Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/05/2022

Trung ương 5 : Tấp rác xuống dưới thảm

Trần Đông A

Sang năm, ông Trng vn có th lit kê li nhng vn đ như ln này, và chúng cũng y chang như các din văn nào trước đó trong các k hp trung ương cách đây my năm.

tư-1

Hội nghị Trung ương 5 Khóa 13 nhóm họp - Ảnh minh họa 

Văn hóa Anglo-Saxon có thành ng "Hãy tp mi th xung dưới thm" đ nói v cách che giu nhng khiếm khuyết hay yếu kém nguy him, thm chí đ gi kín nhng bí mt tày đình, không cho người ngoài cuc biết s tht thì người ta "Sweep it under the carpet". Đó là nhng gì có th chng kiến sau nhng ngày đu ca Hi ngh Trung ương 5, trong đó ni bt là Đảng cộng sản Việt Nam tha nhn s tht bi "toàn tp" trên thc tế đi vi công cuc chng tham nhũng, s bt lc trước yêu cu đi mi chính sách, pháp lut v đt đai và câu chuyn "chiếc đèn cù" trong vn đ kim soát quyn lc.

Mô hình Cải cách ruộng đất

Trong din văn khai mc Hi ngh Hội nghị Trung ương 5, Tng bí thư Nguyn Phú Trng kết lun : "Nhng ni dung trình Hi ngh Trung ương ln này là nhng vn đ rt ln, rt khó và rt h trng đi vi vic thc hin thng li Ngh quyết Đi hi ca Đng trên các lĩnh vc trng yếu như : Đy mnh phát trin kinh tế - xã hi ca đt nước đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045 ; tăng cường xây dng, chnh đn Đng và h thng chính tr ngày càng trong sch, vng mnh toàn din t gc, t cơ s,đáp ng yêu cu ngày càng cao ca cách mng trong giai đon mi...". Kết lun này ca Tổng bí thư, xin li, ch đưa ra đ bp dư lun. Sang năm, ông Trng vn có th lit kê li nhng vn đ như thế này, và chúng cũng y chang như các din văn nào trước đó trong các k hp trung ương cách đây my năm.

Vic chưa có bt k mt bui hp khoáng đi hay tho lun t nào ti Hội nghị Trung ương 5 mà 63/63 tnh ủy, thành y ngay t ngày đu, đã nht trí vi ch trương thành lp Ban Ch đo cp tnh v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, nói lên s tht bi "toàn tp" trong công cuc "đt lò" ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng. Sau nhng "nga mt kêu tri" ca ông Trng, ti sao "chng mnh m, mà tiêu cc và tham nhng vn c trơ ra đó", gi đây Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đang g mt nước "c bí" bng cách, ông cho đưa nhng k có cơ hi ln nht đ tham nhũng vào các lc lượng chng tham nhũng. Đây thc s là mt bước tht lùi ln trong công cuc phòng chng tham nhũng, tiêu cc. Tuy nhiên, nhng nhng lc lượng đang sn sàng đ ngi ca "b qun áo mi ca Hoàng đế - Tổng bí thư" thì li cho rng, ông Trng cc k cao th khi cho phc hot li mô hình Cải cách ruộng đất vn đã b lãng quên t lâu.

S là, 63 đng chí đng đu Ban chỉ đạo cp tnh phòng chống tham nhũng chính là nhng đng chí có cơ hi tham nhũng nhiu nht, vì quyn lc ca h ln nht. Tổng bí thư Nguyn Phú Trng có ch trương ngăn chn nguy cơ này bng cách s ngm c nhng "ct cán" (thành phn được tin cy trong Cải cách ruộng đất) t trung ương v đa phương, hay thm chí có th có đng chí đang "nm vùng" ngay ti đa phương đ theo dõi sát sao các đng chí "chưa b l trong đng rơm" và s mt báo v cho Ban chỉ đạo trung ương. Tuy nhiên, đây có th din ra hai kch bn.Kch bn th nht, s hình thành mt mng lưới tham nhũng rng khp c nước vi s liên thông (móc ngoc) gia các tnh và các vùng vi nhau đ bao che cho các hành đng tham nhũng tp th, có quy trình và theo mt "văn hóa tham nhũng" như đã và đang thy qua các v án gn đây.Kch bn th hai, Tổng bí thư sau khi dàn xếp xong các mâu thun phe phái trong đng, ông s quyết đnh "h cánh an toàn" vào thi đim được cho là ít có kh năng "kiến s ăn cá".

Bế tc trong vn đ đt đai

Quy đnh t đai là tài sn công thuc s hu toàn dân do Nhà nước đi din ch s hu và thng nht qun lý" ghi trong Hiến pháp 2013 (Điu 53) và trong Lut Đt đai 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (Điu 5), ch cho dân hưởng "quyn s dng đt" mt khái nim lp l đã được chế tác khéo thc cht ch là th đon m dân man trá đ chiếm đot đt ca người dân. Nhà nước nm quyn chi phi, d dàng lm dng dưới hình thc "quy hoch s dng đt" theo hướng ưu đãi có li cho mt s nhóm đc quyn làm giàu, ch yếu nm trong nhng người có đng tch lâu năm cp cao, cùng vi "sân sau" ca h, như thc tế áp dng by lâu nay đã tng chng t qua hàng lot v án t Bc Vào Nam.

Theo Ch tch Hip hi Nhà thu Vit Nam Nguyn Quc Hip, Lut Đt đai và c Ngh đnh 30 đu không cho phép chuyn đi các loi đt khác sang đt đang khiến mt lượng ln d án b ách tc. Con s hin đang ách tc ti Hà Ni và Thành ph H Chí Minh ước khong 400 d án. Điu này đang gây khó khăn và cn tr doanh nghip trong quá trình phát trin ngun cung bt đng sn phc v th trường. Bi vy, vic sa đi hàng lang pháp lý đang tr nên cp bách. Điu quan trng hơn tt c là đ gii quyết các ách tc v đt đai thì phi tiến hành ngay mt s ci cách then cht, m ra nhng mũi đt phá, mà mt trong nhng đt phá khu y là sa li ngay mt cách căn bn t trong Hiến pháp cho đến nhng lut l c th v quyn s hu đt đai. Không phi ngu nhiên, trong thi gian qua có ti hơn 70% s v t cáo, khiếu ni thuc v lĩnh vc đt đai. Vì vy, vic tng kết thc hin Ngh quyết Hi ngh Trung ương 6 khóa XI v đt đai ln này là mt yêu cu cn thiết nhm thc hin Ngh quyết Đi hi ca Đng.

Tuy nhiên, chng nào mà không có thay đi trong lun đim cơ bn nht ca Đảng cộng sản Việt Nam v s hu toàn dân v đt đai : Đt đai do Nhà nước làm đi din ch s hu, cũng như quyn hn, trách nhim ca Nhà nước vi v trí, vai trò là đi din ch s hu, thc hin chc năng, nhim v thng nht qun lý nhà nước v đt đai và khi là ch th s dng đt vn như t trước đến nay, thì Ngh quyết Hi ngh Trung ương 6 khóa XI v đt đai vn bết tc. Lun đim nói trên thc cht vn là cuc cướp trng đt ca người dân bng nhng câu t trí trá, ngy bin thanh minh cho nhng v cướp đt ca dân t trước đến nay. Ngay sau cuc đu giá, nhiu Đi biu quc hi cho rng đt đu giá Th Thiêm là vô cùng bt thường. Theo Ch nhim y ban Pháp lut Hoàng Thanh Tùng, đu giá có th thu được giá cao hơn, nhưng giá cao như Th Thiêm là c mt vn đ. Ông Tùng cho rng, nếu quy đnh giá đt trong lut sát vi th trường thì s chênh lch khi đu giá không th quá ln. Còn B trưởng Tài chính H Đc Phc thì cho rng, đu giá đt Th Thiêm là đin hì nh làm nhiu lon th trường.

Bt lc trong kim soát quyn lc

Ngay trước ngày khai mc Hi ngh Hội nghị Trung ương 5, mt s "báo chí quc doanh" đăng bài dn li Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cho rng, chính nh kim soát được quyn lc tt, nên Đảng cộng sản Việt Nam đã khc phc tình trng "cua cy càng, cá cy vây". Ông Trng nói rõ tc là không còn tình trng phe cánh trong ni b đng cy quyn thế (cy càng), da vào vây cánh (cy vây). Tổng bí thư Trng cũng cho rng, kim soát quyn lc là mt nét mi trong kim tra, giám sát công tác phòng chng tham nhũng, tiêu cc. Trên thc tế thì ra sao ? Nhà báo đc lp Nguyn Ngc Già khi tr li truyn thông quc tế t Sài Gòn hôm 4/5, cho rng : "Vic bt b va ri dù bt rt nhiu và mnh tay, nhưng vic bt b đó càng bc l cho dư lun thy các phe phái đang thanh trng chính tr dưới v kch chng tham nhũng Nhng trc phú ti Vit Nam đã khiến dư lun nghi ng khi h mi bt ng xut hin, không rõ tài năng, vn liếng... nhưng li được báo chí Nhà nước tung hô... và ri li đt ngt b bt, vì ti danh này hay ti danh khác... nhưng đu liên quan tham nhũng".

Tr li truyn thông quc tế hôm 4/5, nhà báo Nguyn Vũ Bình, tng công tác ti Tp chí Cng sn, nhn đnh : "Còn cơ chế đc tài toàn tr ca Đảng cộng sản thì cái đy không bao gi hết được, các phe phái xut phát t cơ chế này mà ra, ch khi chế đ này chm dt thì mi hết ô dù, phe phái, bè cánh... Thc tế nó như vy, bi vì không có bu c, ng c t do, và có s đu đá ngm trong Đảng cộng sản đ phân chia quyn lc. Ông Trng nói vy thôi, ng da vào vic bt mt s tướng tá công an quân đi, vic bt mt s nhân vt quyn lc... Nhưng thc tế không phi vy, vn còn nhng phe cánh đang đu đá, Hi ngh Trung ương ti thì vic tranh giành quyn lc trong cp chóp bu rt kinh khng. Ngay c vic nhng người va b bt cũng là phe cánh đánh nhau, trit tay chân ca nhau... trên cơ s chng tham nhũng". Theo kết lun ca nhà báo Nguyn Vũ Bình, vi cơ chế hin ti ca nhà nước Đảng cộng sản Việt Nam, thì phe phái, bè cánh hay tranh giành quyn lc là không bao gi hết.

Đin hình nht ca cuc đu đá trong B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 5 là vic B Công an ra lnh khi t Ch tch Hội đồng quản trị kiêm Tng giám đc AIC Nguyn Th Thanh Nhàn, vì cáo buc tham nhũng. Trong khi truyn thông Israel cho rng n doanh nhân b ra lnh bt giam, vì tham gia vào các thương v mua bán vũ khí gia Vit Nam và Israel. Theo nhà báo Yossi Melman, chuyên viết v các vn đ tình báo và chiến lược ca Haaretz, bà Nhàn là nhân vt ch cht trong môi gii các hp đng mua bán vũ khí gia Israel và Vit Nam sut thp k qua, và lý do bà b bt là vì vai trò môi gii ca bà trong các thương v này. Ngun tin giu tên nm rõ tình hình t Vit Nam được nhà báo Melman trích li nói rng, lý do ca v bt gi "bt ngun t s tranh giành quyn lc Vit Nam gia Th tướng đương nhim Phm Minh Chính, Tổng bí thư Đng Nguyn Phú Trng người sp thôi chc, B trưởng Công an Tô Lâm và Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc". Vn theo ngun tin này, bà Nhàn người mà blogger Lê Nguyn Hương Trà cho là mt nhân vt "sân sau" ca nhiu quan chc – được coi là "rt thân cn" vi Th tướng Chính.

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 07/05/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A
Read 297 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)