Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/09/2022

Thiên hạ khen quá thì ta phải chửi ?

Trân Văn

Chng riêng dân Anh, công chúng Vit Nam cũng dành cho N hoàng Elizabeth Đ nh s tiếc thương và cm phc hiếm thy. Thm chí nhng thông tin, hình nh liên quan đến bà trên h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam khiến nhiu người ngc nhiên bi "dày đckhác hn bình thường.

khen1

Mt áp phích tưởng nh n hoàng Elizabeth II, ti London, 11/9/2022.

Sau khi quan sát, Trn Đông A - mt blogger ca VOA đã th lý gii ti sao li thế và không ít người đng tình vi ông khi ông cho rng, vic nhiu người dùng mng xã hi, k c h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam bày t s trân trng đi vi N hoàng bi bà là mt v "vua hin" vn vn là ước mơ ca nhiu người Vit (1)...

Có th vì vy mà mt s cá nhân nóng mt ! Trong "Ngc nhiên đến bt ng : Tin tc dày đc v N hoàng trên truyn thông Vit Nam", Trn Đông A có k chuyn mt facebooker là Chau Bui b nhiu người lên án là "sính ngoi, quên lch s nước nhà" do dám gi N hoàng Elizabeth Đ nh là NGƯỜI !

Tuy nhiên chuyn chưa ngng đó...

***

Đã và đang có mt làn sóng trên mng xã hi Vit ng nhm "h b" N hoàng Elizabeth Đ nh ca Vương quc Liên hip Anh. Nếu th dõi theo s rt d nhn ra làn sóng đó dường như theo kế hoch và được t chc vi mc tiêu nhm bo v các giá tr ca nhà nước xã hội chủ nghĩa Vit Nam.

Thay vì chi đng, đưa ra nhng lp lun ngu ngơ và khi din đt thường sai chính t khi tham gia "h b" N hoàng Elizabeth Đ nh, trên trang facebook có tên là Tifosi có mt bài được chun b khá công phu đ gn N hoàng ca Vương quc Liên hip Anh mi qua đi vi vic "gây ra đau thương cho nhân dân Vit Nam".

Theo đó, N hoàng ca Vương quc Liên hip Anh chính là người đi din cho Hoàng gia Anh trao tng "The Vietnam Medal - Huân chương Vit Nam" đ vinh danh cho nhng binh lính, sĩ quan Úc, New Zealand trc tiếp tham chiến ti Vit Nam trong giai đon 1964 - 1973.

Sau khi mô t huân chương (mt trướckhc chândung N hoàng Elizabeth II, mt sau mô t mt người đàn ông có hành đng đy 2 qu cu sang hai bênging như mô t cuc chiến ti Vit Nam như là mt cuc chiến ý thc h và còn mc đích khác được các hc gi nhn đnh là hàm ý "chia tách hai phn Vit Nam") kèm theo nhiu thông tin liên quan đến "ti ác" ca các quân nhân thuc nhng quc gia là thành viên Vương quc Liên hip Anh tham chiến ti Vit Nam, nên b nhng người phn đi chiến tranh Vit Nam ch trích, Tifosi c gng biến N hoàng Elizabeth Đ nh thành người đã ng viên, ng h các lc lượng tham chiến, gây đau thương và tàn sát người Vit Nam" (2).

***

Bài viết trên Tifosi v N hoàng Elizabrth Đ nh ca Vương quc Liên hip Anh có khong 4.100 người bày t s tán thưởng và hơn 180 người chia s Không ít người t ra h hê, chê trách nhng người "đã bày t s ngưỡng m và thương tiếc m già đi din ch nghĩa thc dân" hoc khng đnh nhng quc gia, cá nhân không đng cùng bên vi đng ta trong cuc viến 1954 1975 "đucùng mt giuc - xã hi đen quc tế" ! Nếu xem Tifosi và nhng phn hi nhm "h b" N hoàng Elizabeth Đ nh rt khó tin Vit Nam thiếu "t do ngôn lun" khi cn lun v k thù, k c nhng k thù vn được thiên h kính trng tht s như N hoàng Elizabrth Đ nh !

Song ngay sau đó có không ít người phân tích v vic Tifoli cung cp thông tin sai lc và có dng ý xu. Mt trong nhng phân tích đáng chú ý là ca Nguyen Quoc Tan Trung thành viên ca Hi đng Cu. Theo Trung,Hi đng Cu hình thành vi mong mun cùng nhau giúpmi người có th có cái nhìn khách quan nht v các tho lun liên quan đến công pháp quc tế hay quan h quc tế khác, tránh vic người đc b nhiu lon bi h thng thông tin na tht na gi vn có tính khiêu khích, bài tr, gây nh hưởng đến mi quan h ngoi giao lành mnh ca Vit Nam và các nước. Đây cũng là lý do Trung lên tiếng vThe Vietnam Medalvà các thông tin cáo buc N hoàng Elizabeth Đnh mà đin hình là Tifoli...

khen2

Trung gii thích :The Vietnam Medal nm trong h thng huân chương do Nhà nước Úc và Nhà nước New Zealand thiết kế năm 1968 nhm vinh danh các quân nhân ca hai nước này đã tng tham chiến ti Vit Nam (giai đon 1964 - 1973). Trước năm 1975, Úc và New Zealand chưa có h thng huân chương riêng cho khen thưởng. Vì vy, cơ chế khen thưởng ca h nm chung vi h thng khen thưởng truyn thng ca Vương quc Anh - Hoàng gia Anh. The Vietnam Medal nhn được Ủy nhim Hoàng gia (tm dch t Royal Warrant) vào tháng 6 năm 1968. Mt đim quan trng cn lưu ý là The Vietnam Medal không được lưu hành ti Vương quc Anh. Đây là huân chương riêng ca Úc và New Zealand, hai quc gia có ch quyn hoàn toàn đc lp vi Anh. H ch nm chung da trên danh nghĩa h thng khen thưởng Hoàng gia mà thôi. Trên cơ s này, Elizabeth II s không th đi lòng vòng mà trao huân chương này ba bãi, vì bà không đi din cho ch quyn quc gia ca hai nước này. Người trc tiếp trao huân chương này cho các quân nhân Úc, New Zealand là B Quc phòng ca hai quc gia. The Vietnam Medal là huân chương th hai trong lch s h thng khen thưởng quân s ca Úc và New Zealand (sau các huân chương dành cho Đ nh Thế chiến). Cho đến nay, chính quyn Úc và New Zealand vn đ ang tiếp tc nhnh sơxét tng TheVietnam Medal và vn đang VINHDANH CU CHIN BINH VIT NAM.

T làn sóng nhân danh "yêu nước" đ h b N hoàng Elizabeth Đ nh, Trung hiến kế "cho các nhóm yêu nước" đ nhng nhóm này có th thc hin ngay mt s hành đng như đã và đang "hành đng" trên mng xã hi Vit ng :Nếu cho rng N hoàng Elizabeth Đnh đáng lên án và đáng b nguyn ra vì Hoàng gia đã tng ủy nhim hình thc mt ln cho vic hình thành TheVietnam Medal vào năm 1968, đây s là mt s hành đng tiếp theo mà chúng ta nêndành cho các chính ph thù đch Úc và New Zealand - nhng k thù trc tiếp và vn đang còn tiếp tc vinh danh quân nhân tham chiến ti Vit Namthì cn...

- Lên án chương trình Olympia ca VTV là "phn bi T quc" vì c nhân tài Vit Nam sang hc các trường đi hc công lp ca chính ph Úc thù đch (?!).

- Gi người Vit Nam di cư sau 1975 đang làm vic các cơ quan công quyn Úcvà New Zealand là Vit gian (?!).

- Gi mt ch tên nhngngười Vit tr(khá nhiu) đang hc tp, làm vic ti các trường đi hc công lp Úcvà New Zealand (như Australian National University, La Trobe University, Queensland University of Technology, University of Melbourne, UNSW) là "bn vong quc" (?!).

- Đim mt người Vit xếp hàng xin visa đi Úc và New Zealand các đi s quán, lãnh s quán là "bn vng ngoi" (?!).

- Kêu gi t b hp tác quc tế vi Úc và New Zealand (?!).

***

Du Nguyen Quoc Tan Trung có cu chúc các cá nhân, các nhóm đang bày t lòng "yêu nước", kêu gi "yêu nước" và chúc h "may mn" nhưng có cá nhân, nhóm đang trình bày lòng "yêu nước" nào dám thc hin nhng "kế" mà Trung "hiến" không ? Chc chn là không. "Yêu nước" kiu đó là ngoài "kế hoch", ngoài "d kiến", không nhng không được ghi công mà còn có th b pht hành chính, thm chí b pht tù. Các cá nhân, các nhóm "yêu nước" như tình yêu dành cho chủ nghĩa xã hội chc chn không di !

Trân Văn

Nguồn : 17/09/2022

Chú thích

(1) https://www.voatiengviet.com/a/ngc-nhiên-đến-bt-ng-tin-tc-dày-đc-v-n-hoàng-trên-truyn-thông-vn/6740748.html

(2) https://www.facebook.com/tifosi.hpo/posts/pfbid022us1ruZMFqfiskwmQhJErXXJee7z4dncrvJFXRCKMBuE4uXmmvgmZs51huUoFG42l

(3) https://www.facebook.com/t2nguyenquoc/posts/pfbid02UrERzf2qYnbKAuV3vYYioCNaQCeFohPq8E5J6ZYWemo44UuP6mGpPJyrktxkW2kjl

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 72 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)