Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/01/2023

Năm mới, Việt Nam sẽ ‘rơi vào’ quỹ đạo nào ?

Trần Đông A

Ti đây s là thi đim quan trng đ Ban lãnh đo Hà Ni quyết đnh xem h s tiếp tc hay điu tiết chm li "cuc thanh lc ni b" dưới cái tên trn tri là "chiến dch đt lò" ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ?

quydao1

Bn thân ông Nguyn Phú Trng và b phn trong Đảng cộng sản Việt Nam dù mun "phát huy cao đ" hơn na kết qu ca chuyến thăm Bc Kinh ca ông hi cui tháng 10 năm ngoái cũng phi hiu rng, mi chuyn đu có gii hn ca nó.

Ging như bao khúc quanh khác trong lch s ca đt nước, ln này, gii quan sát vn đt tương lai năm nay ca Vit Nam s tùy thuc vào sc ép t nhng chuyn đng quc tế trong khu vc và trên toàn cu. T khóa đây là "rơi vào", có ý cnh báo, Vit Nam đng b đng mà hãy ch đng chn la các đnh hướng chính sách rõ ràng và minh bch.

Theo văn hóa tâm linh ph biến ta, thi đim đu năm luôn được xem là khonh khc đc bit, thông thường người ta luôn tránh làm điu bt lương đ tránh xui xo cho c năm. Nguyn Phú Trng Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam có l thuc nhóm người "xưa nay hiếm" nên không thèm kiêng c. Phát biu trước thm năm mi, ông vn không ngn ngi nói nhng điu trái vi s tht. Vn là chúng ta đã t được nhiu kết qu, thành tu quan trng, khá toàn din trên các lĩnh vc…" Ch cn hi hc sinh trung hc, tiu hc quê, v ký c ca các em trong năm đi dch kinh hoàng, v cuc sng khó khăn trong gia đình các em và bà con li xóm thì cũng biết được phn nào các thm cnh. Hàng ngàn công nhân mt vic hoc b gim lương trước Tết có lúc đã phi bi thùng rác kiếm thc phm Nếu có được nhà tài tr giúp cho vài ký go thì mi ba ch dám ăn mt chén cơm, bi không biết ngày mai thế nào... Nhiu gia đình ba thế h tha phương, mi ln Tết đến ch mơ có cái ăn cho đ ti thân ! Trong khi vô vàn nhng thân phn thê thm như thế, mà ông Trng vn khơi khơi, t nước chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay…" Trên mng xã hi, bì nh lun viên đã ma mai chuyn chướng tai gai mt khi ông Trng ngi xm trên lut pháp, gt Quyn Ch tch nước, đ đng ra chúc Tết. Youtube"Mõ Đông Anh cướp din đàn chúc Tết" cùng vi các comment đ nói lên trình đ dân trí ngày nay như thế nào !

Có "vn mnh chung" vi nhng nước nào ?

Quý Mão năm nay Vit Nam đi mt vi hàng lot các vn đ nan gii. Vi cơn a chn" v giành git phe phái t trước Tết, ri đc qua hai bc thư ông Trng và ông Tp trao đi cho nhau nhân dp năm mi và nghe bài phát biu chúc Tết nói trên ca ông Trng Tt c, có th d đoán gì v câu tr li, năm 2023, Vit Nam s "rơi vào" qu đo nào ? Liu năm 2023 này có phi là năm ca "vn mnh tương quan" gia Vit Nam và Trung Quc không ? Blogger Trân Văn nêu câu hi. Thì đây : trong Thư chúc Tết gi Vit Nam, ông Tp Cn Bình nhn mnh đến vic Trung Quc và Vit Nam có "chung tương lai". Cũng theo lá thư này,Trung Quc và Vit Nam s gia tăng liên lc, gia tăng hp tác toàn din, cùng nhau thc hin các chiến lược phát trin song phương, k c trong nhng vn đ quc tế và khu vc. Tuy nhiên, trong tt c các t báo và các trang mng "mu dch" ca Vit Nam, ni dung hai nước Vit Nam và Trung Quc có "chung tương lai" này đã được b qua ! Ti sao li có chuyn cc c này, vn theo cách gii thích ca Blogger Trân Văn, "vi dân chúng Vit Nam, chuyn Tổng bí thư Tp Cn Bình v v, rng Trung Quc và Vit Nam có... chung tương lai li là chuyn thuc loi nhy cmd dn đến nhng phn ng, h u qu phc tp không ch trong đi ni mà c trong đi ngoi. Đem chuyn này ra k l trước thm năm mi nht là trong dp tưởng nim Trung Quc cưỡng chiếm Hoàng Sa (19/1/1974) và trước

dp tn công đng lot và tàn sát dã man dân thường trên 6 tnh biên gii phía Bc (17/2/1979), đ chng lưng cho bè lũ dit chng Polpot biên gii Tây Nam rõ ràng là không n và không khôn ngoan tí nào, nên "l đi" là thượng sách !

"Gin lược" và "b qua" mt ý rt cơ bn trong thông đip ca Tng bí thư Ch tch nước Tp Cn Bình gi Đảng cộng sản Việt Nam rõ ràng là mt tính toán có ch đích. Bn thân ông Nguyn Phú Trng và b phn trong Đảng cộng sản Việt Nam dù mun "phát huy cao đ" hơn na kết qu ca chuyến thăm Bc Kinh ca ông hi cui tháng 10 năm ngoái cũng phi hiu rng, mi chuyn đu có gii hn ca nó. Vit Nam hin đang hình thành mt quan nim khá bt li đi vi "dư âm" ca chuyến thăm y. Quan nim này cho rng, nếu như Hi ngh Thành Đô (tháng 9/1990) m ra mt thi k "Bc thuc rt nguy him" (li ca Ngoi trưởng Nguyn Cơ Thch), thì chuyến "triu công" va qua ca Tổng bí thư Trng "đã đưa bang giao Vit Trung tiến sâu hơn vào qu đo ca Bc Kinh". Khác nhau căn bn và nguy him gia hai ct mc này là, nếu như Thành Đô ch tác đng ti quan h song phương Vit Trung, thì chuyến thăm "triu cng" tháng 10/2022khiến Vit Nam có th hoàn toàn rơi vào qu đo Bc Kinh. Điu này không ch nguy him cho tương lai ca Vit tc. Giáo sư Nguyn Đình Cng, trong mt bài viết mi đây, đã đưa ra mt d báo đen ti khi Vit Nam rơi vào tr t t y. "Đến lúc đó, dân tc (này) lâm nguy, mà đng như hin nay cũng chng còn, ch còn li ch yếu mt nhúm người làm tay sai cho bn thng tr t nước ngoài và mt qun chúng nô l, b hy dit dn như các dân tc Tây Tng và Tân cương hin nay"Tương lai này nghe khng khiếp quá, ngay c đi vi các đng viên cng sn, nên chng ma nào mong mun.

Dù sao mc lòng, vn còn có lung dư lun vn lc quan cho rng, ông Trng và b su không d gì lái được "con tàu Vit Nam" đi theo qu đo ca Trung Quc. Đơn gin là vì lòng dân Vit Nam không mun thế ! Đu năm Quý Mão này, ngay c báo chí nhà nước cũng h hi loan tin Đi din ngoi giao ca Úc, Hà Lan, Anh, Malaysia, Nht Bnchúc sc khe, bình an và thành công đến mi người và mong quan h ngoi giao vi Vit Nam thêm vng mnh. Riêng Đi s Hp chúng quc Hoa Kỳ Marc Knapper "chơi tri" hơn đng nghip. Đi s Knapper đã t mn ngi làm thip chúc Tết Nguyên đán 2023 bng ch ni. Thip đc bit đã đành, mà người nhn và cách đc cũng đc bit. Mt giáo viên tiếng Anh và hai cháu gái khiếm th là nhng người nhn được tm thip chúc Tết đc bit t Đi s. Đây là cái Tết th năm ca ông Knapper ti Vit Nam, nhưng là năm th hai ông đón Tết vi tư cách Đi s. Khác vi năm đu tiên, năm nay ông không "th sc" vi thư pháp na. Ông đã chn cách đc đáo hơn đ gi li chúc đến tt c mi người dân trong xã hi Vit Nam : Viết bng khuôn ch Ch Ni !Chc Knapper mun "nhng người khiếm th" cũng hiu được thông đip ca ngườ i M ( ?) Còn trước Tết, ông đã rt t tin khi tuyên b trong mt giao lưu trc tuyến vi truyn thông trong nước : "Mi quan h gia hai nước chúng ta (tc M và Vit Nam) v bn cht ct lõi đã mang tm chiến lược..."

"Sn ha đ kiếp !" (Theo la mà hành đng !)

Ti đây s là thi đim quan trng đ Ban lãnh đo Hà Ni quyết đnh xem h s tiếp tc hay điu tiết chm li "cuc thanh lc ni b" dưới cái tên trn tri là "chiến dch đt lò" ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ? Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các nhà đu tư đang phi đi mt khi Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc là người ng h th trường đt ngt b ép t chc. Các quan chc chính ph tuyên b, cuc thanh trng va qua là mt phn ca n lc chng tham nhũng trong các cơ quan quyn lc. Tuy nhiên, các nhà đu tư không khi thc mc, liu s ra đi ca "b ba" Phúc Minh Đam có phi là chui hành đng thâu tóm quyn lc trong thi gian ngn ca ông Trng hay không, điu này có dn đến vic trì hoãn nhng ci cách kinh tế cn thiết và khn cp ti mt trong nhng nn kinh tế nóng nht Châu Á hin nay. Dư lun cho đến nay vn cho rng, đng đã không minh bch trong v cho thôi chc đi vi Ch tch Phúc. Mt nhà quan sát thi cuc thành ph H Chí Minh nói trong điu kin giu tên : "Nhng din biến liên quan v vic np đơn xin thôi vic t các Phó Th tướng cho đến Ch tch nước cho thy đó là nhng công vic riêng tư ca ĐCS t gii quyết vi nhau, ch không phi là công vic ca người dân, do đó s không th biết chính xác,vì mi thông tin hoàn toàn mù m".

Đi vi Đảng cộng sản Việt Nam, "tháng Giêng" không còn "là tháng ăn chơi" na. Ông Trng và Ban Ch đo Trung ương v phòng, chng tham nhũng đang phi quyết đnh v tc đ hành đng ? Phi chèo lái cuc chng tham nhũng thế nào đ các nhà đu tư trong và ngoài nước thoát khi ni ám nh, Vit Nam sut ngày ch lo "gom ci" đ "b lò" mà không tp trung thi gian và sc lc cho sn xut và sáng to. Riêng đi vi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, bt lun ông chu ơn ông Tp Cn Bình và các đng chí Trung Quc ca ông đến bao nhiêu đi na, thì ông cũng phi tìm cách thoát khi "khu bi" :là Thái thú ca Tàu ! Đng đ b "bia ming" như Tổng bí thư Lê Kh Phiêu,mang h danh nhượng c i Nam Quan, na thác Bn Gic, hàng vn km2 dc biên gii Vit Trung và ti Vnh Bc B cho Trung Quc. Năm ngoái, ông Trng đã trót cam kết ng h "Sáng kiến Phát trin Toàn cu" (GDI), ha xem xét "Sáng kiến An ninh Toàn cu" (GSI) cùng "Sáng kiến Vành đai, Con đường" (BRI) như là 3 tr ct ca "Trt t Trung Hoa" (Pax Sinica). Đ thc thi các cam kết này, cùng vi s "bo lãnh" ca ông Tp Cn Bình,ông Trng phi nm chc được "B t" đ không b "đánh úp", dù ông phi ra đi ti Hi ngh Trung ương mùa hè này, hoc có th vn bám tr cho đến Đi hi 14.

Sáng mùng 2 Tết, tc ngày 23/1/2023, Tiến sĩ Nguyn Sĩ Dũng, cu Phó Ch nhim Văn phòng Quc hi, viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 12.000 người theo dõi :"n đnh chính tr vĩ mô quan trng không kém n đnh kinh tế vĩ mô. Năm mi cu chúc cho đt nước luôn luôn có được c hai s n đnh này !T góc nhìn ca mình, các nhà quan sát tình hình trong và t ngoài Vit Nam đu có chung nhn xét, Ban lãnh đo Ba Đình đang đi mt vi bt n chính tr thượng tng, các cp bt an, không ngành nào mun hot đng. Mt chuyên gia phát biu : "Nói là trì tr cũng được, là bt n cũng được. Thc cht ca trng thái này làm mt s người lo s, không dám hot đng gì c. Không biết ngày hôm nay là ông Phúc, ngày mai đến lượt mình hay chưa ?Đây là trng thái bt bình thường. Có l gi là khng hong thì đúng hơn". Nhưng có điu chưa thy ai đưa ra li cnh báo lúc này. Nhng năm 1974, 1979 mi khi ta gp khó khăn hay khng hong bên trong, Trung Quc luôn luôn li dng nhng thi đim y đ xâm phm đc lp, ch quyn và toàn vn lãnh th ca ta. Kế này người Trung Quc gi là "Sn ha đ kiếp !" (Theo la mà hành đng), t c là tha lúc lân bang gp cơn nguy biến thì bên ngoài quy đo cưỡng chiếm thêm đt đai hoc bin đo. Bài hc ngàn xưa y, bao gi cũng mi !

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 24/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Đông A
Read 545 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)