Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/05/2024

Việt Nam : Độc diễn chính trị và thảm họa

Trân Văn

Quc hi bu Ch tch nước

Sáng 21/5/2024, báo chí Vit Nam loan báo : "Hôm nay, Quc hi bt đu quy trình bu Ch tch nước" [1]. Theo đó, "y ban Thường v s trình Quc hi danh sách đ c đ bu Ch tch nước vào ngày làm vic th 2 ca k hp 7 Quc hi khóa 15". Tuy được gi là "danh sách đ c" nhưng danh sách y ch có mt người, là ông Tô Lâm !

quochoi1

Chp nhn bu ông Tô Lâm làm Ch tch nước và vn đ ông kiêm nhim Bộ trưởng công an đng nghĩa vi vic to ra thc trng, Th tướng phi báo cáo công vic vi thuc cp. Hình minh ha, chp ngày 21 tháng 12, 2023, khi ông Tô Lâm phát biu ti Quc Hi Vit Nam.

Cho dù Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam chưa b phiếu bu tân Ch tch Nhà nước (Chủ tịch nước) nhưng ai cũng biết ông Tô Lâm s tr thành người kế nhim ông Võ Văn Thưởng. Điu đó tr thành đương nhiên bi k hp th chín ca Ban Chp hành Trung ương đng khóa 13, Ban chấp hành trung ương đã "thng nht rt cao" v vic "gii thiu đi tướng Tô Lâm, y viên B Chính tr, Bộ trưởng công an đ Quc hi bu gi chc Ch tch nước", cũng vì vy, chuyn "bu" tân Chủ tịch nước ca Quc hi khóa 15 ti k hp th by ch là "th tc" và điu đó cho thy, Đảng cộng sản Việt Nam chng ngi ngn chút nào khi phô bày vic h là t chc duy nht đc din trên chính trường !

***

Theo hiến pháp, "Quc hi là cơ quan đi biu cao nht ca nhân dân, cơ quan quyn lc nhà nước cao nht ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Namlà nơi"thc hin quyn lp hiến, quyn lp pháp, quyết đnh các vn đ quan trng ca đt nước và giám sát ti cao đi vi hot đng ca nhà nước" (Điu 69) và dù là "lc lượng lãnh đo nhà nước, xã hi" (Điu 4 Khon 1) nhưng trong hiến pháp, Đảng cộng sản Việt Nam long trng cam kết "các t chc của Đảng và đng viên Đảng cộng sản Vit Nam hot đng trong khuôn kh hiến pháp và pháp lut" (Điu 4 Khon 3). Tuy nhiên vi Đảng cộng sản Việt Nam, hiến pháp ch là mt m giy ln !

Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không xem hiến pháp là mt m giy ln, ông Bùi Văn Cường (y viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13, Tng Thư ký Quc hi kiêm Ch nhim Văn phòng Quc hi) s không dám dám khơi khơi bo toàn dân, đi ý, ngoài vic ch hp thc hóa vic Ban chấp hành trung ương Đảng chn ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam s không min nhim vai trò Bộ trưởng công an ca ông Tô Lâm bi Ban chấp hành trung ương Đảng chưa gii thiu người thay thế, bt k chuyn mt cá nhân va làm Chủ tịch nước, va đm nhn vai trò B trưởng không ch năm ngoài phm vi hiến đnh mà còn vi hiến và s to ra nhng h qu khó lường.

***

Văn minh nhân loi đã giúp ngn ng pháp lý (legal maxim) "công dân được phép làm mi th lut pháp không cm" (everything which is not forbidden is allowed) phát trin thêm vế sau "công chc ch được làm nhng điu mà lut pháp cho phép" (for the individual citizen, everything which is not forbidden is allowed, but for public bodies, and notably government, everything which is not allowed is forbidden) đ ngăn chn lm quyn[2]. Lut pháp nhiu quc gia được xây dng trên nn tng đó và dù không minh đnh điu va k là nguyên tc nhưng Vit Nam không ph nhn, thm chí có viên chc khng đnh, điu va k là mt đc đim ca nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa[3].

Hiến pháp Vit Nam không ch không cho phép Chủ tịch nước kiêm nhim vai trò B trưởng mà hp pháp hóa vic kiêm nhim đó còn gim đp nhng ni dung đã được hiến đnh[4]. Theo hiến pháp, Chủ tịch nước là người đng đu nhà nước, thay mt Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam trong đi ni và đi ngoi (Điu 86).

Chủ tịch nước có quyn đ ngh Quc hi bu, min nhim, bãi nhim Phó Chủ tịch nước, Th tướng và căn c vào ngh quyết ca Quc hi, b nhim, min nhim, cách chc Phó Th tướng, B trưởng và thành viên khác ca chính ph (Điu 88 Khon 2). Chủ tịch nước cũng là nhân vt có quyn đ ngh Quc hi bu, min nhim, bãi nhim Chánh án Tòa án Ti cao, Vin trưởng Vin Kim sát Ti cao, các Thm phán, Kim sát viên (Điu 88 Khon 3). Chủ tịch nước còn là nhân vt có quyn ra quyết đnh phong, thăng, giáng, tước quân hàm cp tướng ca quân đi và b nhim, miễn nhiệm, cách chức Tng Tham mưu trưởng, Ch nhim Tng cc Chính tr ca quân đi nhân dân (Điu 88 Khon 5).

Ngoài ra, c như hiến pháp thì Th tướng là nhân vt lãnh đo chính ph (Điu 95). Ngoài các tp th như Quc hi, y ban Thường v Quc hi, Th tướng ch có trách nhim báo cáo vi cá nhân duy nht là Chủ tịch nước (Điu 94). Các B trưởng nhn ch đo ca Th tướng và báo cáo vi Th tướng (Điu 99).

Chp nhn bu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước và vn đ ông kiêm nhim Bộ trưởng công an đng nghĩa vi vic biến Bộ trưởng công an tr thành VUA vì có quyn đ ngh Quc hi "tính s" vi Phó Chủ tịch nước, Th tướng. Chánh án Tòa án Ti cao, Vin trưởng Vin Kim sát Ti cao. Đng thi có quyn b nhim, min nhim các Phó Th tướng, các b trưởng là đng liêu, các Thm phán, các Kim sát viên. Đng thi cho phép mt ông đi tướng công an ban hành quyết đnh phong, thăng, giáng, tước quân hàm cp tướng ca các sĩ quan cao cp trong quân đi và b nhim, miễn nhiệm, cách chức Tng Tham mưu trưởng, Ch nhim Tng cc Chính tr ca quân đi !

Chp nhn bu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước và vn đ ông kiêm nhim Bộ trưởng công an đng nghĩa vi vic to ra thc trng, Th tướng phi báo cáo công vic vi thuc cp (Bộ trưởng công an) vì ông B trưởng là thuc cp y được Ban chấp hành trung ương Đảng "thng nht rt cao" trong vic c làm Chủ tịch nước và đ ông ta tiếp tc làm Bộ trưởng công an !

***

Ngh trình k hp th by ca Quc hi khóa 15

Cui ngày 21/5/2024, ông Bùi Văn Cường đt nhiên đăng đàn, thay mt y ban Thường v Quc hi gii thiu "T trình xin điu chnh Chương trình k hp th 7 ca Quc hi khóa này". Theo T trình, Quc hi nên sa ngh trình, tiến hành "min nhim" vai trò Bộ trưởng công an ca ông Tô Lâm trước khi bu ông làm Chủ tịch nước[5]. V din "bu" Chủ tịch nước du đã được qung cáo rng rãi nhưng vì l gì đó, gi chót, gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam đã biên tp li kch bn, ông Tô Lâm ch còn sm mt vai. Ông Tô Lâm s đăng quang tr hơn mt ngày so vi d kiến. Đc din chính tr không ch to ra chuyn va bi, va hài như va đ cp.

Hi ngh ln th chín ca Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kết thúc vào th by 18/5/2024 thì ngày ch nht 19/5/2024, ông Bùi Văn Cường (Tng Thư ký Quc hi) t chc hp báo v Ngh trình k hp th by ca Quc hi khóa 15 khai mc vào ngày hôm sau (20/5/2024).

cuc hp báo y, ông Cường cho biết, ti k hp ln này, các Đại biểu quốc hội s bu c Ch tch quc hi ln Chủ tịch nước mi, thay cho ông Vương Đình Hu va b các Đại biểu quốc hội nht trí min nhim vai trò Chủ tịch quốc hội qua mt "phiên hp bt thường" cách nay chưa đy ba tun[6] và ông Võ Văn Thưởng người cũng b các Đại biểu quốc hội nht trí min nhim vai trò Chủ tịch nước qua mt "phiên hp bt thường" cách nay hai tháng [7] !

***

Theo hiến pháp[8], Chủ tịch quốc hội và Chủ tịch nước là nhng người được các Đại biểu quốc hội nhng cá nhân đi din cho"ý chí, nguyn vng ca nhân dân" - bu chn và quyết đnh có min nhim hoc bãi nhim hay không (Điu 70 Khon 7). Tuy nhiên trên thc tế, các Đại biểu quốc hội ch bu và min nhim Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước theo quyết đnh ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Vic ông Vương Đình Hu "thôi" làm Chủ tịch quốc hội được quyết đnh k hp bt thường ln th by ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 hôm 26/4/2024 và vài ngày sau (2/5/2024), các Đại biểu quốc hội khóa 15 hi hp bt thường ln th by ch đ hoàn tt quyết đnh này ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Tương t, vic ông Võ Văn Thưởng "thôi" làm Chủ tịch nước được quyết đnh k hp bt thường ln th sáu ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 hôm 20/3/2024 và ngay trong ngày hôm sau (21/3/2024), các Đại biểu quốc hội khóa 15 cũng hi hp bt thường ln th sáu nhm thc thi ý chí ca Ban chấp hành trung ương Đảng.

Ban chấp hành trung ương Đảng nhim k này t tp bt thường bao nhiêu ln thì Quc hi nước Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam hi hp bt thường by nhiêu ln bi nhng cá nhân là y viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa này b đng đng x lý cũng là nhng cá nhân tng được đng sp xếp đ đi din cho"ý chí, nguyn vng ca nhân dân".

***

Tr li vi cuc hp báo din ra vào ngày ch nht 19/5/2024 đ thông tin v ngh trình k hp th by ca Quc hi khóa 15, ông Cường (mt y viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13) hn nhiên tuyên b, hi ngh ln th chín, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa này "thng nht rt cao" đ "gii thiu" ông Trn Thanh Mn (y viên B Chính tr, Phó Ch tch Thường trc ca Quc hi) làm Chủ tịch quốc hội mi và ông Tô Lâm (y viên B Chính tr, Đi tướng Bộ trưởng công an) làm Chủ tịch nước mi.

Bi Quc hi có nghĩa v thi hành quyết đnh ca Ban chấp hành trung ương Đảng nên ông Bùi Văn Cường mi hn nhiên tr li báo gii : "Trong Ngh quyết Hi ngh Trung ương chín chưa gii thiu B trưởng B Công an vì thế Quc hi chưa phechun hoc min nhim chc danh này". Thm chí Tng Thư ký ca cơ quan lp hiến và lp pháp còn vin dn trường hp ông Trn Hng Hà (B trưởng Tài nguyên và môi trường) sau khi được Quc hi phê chun làm Phó Th tướng vn kiêm nhim vai trò B trưởng Tài nguyên và môi trường mt thi gian đ trn an vic ông Tô Lâm va làm Chủ tịch nước, va đm nhn vai trò Bộ trưởng công an là bình thường[9].

Người viết bài này đã phân tích phn trước vic ông Tô Lâm va đm nhim vai trò Chủ tịch nước va kiêm nhim vai trò Bộ trưởng công an không ch vi hiến mà còn to ra s hn lon khó lường v hu qu đi vi chính tr - kinh tế - xã hi nhưng đc din chính tr đã khiến gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam tr thành tùy tin đến mc không th tưởng tượng [10].

Ti sao ch hai ngày sau, hôm 21/5/2024, cũng chính ông Bùi Văn Cường li công b T trình v điu chnh ngh trình, đưa thêm vic min nhim Bộ trưởng công an vào hot đng ngh trường ln này trước khi các Đại biểu quốc hội b phiếu bu Chủ tịch nước ?

Ti sao phút chót li xy ra hàng lot chuyn ngoài d kiến : Cp có thm quyn đ ngh, Th tướng đ ngh nên đ ngh các Đại biểu quốc hội đng ý "b sung ni dung min nhim chc v B trưởng B Công an" ?

Vì sao tng b xem như mt m giy ln, đt nhiên "pháp lut" li tr thành mt yếu t quan trng đ tr thành "căn c" ?

Vì l gì mt y viên Ban chấp hành trung ương Đảng gi trng trách Tng Thư ký Quc hi phi t "bôi tro, trát tru" vào mt ông ta ?

***

Tháng 10 năm ngoái, k hp th sáu ca Quc hi khóa 15, các Đại biểu quốc hội khóa này đã b phiếu xác đnh s tín nhim đi vi nhng cá nhân đã được h bu vào nhng chc v cn phiếu ca h. Ông Vương Đình Hu, lúc y là Chủ tịch quốc hội nhn được 90,85% phiếu tín nhim cao/tng s phiếu[11]. Ch sáu tháng sau, theo quyết đnh của Đảng, cũng nhng Đại biểu quốc hội này nht trí b phiếu cho ông "lên đường". Cũng tháng 10 năm ngoái, ông Trn Thanh Mn, lúc y là Phó Ch tch Thường trc ca Quc hi ch nhn được 86,07% phiếu tín nhim cao/tng s phiếu nhưng gi, sau quyết đnh của Đảng, ông nhn được 100% phiếu tín nhim vi đ ngh đ ông đm trách vai trò Chủ tịch quốc hội[12].

Trong đt b phiếu tín nhim đi vi nhng cá nhân đã được các Đại biểu quốc hội bu vào nhng chc v cn phiếu ca h hi tháng 10 năm ngoái, ông Tô Lâm (y viên B Chính tr, Đi tướng, Bộ trưởng công an) ch nhn được 68,40% phiếu tín nhim cao/tng s phiếu nên ch đng th 25 trong s 30 cá nhân được các Đại biểu quốc hội đánh giá cao. Ln này, khi các Đại biểu quốc hội quyết đnh v vic có chn ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước hay không, ông s nhn được bao nhiêu phn trăm phiếu ? Nếu phiếu tín nhim là đáng tin, ti sao s Đại biểu quốc hội tín nhim ông Tô Lâm mc cao li thp hơn ông Vương Đình Hu nhưng "s nghip chính tr" ca c hai li khác bit như vy ?

Nếu "Ban chấp hành trung ương Đảngđã dân ch tho lun, k lưỡng xem xét và thng nht cao v phương án kin toàn chc danh Ch tch nước, Ch tch quc hi" như ông Nguyn Phú Trng tuyên b khi loan báo v kết qu hi ngh ln th chín[13], vì sao Quc hi li quay 180 đ v chuyn ông Tô Lâm va là Chủ tịch nước, va kiêm nhim Bộ trưởng công an ?

***

Cách nay vài ngày, da trên thư cnh báo ca Liên Hip Quc, Ngân hàng Thế gii và mt s quc gia, t chc ngoi quc gi Th tướng Vit Nam, Reuters cho biết, trong ba năm va qua, Vit Nam đã mt khon tài tr ít nht là 2,5 t M kim và có th s mt thêm chng mt t M kim tài tr na vì b máy công quyn tê lit do hot đng "chng tham nhũng" [14]. Nếu chu khó ngm nghĩ t s thy vic đc din chính tr mi là nguyên nhân chính và thm ha kinh tế - xã hi t đó mà ra.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/05/2024

Chú thích

[1] https://vnexpress.net/hom-nay-quoc-hoi-bat-dau-quy-trinh-bau-chu-tich-nuoc-4748464.html

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_which_is_not_forbidden_is_allowed

[3] https://vietnamnet.vn/mong-manh-dinh-che-dan-duoc-lam-tat-ca-nhung-gi-luat-phap-khong-cam-546259.html

[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx

[5] https://tuoitre.vn/quoc-hoi-se-phe-chuan-mien-nhiem-bo-truong-bo-cong-an-doi-voi-dai-tuong-to-lam-20240520090106909.htm

[6] https://baochinhphu.vn/mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-quoc-hoi-doi-voi-ong-vuong-dinh-hue-102240502173807515.htm

[7] https://baochinhphu.vn/mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-quoc-hoi-doi-voi-ong-vuong-dinh-hue-102240502173807515.htm

[8] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx

[9] https://laodong.vn/thoi-su/quoc-hoi-chua-phe-chuan-hoac-mien-nhiem-chuc-danh-bo-truong-bo-cong-an-1341846.ldo

[10] https://baotintuc.vn/thoi-su/quoc-hoi-se-phe-chuan-mien-nhiem-chuc-vu-bo-truong-bo-cong-an-voi-dai-tuong-to-lam-20240521144320415.htm

[11] https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/nhung-nguoi-giu-chuc-vu-do-quoc-hoi-bau-phe-chuan-duoc-tin-nhiem-cao-748611

[12] https://vnexpress.net/ong-tran-thanh-man-lam-chu-tich-quoc-hoi-4748005.html

[13] https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-tu-thong-nhat-cao-phuong-an-nhan-su-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-185240518110656663.htm

[14] https://www.voatiengviet.com/a/7616855.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 120 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)