Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

31/07/2022

Từ chuyện ‘nơi sinh’ trên hộ chiếu, nghĩ về vấn đề năng lực

Trân Văn

Nói cách khác, ông Tô Lâm chính là người trc tiếp ch đo vic thay đi mu h chiếu cho phù hp vi xu thế ca "cuc cách mng công ngh 4.0".

hochieu1

Vit Nam hin lưu hành hai mu h chiếu, mi (xanh tím than, trái) và cũ (xanh lá cây) cùng lúc.

Thêm s kin h chiếu mu mi ca Vit Nam b Đc t chi tiếp nhn và gii quyết nhu cu nhp cnh vì thiếu yếu t "nơi sinh" (1) cho thy, ông Tô Lâm, B trưởng Công an Vit Nam có vn đ v năng lc.

***

H tun tháng 5 năm 2019, trước Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam khóa 14 (nhim k 2016 2021), ông Tô Lâm, y viên B Chính tr kiêm Đi biu Quc hi khóa 14, kiêm B trưởng Công an, chính thc gii thiu D lut v Xut nhp cnh. Theo đó, B Công an s phát hành h chiếu mu mi. H chiếu mu mi có hai loi đ công dân la chn, loi có chip đin t hoc không. S dĩ có h chiếu mang chip đin t vì đó là "xu hướng tt yếu trong cuc cách mng công ngh 4.0 hin nay" (2).

Nói cách khác, ông Tô Lâm chính là người trc tiếp ch đo vic thay đi mu h chiếu cho phù hp vi xu thế ca "cuc cách mng công ngh 4.0". Hơn ba năm sau tháng 7 năm 2022 thi đim B Công an bt đu phát hành mu h chiếu mi, công dân nào mun chn loi h chiếu có chip đin t thì không được cp h chiếu theo mu mi vì B Công an chưa làm được loi h chiếu này, B Công an đã c gng nhưng chưa theo được "xu hướng tt yếu ca cuc cách mng công ngh 4.0". Điu đó mc nhiên đng nghĩa vi vic B trưởng Công an có hn chế v kh năng qun tr và điu hành hot đng ca B Công an trong lĩnh vc xuất nhập cảnh.

Ngoài h chiếu theo mu mi gp trc trc không đáp ng được cam kết trước Quc hi, trước công chúng, vic thay đi căn cước công dân cũng vy. Thay đi căn cước công dân là mt phn trong "Đ án phát trin ng dng d liu v dân cư, đnh danh và xác thc đin t phc v chuyn đi s quc gia giai đon 2022 - 2025, tm nhìn đến năm 2030" (do tên ca đ án quá dài dòng nên được B Công an ch đng gi tt là "Đ án 06"). Ging như h chiếu theo mu mi, "Đ án 06" cũng do ông Tô Lâm khi xướng và trc tiếp ch đo thc hin, ông tuyên b đó là "mnh lnh chiến đu và k lut công tác" (3).

C chính ph ln B Công an không cho biết c th vic trin khai "Đ án 06" ngn bao nhiêu tin nhưng tính cht (xây dng, duy trì kho d liu v dân cư, đnh danh và xác thc đin t phc v chuyn đi s quc gia giai đon 2022 2025, tm nhìn đến năm 2030), cũng như qui mô ca vic thc hin "Đ án 06" (đi vi toàn dân trên toàn quc) chc chn phi tính bng ngàn t. Thượng tun tháng này, mt Th trưởng Công an mi phân bua vi Quc hi, vic cp phát căn cước công dân không như ha hn vì "có nhiu li" (3).

Trước nay, thiên h luôn dùng hiu qu hot đng ca mt cơ quan, t chc làm thước đo năng lc ca cá nhân lãnh đo cơ quan, t chc đó. Đó cũng là lý do cá nhân lãnh đo cơ quan, t chc b buc phi chu trách nhim v toàn b hot đng ca cơ quan, t chc mà h qun tr, điu hành. Da vào tiêu chí y và kết qu ca vic trin khai cp phát h chiếu mu mi cũng như căn cước công dân theo các loi kế hoch, đ án có tính cht pháp lnh, rõ ràng ông Tô Lâm có vn đ v năng lc.

***

Ngoài nhng hn chế v năng lc qun tr - điu hành hot đng B Công an, còn có th tìm thy nhng biu hin khác liên quan đến s ch quan ca ông Tô Lâm trong chính các s kin liên quan đến ch đo giám sát lĩnh vc qun lý xuất nhập cảnh mà không cn phi dng công tìm kiếm thêm các lĩnh vc khác. Ví d đu tiên nm vic thiếu "nơi sinh" trong h chiếu theo mu mi.

Trước nay, "nơi sinh" hay "Place of birth" luôn là mt trong nhng yếu t cu thành d liu giúp nhn din cá nhân đ tránh nhng sai sót khi vn hành b máy qun lý hành chánh nhm bo v trt t, tr an (4). Đó cũng là lý do mà gn như quc gia nào cũng mun xác đnh mt cá nhân sinh đâu và ghi chú rõ ràng "nơi sinh" ca đương s trên tt c các loi giy t tùy thân. Vit Nam không khác phn còn li ca thiên h cho đến khi sáng to mu h chiếu mi.

Trong h chiếu theo mu mi, B Công an Vit Nam ch đng thay "nơi sinh" bng mã s đnh danh vi 12 ch s. T "sáng kiến" ca B công an Vit Nam, khi kim tra "nơi sinh" ca công dân Vit Nam, nếu đương s có h chiếu Vit Nam theo mu mi, các viên chc hu trách phi biết và phi có danh sách nơi sinh đã được "s hóa" đ tra cu xem đương s sinh đâu - nhóm ba ch s đu trong 12 ch s đnh danh (5). Danh sách "nơi sinh" đã được "s hóa" theo kiu này dài by trang.

Khi B Công an Vit Nam quyết đnh như vy, các viên chc hu trách trong h thng công quyn ca Vit Nam không mun cũng phi tra hoc hc thuc lòng danh sách đó nhưng thiên h thì không.

Buc các viên chc làm vic trong h thng qun lý hành chánh qun lý di trú ca tt c các quc gia trên thế gii phi tìm danh sách xác đnh "nơi sinh" mà Vit Nam đã "s hóa", ri phi tra hoc phi hc thuc lòng danh sách y ch đ xác đnh yếu t "nơi sinh" ca nhng đương s là công dân Vit Nam không ch vô lý mà còn bt kh thi. Không phi t nhiên mà các cơ quan ngoi giao Đc loan báo, Đc không th chp nhn h chiếu Vit Nam theo mu mi và đng dùng h chiếu theo mu mi đến Đc (6).

Chưa biết sau Đc s còn nhng quc gia nào t chi gii quyết nhu cu đi li, di trú (thăm thân nhân, du lch, du hc, tìm kiếm cơ hi m rng sn xut - kinh doanh, đnh cư) ca công dân Vit Nam ch vì "sáng kiến" b "nơi sinh" và thay bng mã s đnh danh nên ngoài vic cp h chiếu theo mu mi, Vit Nam phi cp thêm "Giy chng nhn nơi sinh" nhưng có th da vào chính "sáng kiến" đó đ nhn đnh, v trí người có quyn lc cao nht trong B Công an, ông Tô Lâm không th thoái thác trách nhim khi phê duyt "sáng kiến" hết ý này !

Áp dng "sáng kiến" hết ý y có khác gì buc h thng công quyn các quc gia phi t chc "tp hun" cho tt c viên chc hành chánh di trú ca h đ gii quyết nhu cu đi li, di trú ca riêng công dân Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam ?

Riêng trong lĩnh vc qun lý xuất nhập cảnh, s ch quan ca ông Tô Lâm v trí B trưởng Công an còn th hin qua nhiu s kin khác. Ví d vic không nhìn ra đ g b ngay lp tc nhng rào cn trong qun lý xuất nhập cảnh ngăn chn công dân Vit Nam hi hương gia đi dch, to điu kin cho thuc cp câu kết vi viên chc ca nhng ngành khác (ngoi giao, y tế, giao thông vn ti) "nhn hi l" t hàng ngàn "chuyến bay gii cu"...

Hay s bt cp v chính sách visa (các qui đnh liên quan đến vic cp th thc nhp cnh Vit Nam cho người ngoi quc) khiến ngành du lch nói riêng và nn kinh tế nói chung không th phát trin, đc bit là hết sc khó khăn dù mun hi phc sau đi dch. Ai cũng biết, chính sách visa ph thuc vào năng lc bo v trt t, tr an ca B Công an mà năng lc này li ph thuc vào năng lc cá nhân ca ông Tô Lâm.

Ti sao nhng quc gia khác không ngng thay đi chính sách visa ca h theo hướng thông thoáng hơn đ kích thích du lch, thúc đy kinh tế phát trin mà vn bo v được trt t, tr an ti x ca h mà Vit Nam thì không ? Ch có mt câu tr li, đó là ông Tô Lâm không th suy tính và B trưởng Công an không th đưa ra ý tưởng nào nhm ci thin chính sách visa theo hướng tích cc hơn mà vn bo v được trt t, tr an như các đng nhim nhng x khác đã làm cũng như đang làm.

Theo thông l quc tế, chính sách visa ca tt c các quc gia trên thế gii hình thành trên cơ s "có đi, có li". Khi Vit Nam đt ra đ loi hn chế trong vic xem xét cp th thc nhp cnh Vit Nam cho công dân nhng quc gia khác thì chính ph nhng quc gia đó cũng s áp dng nhng hn chế tương t đi vi công dân Vit Nam. Đó là lý do giá tr s dng (mà nhiu cơ quan truyn thông chính thc ca Vit Nam thường gi nôm na là "mc đ quyn lc") ca h chiếu Vit Nam thua xa h chiếu ca nhiu quc gia.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 31/07/2022

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/vi-sao-co-quan-noi-vu-duc-chua-chap-nhan-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-post1482412.html

(2) https://laodong.vn/thoi-su/bo-truong-to-lam-cong-dan-co-quyen-chon-ho-chieu-gan-chip-hoac-khong-736050.ldo

(3) https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/thu-truong-bo-cong-an-cham-tra-can-cuoc-cong-dan-cho-nguoi-dan-do-nhieu-loi-199327.html

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Place_of_birth

(5) https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/32813/ma-so-dinh-danh-ca-nhan-va-06-dieu-nguoi-dan-can-biet

(6) https://thanhnien.vn/vi-sao-co-quan-noi-vu-duc-chua-chap-nhan-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-post1482412.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 216 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)