Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/01/2017

Hai 'báu vật thiêng liêng' trong Nghị quyết 4/XII

Bùi Tín

bauvat1

Tổng bí thư Nguyn Phú Trng. (nh tư liu)

Nghị quyết 4/XII do Tổng bí thư nguyn Phú Trng ký ban hành ngày 30/10/2016 được coi là nghị quyết quan trng nht hin nay. Đây là Ngh quyết v tăng cường xây dng đng, chính đn đng, khc phc nguy cơ "t din biến, t chuyn hóa" ca mt s khá nhiu "đng viên thoái hóa, biến cht, nhim phi tư tưởng phn đng, chng đng". Bn ngh quyết k ra trong ba đ mc ln v nhng biu hin "sai lm v chính tr" ; "sa sút v đo đc, li sng" ; và "vi phm k lut đng, nói, viết và làm trái các ngh quyết ca đng".

Có 2 sai lầm chính tr hàng đu được nhn mnh là không trung thành và bo v đến cùng ch nghĩa Mác - Lênin và không tin tưởng ch nghĩa xã hi, nn kinh tế th trường mang đnh hướng xã hi ch nghĩa.

Theo tinh thần bn ngh quyết này, các đng viên có biểu hin suy thoái nếu không chu thành khn t phê bình s không còn có đ tư cách là đng viên.

Bước vào năm 2017, nhiu nhà bình lun quc tế cho biết năm nay là đúng 100 năm hc thuyết Mác - Lênin được thí nghim nước Nga trong cuc cách mng vô sản tháng Mười năm 1917, và sau đó ch nghĩa xã hi kiu Mác-xít đã được thc hin trong toàn phe xã hi ch nghĩa bao gm c Liên bang Xô viết và Trung Quc. Đng Cng sn Vit Nam t nhn là thành viên, và là tin đn ca phe xã hi ch nghĩa – nhưng trên thc tế ch là con tt đen ca phe này.

Sau gần 100 năm được thc hin, hc thuyết Mác - Lênin và ch nghĩa xã hi kiu Mác-xít đã t rõ là nhng hc thuyết sai lm ln nht ca thế k XX, giết chết hơn 100 triu người qua các cuc thanh trng (như Liên Xô), các cuc chiến tranh (như Vit Nam và Triu Tiên), nn đói trong cuc Đi Nhy vt và Cách mng văn hóa vô sn ( Trung Quc).

Học thuyết Mác - Lênin đã b phá sn trit đ. Đó là s tht hin nhiên. Đến nay trên thế gii có còn ai nhc đến giá trị nào đó ca hc thuyết Mác - Lênin và ch nghĩa xã hi Mác-xít ? Đng Cng sn Ý và đng Cng sn Anh đã t gii th, đng Cng sn Nht Bn và đng Cng sn Pháp tuy còn gi danh xưng "Cng sn" nhưng đã t b hc thuyết Mác - Lênin và nn chuyên chính độc đng, trong khi đó Cng hòa Liên bang Đc, Ba Lan và Ngh vin châu Âu đt ch nghĩa xã hi Mác-xít ra ngoài vòng pháp lut. Ngay c đng Cng sn Trung Quc cũng không còn nhc nh gì đến ch nghĩa Mác - Lênin và không trưng ra nh ca Mác và Lênin trong Đại hi đng (ch còn riêng đng Cộng sản Việt Nam thì vn trưng nh hai ông này, nghĩa là bo hoàng hơn c vua).

Tất c nhng điu va nêu, chng l c B Chính tr 19 người và hơn 200 y viên Trung ương không hay biết gì ? Và hàng vn giáo sư đng viên, tiến sĩ, thạc sĩ đng viên đu không hay biết gì hết đ tuân theo ông Tng Trng ghi hc thuyết Mác - Lênin và ch nghĩa xã hi Mác-xít là 2 "báu vt thiêng liêng" luôn đt trên bàn th ca đng, không ai được đng chm. C cái Hi đng lý lun ca Trung ương đng Cộng sản Việt Nam vi hàng lat công c tinh thn, các vin, hc vin, đi hc cũng đng lot mê lú khi nói, viết và nghĩ theo các đường mòn ca đng, nhai đi nhai li hc thuyết Mác - Lênin, ch nghĩa xã hi Mác-xít là chân lý bt biến, được dy d ưu tiên trong mi nhà trường, trong khi c thế gii coi là nhng cn bã đc hi đã b đào thi, loi b, lên án.

Cái "túi khôn" dân tộc, cái kh năng ca con người biết phân bit phi trái, đúng sai, khôn di ca nhân dân ta đâu mt ri ? Ông Trng luôn nhc đến trách nhim ca người đng đu mi t chc đng, phi làm gương. Sao ông li dn đu đng đ cùng chui vào bóng ma Mác - Lênin và ch nghĩa xã hi Mác-xít mt cách mù quáng di dt như thế ?

Sẽ là điu b ích nếu như trong đng có mt s đng viên ngay thng, trung thực ra công ghi chép trong các bui hp chi b bàn v thc hin Ngh quyết 4/XII và thng kê chính xác xem có bao nhiêu đng viên cơ s tán thành bn ngh quyết, tán thành duy trì ch nghĩa Mác - Lênin và ch nghĩa xã hi Mác-xít, coi đó là nhng "báu vật" vĩnh cu trên bàn th thiêng liêng ca đng Cng sn, và buc toàn dân tc phi cúi đu chp nhn.

Thật ra ông Tng Trng cùng B Chính tr không nh gì đến li dn ca chính Mác khi ông cho rng nhng quan đim, nhn đnh lý lun ca ông là bin chng, nghĩa là còn thay đổi tùy tình hình, tùy hoàn cnh và thi đi, không nên coi là bt biến. Nó ch là công c v nhn thc dùng đ ci to thế gii. Nó là công c, ging như con dao, chiếc búa, cái bút... khi không cn na, li có hi thì b sang mt bên, không thương tiếc, vic gì phi th mãi nó như vt "thiêng liêng". Khi thy nó có hi thì di gì mà ôm nó mãi, ch t mang v vào thân và gây tai ha cho toàn dân tc.

Bùi Tí

Nguồn : VOA tiếng Việt, 13/01/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 699 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)