Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/05/2023

Tập Cận Bình chưa thấy kinh tế hồi phục

Ngô Nhân Dụng

Thế gii cũng lo lng khi nhìn thy kinh tế Trung Quc chưa tiến nhanh hơn, vì khi hơn mt t người chưa tiêu tin thì nhng t người khác cũng không th bán hàng.

kttq1

Tp Cn Bình (gia) và v (th tư t phi) chp hình cùng các lãnh đo các nước Trung Á ngày 18/5/2023.

Trong khi Tng thng M Joe Biden bay qua Hiroshima, Nht Bn, d hi ngh G7 bàn h tr Ukraine và đi phó vi Cng sn Trung Quc, Ch tch Tp Cn Bình cũng hp gii lãnh đo 5 nước vùng Trung Á.

Đa đim cuc hp thành ph Tây An, tnh Thim Tây, rt có ý nghĩa. Đó là kinh đô Trường An t đi Hán, đi Đường. Trong hơn mt ngàn năm nhng v tướng Trung Hoa như Phó Gii T, Mã Vin, Đch Nhân Kit tng kéo quân chinh pht nhng dân tc gc Th Nhĩ K này nhiu ln. Tp Cn Bình ha hn bo đm an ninh và vin tr tài chánh cho các nước thuc Liên Xô cũ, bây gi mang tên là Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan. Các nước này cùng chung mi lo s b Vladimir Putin xâm lăng, ging như s phn Ukraine hin nay.

Chính ti Kazakhstan, Tp Cn Bình đã công b Kế hoch "Nht Đi, Nht L" (Mt vòng đai, mt con đường) tái lp Con Đường Tơ La cũ, d đnh đu tư 400 t m kim vào 160 quc gia, vượt xa ngân sách 130 t đô la ca Kế hoch Marshall tái thiết Châu Âu sau Đi chiến Th hai. Tng s trao đi thương mi gia Trung Quc và 5 nước trên đã lên mc k lc $70 t đô la trong năm 2022.

Tp Cn Bình tìm cách lôi kéo các nước Trung Á ra khi nh hưởng ca Nga, liên kết chng li sc thu hút ca M, đng thi cng c mt khi ln đang thành hình. Trong hai ngày, các hip ước song phương được ký kết, cho phép dân Trung Hoa được nhp cnh các nước trên không cn visa, thúc đy các trao đi thương mi, đu tư vào các công nghip mi, xây dng h tng cơ s.

Nhưng Tp Cn Bình đang phi đi phó vi cnh trì tr trong nn kinh tế Trung Quc ; không hy vng tr li thi phn thnh như 30 năm trước đây. Nhng bin pháp ngăn cm, hn chế lưu thông đ nga bnh dch Covid-19 kiến hot đng ca các cơ s kinh doanh b đình tr trong khi người tiêu th, rút kinh nghim nhng ngày ngăn sông cm ch, ch lo tiết kim. Tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã bãi b chính sách Covid kht khe, chp nhn cho vi khun lây lan, nhưng phn ng ca người tiêu th không như nhà nước mong đi. Khi dân chúng vn chưa dám b tin ra mua sm thêm thì các xí nghip cũng ngn ngi không mun đu tư và tuyn dng công nhân mi.

Trong tháng 4/2023, s hàng nhp cng vào Trung Quc đã gim bt tám phn trăm, vì dân bt xài tin. Giá hàng bán t các công ty liên tiếp phi gim xung trong nhiu tháng, tình trng "gim phát", trái vi lm phát, là mi đe da trước mt. Trong tháng qua, giá sinh hot tăng vi tc đ thp nht k t hai năm nay. S hàng xut cng vào tháng 4 ch tăng 8,5%, gim gn mt na so vi t s tăng gn 15% trong tháng 3.

Mt du hiu ca tình trng đu tư sa sút là các xí nghip bt đi vay tin. Trong tháng 4, các ngân hàng ch cho vay 719 t đng nguyên, tương đương vi $104 t m kim, thp hơn mt phn năm tng s cho vay trong tháng trước.

Mt lý do khiến kinh tế Trung Quc không phc hi nhanh được là la chn kinh tế mi ca Tp Cn Bình. Bc Kinh không chú trng vào các công ty quc doanh k ngh nng na mà chuyn qua chính sách thúc đy hàng tiêu th, khuyến khích các ngành k thut mi và dch v. Theo thut ng ca đng Cng sn, h s không chú trng phát trin v s lượng mà lo phát trin v phm cht. Thay vì c gng vượt ch tiêu trong vic sn xut thép và xi măng, bây gi s đ cao các ngành hot đng hướng đến tương lai như cht bán dn (semiconductors), "máy làm thay người" (robotics), trí khôn nhân to (artificial intelligence).

Thi kỳ chuyn tiếp này tt nhiên s rt dài. Nhng doanh nghip nhà nước không th sa thi hàng triu công nhân trong vài ba năm. Các công ty k thut mi cũng không th nhy vt, nht là chính h còn đang b gung máy Đng và Nhà nước nghi ng, kim soát và kim chế.

Trong thi gian bnh dch, Bc Kinh đã cho phép các ngân hàng do nhà nước làm ch cho các đa phương vay n ; nhm mc đích thúc đy kinh tế, nhưng kết qu li trái ngược. Theo Qu Tin t Quc tế (IMF), các tnh, huyn và thành ph, th xã n tng cng 66 ngàn t đng nguyên, tương đương vi 10.000 t m kim và bng mt na sn lượng quc gia (GDP). Đến gi, h không biết làm sao thanh toán s n cht đng này.

Sau 10 năm cm đu đng và chính ph, Tp Cn Bình đã cng c quyn hành tuyt đi và được bo đm kéo dài vĩnh vin, không cho phép ai phê bình, ch trích. Nhng chuyên gia kinh tế, tài chánh trong gung máy nhà nước đu phi ngm ming.

Trong khi ch đi, Tp Cn Bình vn phi lo mt vn đ rc ri hơn : Nn tht nghip lên cao trong gii sinh viên mi tt nghip.

B Giáo dc Trung Quốc cho biết tháng 6 ti s có khong 11,6 triu sinh viên ra trường, tăng 820 ngàn so vi năm ngoái, theo báoNew York Times ngày 19/05/2023. Ngay bây gi, trong lp tui t 16 đến 24, hơn 20 phn trăm không có vic làm ; t s cao nht t năm 2018, là năm bt đu công b các s thng kê v tht nghip.

Mt khó khăn khiến gii tr tht nghip là nhng công vic cn người làm li không thích hp vi kh năng và vic h mun làm. Theo nhà kinh tế Nhiếp Nht Minh (聂日明), thuc Vin Nghiên cu Tài chánh và Pháp lut Thượng Hi, các sinh viên tt nghip đi tìm vic các ngành k thut, giáo dc và y tế ; nhưng nhng ngành này phát trin rt chm trong thi gian va qua. Nhiu ngành công nghip không nhng không m mang thêm mà còn b gây tr ngi, ông Nhiếp nhn xét.

Trong my năm qua, các ngành giáo dc tư, đc bit là các lp hc trên mng b chính quyn ngăn cn và tht cht tm kim soát. Hàng trăm ngàn k thut gia mt vic làm, các công ty dè dt không tuyn thêm người và gii đu tư cũng b đi. Trong khi s xí nghip k thut cao không tăng hot đng thì s sinh viên ra trường vn lên cao hơn.

Kinh tế trên thế gii vn chưa hi phc sau bnh dch, tr nước M. Tình trng này khiến nhu cu nhp cng hàng Trung Quc vn chưa lên bng trước khi có Covid.

Hy vng ca nn kinh tế Trung Quc hin nay là ch đến khi dân tiêu th bt đu m túi ly tin xài. Trong thi gian bnh dch, người ta không có cơ hi mua hàng, khi hết bnh h s tiêu pha nhiu hơn đ bù li, như đã din ra M, mt lý do khiến lm phát tăng lên. Dân tiêu th Trung Quc đã tiết kim mt s tin ln hơn $2 ngàn t m kim. Nhưng thói quen tiêu th ca người dân thay đi chm chp. Nht là dân Trung Hoa vi kinh nghim sng trong cnh tương lai bt trc, vì chính tr thay đi khiến xã hi ri lon. H cũng không biết Đng và Nhà nước s còn can thip vào nn kinh tế như thế nào, cho nên phi dè dt.

Thế gii cũng lo lng khi nhìn thy kinh tế Trung Quc chưa tiến nhanh hơn, vì khi hơn mt t người chưa tiêu tin thì nhng t người khác cũng không th bán hàng. Nếu kinh tế Trung Quc hi phc, h s nhp cng nhiu hơn, các nước khác s được nh.

Trong thi gian thế gii b khng hong tài chánh và kinh tế, nhng năm 2008 2009, Bc Kinh đã tung tin ra tr cp cho dân tiêu th đ gi kinh tế được n đnh. Mt h qu là kinh tế các nước khác cũng khá hơn khi người Trung Hoa nhp cng các th nguyên liu, qung m và khí c sn xut.

Trong 5 năm ti, nếu dân Trung Quc chu khó tiêu tin thì s giúp cho kinh tế thế gii tăng thêm hơn 22%, so vi nh hưởng ch có 11% ca hơn ba trăm triu dân M !

Khi gii lãnh đo các nước M, Anh, Pháp, Ý, Đc, Nht, Canada hp Hiroshima, mi thêm Nam Hàn, n Đ và c Tng thng Ukraine ti d, h không nhm mc đích ngăn cn kinh tế Trung Quc phát trin. Điu làm c thế gii quan ngi là Trung Quốc dùng các áp lc kinh tế đ đt mc tiêu bành trướng và chế ng các nước khác.

Điu này đã din ra các nước vay n t Bc Kinh, như Pakistan, Sri Lanka, Kenya, Zambia, Lào và Mongolia. Nhiu quc gia đang lo tr tin lãi trên các món n Trung Quc nhiu đến ni phi ct bt các chi phí v giáo dc, y tế, xã hi trong nước mình. Năm nước Trung Á chc đã biết chuyn này ri, h s phi lo phòng thân trước !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 22/05/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Ngô Nhân Dụng
Read 79 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)