Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/05/2024

Quốc hội, nhân dân và những võ sĩ giác đấu

Lê Quốc Quân

Quc hi Vit Nam hp bt thường vào ngày 2/5/2024 đ b phiếu kínmin nhim chc v ch tch ca ông Vương Đình Hu mà cách đây hơn 2 năm đã bu lên vi s phiếu tuyt đi.

quochoi0

Quc hi đã tr thành công c đc lc ca Đảng cộng sản Vit Nam. Hình minh ho : Quc hi Vit Nam ti phiên bế mc ngày 11/1/2022. Photo Quochoi.

Đây là ln hp bt thường th 7 ca Quc hi khóa 15 và là điu chưa tng có trong mt Nhim k Quc hi k t khi thành lp nước đến nay.

S ln hp bt thường (7) đã nhiu hơn hp thường l (6) vì nó là h qu ca nhng xáo trn thượng tng nơi có nhiu nhân vt đã được chính Quc hi bu hoc phê chun.

Đã tng có mt quc hi dân ch ?

Sau khi dành được đc lp vào ngày 2/9/1945, tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mt Ch tch H Chí Minh ký Sc lnh s 14/SL đ Tng tuyn c bu Quc dân Đi hi. Sc lnh quy đnh mi công dân t đ 18 tui tr lên, không phân bit nam n, giàu nghèo, dân tc, tôn giáo, chính kiến đu được tham gia và la chn người đi din cho mình.

Đã có có 333 đi biu được bu trong tng s 403 đi biu Quc hi. Trong đó Vit Minh chiếm 120 ghế, Đng Dân ch Vit Nam 46 ghế, Đng Xã hi Vit nam 24 ghế, và 143 ghế không đng phái. Điu thú v nm 70 Đi biu không bu mà do "Tho thun", c th Vit Nam cách mng Đng minh Hi (Vit Cách) được đc cách có 20 ghế và Vit Nam Quc dân Đng (Vit Quc) có 50 ghế.

Trong bài Phát biu khai mc ca H Chí Minh có gii thích : "Có nhng đng chí cách mng người Vit Nam Hi ngoi vì không có thì gi tham gia tng tuyn c ca dân ta, nên Chính ph lâm thi đ ngh vi Quc hi m rng Quc hi ra thêm 70 ghế na đ mi các đi biu Hi ngoi ca Vit Nam cách mng Đng minh hi (Vit Cách) và Vit Nam Quc dân đng (Vit Quc) tham gia đ t cho thế gii biết rng dân ta đoàn kết nht trí… Các đng phái, các dân tc thiu s và ph n đu có đi biu và như thế không phi là các đi biu thay mt cho mt đng phái hai mt dân tc nào mà là đi biu cho toàn quc dân Vit Nam".

Quc hi Khóa 1 kéo dài 14 năm (1946-1960) vi 12 k hp, đã xem xét và thông qua được mt bn Hiến Pháp tt, 16 đo lut, 50 ngh quyết và 3 chính ph liên hip.

Sau 1954 thì đt nước chia đôi, nhiu đng phái chính tr khác b đàn áp hoc đi vào Nam, Min Bt b đt dưới s cai tr ca Đng Lao đng, Quc hi dn dn b thâu tóm và đt hoàn toàn dưới s kim soát ca Đng.

Sau gn 80 năm, gi đây Quc hi Vit Nam đã thc s tr thành mt Quc hi bù nhìn, hoàn toàn nm dưới s thao túng tuyt đi ca Đng cng sn.

Quc hi đã tr thành bù nhìn

Bù nhìn, hình nm có l là t khá thú v khi ch v các đi biu ca dân hin nay đang ngi trong hi trường Diên Hng. Ngh gt là mt t khác mà được nhân dân hay dùng khi gi tên các v đi biu quc hi.

Nhưng bn cht không phi ch có "gt" k t khi Đng cng sn trc tiếp qun lý quc hi, đã biến Quc hi tr thành mt công c đc lc ca Đng dưới hình thc tinh vi.

Bên trong Đng làm cho nhân dân tin rng Quc hi đi din cho ý chí nguyn vng ca mình. Bên ngoài, Đng làm cho thế gii lm tưởng v tính chính danh ca Nhà nước trong vic phê chun và min nhim các chc danh lãnh đo.

Không ch có người ngoài đưa ra nhn đnh mà chính ông Nguyn Văn Phúc phó ch nhim Ủy ban Kinh tế ca Quc hi, trong mtbài tr li phng vn hiếm hoi trên Thi báo Kinh Tế Sài Gòn đã tng nói :"Vn đ là phi xác đnh s lãnh đo ca Đng vi quc hi khác vi các thiết chế khác ch nào vì Quc hi và Hi đng nhân dân là cơ quan dân c. Ví d, vi kế hoch phát trin kinh tế -xã hi hàng năm, năm năm khi Ban chp hành trung ương hay B chính tr quyết đnh quá c th các ch tiêu thì không còn dư đa cho Quc hi bàn. Lúc đó, Đng quyết đnh luôn ri ch không ch dng li ch trương na và chuyn đưa ra Quc hi ch là đ hp thc hóa thôi".

Ông còn nói tiếp :"Thc ra, nhiu khi chính anh em cán b viết văn bn t kết lun ca B Chính tr hay Trung ương đ gi sang Đng, đoàn Quc hi, thì anh em viết quá chi tiết. Chi tiết quá thì quc hi tho lun thế nào na".

Qua đó ta thy Đng đã dt khoát giành ly quyn quyết đnh hết nhng vn đ kinh tế, chính tr, văn hóa và xã hi Vit Nam. Đc bit v nhân s thì Đng nm tht cht, thm chí quyết đnh ai, vào thi đim nào thì có tín nhim, thi đim nào thì không. C th : ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Hu đu được tín nhim cao nhưng ch mt thi gian sau, Đng licông b chính nhng người đó "vi phm" dù cho nhng vi phm đó có th đã xy ra rt lâu dài.

Rõ ràng, Quc hi ch là mt công c ca Đng cng sn đ hp thc hóa các quyết đnh ca đng.

Mt "Coup détat" phi bo lc ?

Điu 69 Hiến pháp Vit Nam quy đnh :"Quc hi là cơ quan đi biu cao nht ca Nhân dân, cơ quan quyn lc nhà nước cao nht ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam". Xét v lý thuyết, ch tch ca mt "Cơ quan quyn lc cao nht" s là người có quyn lc nht.

Điu 70 ca Hiến Pháp trao cho Quc hi nhiu quyn hn rt ln ví d như Mc 13 :"Quyết đnh vn đ chiến tranh và hòa bình ; quy đnh tình trng khn cp, các bin pháp đc bit khác bo đm quc phòng và an ninh quc gia ; Quc hi cũng có quyn quyết đnh trưng cu dân ý".

Trong lch s thì cũng đã có 2 lnQuc hi đã làm cho Đng phi lùi bước. Đó là D án đường st cao tc và Sân bay Long Thành. Nhng d án này Ban đu Ban chp hành Trung Ương và Bộ Chính trị đã quyết đnh làm nhưng khi đưa ra Quc hi thì b bác. B chính tr sau đó cũng thy phù hp nên đã chp nhn theo quyết đnh ca Quc hi.

Vn đ nm truyn thông. Đã có lúc tiếng nói ca dân, qua báo chí, đã được ct lên.

Nhưng gi đây, Nhân dân hoàn toàn không biết điu gì đã xy ra, Ch tch nước, ch tch Quc hi đã vi phm điu gì, đâu, khi nào, tính cht mc đ ra sao ?

Ai đã thc hin vic "phế trut" này, ai đang "tiếm quyn" thc s ? Thc cht đã có mt cuc đo chính phi bo lc hay không ? Cuc đo chính này là "bt thành" hay đã "thành công" rc r ? Quyn lc thc tế trước đây nm trong tay ai hay nhóm nào ? gi đây đang đi qua tay ai ? Không ai biết !

Xem Võ sĩ giác đu qua TV

Quan sát chính tr Vit Nam gn đây khiến tôi hình dung các võ sĩ giác đu (Gladiator) ti Đi Hý trường La Mã (Colosseum), nơi din ra các trn đu sinh t ; nơi k thua cuc ch chết khi người thng cuc nhn được du ch ca người có quyn lc nht sau khi người này quan sát thái đ ca khán gi.

quochoi2

Các võ sĩ giác đu ti Đi Hý trường La Mã, nơi din ra các trn đu sinh tử - Ảnh minh họa 

Hàng ngàn năm đã trôi qua, trò chơi quyn lc ti Vit Nam vn thu hút được đông đo dân chúng ging như xem Võ sĩ giác đu ti Đi hý trường khi xưa. Ch khác, gi đây chính khán gi đang giương to mt cũng không biết được k bi trn có tht s bi trn và đã chp nhn thua cuc hay chưa. Trn đu trong chính trường đang tht kch tính nhưng nhân dân mãi mãi ch là người đng xem như đang xem qua TV. Thm chí cuc b phiếu min nhim cũng là b phiếu kín.

Nhân dân Vit Nam hoàn toàn không được d phn vào bt c quyết đnh nào dù cho Hiến pháp quy đnh Nhà nước là "ca dân, do dân và vì dân".

Lê Quốc Quân

Nguồn : VOA, 06/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Quốc Quân
Read 211 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)