Tránh va khen thưởng xong li xem xét k lut" (1).

Chưa rõ trong "thi đua, khen thưởng" ti Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, thế nào là "sáng to hơn, thiết thc hơn" và nếu không "đi đúng trng tâm, trng đim",tiếp tc xy ra tình trng "va khen thưởng xong li xem xét k lut" thì sao (?), tuy nhiên tường thut v k hp va đ cp cho thy, ông Chính dường như hoàn toàn vô can.

Nếu Ch tch Hội đồng Thi đua Khen thưởng trung ương đã không phi chu bt k trách nhim nào khi Công ty Vit Á được tng "Huân chương Lao đng hng Ba" vì "nghiên cu sn xut b xét nghim Covid-19" (2) và "tp th Cc Lãnh s thuc B Ngoi giao" cũng được trao huân chương y ht như thế nh "t chc nhng chuyến bay ‘gii cu đ đưa công dân gp hoàn cnh khó khăn, có nhu cu v nước" (3) thì tt nhiên, Th tướng cũng vy dù chính ông, trc tiếp hoc gián tiếp, to điu kin cho điu này xy ra thông qua chính sách"thn tc xét nghim trên din rng".

***

Du hu qu ca vic "nghiên cu, sn xut, kinh doanh" b xét nghim Covid-19 dán nhãn Công ty Vit Á là đc bit nghiêm trng nhưng đến gi, vic xem xét trách nhim ch mi chm nh vào hai cá nhân là y viên Ban Chp hành trung ương đng, hoc đang là B trưởng (ông Nguyn Thanh Long), hoc tng là cu B trưởng (ông Chu Ngc Anh). C hai y viên Ban chấp hành trung ương đng này ch mi b h thng chính tr "đ ngh cnh cáo" (4) và vì h thng công quyn chưa hành đng nên vn đang đm nhim vai trò B trưởng Y tế hoc Ch tch thành ph Hà Ni. Không có bt k cá nhân hoc cơ quan hu trách nào đ cp đến trách nhim ca ông Chính !

Vì sao đã có nhng du hiu rt rõ ràng cho thy, hot đng sn xut và phân phi b xét nghim Covid-19 dán nhãn Công ty Vit Á không th gây hu qu nghiêm trng như thế nếu không có ch trương "thn tc xét nghim trên din rngvà ông Chính không "t xung, hu đt", đc thúc h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương ti đa phương phi thc thi nghiêm túc ch trương này, pht l khuyến cáo ca nhiu người, nhiu gii ("thn tc xét nghim trên din rng" va không th đem li hiu qu mong mun, gia tăng nguy cơ lây nhim, va lãng phí, làm cho doanh gii, quc gia thêm kit qu vì chi phí quá ln) mà ông Chính không phi chu trách nhim nào c ?

Tương t, Tng Giám đc Công ty Thương mi - Du lch - Dch v hàng không An Bình không th "đưa hi l" cho mt Th trưởng Ngoi giao, bn viên chc lãnh đo Cc Lãnh s thuc B Ngoi giao, mt Chuyên viên V Trang thiết b và công trình y tế thuc B Y tế, mt "cucán b Cc Qun lý xut nhp cnh B Công an" nếu cui tháng 4/2021, ông Chính không ban hành Công đin s 540/CĐ-Ttg yêu cu năm b (Ngoi giao, Công an, Y tế, Quc phòng, Giao thông Vn ti) "giám sát, qun lý cht ch công tác t chc chuyến bay, đm bo tn sut, đi tượng và s lượng người, chuyến bay theo kế hoch được duyt, phù hp kh năng tiếp nhn trong nước(5).

Công đin s 540/CĐ-Ttg không ch to điu kin cho Cc Lãnh s kiếm tin nh phê duyt các chuyến bay đưa công dân Vit Nam v nước, các cơ quan ngoi giao ca Vit Nam nước ngoài có thêm cơ hi "bóp c" công dân Vit Nam bng vic đ ra thêm đ loi th tc trong vic duyt cho tng cá nhân được lên nhng chuyến bay y đ hi hương (ví d buc phi tr l phí "hp thc hóa lãnh s th chích nga" (dch và chng thc th chích nga, nếu đương s t dch thì phi tr l phí chng thc th chích nga ca ngoi quc được dch đúng), mà còn giúp chính quyn các đa phương, mt s doanh nghip cung cp dch v lưu trú ht bc.

Vì sao công an Vit Nam ch điu tra vic "đưa và nhn hi l" trong phê duyt các chuyến bay ca Cc Lãnh s mà không đ đng gì đến trách nhim ca các cơ quan ngoi giao bên ngoài Vit Nam trong xét duyt nhng trường hp cn hi hương, cũng như trách nhim ca chính quyn mt s đa phương - theo Công đin s 540/CĐ-Ttg có quyn tiếp nhn hay t chi cho các chuyến bay đưa người hi hương h cánh, đính kèm vic "tiếp nhn" là ch đnh nơi "bt buc cách ly" vi mc phí rt cao ? Có "đưa và nhn hi l" trong "tiếp nhn" nhng chuyến charter (doanh nghip nào đó làm th tc bao nguyên chuyến ri bán l tng ch) và ch đnh nơi "bt buc cách ly" hay không ?

Ai cũng biết, chi phí hi hương bng đường hàng không khi đi dch còn hoành hành tăng trung bình t bn ln đến hơn mười ln, không ít trường hp phi tr hàng chc ngàn M kim vì ngoài s tin phi tr cho chuyến bay, còn b buc phi cách ly ti nhng cơ s lưu trú sang trng vi chi phí lưu trú rt cao như h thng Vinpearl ca Vingroup. Chng hn qung cáo trên travel.com.vn v chuyến bay hi hương khi hành t Paris (Pháp) ngày 10/11/2021, tm ngng ti Seoul (Nam Hàn), đến Cam Ranh ngày 12/11/2021, cho biết, chi phí do phi cách ly 8 ngày 7 đêm ti Vinpearl Condotel Empire Nha Trang là 89 triu đng/người ln, 85 triu đng/tr em (6) !..

***

Trung tun tháng 12 năm ngoái, mt s viên chc hu trách trong lĩnh vc hàng không, doanh nhân hot đng trong lĩnh vc du lch đng thanh đ ngh "chm dt nhng chuyến bay hi hương nhm trc li và sm m li các đường bay thương mi theo thông l quc tế" (7). Lúc đó, ông Võ Huy Cường, Cc phó Cc Hàng không ca B Giao thông vận tải tha nhn :Kế hoch m li các chuyến bay quc tế ch khách đến Vit Nam đã bt đu t tháng 7/2020 nhưng đến nay(12/2021) c "dp dình".

Ông Cường không đ cp nhưng rõ ràng, chuyn m li các chuyến bay quc tế ch khách đến Vit Nam "dp dình" vì Công đin s 540/CĐ-Ttg mà Th tướng Vit Nam gi các nơi hi tháng 4/2021. Công đin này đã tr thành "cơ s pháp lý" đ chính quyn các đa phương t do đt đnh đ loi yêu cu, biến các "chuyến bay h tr" vi chi phí tương đi hp lý vì cách ly ti các cơ s do quân đi điu hành thành charter "chuyến bay combo" (gp c chi phí vn chuyn ln chi phi cách ly nâng tng chi phí hi hương lên t vài ln đến hàng chc ln), ti mc nhng người có trách nhim không th kim chế mà phi t cáo đó là "trc li t ni bĩ cc ca đng bào"...

Mi th ch tr li gn như bình thường sau khi Công an Vit Nam khi t v án "nhn hi l" xy ra ti Cc Lãnh s thuc B Ngoi giao. Ti sao toàn b h thng chính tr, h thng công quyn "có tai như điếc, có mt như mù" khi 200.000 công dân tr thành nn nhân ca khong 800 chuyến bay được ví von là "gii cu" kêu như bng ? Đó là chưa k đến hàng triu người mà sinh kế gn lin vi hot đng ca các lĩnh vc hàng không, lưu trú, vn chuyn, ăn ung, cùng vi gia đình ca h b biến thành nn nhân do du lch, thương mi tê lit. Ch nhm vào Cc Lãnh s và Công ty Thương mi - Du lch - Dch v hàng không An Bình liu có tha đáng ?

Ging như scandal Vit Á hoàn toàn không h hn gì dù ch đo và đc thúc thc hin"thn tc xét nghim trên din rng", Th tướng Vit Nam li hoàn toàn vô can trong scandal "gii cu", cho dù rõ ràng Công đin s 540/CĐ-Ttg đã to ra m bùng nhùng như đã thy. Có phi nh vy, nhng viên chc lãnh đo mt s b trong "T công tác năm b" (Ngoi giao, Công an, Y tế, Quc phòng, Giao thông Vn ti) chu trách nhim phi hp xem xét phê duyt – giám sát các chuyến bay hi hương, chính quyn mt s đa phương đã giúp các "chuyến bay combo" thành công tt đp, có th phi sch trách nhim ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/04/2022

Chú thích

(1) http://daidoanket.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tranh-vua-khen-thuong-xong-lai-xet-ky-luat-5684160.html

(2) https://tienphong.vn/cong-ty-viet-a-duoc-tang-huan-chuong-lao-dong-se-xu-ly-the-nao-post1405063.tpo

(3) https://ttdn.vn/nghien-cuu-trao-doi/ly-luan-thuc-tien/cuc-lanh-su-chang-duong-75-nam-day-tu-hao-55842

(4) https://danviet.vn/vi-pham-khuyet-diem-cua-ong-chu-ngoc-anh-va-nguyen-thanh-long-quy-trinh-xu-ly-ky-luat-uy-vien-tu-dang-the-nao-20220401112405522.htm

(5) https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/35459/chi-cap-phep-chuyen-bay-dua-nguoi-nhap-canh-viet-nam-trong-truong-hop-sau

(6) https://travel.com.vn/tourNDSGN9998-010-101121KEQH/chuyen-bay-hoi-huong-paris-cam-ranh-va-cach-ly-8n7d-tai-vinpearl-condotel-empire-nha-trang-5sao-thue-bao-nguyen-chuyen-seoul-cam-ranh.aspx

(7) https://vneconomy.vn/cham-dut-ngay-chuyen-bay-hoi-huong-truc-loi-som-noi-thong-duong-bay-thuong-le-quoc-te.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 375 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)