Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/01/2023

Nâng ‘trần nợ’ hay không ?

Ngô Nhân Dụng

Con s n ln quá, vì nn kinh tế M rt ln. Mun quyết đnh nên vay n hay không, có th nhìn vào s tin lãi phi tr trên các món n đó.

notran0

Nếu Quốc hội không cho nâng trn n lên mt mc mi, chính ph không th đi vay đ chi tiêu.

Quc hi M sp bàn chuyn "trn n" (debt ceiling). Trn n là con s n ti đa mà Quốc hội cho phép Hành pháp đi vay. Hin nay chính ph M đang n ti 31 ngàn t đô la, tích lũy t trước đến gi ; đã đng trn ri. Quc hi là cơ quan chi tin cho nhà nước. Đng Cng hòa, chiếm đa s H vin s yêu cu chính ph phi ct gim chi tiêu thì h mi chu nâng trn n, cho tiếp tc đi vay. Tòa Bch c không chu, hai bên s ging co trong my tháng ti.

Trn n mi xut hin t thi Thế Chiến th nht. Trước đó, mi ln chính ph M mun vay n thì phi xin Quc hi cho phép. Khi nước M lâm chiến, cn vay n liên tiếp, Quc hi bèn đt ra l mi, cho phép vay th ca nhưng dưới mt gii hn, gi là "trn nợ". Sáng kiến này gii quyết mt vn đ trước mt nhưng gây rc ri trong hai chc năm qua gia hành pháp và lp pháp.

Tng s n ca chính ph M đã lên cao hơn 30 ngàn t đô la vào tháng 2/2020. S n hin nay, tính bình quân, mi người M n 221,314 đô la, gp ba ln li tc mc chính gia, hay "trung v" (median income). Trong 31 ngàn t n đó, 6,6 ngàn là vay t các cơ quan trong chính ph, vay ch này đ chi ch khác ; ch có 24,3 ngàn là n người ngoài. Mt phn ba s ch n ngoài là các chính ph ngoi quc, tng cng khong 7,4 ngàn. Ch n ln nht là Nht Bn, 1,2 ngàn tỷ, th đến Trung Quc, 967,8 t.

Nếu Quốc hội không cho nâng trn n lên mt mc mi, chính ph không th đi vay đ chi tiêu. Trước hết, không có tin đ tr các món n cũ đáo hn, có th b coi là "phá sn," hu qu rt trm trng.

T thp niên 1960 đến nay chính ph và Quốc hội M đã tranh cãi v vic nâng trn n 80 ln. Năm 2011, đng Cng hòa kim soát Quốc hội, chính ph Barack Obama mun được nâng trn n thêm 900 t, đã phi nhượng b ct các khon chi tiêu tng cng 917 t trong 10 năm. Nhưng các món n vn tiếp tc chng cht lên cao hơn. T năm 2017, thi Tng thng Donald Trump, đo lut ct gim thuế khiến s thu khiếm ht, Quốc hội đã nâng trn n ba ln. Bnh dch Covid 19 khiến chính ph càng cn vay n nhiu hơn bình thường.

Người M có th rút kinh nghim trong quá kh đ tiên đoán các hu qu nếu nhà nước hết tin. Năm 2011, Quốc hội dùng dng không cho nâng trn n, c thế gii lo chính ph M có nguy cơ phá sn. Công ty thm đnh tín dng Standard & Poors đã h thp kh năng tr n ca nước M, ln đu tiên trong lch s. Ngày hôm sau, th trường chng khoán tt giá thê thm.

Chuyn đó có th tái din nếu năm nay nếu Quốc hội không cho nâng trn n.

Khi giá chng khoán xung, tt c các qu hưu bng đu mt tin, lo không th chi tr cho các người v hưu ! Hơn 50 triu người v hưu M s b nh hưởng. Qu Y tế công cng cho người v hưu (Medicare) và giúp người nghèo (Medicaid hoc Medical) s cn tin dn dn. Quân đi, cu quân nhân và công chc không được tr lương đúng k hn vì thiếu tin. Ngân phiếu giúp hàng triu tr em nghèo b trì hoãn. Các món chi này đu là bn phn ca chính ph M phi tr nhng người được th hưởng. Không tr được đy đ, tc là chính ph v n ! Thiếu tin tr vn và lãi cho các món n cũ, cũng là v n. Nhng người M không bao gi lãnh tin ca chính ph cũng s b nh hưởng ; vì nếu chính ph v n, cuc khng hong tài chánh M s kéo theo kinh tế c thế gii.

Bà Janet Yellen, b trưởng tài chánh cho biết nước M đã đng trn n vào ngày Th năm trước, 19/1/2023. Trong khi ch được đi vay thêm, bà s áp dng các "bin pháp đc bit" đ vn có tin xài, cho đến tháng 6 năm nay. B tài chánh có th chuyn tin t nhng món chi tiêu đã được Quốc hội chp thun nhưng chưa dùng đến, b vô nhng khon chi sp hết tin. Tháng 8/2021, h đã làm như vy trước khi Quốc hội cho nâng trn n lên 2,5 ngàn t đô la vào tháng 12. Mt bin pháp đc bit là chính ph tm ngưng góp tin vào các qu hưu bng, qu y tế ca công chc liên bang. Đến cui năm 2021, các qu hưu bng này có 986 t đô la, không lo thiếu tin trong thi gian chính ph ngưng góp thêm, có th kéo dài 5 tháng. Các "bin pháp đc bit" kiu này đã được áp dng 16 ln t năm 1986 đến nay, mi ln Quốc hội không nâng trn n.

Chính ph M chưa bao gi "v n". Vì vy, nhng người sn tin trên khp thế gii đu tin tưởng, hoan h nhn mt lãi sut rt thp khi cho nước M vay.

Khi mc đ tín nhim ca mt công ty thương mi hay mt chính ph b h thp, h s phi tr lãi sut cao hơn khi vay n. Lãi sut trên trái phiếu chính ph là tiêu chun cho các món n khác, cho nên tt c mi người, mi xí nghip s phi tr lãi sut cao hơn khi đi vay. Khi các xí nghip phi tr lãi sut cao hơn, h s bán hàng hóa và dch v vi giá đt hơn. Gii tiêu th s phi chu. Các món n đ mua nhà, mua xe, n khi dùng th tín dng, tt c đu tăng tin lãi.

Vn đ trn n năm nay tr thánh nng n vì đng Cng hòa đã chiếm đa s H vin sau cuc b phiếu năm ngoái. Mt mc tiêu ông Kevin McCarthy đã nêu lên là ct bt các khon chi tiêu ca chính ph. Nhân dp cn nâng trn n, ông ch tch H vin s yêu cu Tòa Bch c ct gim chi tiêu rt nhiu.

Tng thng Joe Biden không đng ý, nói rng kinh tế M s suy thoái nếu mi người lo ngi chính ph v n. Ông s ch coi ông McCarthy trình bày rõ, mun ct nhng khon chi tiêu nào. Đây là mt vn đ khó khăn và tế nh. Không th ct ngân sách quc phòng. Không th gim ngân sách dành cho cnh sát. Khó quyết đnh ngưng tin tr cp các tr em nghèo, hay hc bng cho sinh viên. Nhng Qu hưu bng (Social Security) và Qu Y tế cho người v hưu (Medicare) và Qu Y tế cho nhng người quá nghèo hoc b c tt (Medicaid) s không đi biu Quốc hội nào mun đng ti nếu mun được tái c. Nhng khon chi có th b ct d nht là tr cp thc phm (food stamps) hay ngân sách bo v môi trường sng. Nhưng nếu đng Cng hòa H vin không chp thun nâng trn n và ch làm d lut ct gim chi tiêu, thì khi lên Thượng vin, đng Dân ch chiếm đa s s bác b. Dân M s chng kiến mi đe da khng hong tài chánh và kinh tế suy yếu, vì bt đng chính tr gia hai đng.

Cuc tranh lun v trn n s không gii quyết được vn đ căn bn là khiếm ht ngân sách ca chính ph liên bang. Theo d toán ca S Ngân sách Quc hi (CBO, Congressional Budget Office) thì s khiếm ht t mt ngàn t đô la hin nay s tăng lên gp đôi trong 10 năm ti. Năm ngoái, CBO đã tính rng đến năm 2032 tng s n ca chính ph M s tăng lên 40 ngàn t.

Con s n ln quá, vì nn kinh tế M rt ln. Mun quyết đnh nên vay n hay không, có th nhìn vào s tin lãi phi tr trên các món n đó. Năm 2011, chi phí tr tin lãi ca chính ph M bng 1,47% Tổng sản lượng nội địa. Năm 2021, tin tr lãi lên bng 1,51% GDP, nhưng cũng ch bng mt na t s thi 1990.

Công ty Moody ước tính rng nếu đến tháng 6 chưa nâng được trn n, kinh tế s đi xung, 6 triu người s mt vic làm, t l tht nghip s lên đến 7%. Dân M s chê trách đng nào nếu kinh tế xung vì bế tc v trn n ? H s bày t ý kiến bng lá phiếu, vào năm 2024 !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 26/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 81 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)