Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

03/07/2017

Trung Quốc ‘gần hoàn tất’ các căn cứ quân sự tại Trường Sa

Ngô Đồng

Không nh mi chp gia tháng 6/2017 cho thy các cơ s và tòa nhà quân s ca Trung Quc ti các đo nhân to khng lồ, h bi đp ti qun đo Trường Sa gn hoàn tt.

Truongsa1

Trong mt cuc biu tình chng Trung Quc ti Đng Nai.

Mt mt, Bc Kinh nói khu vc Bin Đông hoàn toàn hòa bình yên tĩnh, đ kích các thế lc ngoài khu vc c tình kích đng cho ni sóng. Mc khác, nhng gì h đang ráo riết tiến hành, biến nhng bãi san hô thành nhng căn c quân s ti tân, khng chế c khu vc thì không ngng ngh mt giây.

Theo mt bn tường trình cui Tháng Sáu ca b phn Sáng kiến Minh Bch Hàng Hi Á Châu (AMTI) thuc Trung Tâm Nghiên Cu Chiến Lược và Quc Tế (CSIS) ti Hoa Thnh Đn, c cách ít ngày là người ta li thy có thêm nhng cơ s mi được hoàn tt và các trang b quân s sn sàng s dng.

Nhà cha ha tin, các cơ s truyn tin, vin thông, radar và các cơ s h tng trên ba đo nhân to Đá Ch Thp, Vành Khăn và Su Bi nhìn thy qua các tm không nh cho người ta thy rng trong khi các cuc đàm phán cho mt B Quy Tc ng X đang din ra, Trung Quc vn nht đnh phát trin các căn c quân s ti Trường Sa, nhm kim soát toàn b khu vc.

Theo AMTI, đo Ch Thp tiếp tc là căn c quy mô và tân tiến nht ca Trung Quc ti qun đo Trường Sa. Tháng Hai va qua, AMTI đã thy 8 nhà cha được kiên c hóa vi mái che kéo dài ra, co li được c ba đo nói trên mà người ta tin s là các v trí đt các giàn ha tin. Trong vòng ba tháng tr li đây, Trung Quc làm thêm 4 nhà cha như vy trên đo Ch Thp nhưng chưa thy ti các đo Vành Khăn và Su Bi.

Ti đo Vành Khăn, Trung Quc đã to dng được mt mng lưới vin thông và radar rt ln. Mt h thng an-ten rt ln thy xut hin góc phía nam ca đo. Người ta tin rng nó giúp h nâng cao kh năng theo dõi các hot đng khu vc. Kh năng này đc bit đáng đ chính ph Manila quan tâm vì đo nhân to Vành Khăn tương đi gn vi các khu vc Palawan, Reed Bank và Second Thomas Shoal.

Thêm na, mt vòm radar ln mi đây thy được thiết trí trên mt tòa nhà mt phía nam ca đo Ch Thp, chng t đây là mt h thng radar hay vin thông tm c ln. Mt tòa nhà tương t cũng đang được xây dng mt phía bc ca đo Ch Thp trong khi hai tòa nhà khác tương t đo Vành Khăn.

Mt vòm radar nh hơn được dng trên mt tháp gn nhà cha ha tin cho hiu là nó có th kết ni vi các radar ca các h thng ha tin được b trí ti đó.

Cui cùng, hot đng xây dng đang tiến hành các cu trúc ngm dưới lòng đo, mi đo có 4 cu trúc, có v như chúng được dùng làm kho đn hoc ct gi nhng th thiết yếu. Các cu trúc ln chôn ngm dưới lòng đo được cho là các nơi tr nước ngt và nhiên liu, theo mt bn tường trình gn đây ca Ngũ Giác Đài.

Hi tháng ba 2017, AMTI tng báo đng, các hot đng xây dng các cơ s , các giàn radar, h thng vin thông, phi đo ti ba đo nhân to Ch Thp, Vành Khăn và Su Bi coi như hoàn tt. H có th điu đng máy bay, ha tin, và các trang b vin thông, các loi võ khí đến đây bt c lúc nào.

Tháng 5-2014, vào lúc dư lun thế gii chú ý vào cuc đi đu trên bin gia Vit Nam vi Trung Quc khi Trung Quc đưa giàn khoan nước sâu Hi Dương HD-981 ti khoan tìm du khí phía nam qun đo Hoàng Sa, trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam, Trung Quc đã được các tàu no hút cá đá lòng bin, bi đp mt lot 7 bãi đá ngm qun đo Trường Sa thành 7 đo nhân to khng l.

Vit Nam thế yếu nước nh, ch đưa ra các li tuyên b ch quyn suông trong khi Bc Kinh tiến hành kế hoch khng chế toàn b khu vc Bin Đông t các căn c ti hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phi Lut Tân kin Trung Quc ra Tòa án Trng Tài Quc Tế và phán quyết ca Tòa hi Tháng 7 năm ngoái ph nhn tuyên b ch quyn Lưỡi Bò” ca Trung Quc trên Bin Đông.

Trung Quc tuyên b không công nhn phán quyết dù cũng là mt trong nhng nước ký vào Bn Công Ước Quc Tế v Lut Bin (UNCLOS) như Vit Nam và Phi Lut Tân.

Vi phi đo ti c Hoàng Sa và Trường Sa, các phi cơ chiến đu, cnh báo sm và tun thám ca Trung Quc có th hot đng gn như bao trùm c Bin Đông. Các h thng radar và các h thng cnh báo sm đt ti các đo nhân to Trường Sa và qun đo Hoàng Sa cũng có kh năng tương t.

Năm ngoái, người ta đã thy Trung Quc b trí hai đơn v ha tin phòng không tm xa HQ-9 trên đo Phú Lâm trong qun đo Hoàng Sa. Người ta tin rng chúng cũng s được đưa ti b trí trên các đo nhân to ti Trường Sa.

Ngô Đng

Nguồn : VOA, 03/07/2017

Quay lại trang chủ
Read 738 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)