Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/05/2024

Bắt ông Tiến, ông Bình, là ‘phản bội người lao động’

Trân Văn

The 88 Project – t chc tranh đu cho t do biu đt Vit Nam va loan báo : Ông Vũ Minh Tiến (Trưởng ban Pháp chế và Chính sách ca Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam) đã b tng giam mt cách bí mt vì "c ý làm l bí mt nhà nước" [1].

congdoan0

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định của Đoàn Chủ tịch cho ông Vũ Minh Tiến (áo xanh). Ảnh : Hà Anh

Như vy, ch trong vòng mt tháng, có ti hai viên chc mà hot đng công v liên quan đến các quy đnh pháp lut trong lĩnh vc lao đng b công an Vit Nam bt gi. C hai b cáo buc cùng mt ti danh là... "c ý làm l bí mt nhà nước".

Tháng trước (4/2024), công an Vit Nam bt gi ông Nguyn Văn Bình (V trưởng V pháp chế thuc B Lao động, thương binh và xã hội). V bt gi ông Bình [2] đã khiến chính quyn Vit Nam b ch trích kch lit vì gian và ác đã c tình trì hoãn còn trng tr nhng người mun chu toàn cam kết vi cng đng quc tế v vic đ cho người lao đng "t do lp hi". Đó có th là lý do chuyn bt gi ông Tiến mi din ra theo kiu bí mt, bt chp vic gi bí mt y vi phm lut t tng hình s ca Vit Nam.

***

Mt viên chc chuyên trách v pháp chế ca B Lao động, thương binh và xã hội có th nm gi loi "bí mt" nào quan trng đến mc s b xem là ti phm khi "tiết l" ? Tương t, chng l người ph trách pháp chế và chính sách ca Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam (tldla Việt Nam - t chc được chính quyn lp ra đ làm đi din đc quyn ca toàn b người lao đng ti Vit Nam) cũng có th nm gi "bí mt" gây nguy hi cho nhà nước ?

Chưa k chc v, công vic mà ông Vũ Minh Tiến và ông Nguyn Văn Bình đm nhim (va là chuyên viên, va ph trách b phn pháp chế) cho thy, chc chn h rành r lut pháp. Vì l gì c hai cùng "c ý làm l bí mt nhà nước" ?

Khong hai tháng trước khi ông Nguyn Văn Bình b bt (2/2024), da vào mt s ngun tho tin ti Vit Nam, Reuters loan báo :Có th Vit Nam s phê chun Công ước s 87 ca T chc Lao đng Quc tế (ILO) vào tháng 10 năm nay.Tuy nhiên cũng theo Reuters, khi phóng viên ca h thc hin phi kim, c Văn phòng Chính ph, đi din hu trách ca B Lao động, thương binh và xã hội, ln đi din hu trách ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đu t chi tr li và bình lun v tin va k[3].

C như tường thut ca Reuters thì Liên Hip Châu Âu (EU), Canada... không hài lòng khi Vit Nam ln la phê chun Công ước 87. Thm chí, mt s như Canada d tính s hành đng, buc Vit Nam phi thc hin các cam kết v lao đng...

***

Công ước 87 là mt trong tám công ước căn bn ca ILO. Tám công ước căn bn này chia thành bn cp, Công ước 87 và Công ước 98 đt đnh các yêu cu v bo đm hot đng ca công đoàn, Công ước 29 và 105 đt đnh các yêu cu nhm xóa b và ngăn nga cưỡng bc lao đng, Công ước 138 và Công ước 182 đt đnh các yêu cu nhm xóa b và ngăn nga vic s dng tr em, Công ước 100 và Công ước 111 đt đnh các yêu cu nhm thc thi đi x bình đng trong lao đng.

Vit Nam đã phê chun 7/8 công ước căn bn ca ILO, riêng Công ước 87 trao quyn t chc công đoàn cho tt c các gii ca lc lượng lao đng, k c công chc, tôn trng t do liên kết liên tc b trì hoãn.

Không phi t nhiên mà cng đng quc tế đ cao các công ước ca ILO, đc bit là tám công ước căn bn, xem đó là điu kin đ ký kết nhng hip đnh t do thương mi (FTA) và đ ra bin pháp ràng buc các bên tham gia FTA tuân th cam kết v lao đng.

Các quc gia văn minh quan nim, kinh tế ch có th phát trin n đnh khi lc lượng lao đng được tôn trng và đi x tt. Tuy nhiên các n lc nhm h tr lc lượng lao đng thăng tiến trong đi sng s khiến chi phí sn xut, dch v gia tăng. Vì vy s đng nht trong chính sách bo v, chăm sóc lc lượng lao đng không đơn thun là nhân đo mà còn nhm to lp s công bng trong quá trình cnh tranh toàn cu. Không thc thi chính sách chung v lao đng không ch b coi là bt nhân mà còn là bt chính.

Cũng không phi t nhiên mà cng đng quc tế không tin chính quyn Vit Nam chân thành khi cam kết s phê chun và nghiêm túc thc thi tám công ước căn bn ca ILO đ có th tr thành mt bên trong các FTA. Ai cũng biết, h thng toàn tr Vit Nam ch nhm đến tăng trưởng kinh tế, không bn tâm đến cá nhân người lao đng. Vic phê chun và thc thi các công ước căn bn ca ILO s khiến lc lượng lao đng tr thành... "khó dy" và "mc đ hp dn ca môi trường sn xut, kinh doanh" suy gim.

Song biến báo, tráo tr khi thc thi các cam kết v lao đng không d dàng vì hàng hóa ca Vit Nam có th tr thành đi tượng b chế tài bi các bin pháp trng pht, nh hưởng nghiêm trng đến c "môi trường sn xut, kinh doanh" ln "thu hút đu tư".

***

Tháng 11 năm ngoái, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam t chc "Hi ngh công b quyết đnh v công tác cán b". Theo đó, Đoàn Ch tch ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quyết đnh điu đng ông Vũ Minh Tiến (y viên Ban chp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Vin trưởng Vin Công nhân và Công đoàn) đến nhn công tác ti Ban Chính sách - Pháp lut vi vai trò Trưởng Ban Chính sách và Pháp lut ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong năm năm (2023 2028) vì ông Tiến là Tiến sĩ Lut, hot đng nhiu năm trong lĩnh vc pháp lut v công nhân và công đoàn.

Khi y, ông Nguyn Đình Khang (Ch tch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam), gii thích : Vic điu đng và b nhim ông Tiến làm Trưởng ban Chính sách và Pháp lut ca Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vì trong thi gian là Vin trưởng Vin Công nhân và Công đoàn, ông Tiến luôn hoàn thành tt nhim v được giao. Ông và tp th cán b, công chc Vin Công nhân và Công đoàn đã tham mưu rt tt cho Đoàn Ch tch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam v nhng vn đ liên quan đến đoàn viên, người lao đng, hot đng công đoàn[4] ...

The 88 Project cho biết :Ging như ông Bình, ông Tiến đang dn đu các n lc đưa Lut Lao đng ca Vit Nam phù hp vi tiêu chun quc tế. Vivai trò ti Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Tiến có nhim v sa đi Lut Công đoàn, theod kiến strình đ Quc hiVit Nam phê chun vào cui năm nay. Nhng v bt gi này là ví d khác v s tht bi ca các t chc quc tế trong vic huyên thuyên vvic bo v nhng người ci cách lao đng ri cui cùng hb tng vào tù.

Nếu chu khó liên kết các d liu li vi nhau hn có th phán đoán vì l gì hai viên chc mà hot đng công v liên quan đến các quy đnh pháp lut trong lĩnh vc lao đng cùng b cáo buc là... "c ý làm l bí mt nhà nước". Mt s t chc quc tế bt bình vì h tin rng, ông Tiến và ông Bình b bt ch vì mun thúc đy vic thc thi Công ước 87 ti Vit Nam ! Vic b tng giam có th tiết l vi c hai ông mt "bí mt" khác liên quan đến nhà nước mà h cùng phc v, đó là nhà nước y va gian, va ác !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 23/05/2024

Chú thích

[1] https://www.voatiengviet.com/a/du-an-88-vn-bat-giam-cuu-vien-truong-vien-cong-nhan-va-cong-doan-vu-minh-tien/7620418.html

[2] https://tienphong.vn/bat-tam-giam-vu-truong-vu-phap-che-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-post1635631.tpo

[3] https://www.reuters.com/business/vietnam-plans-union-reform-avert-trade-woes-risking-foreign-firms-unease-2024-02-27/

[4] https://laodong.vn/cong-doan/ong-vu-minh-tien-duoc-bo-nhiem-lam-truong-ban-chinh-sach-phap-luat-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-1262290.ldo

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 122 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)